Prayer IV: Birchot Ha-Shachar תפילה ד: ברכות השחר

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

כי שמע קול תרנגולא לימא ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה כי פתח עיניה לימא ברוך פוקח עורים כי תריץ ויתיב לימא ברוך מתיר אסורים כי לביש לימא ברוך מלביש ערומים כי זקיף לימא ברוך זוקף כפופים כי נחית לארעא לימא ברוך רוקע הארץ על המים כי מסגי לימא ברוך המכין מצעדי גבר כי סיים מסאניה לימא ברוך שעשה לי כל צרכי כי אסר המייניה לימא ברוך אוזר ישראל בגבורה כי פריס סודרא על רישיה לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה כי מעטף בציצית לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית כי מנח תפילין אדרעיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין ארישיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין כי משי ידיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים כי משי אפיה לימא ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי ויהי רצון מלפניך ה׳ אלקי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וכוף את יצרי להשתעבד לך ורחקני מאדם רע ומחבר רע ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה ה׳ גומל חסדים טובים לעמו ישראל

When he hears the voice of a rooster, he should say: “Blessed [is He] that gave the rooster discernment to distinguish between day and night.” When he opens his eyes, he should say: “Blessed…who makes the blind see.” When he sits up straight, he should say: “Blessed…who frees the imprisoned.” When he dresses, he should say: “Blessed…who clothes the naked.” When he stands up, he should say: “Blessed…who straightens those who are bent over.” When he alights on the ground, he should say: “Blessed…who suspends the land above the water.” When he walks, he should say: “Blessed…who prepares the steps of man.” When he ties his shoes, he should say: “Blessed…who made for me all my needs.” When he ties his belt, he should say: “Blessed…who girds Israel with strength.” When he spreads a cloth on his head, he should say: “Blessed…who crowns Israel with glory.”…”and May it be Your will, Lord our God that you accustom me to your Torah and attach me to yourmitzvot…Blessed are You, God, who grants good kindnesses to His people Israel.”

(ז) שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה בְּרָכוֹת אֵלּוּ אֵין לָהֶם סֵדֶר אֶלָּא מְבָרֵךְ כָּל אַחַת מֵהֶן עַל דָּבָר שֶׁהַבְּרָכָה בִּשְׁבִילוֹ בִּשְׁעָתוֹ... וְכָל בְּרָכָה מֵהֶן שֶׁלֹּא נִתְחַיֵּב בָּהּ אֵינוֹ מְבָרֵךְ אוֹתָהּ:

These eighteen berachot have no order. Rather one says each of them upon the matter that the beracha is for, in its time. If he has not become obligated in any one of these berachot [by experiencing it], he should not recite it.

נ”ל [נראה לי] שסדר ברכות הללו של שחרית ברכות שבח הן על נוהג העולם ואפי’ [ואפילו] לא שמע שכוי מברך עליו וכן בכולן, וכן נהגו ומנהג ישראל תורה היא.

It seems to me that this set of morning berachot are berachot of praise over the way of the world, and even if he did not hear a rooster, he recites a beracha over it, and so too with all of them. This has become the custom, and the custom of Israel is Torah.

וכן הנהיגו רב נטרונאי ורב עמרם ושאר הגאונים לסדר את כלם אפילו לא עשה המעשה שלא על עצמו בלבד הוא מברך אלא על כל העולם מברך את השם שעשה כל הטובות והחסדים האלו תמיד לכל.

(יב) ואע״פ שמלשון התלמוד משמע שראוי לברכו בשעת מעשה אפי׳ בעודו על מטתו ואפי׳ קודם נטילת ידים. הגדולי׳ ז״ל החמירו בזה ונהגו לסדר כלן אחר נטילת ידים שיברכם בטהרה ובנקיות.

Thus Rav Natronai and Rav Amram and the rest of the Ge’onim instituted: to say all of them in order even if he did not perform that act. For he does not bless for himself alone, but for the entire world he blesses God Who did all these good things and kindnesses always for everyone. Although the language of the Talmud implies that one should recite these berachot at the time of a [related] act – even when he is still in bed and even before washing hands – the great authorities were stringent with this and were accustomed to say all of them as a set after hand-washing, so as to recite them in purity and in cleanliness.

דזמן כל הברכות הוא כל היום בדיעבד וכן כתב בספר מעשה רב להגר"א ז"ל והוסיף שם עוד יותר דאפילו בלילה עד שעת השינה הוא חיובן אם שכח לאומרן קודם...ומ"מ [ומכל מקום] לכתחלה צריך ליזהר שלא לאחר הברכות יותר מד' שעות על היום ...

The time for all the berachot is all day long, after the fact. And so he wrote in Ma’aseh Rav about the Gra, and he added further that the obligation is even at night until one goes to bed, if one forgot to say them beforehand…In any case, ideally one must take care not to delay the blessings more than four [halachic] hours into the day.

ומסתימת לשון הטוש”ע [הטור ושלחן ערוך] … משמע דמברכות ברכות השחר כמו אנשים

…From the silence of Tur and Shulchan Aruch…It is understood that they [women] recite the morning berachot like men.

ובברכות השחר חייבות מדינא שגם הן בכללא דברכות שעליהן נתקנו כל ברכות השחר

Women are obligated by Halacha in birchot ha-shachar, for they also are included in the blessings upon which all of birchot ha-shachar were enacted.

(כב) כב. נשים מברכות שלא עשאני גויה שלא עשאני שפחה בשם ומלכות...

Women bless “she-lo asani goya” “she-lo asani shifcha” with God’s name and [mention of His] kingship.

שו”ת שבט הלוי חלק י סימן ח: א

אשר שאל בענין ברכת שלא עשני גוי ועבד לאשה אם יאמרו כן או גויה ושפחה כדעת… החיד”א … לדידי אין ספק … שגם נשים מברכות גוי ועבד והנראה לענ”ד [לפי עניות דעתי] , בסי’ מ”ו ס”ד הלשון צריך לברך בכל יום שלא עשני גוי ושלא עשני עבד ושלא עשני אשה ומסיים המחבר והנשים מברכות שעשני כרצונו, פשוטם וסתימתם של דברים שבשאר ברכות אין הבדל בין איש לאשה…והיינו גוי כולל זכר ונקבה, וכן עבד כולל זכר ונקבה…

Responsa Shevet Ha-levi 10:8:1

What he asked about the berachashe-lo asani goy” and”[she-lo asani] eved” for a woman, if they should say it thus or “goya” and “shifcha” in accordance with the opinion of…Chida…In my opinion there is no doubt…that women also bless “goy” and “eved.” And it seems in my humble opinion that in Shulchan Aruch 46:4 the language is “One must bless each day ‘she-lo asani goy’ and’[she-lo asani] eved‘ and ‘she-lo asani isha’” and the author concludes, “Women bless ‘she-asani kirtzono.'”The simple reading of these wordsand lack of further discussion shows that in other berachot there is no difference between man and woman…and “goy” includes both male and female, and so too “eved” includes male and female…

אמר אביי: לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא

Abbaye said: A person should always include himself together with the community.

היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר (דברים י, יב) ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך

Rabbi Meir would say: A person must recite one hundred berachot every day, for it is said “What [ma] does the Lord your God ask of you?” (Devarim 10:12)

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) ברכות השחר

שנאמר “ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שואל מעמך” (דברים י:יב). אל תקרא ‘מה’ אלא ‘מאה.’ ודוד מלך ישראל תקנן, כשהודיעוהו יושבי ירושלים שמתים מישראל מאה בכל יום, עמד ותקנן. ונראה הדבר שנשתכחו ועמדו תנאים ואמוראים ויסדום

Seder Rav Amram Gaon, Birchot Ha-shachar

For it is said, “And now Israel, what [ma] does the Lord your God ask of you” (Devarim 10:12). Don’t read [it as] ma [what], but rather as ‘me’a’[one hundred[. David, King of Israel, enacted them. When the inhabitants of Jerusalem informed him that one hundred Israelites were dying every day, he stood and enacted them. It seems that the matter was forgotten and the Tanna’im and Amora’im stood and enacted them [the berachot].

(ג) חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות:

A person is obligated to recite at least one hundred berachot each day

הליכות ביתה יג:א הערה ב

ומדודי הגרש”ז [הגאון רב שלמה זלמן] שליטא שמעתי, דמסתבר כיון שבחשבון של מאה כלול התפילות וברכות קריאת-שמע וכו’ לכן מעיקרא לא חייבום לנשים, שהרי ביום צום אי אפשר לנשים שאינן מתפללות להשלים מאה ברכות.

Rav David Auerback, Halichot Beitah 13:1, note 2

And from my uncle Rav Shlomo Zalman [Auerbach] I heard that it makes sense that, since in the accounting of 100, the prayers and berachot ofKeriat Shema and so on are included, therefore from the beginning they did not obligate women. For on a fast day it would be impossible for women who do not pray [all three services] to complete 100 berachot.

ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע סימן מו סעיף ג’- דין מאה ברכות בכל יום סעיף ה

גם הנשים צריכות להשתדל מאד לברך מאה ברכות בכל יום.

Rav Yitzchak Yosef, Yalkut Yosef Pesukei De-zemra U-keriat Shema 46:3:5

Also women must make a great effort to recite 100 berachot every day.

ר’ יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך

Rabbi Yosei says: Greater is one who answers ‘amen’ than one who recites a beracha.

אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי ג”ע [גן עדן] שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים אל תיקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן.

Reish Lakish said: Whoever responds ‘amen’ with all his might, the gates of Gan Eden open for him, as it is said “Open the gates and the righteous nation will come who is shomer emunim [a keeper of the faith]. Don’t read shomer emunim, rather she’omerim amen [who say ‘amen’].

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020