Sefirat Ha-Omer ספירת העומר

Click here here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(טו) וּסְפַרְתֶּ֤ם לָכֶם֙ מִמָּחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת מִיּוֹם֙ הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת־עֹ֖מֶר הַתְּנוּפָ֑ה שֶׁ֥בַע שַׁבָּת֖וֹת תְּמִימֹ֥ת תִּהְיֶֽינָה׃ (טז) עַ֣ד מִֽמָּחֳרַ֤ת הַשַּׁבָּת֙ הַשְּׁבִיעִ֔ת תִּסְפְּר֖וּ חֲמִשִּׁ֣ים י֑וֹם וְהִקְרַבְתֶּ֛ם מִנְחָ֥ה חֲדָשָׁ֖ה לַה'׃

(15) And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering—the day after the sabbath—you shall count off seven weeks. They must be complete: (16) you must count until the day after the seventh week—fifty days; then you shall bring an offering of new grain to the LORD.

(ט) שִׁבְעָ֥ה שָׁבֻעֹ֖ת תִּסְפָּר־לָ֑ךְ מֵהָחֵ֤ל חֶרְמֵשׁ֙ בַּקָּמָ֔ה תָּחֵ֣ל לִסְפֹּ֔ר שִׁבְעָ֖ה שָׁבֻעֽוֹת׃ (י) וְעָשִׂ֜יתָ חַ֤ג שָׁבֻעוֹת֙ לַה' אֱלֹקֶ֔יךָ מִסַּ֛ת נִדְבַ֥ת יָדְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר תִּתֵּ֑ן כַּאֲשֶׁ֥ר יְבָרֶכְךָ֖ ה' אֱלֹקֶֽיךָ׃
(9) You shall count off seven weeks; start to count the seven weeks when the sickle is first put to the standing grain. (10) Then you shall observe the Feast of Weeks for the LORD your God, offering your freewill contribution according as the LORD your God has blessed you.

(ג) ו'שבועות' הוא יום 'מתן תורה'. ולהגדיל היום ההוא ימנו הימים מן המועד הראשון אליו - כמי שממתין בוא הנאמן שבאוהביו שהוא מונה היום וגם השעות. וזאת היא סיבת 'ספירת העומר' מיום צאתם ממצרים עד יום 'מתן תורה' שהוא היה הכונה והתכלית ביציאתם...

(3) The Feast of Weeks is the anniversary of the Revelation on Mount Sinai. In order to raise the importance of this day, we count the days that pass since the preceding festival, just as one who expects his most intimate friend on a certain day counts the days and even the hours. This is the reason why we count the days that pass since the offering of the Omer, between the anniversary of our departure from Egypt and the anniversary of the Lawgiving. The latter was the aim and object of the exodus from Egypt...

מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן

Why does the Torah say to bring the Omer on Pesach? Because Pesach is the time of field produce. God said, 'Bring an Omer berfore me at Pesach, in order that the field produce be blessed for you.'…

THE MITZVA

(כד) מִצְוָה זוֹ עַל כָּל אִישׁ מִיִּשְׂרָאֵל וּבְכָל מָקוֹם וּבְכָל זְמַן.

(24) Every Jew is required to perform this duty [of sefirat ha-omer], everywhere and at all times.

ר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כח עמוד א

ורוב מפרשים מסכימים דספירת העומר עכשיו דליכא הבאה ולא קרבן אינה אלא מדרבנן בעלמא זכר למקדש

Ran on Rif Pesachim 28a

Most commentators agree that sefirat ha-omer nowadays, when there is no bringing of the omer and no offering, is only rabbinic as a remembrance of what was in the Temple.

יכול יקצור ביום ויספור ביום ויביא ביום? תלמוד לומר "שבע שבתות תמימות תהיינה"-- אימתי הם תמימות, בזמן שמתחיל מבערב. יכול יקצור בלילה ויספור בלילה ויביא בלילה? תלמוד לומר "מיום הביאכם"-- אין הבאה אלא ביום.

Could it be that one would cut the omer during the day and count during the day and bring the offering during the day? The verse teaches "seven complete (temimot) weeks they will be," When are they temimot? At the time when it [the count] begins—at night. Could it be that one would cut at night and count at night and bring [the offering] at night? The verse teaches "from the day of your bringing." Bringing [the offering] is only during the day.

וּמִתְּחִלַּת הַיּוֹם מוֹנִין לְפִיכָךְ מוֹנֶה בַּלַּיְלָה מִלֵּיל שִׁשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן:

(כג) שָׁכַח וְלֹא מָנָה בַּלַּיְלָה מוֹנֶה בַּיּוֹם...

From the beginning of the day we count. Therefore one should count at night, from the night of the sixteenth of Nissan. If one forgot and did not count at night, he counts during the day.

אומר ר"ת שאם שכח לברך בלילה לא יברך ביום... דכתיב (ויקרא כג) תמימות ואי אתה מוצא תמימות אלא כשאתה מונה בלילה...ובה”ג כתב דהיכא דאינשי לברך בלילה ימנה למחר בלא ברכה וכן הלכה אבל אם שכח לילה ויום לא ימנה עוד בברכה דבעינן תמימות וליכא

Rabbeinu Tam says that if he forgot to recite a beracha at night, he should not recite a beracha during the day….for it is written "temimot," complete [days]. You only find temimot when you count at night [the onset of the halachic day]…Behag wrote that where one forgot to recite a beracha at night, he should count the next day without a beracha, and this is the halacha. But if he forgot a night and day, he should not count any further with a beracha, because we require temimot and do not have them.

(ז) שכח ולא בירך כל הלילה יספור ביום בלא ברכה:

(ח) אם שכח לברך באחד מהימים בין יום ראשון בין משאר ימים סופר בשאר ימים בלא ברכה אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים בברכה:

(7) If he forgot [to count] and did not do the blessing all night, he should count during the day without a blessing.

(8) If he forgot to bless on one of the days, between the first day [of the omer] and the rest of the days, he should count the rest of the days without a blessing...

(כד) מִצְוָה זוֹ עַל כָּל אִישׁ מִיִּשְׂרָאֵל וּבְכָל מָקוֹם וּבְכָל זְמַן. וְנָשִׁים וַעֲבָדִים פְּטוּרִין מִמֶּנָּה:

(24) Every Jew is required to perform this duty, everywhere and at all times. Women and slaves, however, are exempt from it.

ותנא ושייר... ובמצות עשה שאין הזמן גרמא שייר טובא... ספירת העומר...

He [the sage in the mishna listing mitzva categories] taught some cases and left others out….and regarding a positive commandment that is not time-bound, he left out a lot, [including] …sefirat ha-omer.

שו"ת מהר"ם חלאווה

והרמב"ן ז"ל כתב דספירת העומר נשים חייבות בו. וכן עיקר, דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא. וספירת העומר אין גורם לו הזמן, אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. ואע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר אינו תלוי אלא במעשה ההקרבה ולא הזמן גרמא.

Responsa Maharam Chalava

Ramban wrote that women are obligated in sefirat ho-omer. This is the essential [halacha], for we only exclude them from time-bound mitzvot and time does not determine sefirat ha-omer, rather the act of offering the omer does. Even though the omer depends on a specific time, the count only depends on the act of offering and time does not determine it.

שכבר נקרב העומר והם מונין ממנו

For the omer was already offered, and they count from it.

ובגין דאלין יומין יומין דעלמא דדכורא לא אתמסר חושבנא דא אלא לגברי בלחודייהו

Because these days are days from the realm of the masculine, this count was only given over exclusively to men.

נשים פטורו' מספיר' דהוי מ"ע שהז"ג...ומיהו כבר שווי' עלייהו חובה:

Women are exempt from counting [the omer] because it is a positive time-bound commandment… Nevertheless, they already accepted it upon themselves like an obligation.

וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל לספור

It seems that in our lands women are not at all accustomed to count.

שולחן שלמה תפט:ג

ונ"ל דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום א' ולא יודעין הדין ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופרת. ובזה מאד צריך ליזהר להבין מה שהוא אומר דאם לא כן לא יצא...

Shulchan Shelomo 489:3

It seems to me that in any case they [women] should not recite a beracha, for they certainly will err with one day and not know the law, and furthermore [a woman] does not understand what she counts. And with this [mitzva], one needs to be very careful to understand what he is saying, for otherwise he has not fulfilled his obligation…

רב אשר וייס, נשים במצוות ספירת העומר

ומ"מ נראה לכאורה דשתי החששות לא שייכי בזמנינו, דנשי דידן חכמניות הן וכולן מבינות היטב לשון הקודש, ואין שום חשש שיטעו במנין או בנוסח דבידן לקרוא מתוך הסידור וכדומה, ועוד דבכל בית יש לוחות שנה וכדומה וכן בעיתונות החרדית נכתב יום הספירה דבר יום ביומו, ומשו"כ שפיר נהגו נשינו ובנותינו לברך על הספירה ושפיר עבדי. אך מ"מ נלענ"ד דאשה שיודעת שמסתמא לא תשלים את הספירה כדין לא תתחיל כלל לברך על הספירה, דיש מן האחרונים שנקטו דאם ידלג יום א' אף ברכותיו למפרע לבטלה... נתישבתי בדעתי ונמלכתי דשפיר תברך ... אך אם ברור לה שלא תשלים את הספירה עדיף טפי שלא תתחיל לברך, אך אף בכה"ג המקיל לא הפסיד...

Rav Asher Weiss, Women in the Mitzva of Sefirat Ha-Omer

In any case it seems apparently that the two concerns do not apply in our time, for our women are wise and all of them understand the sacred toungue [Hebrew] well. There is no concern that they will err with the count or with the words since they can read from the siddur and the like. Further, for in every home there are calendars and the like and so too in the Charedi papers the day of the count is written each day in its time. For this reason, our wives and daughters have practiced well to recite a beracha over the count and act correctly. Still, in any case, in my humble opinion a woman who knows that she likely will not complete the count correctly should not begin with the beracha, since there are later authorities who maintained that if one skips a day, the earlier berachot retroactively were said in vain…I thought about my opinion further and decided that a woman in this case should recite the beracha…But if it is clear to her that she will not complete the count, it is better that she not begin with a beracha, but even in this case one who is lenient has not lost anything…

והנשים פטורות משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא ומכל מקום נהגו לברך ולמנות ככל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים נוהגות כשופר וסוכה ולולב:

Women are exempt because it is a positive time-bound commandment. In any case, they have been accustomed to recite a beracha and to count, like any positive time-bound commandment that women practice, like shofar and sukkah and lulav.

Rebbitzen Chana Bracha Siegelbaum, The Controversy of Women and Counting the Omer

Counting the Omer teaches us the concept of the ascending pattern, where one day builds upon the next. In effect, the whole point of the ritual is to collect days. By using a simple and short act of consiousness, we prevent our days from blurring into each other. We can make every day count... Each day of counting the Omer, from Pesach to Shavuot, we have the opportunity to add a new layer of refinement to our character. Counting the Omer is an elevating ripening process that culminates on Shavuot in our ability to receive the Torah and become complete. This time-period reflects the process of the building and flowering of the surrounding nature, here in Israel where we, like the fruits, are gradually ripening to become the perfect crop, ready to be picked on Shavuot as Hashem's holy bride…I believe that the feminine focus during the Omer season is to meditate on the daily Sefirah combinations and internalize their messages….

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן רעח רב נטרונאי גאון

וששאלתם למה אין מקדשי' ואין כונסין בין פסח לעצרת אם מחמת איסו' או לאו. הוו יודעי' שלא משום איסור הוא אלא משום מנהג אבלות שכך אמרו חכמי' שנים עשר אלפים זוגים תלמידים היו לו לר' עקיבא וכלם מתו בין פסח לעצרת על שלא נהגו זה בזה ותני עלה וכלם מתו מיתה משונה באסכרה ומאות' שעה ואילך נהגו ראשונים בימים אלו שלא לכנוס בהן …

Responsa of Ge'onim- Sha'arei Teshuva 278 Rav Natronai Ga'on

That which you asked why we don't betroth or get married between Pesach and Shavu'ot, whether it is a matter of prohibition or not. Know that it is not out of prohibition, but rather out of customs of mourning, for thus said our sages: 12000 pairs of students had Rabbi Akiva, and all of them died between Pesach and Shavu'ot because they did not conduct themselves [with honor] to each other. It is taught regarding this that they all died a difficult death of diphtheria and from that time onward early generations have the custom not to marry during these days.

(ב) נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר שאומרים שאז פסקו מלמות ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר אלא אם כן חל יום ל"ג ערב שבת שאז מסתפרים בו מפני כבוד השבת: הגה ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו אלא מסתפרין ביום ל"ג...

(2) It is customary not to cut one's hair until Lag BaOmer, since it is said that that is when they stopped dying. One should not cut one's hair until the 34th day, in the morning, unless the 33rd day falls on Friday, in which case one may cut one's hair then, in honor of the Sabbath ("kavod Shabbat"). Rema: But in these countries, we do not follow the custom he advocates; rather, we cut our hair on the 33rd day...

חזון עובדיה הלכות ספירת העומר לו

פשט המנהג שלא להסתפר בימי הספירה…ואין הנשים בכלל איסור זה.

Rav Ovadya Yosef, Chazon Ovadya, Sefirat Ha-omer 36

The custom has spread not to get a haircut during the days of sefira,…and women are not included in this prohibition.

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קלז

ובדבר תספורת לאשה בימי הספירה, הנה אף שהיה מסתבר להתיר מאחר שגם באבלות אחר שבעה תוך שלשים מתירין הרבה ראשונים… כיון שהוא רק מנהג יש להקל כהמתירין, אבל מ"מ נראה הדין שראוי להחמיר אם אינו נחוץ כל כך.

Iggerot Moshe Y.D. II 137

In the matter of haircut for a woman in the days of the omer count, behold even though it made sense to permit it since even in mourning after shiv'a within the sheloshim many early authorities permit it… since it's just a matter of custom, one should be lenient like those who permit it, but in any case it seems that the law is that it is fitting to be stringent if it [a haircut] is not terribly necessary.

(ב) כתב רבינו האיי בתשובה מה שנהגו שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה עד שחרית משום תלמידי ר' עקיבא שכלם מתו משקיעת החמה ונקברו אחר שקיעת החמה והיו העם בטלים ממלאכה ועוד דכתי' שבע שבתות תמימות תהיינה מלשון שבות ושמיטה כדכתיב שבע שבתות שנים מה שנת השמיטה אסורה במלאכה קרקע אף זמן ספירת העומר דהיינו לאחר שקיעת החמה שובתין ממלאכה.

Rav Hai wrote in a responsum, that which we have the custom not to perform labor from Pesach till Shavu'ot from sunset till the morning prayer is because of the students of Rabbi Akiva, for all of them dies after sunset and were buried after sunset and the people were taken away from labor. Further that it is written seven complete weeks [Shabbatot] they will be, from the language of shevut [desisting from labor] and the sabbatical year, as it is written: seven sevens of years. Just as a sabbatical year is prohibited in agricultural labor, so too the time of counting the omer, which is after sunset, one should desist from labor.

הן לא נמנעו ממלאכה רק מן אחר השקיעה, עד אחר תפילת ערבית אחר הספירה... וגם עתה יש נשים שנוהגות כן.

They [women] only desisted from labor after sunset until the evening prayer, after the count. … Even now there are women who maintain this custom.

(ד) נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה מפסח ועד עצרת משקיעת החמה ואילך:

(4) Women have the custom not to do work from Pesach until Shavu'ot, from sunset onwards.

ונשכרות להודיע שבחן בכל דור ודור שקדמו אצל אותן תלמידים ולכבדן ולהתעסק בהן לפיכך נהגו שלא לעשות מלאכה באותו העת זכר לנשים צדקניות שהיו באותו הדור

They [women] are rewarded with acclaim in every generation, for they were the first to come to those [deceased] students and honor them and take care of them. Therefore they [women] were accustomed not to perform labor at that time as a commemoration of the righteous women of that generation.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020

אָֽנֹכִ֖י֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑֔יךָ אֲשֶׁ֧ר הוֹצֵאתִ֛יךָ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֣֥ית עֲבָדִ֑͏ֽים׃
I יהוה am your God who brought you out of the land of Egypt, the house of bondage: