Buying Non-Kosher Food by Rabbi Dov Linzer

שאלה:

יש לי עסק קטן ומדי פעם אני מזמין ארוחת צהריים עבור עובדיי שאינם-יהודים. אני מזמין להם אוכל לא כשר, אבל אמרו לי שאסור לקנות אוכל לא כשר בשביל אנשים שאינם-יהודים. האם זה נכון? אם כן, האם האיסור חל גם על מצבים שאינם קשורים לעסקים? לדוגמא, כשאדם עני מבקש ממני כסף, אני מציע לקנות לו אוכל. אם הוא מסכים, אני הולך איתו אל המסעדה, הלא-כשרה, הקרובה ביותר וקונה משהו בשבילו. האם גם זה אסור?

Question:

I have a small business and occasionally order lunch for my non-Jewish employees. I order non-kosher food for them, but I was told that it is not permitted to purchase non-kosher food for non-Jews. Is that true? If so, does this extend to non-business oriented situations? For example, when a homeless person asks me for money, I will offer to buy him food. If he says yes, I will walk with him to the nearest non-kosher restaurant and purchase something for him. Is this also not permitted?

תשובה:

לכאורה נדמה שלא תהיה בכך בעיה, הרי מותר לאינו-יהודי לאכול אוכל כזה בעצמו. אולם, לפי הגמרא אסור ליהודי לתת לגוי אבר מן החי, בשר שנלקח מחיה בעודה בחיים, לצרכי אכילה (עבודה זרה, ו ע"ב). מצוות לפני עיוור לא תיתן מכשול מחייבת אותנו שלא לגרום 1 לאחרים – בין יהודים בין לא-יהודים – לחטוא. והיות שאחת משבע מצוות בני נח היא איסור אכילת אבר מן החי, אסור ליהודי לסייע או לאפשר לאינו-יהודי לעבור על איסור זה. על פניו נראה שלפי גמרא זו כשמדובר באוכל המותר לבני נח, מותר ליהודי לתת אותו לאינו-יהודי, ללא חילוק בין אוכל המותר לנו באכילה לאוכל האסור לנו.

למעשה, מסקנה זו מפורשת בפסוק מן התורה: "ֹלא תֹאכְ לּו כָל־נְבֵ לָה לַגֵר אֲ שֶׁ ר־בִּ שְ עָ רֶׁ יָך תִּ תְ נֶׁנָה וַאֲ כָלָּה אוֹ מָ כֹר לְנָכְ רִּ י..." (דברים יד, כא). ודאי שטוב יותר לתת או למכור בשר לא כשר לאינו-יהודי מאשר לזרוק אותו. התלמוד קובע במקומות רבים שחייבים לקבור או לשרוף מאכל האסור בהנאה, אבל מותר למכור או ליתן במתנה לשאינם יהודים מאכל שאסור רק באכילה (ראו, לדוגמא, משנה חולין ז, ב.) החריגה היחידה מן הכלל הזה היא במקרה בו יהודי אחר עלול לקנות את המאכל מן הגוי בהנחה שהוא כשר, מכיוון שהוא או היא ראו אותו נמכר על-ידי יהודי (ראו חולין צד ע"א-ע"ב; תוספות צד ע"ב ד"ה אביי; רא"ש חולין פרק ז, ס' יח; רמב"ם מאכלות אסורות, פ"ח הי"ז-הי"ח). מקרה זה אינו קשור לנידון דידן.

באשר למאכל שאסור בהנאה – אסור להפיק ממנו הנאה גופנית או רווח ממוני, ולכן אסור למכור אותו לאינם-יהודים. הדוגמה השכיחה ביותר

לדין זה בימינו, מלבד חמץ בפסח, היא בשר בחלב דאורייתא, בשר בהמה כשר שנתבשל יחד עם חלב. איסור זה אינו חל על בב"ח שאיסורו רק מדרבנן, כמו עוף המבושל בחלב, או בשר וחלב שנתערבו זה בזה אך לא נתבשלו יחד (ראו רמ"א יו"ד ס' פז, סע' א). לפיכך, לא ניתן למכור או ליהנות מצ'יזבורגר ומפיצה עם פפרוני, אולם ניתן ליהנות מעוף 'קורדון בלו' למרות שמאכל זה מכיל חזיר, עוף וגבינה גם יחד. ישנו דיון בפוסקים האם מותר ליהנות מבשר נבילה שבושל בחלב, דהיינו כאשר הבשר לא נשחט כראוי (ראו דגול מרבבה על יו"ד ס' פז, סע' ג ופתחי תשובה יו"ד ס' פז, ס"ק ו); בחו"ל כמעט תמיד זה יהיה המקרה בבשר הנמכר בחנויות ובמסעדות ללא תעודת הכשר. בנוסף, ישנו דיון האם אסור ליהנות כשהבשר והחלב (או הגבינה) ניצלו או טוגנו ביחד, אך לא נתבשלו זה עם זה (ראו באר היטב יו"ד ס' פז, ס"ק א; גר"א יו"ד ס' פז, ס"ק א; ר' עקיבא איגר על יו"ד ס' פז, סע' א; פתחי תשובה יו"ד ס' פז, ס"ק ג; ודרכי תשובה יו"ד ס' פז סע' א', אות יג). בדרך כלל הפוסקים נוקטים שהאיסור בהנאה אכן חל במקרים הללו, ולכן אסור לאדם לקנות פיצה עם פפרוני או צ'יזבורגרים וכדומה לעובדים שלו.

כמו כן, אסור לקנות מאכלים כאלו עבור אדם עני, שכן אנו פוסקים שיש חיוב לאבד בב"ח האסור בהנאה ואסור אפילו לתת אותו לאדם זר (ראו פתחי תשובה יו"ד ס' פז, ס"ק ב; ט"ז יו"ד ס' צד, ס"ק ד ופתחי תשובה ס' צד, ס"ק ה). אולם, אם נזדמן שהיה ליהודי מאכל של בשר בחלב, יש מקום להקל כשמדובר בבשר נבילה, היות שהאיסור ליתן במתנה בב"ח לאדם זר הוא רק מנהג ולא מעיקר הדין (מפני שלא הגיעה, ולא צפויה להגיע, שום הנאה מהמקבל לנותן), והיות שלהרבה פוסקים אין בכלל איסור הנאה במקרה כזה. כשמדובר בעני שאין לו מה לאכול, בוודאי כדאיים הם כל הפוסקים המקילין לסמוך עליהם בדבר שאיסורו רק משום מנהג, ולפרנס את אלו הצריכים מזון במקום לזרוק אותו לאשפה.

כל האמור לעיל תקף כשמדובר בבשר בחלב דאורייתא. בהמשך התשובה נתמקד במאכלות אסורים שאינם בשר בחלב דאורייתא.

הגמרא אוסרת מכירת אוכל לא כשר רגיל רק במקרה אחד, כשאדם מכוון לעשות מסחר במאכלות אסורות. שנינו במשנה שביעית (ז, ג) שהובאה ג"כ בפסחים (כג ע"א) "שאין עושים סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים...". איסור זה חל רק על מי שמתכוון לעשות מסחר במאכלים לא כשרים, כפי שמבהירה המשנה הבאה "צדי חיה עופות ודגים שנזדמנו להם מיני טמאין מותרים למכרן" (ז, ד). ראשונים רבים פסקו שזהו איסור מדאורייתא המתבסס על הפסוק "ושקץ יהיו לכם" (ויקרא יא, יא), שעל פי הספרא משמעותו היא שאסור לנו לעסוק יותר מדי במאכלות אסורות (ראו סיפרא שמיני פרשה ג, יא; תוספות על פסחים כג ע"א ד"ה אמר, רא"ש בבא קמא פרק ז, ס' יג, וט"ז יו"ד ס' קיז, ס"ק א). ראשונים אחרים הבינו שהאיסור הוא גזירה מדרבנן שמא יבוא אדם לאכול ממאכלות אלו בשגגה, והפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא (עיינו תשובות הרשב"א חלק ג, 2 ס' רכג). יש נפקא מינא למחלוקת זו הן על חומרת האיסור, והן על היקפו (ראו ערוך השלחן יו"ד ס' קיז, ס"ק ה).

השולחן ערוך פוסק על פי המשנה, ש: "כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה", אבל "אם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים, מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך"( ). לפי השו"ע, האיסור מוגבל למאכלים האסורים מדאורייתא ולא לאלו שאיסורם הוא רק מדרבנן, כמו סתם יינם או בישול עכו"ם'. לכן, אם למשל אישה רכשה מלוא המשאית גבינה, במחשבה שהיא כשרה, בכוונה למכור אותה ברווח, ואז גילתה שאין לה הכשר – היא תוכל למכור את הגבינה ללא-יהודים, אפילו אם הגבינה אסורה מדאורייתא, מכיוון שהיא נכנסת אל גדר מזון שנזדמן במקרה. יתר על כן, יהיה מותר לה לקנות את הגבינה בידיעה שאין לה הכשר, אם היא נעשתה בעזרת אנזים הגבנה העשוי מצמחים ולא מקיבת בעלי חיים, שכן גבינה כזו אינה כשרה רק מדרבנן.

כדאי להעיר שקיים מגוון עשיר של שו"תים העוסקים באיסור זה (ראו דרכי תשובה יו"ד, ס' קיז), המשקף את החשיבות שיוחסה לו במשך הדורות וכן את האתגרים שהוא הציג בפני אנשים שניסו להצליח בעסקיהם או פשוט לפרנס את יושבי בתיהם. אתגרים אלו הובילו כמה 3 פוסקים להגדיר יותר במדויק את היקפו של האיסור. לדוגמא, מספר פוסקים סוברים שהאיסור אינו חל כאשר עיקר העסק הוא באוכל כשר, אך כדי שקונים שאינם יהודים לא יעזבו את החנות, יש צורך למכור להם אוכל לא כשר (ראו ערוך השולחן יו"ד ס' קיז, ס"ק כו-כז). הפוסקים דנים גם בשאלה האם האיסור חל כשהיהודי אינו מתעסק בעצמו באוכל הלא כשר, או אפילו לא מחזיק אותו בבעלותו, או כשהאוכל נמצא באריזה סגורה, מקרים שכיחים בעידן זה של מסחר אלקטרוני (ראו שו"ת דבר שמואל ס' קמד ושו"ת זרע אמת יו"ד ס' צד).

בנידון דידן, נראה שאין בעיה לקנות אוכל עבור אדם עני. זו מתנה ישירה, ואי אפשר להגדיר אותה בשום אופן כמסחר. ברם, הבית יוסף (יו"ד קיז ד"ה כתב הרמב"ם) מביא פסק של ההגהות מיימוניות לפיו אסור לקנות אוכל לא כשר מדאורייתא כדי לתת אותו לאינו-יהודי. הסברו של הבית יוסף לפסיקה זו הוא שאדם נותן מתנה משום שכבר קיבל משהו – מוחשי או בלתי מוחשי – מן האדם לו הוא נותן את המתנה ונתינת המתנה היא סוג של "מסחר". קשה להבין עמדה זו; אפילו בנסיבות כאלו, מדוע להגדיר את המעשה הזה כ"מסחר", פעולה שכל מטרתה היא קנייה ומכירה לצורך הפקת רווח? חשוב לציין שהבית יוסף לא פוסק כך בשולחן ערוך, ומעולם לא קבע שאסור לקנות מזון כמתנה ללא-יהודי. יש אחרונים שהביאו את הדין של הגה"מ ופסקו כמותו (עיינו, למשל, כף החיים יו"ד ס' קי"ז, סע' כח, ובמקורות המצוטטים שם), אבל בערוה"ש ובפוסקים אחרים אין רמז לזה, ולענ"ד אין סברא להגדיר נתינת מתנה כ"מסחר". ולכן לפע"ד אין שום בעיה בקניית אוכל לא כשר לאדם עני או חסר בית.

מסברא, היינו אומרים שהוא הדין ביחס לקניית אוכל עבור עובדים. הרי האיסור הוא רק על מסחר, דהיינו קנייה ומכירה למטרת עשיית רווח, ולכן, כאשר אדם קונה אוכל עבור העובדים שלו, אפילו אם ניתן לראות בכך איזה סוג של משכורת, הוא בכל אופן לא מוכר אותו ברווח.

אולם, הרמ"א פוסק אחרת: "ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור" (שו"ע יו"ד ס' קיז, סע' א). כנראה שהרמ"א סובר שכל קנייה של מאכל בהקשר עסקי כלשהו מוגדרת כ"מסחר". ברם, כמעט כל הפוסקים שאחריו דוחים את פסיקתו. הש"ך (יו"ד ס' קיז, ס"ק ג') מציין ש"רבים מבני עמינו שלוקחין טריפות בכיון כדי להאכיל לפועליהם עובדי כוכבים והדבר פשוט להם להתיר". הש"ך ממשיך ומראה שכמעט ואין בסיס בש"ס ובפוסקים לשיטת הרמ"א. ומסברא, כאשר אדם קונה אוכל כדי להאכיל את העובדים שלו, הוא מוציא על כך כסף ללא כוונה להרוויח מן העיסקה. הדין יהיה שונה אם הוא מוכר את האוכל לעובדיו ברווח. הפוסקים הבאים אחרי הש"ך הולכים בשיטתו ופוסקים שקניית אוכל לעובדים מותרת לחלוטין והיא נוהג נפוץ ומקובל (ראו דרכי תשובה יו"ד ס' קיז, אות כז). פוסק אחד דווקא מנסה להגן על שיטת הרמ"א וטוען שמאחר שאוכל לא כשר יותר זול מאשר אוכל כשר, קניית אוכל לא כשר היא סוג של מסחר, מפני שיש רווח ממוני בבחירה לקנות אותו (יד יצחק חלק א, ס' כג) בתגובה כותב ערוך השולחן: "ואפילו אם ביכולתו ליתן להם בשר כשר – אם הוא ביוקר מטרפה אינו מחוייב לאבד מעותיו, ואין האיסור אלא להשתכר ולא להפסיד עי"ז" (יו"ד קיז, ס"ק יט). לפיכך, עסקאות כאלו מותרות לגמרי ואין בהן חשש "מסחר".

האם יש בקניית אוכל לא כשר בעיה של 'מראית עין' – פעולה שנראית כעבירה – מפני שהיא תיראה כאילו מי שקונה את האוכל עושה זאת בעבור עצמה או עצמו? התשובה היא לא. כפי שהוצג לעיל, קניית אוכל לא כשר עבור עובדים לא יהודים הייתה נוהג מצוי בקרב יהודים, והחשש ב'מראית עין' מעולם לא עלה ביחס למעשה הקנייה של אוכל כזה. ככלל,

'מראית עין' מאוד תלויה בהקשר, ובמקרים שבהם אנשים לא יניחו מיד שמדובר בעבירה על ההלכה – אין שום בעיה (ראו עבודה זרה יב ע"א ראש השנה כד ע"ב ורמ"א על יו"ד ס' קנ, סע' ג). במקרה של האדם חסר הבית קיים אפילו פחות חשש, מפני שההקשר גלוי וברור לכול. ישנה גם מחלוקת רצינית בשאלה האם 'מראית עין' חלה במקרים בהם נראה שהאדם הולך לעבור עבירה, כמו כניסה למסעדה לא כשרה, אך הפעולה לא נראית כמעשה העבירה גופא (ראו רשב"א עבודה זרה יב ע"א ד"ה 'מפני' הסובר שזוהי מחלוקת בין רש"י לבין רבינו יונה). זהו עניין לתשובה אחרת.

Answer:

At the outset it would seem that this should not be a problem because such food may be eaten by the non-Jew himself. The Gemara states that a Jew is not allowed to give a non-Jew eiver min ha’chai, a limb torn from a living animal, for the purposes of eating it (Avoda Zara 6b). The seven Noahide laws prohibit the eating of such meat, and a Jew may not assist or enable a non-Jew to transgress a Noahide prohibition. The mitzvah of lifnei iver lo titein michshol, not to put a stumbling block before the blind, obligates us to not cause others – whether Jews or non-Jews – to sin1 It would seem clear from this Gemara that a Jew would be permitted to give food to a non-Jew whether it is kosher or not.

In fact, this is explicit in a verse in the Torah. “You shall not eat of anything that dies of itself: you shall give it unto the stranger that is in your gates, that he may eat it; or you may sell it to a foreigner…” (Devarim 14:21). Non-kosher meat is to be given or sold to a non-Jew, which is certainly preferable to throwing it away. The Talmud states in many places that food that one is forbidden to derive any benefit from must be buried or burned, but food that is forbidden to be eaten is sold or given to non-Jews (see, for example, Mishna Hullin 7:2). The one exception to this rule is if another Jew might buy it from that non-Jew assuming that it is kosher since he or she saw it being sold by a Jew (see Hullin 94a-b; Tosafot 94b, s.v. Abayee; Rosh Hullin 7:18; Rambam Forbidden Foods 8:17-18). This is not relevant in this case.

One may not sell to non-Jews food that is assur bi’hana’ah, food from which one is forbidden to derive benefit. The most common category of such food nowadays, other than chametz on Pesach, is Biblical basar bi’chalav, beef from a kosher animal that has been cooked together with milk. This would not apply to Rabbinic forms of basar bi’chalav, such as chicken cooked with milk, or meat and milk which have been mixed together but have not been cooked together (see Rema YD 87:1). One could thus not sell or otherwise derive benefit from cheeseburgers and pepperoni pizza, but one could derive benefit from chicken cordon bleu, although the latter uses both pork, chicken and cheese. There is a debate in the poskim whether one could derive benefit from beef that has been cooked with milk when the beef has not be slaughtered properly (see Dagul Mei’rvava YD 87:3 and Pitchei Teshuva YD 87, no. 6), which is the case with all commercially available meat. There is also a debate as to whether one is forbidden to derive benefit when the beef and milk (or cheese) have been roasted or fried together but not cooked together (see Be’eir Heitev YD 87:1; Gra YD 87:1; Rabbi Akiva Eiger, YD 87:1; Pitchei Teshuva YD 87, no. 3; and Darkhei Teshuva YD 87, no. 13). The operating principle is that the prohibition against benefit does apply in such cases, and thus a person should not buy pepperoni pizza or cheeseburgers or the like for his employees. Likewise, one should not buy them for a homeless person, as we rule that basar bi’chalav that is forbidden in benefit should be destroyed and not even given away (see Pitchei Teshuva 87, no. 2; Taz YD 94, no. 4 and Pitchei Teshuva 94, no. 5). For the purposes of our teshuva, we will be focusing on non-kosher food that is not Biblical basar bi’chalav.

The one place that the Talmud restricts selling standard non-kosher food is in the instance of doing commerce with it. The mishna in Shviit (7:3), quoted in Pesachim (23a), states: שאין עושים סחורה בפירות שביעית …ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים, “for one may not do commerce with the fruits of the Shmita year… nor with animal carcasses nor with treifot nor with rodents and insects.” This restriction only applies to one who sets out to do commerce with non-kosher foods, as the next mishna clarifies: צדי חיה עופות ודגים שנזדמנו להם מיני טמאין מותרים למכרן, “Trappers of wild animals, birds and fish who by chance trapped non-kosher species, are allowed to sell them” (Mishna Shviit 7:4). Many Rishonim rule that this is a Biblical prohibition based on the verse ושקץ יהיו לכם, “and they shall be an abomination to you” (Vayikra 11:11), which is interpreted to mean that we may not overly involve ourselves with such foods (see Sifra Shmini parsha 3, no. 11; Tosafot Pesachim 23a, s.v. Amar, Rosh Baba Kamma 7:13, and Taz YD 117:1). Others understand this to be a Rabbinic prohibition made to safeguard against accidental eating of these foods (Teshuvot HaRashba 3:223)2. This debate impacts both the weight and scope of this prohibition (see Arukh HaShulkhan 117:5).

In line with the ruling of the mishna, Shulkhan Arukh rules that one cannot make his business in non-kosher food items, but is allowed to sell them if he has them by chance (YD 117:1). He further limits this restriction to Biblically non-kosher food. One would be permitted to do commerce with Rabbinically non-kosher food such as stam yaynam or bishul akum(SA YD 117:1). If one purchased a truckload of cheese believed to be kosher with the intent of reselling it at a profit and then found out that it did not have a hekhsher, she may sell it to non-Jews, since this falls into the category of food that came by chance. She would even have been permitted to purchase the cheese knowing it was not hekhshered if it had not been made with animal-based rennet, as such cheese is not kosher only on a Rabbinic level.

It is worth noting that there is a wealth of responsa regarding this restriction (see Darkhei Teshuva YD 117), which reflects the seriousness that it was treated throughout the centuries as well as the challenges that it presented to people’s attempt to be successful in business or even to just make a living. These challenges led some poskim to define more precisely the exact scope of this restriction3. For example, a number of poskim argue that the prohibition does not apply when one’s primary business is kosher food but one wishes to also sell non-kosher to bring non-Jewish customers in the door (see Arukh HaShulkhan 117:26-27). Poskim also debate whether this restriction applies when a Jew does not personally handle or even take possession of the non-kosher food, or when the food is sealed in a package, common occurrences in this age of e-commerce (see Teshuvot Devar Shmuel 144 and Teshuvot Zera Emet YD 94).

In our case, it appears that there should be no problem buying food for a homeless person. This is a direct gift and can in no ways be a form of commerce. However, Beit Yosef (YD 117, s.v. Katav haRambam) quotes a ruling of HaGahot Maymoniot that a person may not buy non-kosher even to give to a non-Jew. Beit Yosef’s explanation of this is that one gives a gift because he has once received something— tangible or intangible—from that person and giving a gift is a type of “commerce.” This is a difficult position to understand; even in such circumstances, why define this act as “commerce,” an activity whose entire goal is buying and selling to achieve a profit? Significantly, Beit Yosef does not rule this way in the Shulkhan Arukh and never states that one may not purchase food to give as a gift to a non-Jew. Buying food for a homeless person is not a problem.

Purchasing food for one’s employees should logically not be a problem either. As stated, the restriction applies only to making a profit by buying and selling non-kosher food. When one buys food for his workers, even if it is at some level a form of employee compensation, it is nevertheless not being sold at a profit.

Rema, however, rules otherwise: ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור, “And it is even forbidden to purchase food to feed it to one’s non-Jewish workers” (SA YD 117:1). Rema seems to be of the opinion that food purchased in any business context constitutes a form of “commerce.” Almost all later poskim reject the ruling of the Rema. Shakh (YD 117, no. 3) notes that “many of our people intentionally purchase treifot with the goal of feeding them to their workers, and it is obvious to them that this is permitted.” Shakh goes on to show that there is almost no textual support for Rema’s position. When one purchases food to feed his workers, he does so at cost and does not intend to profit from this exchange. It would be different if he sold the food to his workers at a profit. Later poskim agree with Shakh that buying food for one’s workers is common practice and fully permitted (see Darkhei Teshuva, YD 117, no. 27). One posek does attempt to defend Rema’s position, and argues that since non-kosher food is less expensive than kosher food, buying non-kosher food is a form of commerce since one benefits financially from having chosen to purchase the non-kosher food (Yad Yitzchak 1:23). In response, Arukh HaShulkhan writes: אינו מחוייב לאבד מעותיו ואין האיסור אלא להשתכר ולא להפסיד עי”ז, “a person is not obligated to waste his money. The prohibition is to make a profit, not that one must lose money as a result [of not purchasing such foods].” Such transactions, then, are fully permitted and do not constitute “commerce.”

Is purchasing non-kosher food a problem of marit ayin – an act that appears to be a transgression – since it will appear as if the person is buying the food for him or herself? The answer is no. As shown above, it has been common practice for Jews to purchase non-kosher food for their non-Jewish employees, and the concern of marit ayin was never raised in regards to the act of purchasing such food. As a rule, marit ayin is highly contextual and in cases where people will not readily assume that one is transgressing halakha, there is no problem (see Avoda Zara 12a, Rosh HaShana 24b and Rema Shulkhan Arukh YD 150:3). In the case of the homeless person there is even less of a concern, since the context is visible and obvious to all. There is also a serious debate whether marit ayin applies to cases where it looks like one is going to do a transgression, such as walking into a non-kosher restaurant, but which does not look like the act of transgression per se (see Rashba, Avoda Zara 12a, s.v. Mipnei who understands this to be a debate between Rashi and Rabbeinu Yonah). This is the topic for another teshuva.

סיכום:

אסור לקנות בשר בחלב מדאורייתא – בשר בהמה שנתבשל בחלב – עבור עובדים או כדי לתת לאדם עני או חסר בית. אולם, אין בעיה לקנות אוכל לא כשר שאינו בב"ח עבור אדם חסר בית או עבור עובדים. פעולה כזו אינה נקראת מסחר במאכלות אסורים והיא אינה מקרה של מראית עין.

Conclusion:

One may not buy Biblical basar bi’chalav ­– beef and milk cooked together – for one’s employees or to give to a homeless person. There is no problem purchasing non-kosher food for a homeless person or for one’s employees. Such activity does not constitute commerce with non-kosher food and it is not a case of marit ayin.

הרעת:

1. בנוסף, פסוק זה הוא המקור לאיסור להטעות אחרים, או לייעץ עצה רעה במזיד, איסור החל גם על ייעוץ ליהודים וגם על ייעוץ לשאינם יהודים, ראו רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"ב, הי"ד, ספר החינוך רלב ומנחת חינוך על אתר, אות א'.

2. עמדת הרמב"ם בעניין זה אינה ברורה, ראו משנה למלך על הלכות מאכלות אסורות לרמב"ם, פ"ח הי"ח.

3. מעניין שכאשר הפוסקים עוסקים באיסור מסחר בתשמישי הדת של דתות אחרות – דבר שהיה נפוץ מאוד אצל היהודים בימי הביניים – נמצאו הרבה יותר היתרים, ראו רמ"א על שו"ע יו"ד קנא, סע' א. זה מפתיע במיוחד בהתחשב בכך שמסחר בפריטים אלו עשוי להתפס כעבירה על איסור דאורייתא של 'לפני עיוור'.

Footnotes:

1This verse also prohibits us to mislead others or knowingly give them bad advice, and should also apply whether one is advising Jews or non-Jews, see Rambam Laws of Murder 12:14, Sefer HaChinukh 232, and Minchat Chinukh ad. loc., note 1.

2 Rambam’s position on this is not clear, see Mishne LeMelekh on Rambam Forbidden Foods 8:18.

3 Interestingly, when it came to doing commerce with ritual objects of other faiths – a practice that was widespread in the Middle Ages – far more allowances where found, see Rema, Shulkhan Arukh YD 151:1. This is particularly surprising given that commerce with such items could be seen as a transgression of the Biblical prohibition of lifnei iver.