Leil Shimurim: A Night of Watch and Anticipation (Copy)

שמות י״ב:מ״ב

לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַיהוָה לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הוּא־הַלַּיְלָה הַזֶּה לַיהוָה שִׁמֻּרִים לְכָל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם׃

Exodus 12:42

That was for the LORD a night of vigil to bring them out of the land of Egypt; that same night is the LORD’s, one of vigil for all the children of Israel throughout the ages.

רש"י על שמות י״ב:מ״ב:ג׳

שמרים לכל בני ישראל לדרתם. מְשֻׁמָּר וּבָא מִן הַמַּזִּיקִין, כָּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר "וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית וְגוֹ'" (פסחים ק"ט):

Rashi on Exodus 12:42:3

שמרים לכל בני ישראל לדרתם [IT IS A NIGHT] OF PROTECTION FOR ALL THE CHILDREN OF ISRAEL THROUGHOUT THEIR GENERATIONS — this night is protected, and comes as such from ages past, against all destructive forces, as it is said, (v. 33) “And He will not permit the destroyer [to enter your houses]” (Pesachim 109b; Rosh Hashanah 11b).

שפתי חכמים, שמות י״ב:מ״ב:א׳

משומר ובא מן המזיקין כו'. דקשה ליה לרש"י, כתיב שמורים לכל בני ישראל לדורותם, וכי לילה זו של יציאה יהי לעולם. ומתרץ משומר ובא, כלומר כל לילה זו שבא בכל שנה משומר מן המזיקין:

Siftei Chakhamim, Exodus 12:42:1

It is continuously protected from destructive forces. Rashi is answering the question: What does “this night remains a vigil for all generations” mean? Surely, this actual night of the Exodus does not remain forever. Rashi answers: “It is continuously protected.” I.e., every year when this night comes, it is protected from destructive forces.

ראש השנה י״א ב:ד׳

ר' יהושע אומר בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל מנלן אמר קרא (שמות יב, מב) ליל שמורים ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית

Rosh Hashanah 11b:4

It was also taught in the baraita: Rabbi Yehoshua says: In Nisan our forefathers were redeemed from Egypt; and in Nisan in the future the Jewish people will be redeemed in the final redemption. The Gemara asks: From where do we derive that the final redemption will be in Nisan? The verse states: “It is a night of watching for the Lord for bringing them out from the land of Egypt; this is the Lord’s night of watching, for all the children of Israel throughout their generations” (Exodus 12:42). This teaches that the night of Passover is a night that has been continuously watched, i.e., set aside for the purpose of redemption, from the six days of Creation, and it will continue to be so until the final redemption.

מכילתא דרבי ישמעאל י״ב:מ״ב:א׳

ליל שמורים הוא לה' [וגו' הוא הלילה הזה לה'] בו נגאלו ובו עתידין להגאל, דברי רבי יהושע. שנאמר הוא הלילה הזה לה'). רבי אליעזר אומר, בו נגאלו. לעתיד לבא אין נגאלים אלא בתשרי, שנאמר תקעו בחודש שופר וגומר (תהלים פא). מפני מה, כי חק לישראל הוא וגו'. ומה תלמוד לומר הוא הלילה הזה לה – אלא הוא הלילה הזה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו, אברהם אני גואל את בניך (לעתיד לבוא), וכשהגיע הקץ, לא עכבו הקב"ה כהרף עין. שמורים לכל בני ישראל מגיד שכל ישראל צריכין להשתמר בו.

Mekhilta d'Rabbi Yishmael 12:42:1

(Exodus 12:42) "It is a night of guarding for the L rd … it is this night for the L rd": On it they were redeemed; on it they are destined to be redeemed. These are the words of R. Yehoshua. R. Eliezer says: On it they were redeemed; but they are destined to be redeemed only on Tishrei, as it is written (Psalms 81:4) "Blow the shofar (of redemption) on the month (of Tishrei), (when the moon) is covered, on the day of our festival" (Rosh Hashanah). Why? (Ibid.) "for it is a statute for Israel, etc." And what is the intent of (Exodus , Ibid.) "It is this night for the L rd"? It is this night on which the Holy One Blessed be He said to our father Abraham: "On this night I will redeem your children," and when the time arrived, the Holy One Blessed be He did not delay (to redeem them) even for an instant. "guarded for all the children of Israel": We are hereby taught that all of Israel are destined to be "guarded" upon it (in halachic observance of the Pesach.)

העמק דבר על שמות י״ב:מ״ב:א׳

שמרים לכל בני ישראל לדורותם. אז היא שעה המוכשרת להיות נגאל מכל צרות באשר היה אז גאולה ראשונה. ע״כ הוא שעת הכושר לעולם. כי זה היום עשה ה׳ להיות גורם לזה כמש״כ לעיל א׳:

Haamek Davar on Exodus 12:42:1

A vigil (or “Stored up”) … for all the B’nei Yisrael. Because this was the time of Yisrael’s first redemption it was “stored up” for them for all generations as an auspicious time for deliverance from every type of affliction.

הטור הארוך, שמות י״ב:מ״ב:א׳

ליל שמורים. פירש ר' אברהם שהשם שמרם ולא נתן המשחית לבא אל בתיהם על כן צוה שיהיה זה שמורים לכל בני ישראל להודות ולהלל ולספר ביציאת מצרים. והקשה הרמב"ן דהא כתיב שמורים להוציאם מארץ מצרים ופי' הוא ליל שמורים ששמר להם הקץ מעת שגזר עליהם שיוציאם בלילה הזה מיד בבוא הקץ בעתה אחישנה. אי נמי שהוא שומר ומצפה ללילה שיוציאם הקב"ה לעת הגאולה שיהיו ראוים להוציאם:

Tur HaAroch, Exodus 12:42:1

ליל שמורים, “a night of fulfillment of anticipations.” According to Ibn Ezra, G’d stood watch during that night and did not allow the destructive force to enter the homes of the Jews. This is why He commanded that in future the beneficiaries of His standing watch, i.e. His people, should observe that night by observing a special watch. This is the appropriate manner of thanking the Lord and praising Him for what He did for us. Nachmanides queries, saying that the language, i.e. שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים, “it is a night of special watch in order to take them out from the land of Egypt,” is not compatible with an interpretation that restricts the verse to saving the lives of the Jews from the destructive forces that abounded on that night. He therefore interprets the word שמורים as a reference to the conclusion of a watch over the fate of the Jewish people from the time when the covenant between the pieces was concluded with Avraham 430 years earlier. It is also possible to understand the word ליל שמורים as summing up all the strenuous efforts G’d had had to make in order to ensure that by that night the Jewish people would be on a spiritual level that would justify their redemption for all time.

רשב"ם על שמות י״ב:מ״ב:א׳

ליל שמורים הוא לה' - מימות אביהם היה הקב"ה מצפה לזה הלילה להוציא את בני ישראל ממצרים, כמו שהבטיחם ולישראל הוא ליל שמורים.

Rashbam on Exodus 12:42:1

ליל שימורים הוא לה', G’d had been anticipating this night ever since the days of the patriarchs in order to have the opportunity to lead the Jewish people out of Egypt. For the Jewish people, on the other hand, this night now became a night to be remembered.

רשב"ם על שמות י״ב:מ״ב:ג׳

שמורים - לשון המתנה כמו: ואביו שמר את הדבר.

Rashbam on Exodus 12:42:3

שמורים, represents an element of “waiting for something.” It is used in this sense in Genesis 37,11 ואביו שמר את הדבר, “his father waited to see what would happen in this matter.”

ספורנו על שמות י״ב:מ״ב:ב׳

הוא הלילה הזה לה' שמורים וכמו שהיה משמר ומצפה לגאולת ישראל כל ימי גלותם במצרים, כן הוא משמר ומצפה לגאולת ישראל העתידה, כאמרו ולכן יחכה ה' לחננכם:

Sforno on Exodus 12:42:2

הוא הלילה הזה לה' שמורים, just as G’d had looked for ways and means to bring the redemption to the Jewish people from their suffering in Egypt, so He is looking for legal ways and means to redeem us from the present exile and to bring on the final redemption. Isaiah phrased this asולכן יחכה ה' לחננכם, “Truly, the Lord is waiting to show you grace.” (Isaiah 3018)

תנחומא בובר, בלק י״א:א׳

ויבא אלהים אל בלעם לילה. זש"ה ליל שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה (שמות יב מב), כל נסים שנעשו לישראל ופרע להם מן הרשעים בלילה היה, ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה (בראשית לא כד), ויבא אלהים אל אבימלך [בחלום הלילה] (שם כ ג), ויהי בחצי הלילה (שמות יב יט), ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה (שם יד כ), ויחלק עליהם לילה (בראשית יד טו), וכולם ליל שמורים.

Midrash Tanchuma Buber, Balak 11:1

(Numb. 22:20:) THEN GOD CAME UNTO BALAAM AT NIGHT. This text is related (to Exod. 12:42): THAT WAS FOR THE LORD A NIGHT OF VIGIL TO BRING THEM OUT OF THE LAND OF EGYPT, THAT WAS THIS VERY NIGHT. All miracles which were done for Israel and which involved exacting retribution for them from the wicked took place at night.29Tanh., Numb. 7:8; Numb. R. 20:12. (Gen. 31:24:) AND GOD CAME UNTO LABAN THE ARAMEAN IN A DREAM AT NIGHT. (Gen. 20:3:) BUT GOD CAME UNTO ABIMELECH [IN A DREAM AT NIGHT]. (Exod. 12:29:) AND IT CAME TO PASS IN THE MIDDLE OF THE NIGHT. (Exod. 14:20:) THUS THERE WAS THE CLOUD AND THE DARKNESS WHICH LIT UP THE NIGHT. (Gen. 14:15:) AND THE NIGHT WAS DIVIDED AGAINST THEM. And <so it was with> all of them (as in Exod. 12:42): A NIGHT OF VIGIL.

תנחומא בובר, בלק י״א:ג׳

קום לך אתם (במדבר שם כ). כיון שהעיז פניו, שנאמר ויחר אף אלהים כי הולך הוא (שם שם כב), אמר הקב"ה רשע איני חפץ במיתתן של רשעים, הואיל ואתה רוצה ליאבד מן העולם, קום לך אתם.

Midrash Tanchuma Buber, Balak 11:3

(Numb. 22:20, cont.:) Arise and go with them. As soon as he had become defiant, then it is stated (in Numb. 22:22): But G-d’s anger was kindled because he was going. The Holy One said: You wicked man! I take no pleasure in the death of the wicked. In as much as you want to be obliterated from the world, arise and go with them.

כלי יקר על שמות י״ב:מ״ב:א׳

ליל שמורים לה'. ואח"כ אמר שמורים לכל בני ישראל לדורותם לפי שאמר הקב"ה לישראל (דב"ר ד.ד) נרי בידך ונרך בידי, שמור לי ואשמור לך, שמור נר מצוה ואני אשמור נר אלהים נשמת אדם שבידי, והנה בלילה זו שמרו ישראל נר מצות הפסח ככל חוקתיו והקב"ה שמרם ולא נתן המשחית לבא בבתיהם ועל שמירה זו אמר ליל שמורים לה' להוציאם מארץ מצרים, וכנגד שמירת ישראל המצות אמר שמורים לכל בני ישראל לדורותם, אבל בראשונה לא נאמר לדורותם כי שמירת מצות הפסח לבד הוקבע לדורות, אבל שמירה מן המזיקים לא הוקבע לדורות כי במצרים לבד יצא המשחית לחבל ולא לדורות.

Kli Yakar on Exodus 12:42:1

And afterwards said a night of shomer for all of Bnai Yisrael for generations to come. As Hashem said to Israel. My candle is in your hands and your candle is in my hands. If you maintain mine, I will maintain yours. You keep the candle of Mitzvot and I will keep the soul of man. And here on this night the people of Israel maintain the mitzvah of passover and all of its laws and God maintained them and did not allow them to die. This is why it is called a day of "preservation" to take them out of Egypty. At first this mitzvah was not for all generations because only the mitzvah of passover was for generations but keeping us safe from harm was not for generations to come because only in Egypt were Jews spared from harm and not always in the future.

בית הלוי על התורה, בא כ׳

ליל שמורים הוא לה' הוא הלילה הזה לה' שמורים לבני ישראל. איתא במדרש בפרשה זו בעוה"ז עשה להם נסים בלילה על שם שהוא נס עובר אבל לע"ל יעשה להם נסים ביום על שם שהוא נס קיים, וכבר מבואר לעיל בפרשה וישלח דהגלות נמשל ללילה ומש"ה כשהגאולה באמצע הלילה הוא סימן דעדיין הם באמצע הגלות ויצטרכו עוד להשלים החשבון אבל לע"ל יהיה הגאולה ביום שהוא סימן שכבר נשלם הלילה והגלות, והענין דכבר כתבנו על הא דלא היו במצריים רק רד"ו שנה דגאלם באמצע הזמן והזמן שחסר אז הניח הקב"ה שישלימו אותו ישראל לסוף בגלות האחרון ויציאת מצרים היה רק פקידה באמצע הזמן והיה הכנה לגאולה העתידה כדי שיוכלו להגאל אח"כ כשישלימו הזמן, וכבר מבואר ענין זה בכמה מספרי הדרוש…

That was for the LORD a night of vigil to bring them out of the land of Egypt; that same night is the LORD’s, one of vigil for all the children of Israel throughout the ages. It says in the Midrash that in this world, G-d performs miracles in the night if they are passing miracles, but miracles that are continuous are done in the day. And as illustrated in this parsha, the Galut is analogous to night, which is to say that if the redemption happens at night it is still a time of Galut (while a redemption occurring during the day its a sign that the Galut and the night truly ended). Yetziat Mitzraim (the redemption from Egypt) was only the middle of process, and a preparation for the future redemption.