גמ׳ תנו רבנן הלכה זו נתעלמה מבני בתירא פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו

אמרו כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו

אמרו להם אדם אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו

שלחו וקראו לו אמרו לו כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו

אמר להם וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין את השבת?

אמרו לו מנין לך?

אמר להם נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת

ועוד קל וחומר הוא ומה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את השבת?

מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח

התחיל מקנטרן בדברים אמר להן מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם עצלות שהיתה בכם שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון

אמרו לו רבי שכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו?

אמר להן הלכה זו שמעתי ושכחתי אלא הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן

למחר מי שפסחו טלה תוחבו בצמרו מי שפסחו גדי תוחבו בין קרניו

ראה מעשה ונזכר הלכה ואמר כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון

GEMARA: The Sages taught: This law was forgotten by the sons of Beteira. The fourteenth once occurred on Shabbat. They forgot and did not know whether Pesah overrides Shabbat or not.

They said: Is there any person who knows whether Pesah overrides Shabbat or not?

They said to them: There is a certain man who came up from Babylonia, and Hillel the Babylonian is his name, who served the two eminent scholars of the generation, Shemaya and Avtalyon, and he knows whether Pesah overrides Shabbat or not.

They sent and called for him. They said to him: Do you know whether Pesah overrides Shabbat or not?

He said to them: Have we but one Pesah a year which overrides Shabbat? We have many more than two hundred Pesaha a year which override Shabbat? They said to him: From where do you know this?

He said to them: “מועדו” is said about Pesah and “מועדו” is said about the daily offering. Just as “מועדו,” of the daily offering, overrides Shabbat, so too “מועדו,” of Pesah overrides Shabbat.

And furthermore, it is an a fortiori: If the daily offering, which is not punishable by karet, overrides Shabbat, Pesah, which is punishable by karet, of course should override Shabbat?

They immediately seated him at the head and appointed him Nasi over them, and he was דורש the laws of Passover that entire day.

He began teasing them. He said to them: What caused you that I should come up from Babylonia and become Nasi over you? Your laziness in not serving Shemaya and Avtalyon.

They said: Ribbi, if one forgot and did not bring a knife on the eve of Shabbat, what is the law?

He said to them: I heard this halakha but I have forgotten. But leave it to the Israelites; if they are not prophets they are the sons of prophets

The next day, one whose Pesah was a lamb stuck it in its wool; one whose Pesah was a goat, stuck it between its horns.

He saw the act and remembered the halakha and said: This is what I received from Shemaya and Avtalyon.

זו הלכה נעלמה מזקני בתירה פעם אחת חל ארבעה עשר להיות שבת ולא היו יודעין אם פסח דוחה את השב' אם לאו. אמרו יש כאן בבלי אחד והלל שמו ששימש את שמעיה ואבטליון יודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. איפשר שיש ממנו תוחלת. שלחו וקראו לו אמרו לו שמעת מימיך כשחל י"ד להיות בשבת אם דוחה את השבת אם לאו. אמר להן וכי אין לנו אלא פסח אחד בלבד דוחה את השבת בכל שנה והלא כמה פסחים ידחו את השבת בכל שנה... אמרו לו כבר אמרנו שיש עמך תוחלת. התחיל דורש להן מהיקש ומקל וחומר ומגזירה שוה. מהיקש הואיל ותמיד קרבן ציבור ופסח קרבן ציבור. מה תמיד קרבן ציבור דוחה שבת אף פסח קרבן ציבור דוחה את השבת. מקל וחומר מה אם תמיד שאין מחייבין על עשייתו כרת דוחה את השבת פסח שחייבין על עשייתו כרת אינו דין שידחה את השבת. מגזירה שוה נאמר בתמיד (במדבר כח) במועדו ונאמר בפסח (במדבר ט׳:ב׳) במועדו מה תמיד שנאמר בו במועדו דוחה את השבת אף פסח שנאמר בו במועדו דוחה את השבת. אמרו לו כבר אמרנו אם יש תוחלת מבבלי. היקש שאמר' יש לו תשובה. לא אם אמרת בתמיד שכן יש לו קיצבה תאמר בפסח שאין לו קיצבה. ק"ו שאמרת יש לו תשובה לא אם אמרת בתמיד שהוא קדשי קדשים תאמר בפסח שהוא קדשים קלין. גזירה שוה שאמרת שאין אדם דן גזירה שוה מעצמו. רבי יוסי בר רבי בון אמר בשם ר' אבא בר ממל אם בא אדם לדון אחר גזירה שוה מעצמו עושה את השרץ מטמא באהל. ואת המת מטמא בכעדשה דו דרש (ויקרא יא) בגד עור (במדבר לא) בגד עור לגזירה שוה. כך אם יהיה השרץ בידו של אדם אפילו טובל במי שילוח או במי בראשי' אין לו טהרה עולמית השליכו מידו מיד הוא טהור. ר' יוסה בי רבי בון בשם רבי בא בר ממל אדם דן גזירה שוה לקיים תלמודו ואין אדם דן גז"ש לבטל תלמודו. רבי יוסי בי רבי בון בשם ר' בא בר ממל אדם דן ק"ו לעצמו ואין אדם דן גזרה שוה לעצמו לפיכך משיבין מק"ו ואין מושיבין מגזרה שוה. אע"פ שהיה יושב ודורש להן כל היום לא קיבלו ממנו עד שאמר להן יבוא עלי כך שמעתי משמעיה ואבטליון כיון ששמעו ממנו כן עמדו ומינו אותו נשיא עליהן. כיון שמינו אותו נשיא עליהן התחיל מקנתרן בדברים ואומר מי גרם לכם לצרך לבבלי הזה לא על שלא שימשתם לשני גדולי עולם לשמעיה ואבטליון שהיו יושבין אצליכם כיון שקינתרם בדברים

They said there is one Babylonian here by the name of Hillel...

Maybe there's hope with him...

they told him: we already said you might have hope.

He started דורש to them from comparison, a fortiori, and Gezera Shava.

Comparison: The daily sacrifice is a public sacrifice and so is Pesah, just as the daily sacrifice overrides Shabbat. so should Pesah....

They told him" we already said, can there be hope with a Babylonian?

The comparison you argued can be refuted: Tamid has a set amount but the Pesah does not.

The a fortiori you argued can be refuted:

Tamid is holy of holies, Pesah is Holy only (or Holy light)

Gezera Shava you argued - one cannot make a gezera shava on his own

Even though he was sitting and דורש all day long they did not accept his teachings, until he swore that he so heard from Shemaya and Avtalyon.

When they heard that, they appointed him a Nasi

Who caused you to rely on that Babylonian?

Who lived among you.

Since he teased them...