Voluntary Mitzva Performance קיום מצוות מרצון

Click here here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(כא) ...מי שאינו מצווה ועושה לא יגדל שכרו כי אפשר שהיה רצון הש"י בו ובמינו אחרי אשר לא צווה בו... אפשר כי יש במצות טעמים שנתיחדה מהם המצוה במי שמצווה ועושה... שאפשר שלא תשלם כונת המצוה וסודה במי שאינו מצווה בה כאשר תשלם במי שצוהו הש"י...

(21) One who is not commanded and performs, his reward will not be great, for it is possible that God’s desire is not [performance of that mitzva by] him and his sort, since He did not command him… Mitzvot may have reasons whereby the mitzva is specifically intended for the one who is commanded and performs… for it is possible that the intention and inner nature of the mitzva will not be fulfilled through one who is not commanded and performs as it is fulfilled by one whom God commanded.

דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם אָדָ֗ם כִּֽי־יַקְרִ֥יב מִכֶּ֛ם קָרְבָּ֖ן לַֽה' ... וְסָמַ֣ךְ יָד֔וֹ עַ֖ל רֹ֣אשׁ הָעֹלָ֑ה וְנִרְצָ֥ה ל֖וֹ לְכַפֵּ֥ר עָלָֽיו׃

Speak to benei (lit. children of or sons of) Yisrael and say to them: A person from amongst you when he brings a sacrifice to God… and he shall lean his hand on the head of the burnt offering and it will be accepted for him, to atone for him.

"דבר אל בני ישראל" בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות דברי רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון אומרים נשים סומכות רשות:

“Speak to benei Yisrael" - the sons of Israel lean, but the daughters of Israel do not lean; these are the words of Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei and Rabbi Shimon say: Women lean [as a matter of] reshut [permission].

הא נשים מעכבין - דפטורות לגמרי דמצות עשה שהזמן גרמא הוא וכי תקעי איכא בל תוסיף:

S.V. Ha Nashim - Because they are completely exempt [from shofar] because it is a positive time-bounded commandment, were they to blow the shofar, they would be transgressing bal tosif - "You may not add [to the Torah]!"

מיכל - ...למאן דלית ליה רשות לאו משום דמיחזי מוסיף אלא משום דתקיעה מלאכה דרבנן היא... וסמיכה אפי' בהקפת יד מיחזי כעבודה בקדשים:

S.V. Michal - …According to one who doesn’t hold that women have permission [to perform mitzvot from which exempted voluntarily], it is not because it gives the appearance of adding on [to the mitzvot]. Rather because blowing [shofar] is a rabbinically prohibited labor [on the festival] and semicha, even with mere resting of the hand [on the animal], gives the appearance of [a violation of the prohibition of] avoda she-bekodeshim [labor with sanctified animals].

ספרא דבורא דנדבה פרק ב פרשה ב:ב

רבי יוסי ורבי שמעון אומרי’: הנשים סומכות רשות. אמר רבי יוסי: אמר לי אבא אלעזר: היה לנו עגל זבחי שלמים, והוצאנוהו לעזרת הנשים, וסמכו עליו הנשים. לא מפני שהסמיכה בנשים – אלא מפני נחת רוח של נשים.

Sifra, Dibura De-Nedava II 2:2

Rabbi Yosei and Rabbi Shimon say: Women lean [as a matter of]reshut. Rabbi Yosei said: Abba Elazar said to me: We had a calf for a peace offering, and we brought it out to the women’s area, and the women leaned on it. Not because leaning is [the law] with women, but rather because of nachat ru’ach shel nashim [women’s gratification].

(ז) כן הורה ר' יצחק הלוי ...[דאינן] חייבות ואינן צריכות אבל אם חפיצות להביא עצמם בעול המצוה הרשות בידה... דמקיימת מצוה היא

So ruled Rav Yitzchak Ha-levi, that they are not obligated and don’t need [to perform positive time-bound mitzvot]. But if they desire to bring themselves into the yoke of mitzva the permission is in her hand… for she is one who fulfills a mitzva.

דרשות דמצוה הוא והקב"ה צוה במצוה זו לאנשים חובה לנשים רשות

For it is reshut de-mitzva, and God commanded this mitzva to men as an obligation, to women as optional.

ראבי”ה חלק ב – מסכת סוכה סימן תרמ

דנהי שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה, מכל מקום מצוה הוי:

Ra'avya II Sukka 640

For albeit one who is commanded and performs [a mitzvah] is greater than one who [performs but] is not commanded, in any case it is a mitzva.

אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר הלכה כר' יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא יומא טבא לרבנן מ"ט דלא מפקדינא וקא עבדינא מצות והשתא דשמעית להא דר' חנינא דאמר ר' חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ"ט דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי:

Rav Yosef [who was blind] said: At first, I would say: One who says that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who says: A blind person is exempt from the mitzvot, then I will host a festive day for the Sages. What is the reason? It is that I am not commanded and [nevertheless] I perform mitzvot. [Rav Yosef continues] But now that I heard this statement of Rabbi Ḥanina, as Rabbi Ḥanina says: One who is commanded and performs [a mitzva] is greater than one who is not commanded and performs it, [I say:] One who says to me that the halakha is not in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, then I will host a festive day for the Sages. What is the reason? It is that as I am commanded, I have more reward.

חידושי הריטב”א קידושין לא.

…שזה שטן מקטרגו כשהוא מצווה וזה אין שטן מקטרגו ולפום צערא אגרא, ורבינו הגדול ז”ל [רמב”ן] פירש שהמצות אינן להנאת האל יתברך המצוה אלא לזכותינו, ומי שהוא מצווה קיים גזירת המלך ולפיכך שכרו מרובה יותר מזה שלא קיים מצות המלך, מכל מקום אף הוא ראוי לקבל שכר שהרי מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו לעשות מצות השם יתברך…

Chiddushei Ha-Ritva Kiddushin 31a

…For this [person], who is commanded, the Satan [evil inclination] incites, whereas this [person who is not commanded], the Satan does not incite. The reward is in accordance with the difficulty. And our great Rabbi of blessed memory [Ramban] explained that mitzvot are not for the benefit of God who commands, but for our merit, and one who is commanded fulfills the King’s decree and therefore his reward is greater than this [person] that did not fulfill the King’s command. In any case, even he is fit to receive reward, for he brought himself into doing the mitzva of God from goodness of heart and piety…

הגהות סמ”ק צב בשם רבנו פרץ

ומ”מ [ומכל מקום] רגילין לתקוע לנשים יולדות, גם מברכין ולא הוי ברכה לבטלה, כיון שמכניסות עצמן בחיוב מידי דהוי אלולב

Hagahot Semak 92 (in the name of Rabbeinu Peretz)

And in any case, we are accustomed to blow shofar for women who have just given birth, and we also recite a beracha and it is not a beracha in vain, because they bring themselves into the obligation, just as with lulav.

היכא דצלי ליה לתפלת ערבית כבר שוייה עליה חובה:

Where they pray tefilat aravit, it is considered upon him as an obligation.

ספר מהרי”ל (מנהגים) הלכות שופר

אכן נשים פטורות דמצות עשה דזמן גרמא הוא. אך שמכניסין את עצמן לחיוב. והואיל שמחייבין את עצמן צריכין להזדרז לתקן צרכיהן הן בתכשיטין הן בתבשילין להיות פנויות לבא בית הכנסת ולהיות שם לשמוע קול שופר, ואל יטריחו את הציבור להמתין אחריהם.

Maharil, Laws of Shofar

Indeed women are exempt [from shofar], for it is a positive time-bound commandment. But they bring themselves into the obligation. Since they obligate themselves, they must make haste to prepare their needs, whether in adornment or in cooked dishes, to be available to come to the synagogue and to be there to hear the shofar blast, and they should not impose upon the congregation to wait for them.

נשים פטורות מספירה דהוי מצות עשה שהזמן גרמה ומיהו כבר שוויה עלייהו חובה:

Women are exempt from counting, for it is a positive time-bound commandment, and nevertheless it is already considered upon them as an obligation.

שו”ת רבי עקיבא איגר סימן א:

ולזה נראה דבאמת אינן בחיוב המצוה זו כיון דהוי ז”ג [זמן גרמא] אלא דמ”מ [דמכל מקום] רוב נשי דידן מחמירין לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב מ”ע שהז”ג [מצוות עשה שהזמן גרמא], כגון שופר סוכה לולב וכן בקידוש יו”ט [יום טוב] והוי כקיבלו עלייהו

Responsa of Rabbi Akiva Eiger 1

It seems that in truth they [women] are not obligated in this mitzva since it is time-bound, but since in any case most of our women are stringent for themselves and are scrupulous and eager to fulfill most positive time-bound commandments, such as shofar, sukka [and] lulav and so too kiddush on Yom Tov, and it is as if they have accepted it upon themselves.

... והוא דבר חדש דנשים אם קבלו עליהם לעשות מ"ע [מצות עשה] שהם פטורין יתחייבו מפני דשוויא עלייהו חובה ולא ראיתי כן בשום מקום ואינו דומה לתפלת ערבית עיין בראשונים וכאן יש דיעות דאסור להו לעשות מ"ע שהז"ג [מצות עשה שהזמן גרמא] ולכ"ע [ולכולי עלמא] אינו מצוה כלל והיאך ישוויי' חובה.

…And this is a new idea that women, if they accept upon themselves to perform a positive mitzva from which they are exempt, they should be obligated because it is considered upon them an obligation. And I have not seen this in any place and it is not similar to the evening prayer… And here, there are opinions that it is prohibited for them to perform a positive time-bound commandment and all agree that is not a mitzva at all, so how could it be considered an obligation?

רק צריך התרה וכו' - עיין יו"ד סימן רי"ד דמשמע שם דמנהג של מצוה שנעשה כנדר הוא רק כשהורגל בה או אפילו פ"א וחשב בשעת מעשה שינהוג כן לעולם

A practice of doing a mitzva becomes like a vow only if he is accustomed to it, or if [he did it] even one time and had in mind at the time of doing it that he would practice this forever.

ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט.

And Chizkiya taught: Anyone who is exempt from a matter and does it is called a hedyot (a simpleton).

והא אמרינן בירושלמי כל העושה דבר שאינו מצווה בו נקרא הדיוט התם שעושה דבר שאינו מצווה מן התורה כלל שהוא כמוסיף על התורה אבל מי שעושה מצות התורה כתקנן אף על פי שלא נצטוה הוא בהם כגון נשים מקבלים עליהן שכר שכל דרכיה דרכי נועם

Behold, we say in the Yerushalmi, ‘Anyone who performs something in which he is not commanded is called a simpleton!’ That refers to a person who does something that is not commanded from the Torah at all, where it is as if he adds to the Torah. But someone who does the mitzvot of the Torah as enacted even though he was not commanded in them, like women or a non-Jew, receives reward for them, for all of her [the Torah’s] paths are paths of pleasantness.

רב ישראל זאב גוסטמן, קונטרסי שעורים מסכתא קדושין עמוד 254:

ונלענ”ד לחדש להלכה דגם במצות עשה שהזמן גרמא אין לנשים לבטלן בחנם אם לא מפני מצוה עוברת או משום טירחא יתירה…לא לבטלה אמרה תורה נשים סומכות רשות..מעשה המצוה מן התורה, ומן התורה היא רשות דמצוה.

Rav Yisrael Gustman, Kuntresei Shiurim, Kiddushin, p. 254:

In my humble opinion, it seems warranted to rule that even in positive time-bound commandments, it is not worthy for women to free themselves from these mitzvot if not for some [other] mitzva [whose time is] passing or because of excessive effort… It is not for nothing that the Torah said women have permission to lean on a sacrifice…The mitzva act is from the Torah, and from the Torah it is [considered] reshut de-mitzva.

Rabbanit Chana Henkin, Einah Metzuvah v'Osah in a Post-Modern World:

Einah Metzuvah v’Osah [she is not commanded and does] gives us freedom, spontaneity, and meaning. Metzuveh v’Oseh[commanded and does] ensures that we are worshipping God, not ourselves. By the nature of their role in Judaism, women partake of both.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020