Status I: Overall Status מעמד האישה (א): מעמד כללי

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(כז) וַיִּבְרָ֨א אֱלֹקִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹקִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם׃

(27) And God created man in His image, in the image of God He created him; male and female He created them.

דאמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון:

Rabbi Yirmeya ben Elazar said: The Holy One, Blessed be He, created two faces [du partzufin] on Adam the first.

עקידת יצחק בראשית שער ח

שתהיה לו חברה נאותה ומשותפת לו כפי צרכו ולזה אעשה לו העזר הראוי והנאות לו שהוא עזר כנגדו כלומר כנגד צורכו ושוה לו

Akeidat Yitzchak, Bereishit 8 (1:27)

That she [woman] will be for him [man] a suitable companion and partner, in accordance with his needs. For this purpose, I [God] will make him [man] the helpmate that is fitting and suitable for him, which is a “helpmate corresponding to him.” That is to say, corresponding to his needs and equal to him.

(א) ימין ושמאל ... וענינו אפילו תחשוב בלבך שהם טועים והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך תעשה כמצותם ... כי על הדעת שלהם הוא נותן (ס"א לנו) להם התורה אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין בשמאל וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול...:

(1) Right or left: ... Even if you think in your heart that they are erring, and the thing is simple in your eyes - [just] like you know [the difference] between your right and your left - do like they command... [For] in accordance with their knowledge does He give us the Torah: even if it is in your eyes like the replacing of the right with the left; and all the more so, when they say about the right that is right - that you must think that the spirit of God is upon the servants of His Temple, 'and He will not leave His pious ones, they will always be protected' from erring and from stumbling...

בעלי הנפש הקדמת הראב”ד

‘עזר’, שתהיה משמשתו בכל צרכיו. ‘כנגדו’, שתהיה עומדת אצלו תמיד על כן בראה הבורא מגוף האדם. ועל כן אמר האדם בראותו אותה וכאשר ידע כי ממנו נלקחה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו (שם כד), כלומר ראויה זו שתעמוד אצלי תמיד ואני אצלה והיינו לבשר אחד. ועל כן ראוי האדם לאהוב את אשתו כנפשו ולכבדה ולרחם עליה ולשמרה כאשר ישמור אחד מאבריו. וכן היא חייבת לעבדו ולכבדו ולאהוב אותו כנפשה כי ממנו נלקחה.

Ra'avad, Ba'alei Ha-nefesh Introduction

“Helpmate,” that she will serve him in all his needs. “Corresponding to him,” that she will stand with him always; therefore, the Creator created her from Adam’s body. Therefore Adam said when he saw her and when he knew that she was taken from him, “Therefore a man leaves his father and mother and cleaves to his wife,” meaning, this one is fitting to stand with me always and I with her and we will be ‘as one flesh.’ Therefore it is fitting for a man to love his wife like himself and to honor her and have mercy on her and protect her as he would protect one of his own limbs. And so she must serve him and honor him and love him like herself, for she was taken from him.

(טו) וּשְׂעִ֨יר עִזִּ֥ים אֶחָ֛ד לְחַטָּ֖את לַה' עַל־עֹלַ֧ת הַתָּמִ֛יד יֵעָשֶׂ֖ה וְנִסְכּֽוֹ׃ (ס)

(15) And there shall be one goat as a sin offering to the LORD, to be offered in addition to the regular burnt offering and its libation.

רבי שמעון בן פזי רמי כתיב (בראשית א, טז) ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב (בראשית א, יד) והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך (עמוס ז, ב) יעקב הקטן שמואל הקטן (שמואל א יז, יד) דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו (במדבר כח, יא) לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח

Rabbi Shimon ben Pazi raises a contradiction between two verses. It is written: “And God made the two great lights” (Genesis 1:16), and it is written: “The greater light and the lesser light." [Rabbi Shimon ben Pazi explains: When God first created the sun and the moon, they were equally bright. Then,] the moon said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, is it possible for two kings to serve with one crown? God said to her, i.e., the moon: If so, go and diminish yourself. She said before Him: Master of the Universe, since I said a correct observation before You, must I diminish myself? God said to her: Go and rule during the day [along with the sun] and during the night. She said to Him: What is the greatness of this? What use is a candle in the middle of the day? God said to her: Go; let the Jewish people count the days and years with you. She said to Him: But [they will count with] the sun as well, as it is impossible that they will not count seasons with it, as it is written: “And let them be for signs, and for seasons, and for days and years” (Genesis 1:14). [God said to her]: Go; let righteous men be named after you: Ya’akov HaKatan, Shmuel HaKatan, David HaKatan. God saw that the moon was not comforted. The Holy One, Blessed be He, said: Bring atonement for me, since I diminished the moon. The Gemara notes: And this is what Rabbi Shimon ben Lakish says: What is different about the goat offering of the New Moon, that it is stated with regard to it: “For the Lord” (Numbers 28:15)? The Holy One, Blessed be He, said: This goat shall be an atonement for Me for having diminished the size of the moon.

(תקעב) רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקוֹנְיָא, אָתָא לְמֶחֱמֵי לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן רִבִּי שִׁמְעוֹן, חֲתְנֵיהּ, נָפְקָא בְּרַתֵּיהּ, וְשָׁקְלָא יְדוֹהִי לְנַשְׁקָא. אֲמַר לָהּ, לְכִי וּמַעֲטִי אֶת עַצְמֵךְ מִקַּמֵּי בַּעֲלֵיךְ

Rabbi Yose son of Rabbi Shimon son of Lakonya came to show Rabbi Elazar son of Rabbi Shimon his son-in-law. His daughter came out, and he took her hands to kiss her. He said to her, “Go diminish yourself before your husband…”

(כו) וְהָיָ֤ה אֽוֹר־הַלְּבָנָה֙ כְּא֣וֹר הַֽחַמָּ֔ה וְא֤וֹר הַֽחַמָּה֙ יִהְיֶ֣ה שִׁבְעָתַ֔יִם כְּא֖וֹר שִׁבְעַ֣ת הַיָּמִ֑ים בְּי֗וֹם חֲבֹ֤שׁ ה' אֶת־שֶׁ֣בֶר עַמּ֔וֹ וּמַ֥חַץ מַכָּת֖וֹ יִרְפָּֽא׃ (ס)
(26) And the light of the moon shall become like the light of the sun, and the light of the sun shall become sevenfold, like the light of the seven days, when the LORD binds up His people’s wounds and heals the injuries it has suffered.

רב חיים ויטל, עץ חיים, שער מיעוט הירח

ותכלית גידול שלה הוא ש…ישתמשו ב’ מלכים בכתר א’ שהוא מה שקטרגה הירח כנודע.

Rav Chayim Vital, Etz Chayim, Sha'ar Mi'ut Ha-Yarei'ach

The purpose of her [the feminine’s] development is that…two kings [masculine and feminine] will share one crown, which is what the moon [first] argued about, as is known…

Rav S. R. Hirsch, Commentary to Bereishit 2:18

The task is too great for one, and there is a need to split it into two. For this reason the woman was added to the man, in order that [together] they will fill completely the purpose of the human being.… And “a helpmate corresponding to him” does not express subjugation, but rather full equality and equal independence. The woman is “corresponding to him” at the side of the man, comparable to him…

Rabbi Joseph B. Soloveitchik, 'Adam and Eve,' Family Redeemed

Had Adam needed a partner for practical reasons alone – to lighten his economic burden, to enable him to procreate, or to allow him a satisfactory sexual life – there would have been no necessity for the creation of Eve… What he needed was not a practical partnership but an ontological community where his lonely existence could find completeness and legitimacy.

אגרות משה או”ח חלק ד:מט

צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים דלענין הקדושה שוות לאנשים לענין שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל … וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה

Rav Moshe Feinstein, Igerot Moshe, OC IV:49

It is necessary to know that this [halachic distinction] is not because women are at a lower level of sanctity than men. For with respect to sanctity, they are equal to men, with respect to the relevance of the obligation in mitzvot that derives only from the sanctity that inheres in Israel … and all the verses referring to sanctity were said also for women….

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020