פרשת פינחס תשי"ד - עלה אל הר העברים
א. למיקומה של פרשתנו
לשאלת סמיכות פרשה זו לפרשה הקודמת:
ד"ה עלה אל הר העברים: (במדבר רבה) למה נסמכה לכאן? כיוון שאמר הקב"ה: נתן תתן להם, אמר: אותי ציוה המקום להנחיל שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ? אמר לו הקב"ה: גזרתי במקומה עומדת (ספרי). דבר אחר: כויון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי. משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו, נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו - כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו: בני, מכאן ואילך אתה אסור ליכנס.
עלה אל הר העברים GO UP INTO [THIS] MOUNT ABARIM — Why does this follow immediately here? Because when the Holy One, blessed be He, said to Moses, (v. 17) “Thou shalt surely give them an inheritance in the land” he (Moses) said, “It is me that the Omnipresent has commanded to apportion the inheritance. Perhaps then the decree that I must die in the wilderness is annulled and I shall enter the Promised Land!” Whereupon God said to him, “My decree remains exactly as it was” (Midrash Tanchuma, Pinchas 9). — Another explanation: As soon as Moses entered into the territory of the sons of Gad and the sons of Reuben (the eastern side of the Jordan, which, having been assigned to these tribes, might be regarded as part of the Promised Land), he rejoiced, saying, “It seems to me that the vow regarding me has been annulled in my favour”. God, therefore, said to him, My decree remains exactly as it was. A parable! It may be compared to the case of a king who decreed against his son that he should not enter the door of his palace. He (the king) entered within the gate, and he (the son) went after him (without the father raising any objection); to the audience chamber, and he after him. But as soon as he was about to enter his sleeping-chamber (his private room) he said to him, “My son, from here and further on you may not go” (Sifrei Bamidbar 134:4).
ד"ה עלה אל הר העברים: שם ההר הזה "הר נבו" כאשר פירש בסדר האזינו (דברים ל"ב מ"ט) ובזאת הברכה (שם ל"ד א'), אבל יקראו אותו "הר העברים" מפני שהוא על מעברות הירדן ומשם יעברו אל ארץ כנען כאשר אמר כאן (בהאזינו ובזאת הברכה) "אשר על פני ירחו", ושם עברו את הירדן כמו שנאמר (יהושע ד' י"ט) והעם עלו מן הירדן ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואיננה מצוה שיצוונו הקב"ה לעשות כן עתה, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם מיד, אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראית את הארץ, כי בעבור שציוהו לאלה תחלק הארץ (לעיל כ"ו נ"ג) הודיעו כי לא על ידך תחלק, כי אתה תעלה לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מואב ותמות בו ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה. וכן: קח לך את יהושע (פסוק י"ח), בבוא יומך תקח את יהושע. והשלים הכתוב (פסוק כ"ב) לספר כי עשה כן משה בלב שלם, והוא העשייה אשר יזכיר (דברים ל"א ז') בעת פטירת משה כאשר אמרו השירה הוא והושע בן נון.
Go up this Mount "Eivarim." The name of this mountain is "Mount Nevo," as it is explained in [the Torah portions] Ha'azinu and V'zot Haberachah, but it is called "Mount Eivarim"--"Mount of the Crossings"--because it is at the crossing of the [River] Jordan. And, there is where they will cross into the Land of Canaan, as it said there (in Ha'azinu and V'zot Haberachah), "...which is on the banks of the Jordan...," and there they crossed the Jordan, as it is said, (Joshua 4:19) "...And the people went up from the Jordan and camped in Gilgal on the eastern border of Jericho...." And, it was not a mitzvah that the Holy One, blessed be He, commanded him (Moses) to do now, because if so, he would have been required to go up there immediately. But rather, the reason for "go up Mount Eivarim and see the Land..." was because He (God) commanded him, "To these the Land is to be allotted..." (Numbers 26:53). Let it be known that you will not apportion the Land with your own hand, but rather you will go up to the top of Mount Eivarim before the people Israel travels from the land of Moab, and you will die upon it and nothing of the Land will reach you but the sight [of it]. And similarly, "Take Joshua..." (Numbers 27:18): When your day comes, you will take Joshua and fulfill that which is written [in Numbers 27:22] that tells that Moses did so with a full heart - and this is the action that will be recalled (Deuteronomy 31:7) at the time of Moses' death, when the poem was said, "he and Hoshea son of Nun."
רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית):
נסתיים סדר חלוקת הארץ. לזה נוסף הביאור שמשה בעצמו לא יכנס אל הארץ. תפקידו של משה מוגבל בהולכת העם אל ארץ התורה והכנתו הגמורה להתנחלות בה ולשמירת פקודתו בתוכה. הוא ימות בראותו את הארץ שאליה, אבל לא אל תוכה, יוליך את העם. זה לא היה דבר חדש למשה. הגזרה הזאת נודעה לו כבר מימי המאורע בקדש. אבל כאן בא הדיבור להזכיר למשה, כי הגיע אל תכלית הליכתו עלי אדמות, כדי שיבצע עוד כל מה שבלבו לעשות בטרם לכתו ואיננו ובראש ובראשונה, כדי שיבקש הוא עצמו על מינוי ממלא מקומו אחריו וכדי שהוא עצמו בידיו יבצע מינוי זה.
מה ההבדל בין שלוש דעות אלה?
ב. השוואת הציווי "עלה אל הר העברים"
1. כיצד יש לבאר כפילות זו?
2. התוכל להסביר את הטעם של שינויים אחדים?
ג. בקשתו של משה
התוכל להסביר, למה לא נזכרה כאן בקשתו של משה בין פסוקים י"ב-י"ד לפסוקים ט"ו-כ"ג? ענה לשאלה זו אחרי עיינך בגליון דברים תש"ה שאלה ד' 3.
ד. שאלות בדברי רמב"ן
"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה עֲלֵה אֶל הַר הָעֲבָרִים הַזֶּה וּרְאֵה אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל"
And the LORD said unto Moses: ‘Get thee up into this mountain of Abarim, and behold the land which I have given unto the children of Israel.
ד"ה עלה אל הר העברים: שם ההר הזה "הר נבו" כאשר פירש בסדר האזינו (דברים ל"ב מ"ט) ובזאת הברכה (שם ל"ד א'), אבל יקראו אותו "הר העברים" מפני שהוא על מעברות הירדן ומשם יעברו אל ארץ כנען כאשר אמר כאן (בהאזינו ובזאת הברכה) "אשר על פני ירחו", ושם עברו את הירדן כמו שנאמר (יהושע ד' י"ט) והעם עלו מן הירדן ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואיננה מצוה שיצוונו הקב"ה לעשות כן עתה, שאם כן יהיה מתחייב לעלות שם מיד, אבל טעמו תעלה אל הר העברים וראיית את הארץ, כי בעבור שציוהו לאלה תחלק הארץ (לעיל כ"ו נ"ג) הודיעו כי לא על ידך תחלק, כי אתה תעלה לראש הר העברים טרם שיסעו ישראל מארץ מואב ותמות בו ולא יגיעך מן הארץ לבד הראיה. וכן: קח לך את יהושע (פסוק י"ח), בבוא יומך תקח את יהושע. והשלים הכתוב (פסוק כ"ב) לספר כי עשה כן משה בלב שלם, והוא העשייה אשר יזכיר (דברים ל"א ז') בעת פטירת משה כאשר אמרו השירה הוא והושע בן נון.
Go up this Mount "Eivarim." The name of this mountain is "Mount Nevo," as it is explained in [the Torah portions] Ha'azinu and V'zot Haberachah, but it is called "Mount Eivarim"--"Mount of the Crossings"--because it is at the crossing of the [River] Jordan. And, there is where they will cross into the Land of Canaan, as it said there (in Ha'azinu and V'zot Haberachah), "...which is on the banks of the Jordan...," and there they crossed the Jordan, as it is said, (Joshua 4:19) "...And the people went up from the Jordan and camped in Gilgal on the eastern border of Jericho...." And, it was not a mitzvah that the Holy One, blessed be He, commanded him (Moses) to do now, because if so, he would have been required to go up there immediately. But rather, the reason for "go up Mount Eivarim and see the Land..." was because He (God) commanded him, "To these the Land is to be allotted..." (Numbers 26:53). Let it be known that you will not apportion the Land with your own hand, but rather you will go up to the top of Mount Eivarim before the people Israel travels from the land of Moab, and you will die upon it and nothing of the Land will reach you but the sight [of it]. And similarly, "Take Joshua..." (Numbers 27:18): When your day comes, you will take Joshua and fulfill that which is written [in Numbers 27:22] that tells that Moses did so with a full heart - and this is the action that will be recalled (Deuteronomy 31:7) at the time of Moses' death, when the poem was said, "he and Hoshea son of Nun."
מהן השאלות המתעוררות למקרא פרשתנו המתורצות בדברי הרמב"ן האלה?
ה. שאלות לשון וסגנון
כיצד יש לבאר את כפל הביטוי
"וּרְאֵה אֶת הָאָרֶץ"
And the LORD said unto Moses: ‘Get thee up into this mountain of Abarim, and behold the land which I have given unto the children of Israel.
"וְרָאִיתָה אֹתָהּ?
And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered;
"כַּאֲשֶׁר מְרִיתֶם פִּי בְּמִדְבַּר צִן בִּמְרִיבַת הָעֵדָה לְהַקְדִּישֵׁנִי בַמַּיִם לְעֵינֵיהֶם הֵם מֵי מְרִיבַת קָדֵשׁ מִדְבַּר צִן"
because ye rebelled against My commandment in the wilderness of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify Me at the waters before their eyes.’—These are the waters of Meribath-kadesh in the wilderness of Zin.—
מה מובנה של מילת "כאשר" בפסוק זה?
ו. שאלות ודיוקים ברש"י
עלה אל הר העברים: (במדבר רבה) למה נסמכה לכאן? כיוון שאמר הקב"ה: נתן תתן להם, אמר: אותי צוה המקום להנחיל שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ. אמר לו הקב"ה: גזרתי במקומה עומדת (ספרי) דבר אחר: כיוון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי. משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין שלו, נכנס לשער והוא אחריו, לחצר והוא אחריו, לטרקלין והוא אחריו - כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו: בני, מכאן ואילך אתה אסור ליכנס.
עלה אל הר העברים GO UP INTO [THIS] MOUNT ABARIM — Why does this follow immediately here? Because when the Holy One, blessed be He, said to Moses, (v. 17) “Thou shalt surely give them an inheritance in the land” he (Moses) said, “It is me that the Omnipresent has commanded to apportion the inheritance. Perhaps then the decree that I must die in the wilderness is annulled and I shall enter the Promised Land!” Whereupon God said to him, “My decree remains exactly as it was” (Midrash Tanchuma, Pinchas 9). — Another explanation: As soon as Moses entered into the territory of the sons of Gad and the sons of Reuben (the eastern side of the Jordan, which, having been assigned to these tribes, might be regarded as part of the Promised Land), he rejoiced, saying, “It seems to me that the vow regarding me has been annulled in my favour”. God, therefore, said to him, My decree remains exactly as it was. A parable! It may be compared to the case of a king who decreed against his son that he should not enter the door of his palace. He (the king) entered within the gate, and he (the son) went after him (without the father raising any objection); to the audience chamber, and he after him. But as soon as he was about to enter his sleeping-chamber (his private room) he said to him, “My son, from here and further on you may not go” (Sifrei Bamidbar 134:4).
לפי דעת כמה ממפרשי רש"י אין רש"י מביא שני פירושים-תירוצים לקושיה אחת, אלא אם כן אין אחד מהם מתרץ את קושייתו כל צרכה. (עיין גיליון פנחס תש"ד ב1, ויצא תש"ה א5). הסבר, למה מביא רש"י כאן את שני פירושיו לבאר את סמיכות הפרשיות, ולמה לא הסתפק באחד?
ד"ה כאשר נאסף אהרן: מכאן שנתאווה משה למיתתו של אהרן, דבר אחר: אין אתה טוב ממנו (דברים ל"ב)...
כאשר נאסף אהרן אחיך [THOU SHALT BE GATHERED TO THY PEOPLE] AS AARON THY BROTHER WAS GATHERED — From this it is evident that Moses longed for a death similar to that of Aaron (cf. Rashi on Numbers 20:26). — Another explanation: you will die as he died (in the wilderness) because you are no better than he (Midrash Tanchuma, Pinchas 9). — Such indeed is suggested by (Deuteronomy 32:50. 51): “[and die … as Aaron thy brother died …] because you sanctified me not”. Thus it follows, if ye (both of you) had sanctified me your time would not have yet come to depart this life and you would not have died in the wilderness (Sifrei Bamidbar 137:1). In every passage where it writes about their death you will find that it writes about their offence. Because a decree had been made against the generation of the wilderness (those who left Egypt) that they should die in the wilderness on account of the sin that they did not have faith in God, therefore Moses requested that the nature of his offence should be stated in the Torah, so that people might not say, “He, too, was one of those “rebels”. A parable: It may be compared to the case of two women who were punished by the Court; one was an immoral woman and one had merely eaten unripe figs of the sabbatical year’s growth. The latter, therefore, requested that the nature of her offence might be made public, and they did so by proclamation. So, too, here: wherever it mentions their death it mentions also their misdeed, in order to make it known that there was only this single sin in them (Tanchuma 4:6:10 on חקת; Yoma 86b; cf. Sifrei Bamidbar 137:2).
**
א. מה קשה לו?
**
ב. מה ראה לענות שני תירוצים?