הטוב הרע והמכוער("לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז)-עמ' 27-29 בספר 'יחיד וחברה' דף עבודה בחברותות

מטלה בחברותות:

1. חפשו בעזרת הטלפון הסלולארי לפחות שני ביטויים/פתגמים בעברית המכילים את הביטוי ארז

2. רשמו במחברותיכם, את הפתגם/ביטוי ואת פירושו.

3. כעת עיינו בתמונות הארז. מדוע לדעתך בחרה לבנון בעץ הארז כסמלה?

ארז

דגל לבנון

4. קנה הוא צמח הגדל על גדות נחלים ואגמים. שורשיו נטועים עמוק בקרקע ולא נתן לעוקרו לפני שהוא מתייבש וניתק מהשורשים.

חפשו בעזרת הטלפון הסלולארי, את פירוש הביטוי "משענת קנה רצוץ" וכתבו אותו במחברת.

5. עיינו בתמונת הקנים שמתחת למסגרת- האם תוכלו להסביר מדוע נוצר ביטוי זה? ("משענת קנה רצוץ")

6. ממה שלמדנו עד כה, לאיזה צמח יש תדמית חיובית יותר יותר בשפה העברית? לארז או לקנה?

קנים ליד הנחל

7. הברייתא שלפנינו נפתחת במילים: "לעולם (תמיד) יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז". האם משפט זה- מתאים למה שלמדנו עד כה על הקנה והארז? מדוע?

כעת, למדו את הסוגיה עם המורה וחזרו לדף העבודה בסופה.

תנו רבנן לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז מעשה שבא רבי אלעזר (בן ר') שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו אמר לו ריקה כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני עירך מכוערין כמותך אמר לו איני יודע אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך מחול לי אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.

היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי אמר להם למי אתם קורין רבי רבי אמרו לו לזה שמטייל אחריך אמר להם אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל אמרו לו מפני מה אמר להם כך וכך עשה לי אמרו לו אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא

אמר להם בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:

The Sages further taught in praise of the reed: A person should always be soft like a reed, and he should not be stiff like a cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor, from his rabbi’s house, and he was riding on a donkey and strolling on the bank of the river. And he was very happy, and his head was swollen with pride because he had studied much Torah.

כעת, לאחר שלמדתם את הסוגיה, האזינו בבקשה לשיר הבא, וענו על השאלה שאחריו

קיים דמיון בין תכונותיו של הברוש, כפי שהוא מוצג בשיר, ובין תכונותיו של הקנה.

8. מהן התכונות של הקנה, שבגללן גורסת הברייתא שמוטב לו לאדם להיות קנה ולא ארז?

9. האם לאורך ההיסטוריה העם היהודי נהג כקנה או כארז? האם לדעתך בחירה זו היטיבה עם העם היהודי או הזיקה לו? מדוע?

10.הסוגיה מסתיימת במילים: "לפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:". בחלק מן העדות נהוג, שהקולמוס (כלי הכתיבה) שבאמצעותו כותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות (סת"ם), עשוי מקנה. האם תוכלו לחשוב מדוע?