75% of Jews are Lactose Intolerant, so why eat Cheesecake on Shavuot?

"Jungle Boy," commenter on Haaretz.com

When the Israelites were all gathered around the mountain, Moses arranged for a photographer to take a revolving film of the large population, and when it was time to begin shooting the film, what did he call out? --"Cheese."

Some of The "Popular" Reasons

The Two Loaves

(ג) אסור להתענות במוצאי חג השבועות: הגה ואין אומרים תחנון מתחילת ראש חודש סיון עד ח' בו דהיינו אחר אסרו חג (הגהות מיימוני הלכות ברכות ומנהגים) ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת והבתים זכר לשמחת מתן תורה ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות ונראה לי הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחין בליל פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה כן אוכלים מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר וצריכין להביא עמהם ב' לחם על השלחן שהוא במקום המזבח ויש בזה זכרון לשני הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים:

(3) Rema:We have the custom to spread out plants on Shavuot in the synagogue and in houses, as a memory for the happiness of the receiving of the Torah. We have a custom everywhere to eat dairy food on the first day of Shavuot. And it seems to me that the reason is: It is like the two foods that are taken on the evening of Pesach, a reminder of the Passover Offering (Korban Pesach) and a reminder of the Festival Offering (Korban Chagiga), so too we eat a dairy food followed by a meat food, and we bring with them two loaves on the table in place of the altar, and thus there will be a reminder of the two loaves that were brought on "The day of the First Fruits (Yom HaBikkurim)."

On the holiday of Shavuot, a two-loaf bread offering was brought in the Temple. Like on Pesach, we want to do something to remember the offering. In order to remember the offering, we create a scenario in which we will have to use two different breads (it is true that the custom is to always have two loaves for Shabbos or Yom Tov meals; however, one would not have to use both loaves, in the Shavuot scenario, one needs to use both loaves, as we will explain) thereby recalling the two bread offering. We accomplish this by having a dairy meal followed by a meat meal, which will require different loaves of bread.

(יד) {יד} כמו השני תבשילין וכו' כן אוכלים וכו' - ר"ל כשם שבפסח עושין זכר לקרבן כן אנו צריכין לעשות בשבועות זכר לשתי הלחם שהיו מביאין וע"כ אוכלים מאכלי חלב ואח"כ מאכל בשר וצריכין להביא עמהם שתי לחמים דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד ויש בזה זכרון לשתי הלחם:

(14) ...Like the two that we cook... What this means to say is that on Passover we make a remembrance of the Passover Offering (Korban Pesach) passover (on our seder plate with the bone) thus we do on Shavout by remember the "Two Loaves" (Shtei HaLechem) that was brought, and therefore we eat a dairy meal and afterwards we eat a meat meal and we need to bring with the meal 2 different breads because it is forbidden to eat Milk and Meat from the same bread and this serves as our remembrance (having 2 breads we force ourselves to have by having a dairy meal then followed by a meat meal) of "Shtei ha lechem

In a Rush...Again

(יב) {יב} מאכלי חלב - עיין מ"א ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה [כי בעשרת הדברות נתגלה להם עי"ז כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות כלולה כל התורה] וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה יקוק ולנקר חוטי החלב והדם ולהדיח ולמלוח ולבשל בכלים חדשים כי הכלים שהיו להם מקודם שבישלו בהם באותו מעל"ע נאסרו להם ע"כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר לזה:

(12) Dairy foods - See the Magen Avraham, and I also heard in the name of a big scholar who said the correct reason for this: that when Bnei Yisrael stood at Mt. Sinai and accepted the Torah (when the 10 commandments were revealed to them, and through this all the parts of the Torah were also revealed to them, like that which Rav Sadya Gaon writes, that the 10 commandments include the whole Torah), and when they went down from the mountain to their homes, they found nothing to eat immediately except for dairy foods because for meat they would need much preparation to slaughter with a kosher knife like God commanded...and to clean out the strings of forbidden fats and blood, and to rinse and salt the meat. Also to cook in new vessels because their previous vessels had been used to cook meat (that they now discovered was not kosher) had been used in the last 24 hours, so their old vessels were forbidden to them. Therefore they choose on account of the time to eat dairy foods and we do this as a commemoration of this.

A Mountain of Cheese

(טז) הַר־אֱ֭לֹקִים הַר־בָּשָׁ֑ן הַ֥ר גַּ֝בְנֻנִּ֗ים הַר־בָּשָֽׁן׃

(16) A mountain of God is the mountain of Bashan; A mountain of many peaks (gavnunim) is the mountain of Bashan.

גבינה = 3 + 2 + 10 +50 + 5 "gevina"

Milk & Honey

(יא) נֹ֛פֶת תִּטֹּ֥פְנָה שִׂפְתוֹתַ֖יִךְ כַּלָּ֑ה דְּבַ֤שׁ וְחָלָב֙ תַּ֣חַת לְשׁוֹנֵ֔ךְ וְרֵ֥יחַ שַׂלְמֹתַ֖יִךְ כְּרֵ֥יחַ לְבָנֽוֹן׃ (ס)

(11) Sweetness drops From your lips, O bride; Honey and milk Are under your tongue; And the scent of your robes Is like the scent of Lebanon.

(ב) תִּטֹּפְנָה שִׂפְתוֹתַיִךְ. טַעֲמֵי תוֹרָה:

(2) Drops from your lips. [With] explanations/tastes of Torah.

What do you think Solomon means when he compares Torah to milk?

Maybe it’s because it’s sweet, resembling the milk and honey of the Promised Land. (Early cheesecake recipes, in fact, were made with milk and honey, in Greece, and fed to the Olympian athletes.)

אין לשין עיסה בחלב שמא יבוא לאכלה עם בשר ואם לש כל הפת אסור אפילו לאכלה לבדה ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת או ששינה צורת הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר מותר כיוצא בו אין אופין פת בתנור שטחו באליה ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב: הגה: ולכן נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות גם בשומן לכבוד שבת כי כל זה מחשב כדבר מועט גם כי צורתן משונה משאר פת וכל שכן פלאד"ן או פשטיד"א דמותרין (הגהות ש"ד) ואין לאפות שום פת עם פלאד"ן או פשטיד"א בתנור דחיישינן שמא יזוב מן השומן אל הפת ואם זב תחתיו דינו כאלו נילוש עמו (ב"י בשם הגהות אשיר"י) ונוהגין לשום הטפילה בפי התנור (ב"י בשם הגהת ש"ד) ואפילו הוא במחבת נוהגין להחמיר לכתחלה:
One may not knead dough with milk, lest one come to eat it with meat. If one did knead it that way, the whole loaf is prohibited even to eat alone. If it was a small quantity that can be eaten in one sitting, or its shape is unusual so it will be recognizable that it shouldn't be eaten with meat, it is permitted. One may not bake bread in an oven that was smeared with fat, and if one did, the rules are as for a dough kneaded with milk. Rema: Thus we are accustomed to knead bread with milk for Shavuot, and also fat for the honor of the Sabbath, because all of this is considered a small amount. Also, its shape is distinct from other bread. And all the more so [pastries made with meat like] phladan or pashtida are permitted (Hagahot S.D.) One should not bake bread with any [pastries made with meat like] phladan or pashtida in an oven, because it is considered possible that fat may leak onto the bread, and if it leaks under the bread it is as if the bread was kneaded with it (Beit Yosef in the name of the Hagahot Ashiri). The custom is to put the secondary (here: pareve) near the mouth of the oven (Beit Yosef in the name of the Hagahot S.D). And even if the food is in a pan (which would prevent the leaking problem) we are accustomed to be strict in the first instance.

Rabbi Irving Greenberg, The Jewish Way: Living the Holidays

Just as Passover evokes the future universal redemption, so Shavuot evokes the future universal covenant. The prophet predicts that even carnivorous animals will turn vegetarian [...] hence follows the anticipatory dairy meal of Shavuot.

Beyond Sweetness - Torah as Milk

(כו) וּבְי֣וֹם הַבִּכּוּרִ֗ים בְּהַקְרִ֨יבְכֶ֜ם מִנְחָ֤ה חֲדָשָׁה֙ לַֽיקוק בְּשָׁבֻעֹ֖תֵיכֶ֑ם מִֽקְרָא־קֹ֙דֶשׁ֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כָּל־מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַעֲשֽׂוּ׃

(26) On the day of the first fruits, your Feast of Weeks, when you bring an offering of new grain to the LORD (mincha chadash La'adonai b'shavuoteichem), you shall observe a sacred occasion: you shall not work at your occupations.

Why is this curious mnemonic all about? How does this exegetical choice relate substantively to the custom of eating milk?

חלב = 8 +30 +2

Chalav=40

days that Moses spent on Mount Sinai receiving instruction in the entire Torah.

days on Sinai, praying for forgiveness following the Golden Calf,

days before returning with a new set of stone tablets

generations from Moses who recorded the Written Torah, till the generation of Ravina and Rav Ashi who wrote the final version of the Oral Torah, the Talmud.

...ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם באהבתה תשגה תמיד

...That the Torah bestows grace upon those who study it. “Let her breasts satisfy you at all times”; why were matters of Torah compared to a breast? Just as with a breast, whenever a baby searches it for milk to suckle, he finds milk in it, so too, with matters of Torah. Whenever a person meditates upon them, he finds new meaning in them.

since the taste of a woman’s milk is affected by what she eats, every time a baby drinks the milk the baby experiences a slightly different taste. So too the Torah can always be explored for new tastes and new explanations. (Dena Weiss)

(ואמר) רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה ואמר רבי אושעיא למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב (ישעיהו נה, א) לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב לומר לך מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה

And Rabbi Ḥanina bar Idi said: Why are matters of Torah likened to water, as it is written: “Ho, everyone who thirsts, come for water” (Isaiah 55:1)? This verse comes to tell you: Just as water leaves a high place and flows to a low place, so too, Torah matters are retained only by one whose spirit is lowly, i.e., a humble person. And Rabbi Oshaya said: Why are matters of Torah likened to these three liquids: To water, wine and milk? As it is written with regard to water: “Ho, everyone who thirsts, come for water,” and it is written in the same verse: “Come, buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.” This verse comes to tell you: Just as these three liquids can be retained only in the least of vessels, e.g., clay pots, but not vessels of silver and gold, as they will spoil, so too, matters of Torah are retained only by one whose spirit is lowly.

(ד) כַּךְ הִיא דַּרְכָּהּ שֶׁל תּוֹרָה, פַּת בְּמֶלַח תֹּאכַל, וּמַיִם בִּמְשׂוּרָה תִשְׁתֶּה, וְעַל הָאָרֶץ תִּישַׁן, וְחַיֵּי צַעַר תִּחְיֶה, וּבַתּוֹרָה אַתָּה עָמֵל, אִם אַתָּה עֹשֶׂה כֵן, (תהלים קכח) אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ. אַשְׁרֶיךָ בָּעוֹלָם הַזֶּה וְטוֹב לָךְ לָעוֹלָם הַבָּא:

(4) This is the way [to toil in] Torah: eat bread with salt and drink a small amount of water and sleep on the ground and live a life [whose conditions will cause you] pain and in Torah you toil; if you do so (Psalms 128: 2) "happy shall you be, and it shall be well with you" - happy shall you be in this world, and it shall be well with you in the world to come.

Milk as a Soporific

(יט) וַיֹּ֧אמֶר אֵלֶ֛יהָ הַשְׁקִינִי־נָ֥א מְעַט־מַ֖יִם כִּ֣י צָמֵ֑אתִי וַתִּפְתַּ֞ח אֶת־נֹ֧אוד הֶחָלָ֛ב וַתַּשְׁקֵ֖הוּ וַתְּכַסֵּֽהוּ׃ (כ) וַיֹּ֣אמֶר אֵלֶ֔יהָ עֲמֹ֖ד פֶּ֣תַח הָאֹ֑הֶל וְהָיָה֩ אִם־אִ֨ישׁ יָב֜וֹא וּשְׁאֵלֵ֗ךְ וְאָמַ֛ר הֲיֵֽשׁ־פֹּ֥ה אִ֖ישׁ וְאָמַ֥רְתְּ אָֽיִן׃ (כא) וַתִּקַּ֣ח יָעֵ֣ל אֵֽשֶׁת־חֶ֠בֶר אֶת־יְתַ֨ד הָאֹ֜הֶל וַתָּ֧שֶׂם אֶת־הַמַּקֶּ֣בֶת בְּיָדָ֗הּ וַתָּב֤וֹא אֵלָיו֙ בַּלָּ֔אט וַתִּתְקַ֤ע אֶת־הַיָּתֵד֙ בְּרַקָּת֔וֹ וַתִּצְנַ֖ח בָּאָ֑רֶץ וְהֽוּא־נִרְדָּ֥ם וַיָּ֖עַף וַיָּמֹֽת׃

(19) He said to her, “Please let me have some water; I am thirsty.” She opened a skin of milk and gave him some to drink; and she covered him again. (20) He said to her, “Stand at the entrance of the tent. If anybody comes and asks you if there is anybody here, say ‘No.’” (21) Then Jael wife of Heber took a tent pin and grasped the mallet. When he was fast asleep from exhaustion, she approached him stealthily and drove the pin through his temple till it went down to the ground. Thus he died.

בכ״ה בכסלו יומי חנוכה אנון דלא להתענאה בהון ודלא למספד בהון. כי בבית שני כשמלכה מלכות יון גזרו שמד על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו כו פרצות וטמאו הטהרות וצר להם לישראל מפניה׳ ולחצום לחץ גדול עד שרחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולי׳ והרגום והושיעו את ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יותר ממאתים שנה עד חרבן בית שני.
Women are obligated to light Hannukah candles, for they too were included in the miracle. This means that the enemies came to destroy everyone, men, women, and children, and there are those who say that the great miracle occurred through a woman. Her name was Judith, as the story goes, and she was the daughter of Yochanan, the high priest. She was extremely beautiful, and the Greek king wanted her to lay with him. She fed him a dish of cheese to make him thirsty, so that he would drink a great deal and became drunk, and recline and fall asleep. And it happened just that way, and once he was asleep, she took his sword and cut off his head. She brought his head to Jerusalem, and when the armies saw that their leader had been killed, they fled. For this reason, we have the custom of eating a cheese dish on Hannukah.
(כד) אִם־תִּשְׁכַּ֥ב לֹֽא־תִפְחָ֑ד וְ֝שָׁכַבְתָּ֗ וְֽעָרְבָ֥ה שְׁנָתֶֽךָ׃
(24) When you lie down you will be unafraid; You will lie down and your sleep will be sweet.
(יא) מְתוּקָה֙ שְׁנַ֣ת הָעֹבֵ֔ד אִם־מְעַ֥ט וְאִם־הַרְבֵּ֖ה יֹאכֵ֑ל וְהַשָּׂבָע֙ לֶֽעָשִׁ֔יר אֵינֶ֛נּוּ מַנִּ֥יחַֽ ל֖וֹ לִישֽׁוֹן׃
(11) A worker’s sleep is sweet, whether he has much or little to eat; but the rich man’s abundance doesn’t let him sleep.

עוללות אפרים, חלק ב עמוד ב

לפי שדרכי התורה לאחוז במדת ההסתפקות ושלא יבקש וידאג על המותרות ועל דרך שנאמר ״מתוקה שנת העובד״ היינו עובד אלקים לפי שאינו מקפיד על אכילתו ואינו דואג אם יאכל מעט או הרבה, אמנם השבע לעשיר איננו מניח לו לישון כי הדאגות מנדדים שינה מעיניו, לכך אמרו במדת ההסתפקות ועל הארץ תישן, רצו בזה שאם תאחז במדת ההסתפקות, אז אפילו אם תשכב על הארץ תישן, משא״כ בדואג שאפילו אם ישכב על מטות מרוקמות וערשו רעננה לא ינום ולא יישן ולא ינוח לעולם.

Olelot Ephraim, Part 2 Section 20

Since the ways of Torah is to embrace the attitude of self-sufficiency and that one not request or worry about extraneous things and this is like the verse that says, "A worker's sleep is sweet," (Ecclesiastes 5:11) which is to say, one who worships God, since one is not concerned about food or worried "whether he has much or little to eat" (ibid.). However, "the rich one's abundance doesn't let him sleep" (ibid.) because their worries drive their slumber away from their eyes. This is what they referred to as the the attitude of self-sufficiency and "on the ground you will sleep." This means that if one embraces the attitude of self-sufficiency, then even if they lie down on the ground, they will sleep, which is not the case with one who worries, that even if they sleep on a bed with nice sheets, "they will neither slumber nor sleep" (Psalms 121:4) forever.

When the Olelot Ephraim says that the Torah puts you to sleep, he does not mean that the Torah is boring, and that a sermon is the right time for a nap. What he means is that the Torah should release you from anxiety and should bring you peace

Often we are stressed about things that don’t really matter. If we are being honest with ourselves, we know that the level of anxiety we have about things is often way out of proportion to the amount they deserve. Studying Torah should redirect our focus to what is important, thereby diverting our attention and energy from the pointless and unnecessary to the teleological and meaningful. Not only does Torah direct you to what is important and steer you away from distractions, but it is there to help you make your way through what is difficult and confounding. The Torah should guide you to do the right thing. Rely on its wisdom, and it will free you from obsessing over whether or not you did make or are about to make the right decisions. Although the Torah does not always provide clear and succinct instructions, studying Torah trains you in how to think through the important problems and to weigh complex issues with clarity. It also demonstrates how important it is to discuss what matters with wise mentors and sensitive, insightful peers.

It is the relentless pursuit of money and power on the part of those who are already wealthy that makes them unable to be content. The poor who have their milk and do not expect more than that are able to rest peacefully even though they sleep on the floor. (Dena Weiss)

(יב) הֶאָנֹכִ֣י הָרִ֗יתִי אֵ֚ת כָּל־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אִם־אָנֹכִ֖י יְלִדְתִּ֑יהוּ כִּֽי־תֹאמַ֨ר אֵלַ֜י שָׂאֵ֣הוּ בְחֵיקֶ֗ךָ כַּאֲשֶׁ֨ר יִשָּׂ֤א הָאֹמֵן֙ אֶת־הַיֹּנֵ֔ק עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖עְתָּ לַאֲבֹתָֽיו׃ (יג) מֵאַ֤יִן לִי֙ בָּשָׂ֔ר לָתֵ֖ת לְכָל־הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּֽי־יִבְכּ֤וּ עָלַי֙ לֵאמֹ֔ר תְּנָה־לָּ֥נוּ בָשָׂ֖ר וְנֹאכֵֽלָה׃ (יד) לֹֽא־אוּכַ֤ל אָנֹכִי֙ לְבַדִּ֔י לָשֵׂ֖את אֶת־כָּל־הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּ֥י כָבֵ֖ד מִמֶּֽנִּי׃ (טו) וְאִם־כָּ֣כָה ׀ אַתְּ־עֹ֣שֶׂה לִּ֗י הָרְגֵ֤נִי נָא֙ הָרֹ֔ג אִם־מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ וְאַל־אֶרְאֶ֖ה בְּרָעָתִֽי׃ (פ)

(12) Did I conceive all this people, did I bear them, that You should say to me, ‘Carry them in your bosom as a nurse carries an infant,’ to the land that You have promised on oath to their fathers? (13) Where am I to get meat to give to all this people, when they whine before me and say, ‘Give us meat to eat!’ (14) I cannot carry all this people by myself, for it is too much for me. (15) If You would deal thus with me, kill me rather, I beg You, and let me see no more of my wretchedness!”

For Moshe to have milk would be for him to have the ability to provide the children of Israel with nourishment and nutrients, and to be able to hold them; to provide them with the sense that everything is going to be fine, and to comfort them; to nurse them successfully and have them be satisfied and to quietly fall asleep. What Moshe doesn’t know, and Moshe needs to be taught - and what we all need to be taught - is that he is, in fact, full of milk. Full of the Torah that he needs to guide and support the people, as the midrash on Shir HaShirim teaches about Moshe and Aharon: (Dena Weiss)

(א) שְׁנֵי שָׁדַיִךְ, אֵלּוּ משֶׁה וְאַהֲרֹן...מָה הַשָּׁדַיִם הַלָּלוּ מְלֵאִים חָלָב, כָּךְ משֶׁה וְאַהֲרֹן מְמַלְּאִים יִשְׂרָאֵל מִן הַתּוֹרָה.

EAT SWEETS AS CHILDREN. BE LIKE CHILDREN AGAIN We often think that it is children who don’t know how to prioritize, who don’t understand what is really important, and are concerned with frivolous things. But it is we who are concerned with frivolous things. The younger you are, the closer you are to milk, the more you understand its taste and its texture. When you are young, you know that you should be focused on the future, not feeling anxious about the past. When you are young, you are resilient, and you tend to sleep well. You are trusting. You can understand that the Torah isn’t there to make you feel inadequate, but it is there to teach you and to help you grow. (Dena Weiss)

The rabbis who developed them lead us to ask questions about the meaning of Shavuot for ourselves. As we experience the festival, are we like the lovers of the Song of Songs endlessly seeking to connect with God? Do we experience awe as the Israelites did when they witnessed the thunder and lightning at Sinai? Do we feel the sense of gratitude like those who ascended to the Mishkan to offer thanks for a good harvest and the blessings of the first fruits? How do we make Torah a source of sweetness in our lives?