DE'OT IV Chapter 1, Laws 4-7

הקדמת הרמב׳׳ם לאבות, פרק ד׳:

ואם היה האדם שוקל מעשיו תמיד ומתכוון למצוע, הרי יהיה במעלה הרמה ביותר ממעלות האדם, ובכך יתקרב לפני ד׳ וישיג את רצונו, וזו היא דרך העבודה השלמה ביותר, וכבר הזכירו חכמים ז׳׳ל ענין זה, וזה לשונם בו, אמרו כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישע אלקים – אל תקרי ושם אלא ושם דרך. ושומא הוא השיעור וההערכה וזהו הענין אשר ביארנו בכל הפרק הזה. זהו מה שראינו שצריך בענין זה.

.

האמונות והדעות, מאמאר עשירי, הנהגת האדם, א׳א׳:

‏מהתקבצות מהות האדם באהבה ובשנאה על רב ומעט, ישלם כל הנזכר, כן המתקבצות מהות ‏האדם באהבה ובשנאה על רב ומעט, ישלם לו תקון עניניו, ויהיה כאלו הביאם לפני הדיין ודן עליהם, ‏כמ"ש (תהלים קי"ב ה') טוב איש חונן ומלוה יכלכל וגו', או כאלו שקלם במשקל ואזנם במדה ‏וכמו שאמר (משלי ד' כ"ו) פלס מעגל רגלך. וכאשר יעשה כן יהיו כל עניניו שוים ומתוקנים.

.

מסילת ישרים, סדר ויכוח, עמוד קמא׳–ב׳, מהדורת מכון אופק:

שרש החסידות הוא מה שאמרו ז׳׳ל: אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו (ברכות יז.). והענין, כי הנה המצוות המטלות על כל ישראל כבר ידועות הן וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכון לפטר עצמו במה שכבר מפרסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל; אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גלוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואע׳׳פ שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש, כיון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצוהו יותר בפירוש אי שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו שיולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב וריע, בין איש ואשתו, בין אב ובנו; כללו של דבר: בינ כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת...

עמוד קנה:

ועל דבר זה נאמר: לעולם יהיה אדם ערום ביראה (ברכות יז.), לדעת להתבונן דבר מתוך דבר ילחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר...

English

חובות הלבבות, שער שלישי, שער עבודת האלוהים י׳:א׳–ג׳:

אמרה הנפש: כבר הבינותי מאמרך והקשבתי לכל מה שזכרת ואני מתחננת אל כבודך שתבאר לי המקומות אשר אשתמש בהם במשובח ובמגונה במדותי אשר בהשתמשי בהם שם ישבחוני עליהם ויודו שמושי בהם.

אמר השכל: מדותיך רבות אזכיר לך מהם מה שנזדמן לי בקצרה והוא שבמדותיך שתי מדות הם השמחה והאבל והם זה כנגד זה ואופני השמוש בשמחה כשתבטחי בהנאה קיימת תמיד ולא תתערב כה תוגה ולא יארע לך פגע התירי המדה הזאת אבל מקום השמוש באבל כי יפגשך דבר מצער קיים תמיד ואין בך יכולת לדחותו ולא פנים להתפרד ממנו התירי ג״‎כ מדת האבל והשתמשי בה

.

מו׳׳נ, חלק א׳ פרק נד׳:

וכך כל הפעולות הם פעולות הדומות לפעולות הנעשות על ידי בני אדם מתוך התפעלות ותכונות נפשיות, והם נעשות מאתו יתעלה לא מתוך עניין נוסף על עצמו כלל.

וראוי למנהיג המדינה אם היה נביא להתדמות בתארים אלה, וייעשו על ידו פעולות אלו במידה ובמי שראוי לכך, לא מתוך סתם התפעלות, ולא ישחרר מוסרות הכעס, ואל יתן להתפעלויות להשתרש בו, כי כל התפעלות רעה. אלא ישמר מהן כפי יכולת האדם. ויהיה פעמים למקצת בני אדם רחום וחנון, לא מתוך סתם רגישות וחמלה, אלא כפי הראוי, ויהיה פעמים למקצת בני אדם נוטר ונוקם ובעל חמה, כפי הראוי להם, ולא מתוך סתם כעס.

.

כִּֽי־עָנִ֣י וְאֶבְי֣וֹן אָנֹ֑כִי וְ֝לִבִּ֗י חָלַ֥ל בְּקִרְבִּֽי׃
For I am poor and needy, and my heart is pierced within me.

העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שצונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה.

The worshiper because of love, engages himself in the study of the Torah and the observance of precepts and follows the paths of wisdom on no account in the world, neither for fear of evil nor in order to inherit the good; but he does the true thing because it is true, and in the end the good comes because thereof,. That degree is a great degree, indeed and not every scholar attains it; for such was the degree of Abraham our father, whom the Holy One, blessed is He! called His beloved, because he worshiped not, save because of love, and it is, furthermore, the degree concerning which the Holy One, blessed is He! commanded through Moses, saying: "And thou shalt love the Lord thy God" (Deut. 6.5); for, when man will love the Lord with a proper love, he will momentarily perform all of the commandments because of love.

מסילת ישרים, סדר ויכוח, עמוד יט׳ מהדורת מכון אופק:

אמר החסיד:
ראה זה מצאתי, בכל עיוני ומלאכת פרישותי, שאין דבר קשה בעולם כטוב האמתי והשלמות. כי עכובים על עכובים נמצאו לו, כלם חזקים, כלם קשים מאד, חומה גבוהה דלתים ובריח, אשר אחרי שיעמל האדם להסיר הרבה מהם, עוד ישארו לו הרבה יותר עד שיגיע להשיגו על נכון.

.

מסילת ישרים, סדר ויכוח, עמוד מג׳ מהדורת מכון אופק:

וחכמינו ז׳׳ל אמרו: כל השם ארחוריו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב׳׳ה (מו׳׳ק ה.). כי הנה האדם אפילו שפיקח על עצמו, אין בכחו לינצל אלולי הקב׳׳ה עוזרו (ראה קידושין ל:). כי היצר תקיף מאוד, וכמאמר הכתוב: צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה׳ לא יעזבנו בידו (תהילים לז, לב–לג). אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקב׳׳ה עוזרו וניצול מן היצר, אבל אם אינו מפקח על עצמו , ודאי שהקב׳׳ה לא יפקח עליו. כי אמ הוא אינו חס על עצמו מי יחוס עליו. והוא כענינ מה שאמרו ז׳׳ל: כל מי שאינ בו דעה אסור לרחם עליו (ברכות לג.). והוא מה שאמרו במשנה: אמ אין אני לי מי לי (אבות א, יד).

English

(א) טוֹב יֶלֶד מִסְכֵּן וְחָכָם מִמֶּלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל. טוֹב יֶלֶד מִסְכֵּן וְחָכָם, זֶה יֵצֶר טוֹב, וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ יֶלֶד, כִּי אֵין מִזְדַּוֵּג לָאָדָם אֶלָּא מִבֶּן שְׁלשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּלְמַעְלָה, וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ מִסְכֵּן, שֶׁאֵין הַכֹּל שׁוֹמְעִין לוֹ. וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ חָכָם, שֶׁהוּא מְלַמֵּד אֶת הַבְּרִיּוֹת לְדֶרֶךְ יְשָׁרָה. מִמֶּלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל, זֶה יֵצֶר הָרָע, וְלָמָּה קוֹרֵא אוֹתוֹ מֶלֶךְ, שֶׁהַכֹּל שׁוֹמְעִין לוֹ, וְלָמָּה קוֹרֵא אוֹתוֹ זָקֵן, שֶׁהוּא מִזְדַּוֵּג לוֹ מִיַּלְדוּתוֹ וְעַד זִקְנָתוֹ. וְלָמָּה קוֹרֵא אוֹתוֹ כְּסִיל, שֶׁהוּא מְלַמֵּד לְאָדָם לְדֶרֶךְ רָעָה. אֲשֶׁר לֹא יָדַע לְהִזָּהֵר עוֹד, שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ כַּמָּה צַעַר וְכַמָּה יִסּוּרִין בָּאִין עָלָיו וְהוּא אֵינוֹ נִזְהָר מֵהֶם.

מִיסוֹדֵי הַדָּת לֵידַע שֶׁהָאֵל מְנַבֵּא אֶת בְּנֵי הָאָדָם. וְאֵין הַנְּבוּאָה חָלָה אֶלָּא עַל חָכָם גָּדוֹל בַּחָכְמָה, גִּבּוֹר בְּמִדּוֹתָיו, וְלֹא יְהֵא יִצְרוֹ מִתְגַּבֵּר עָלָיו בְּדָבָר בָּעוֹלָם אֶלָּא הוּא מִתְגַּבֵּר בְּדַעְתּוֹ עַל יִצְרוֹ תָּמִיד. וְהוּא בַּעַל דֵּעָה רְחָבָה נְכוֹנָה עַד מְאֹד. אָדָם שֶׁהוּא מְמֻלָּא בְּכָל הַמִּדּוֹת הָאֵלּוּ שָׁלֵם בְּגוּפוֹ, כְּשֶׁיִּכָּנֵס לַפַּרְדֵּס וְיִמָּשֵׁךְ בְּאוֹתָן הָעִנְיָנִים הַגְּדוֹלִים הָרְחוֹקִים, וְתִהְיֶה לוֹ דֵּעָה נְכוֹנָה לְהָבִין וּלְהַשִּׂיג וְהוּא מִתְקַדֵּשׁ וְהוֹלֵךְ וּפוֹרֵשׁ מִדַּרְכֵי כְּלַל הָעָם הַהוֹלְכִים בְּמַחֲשַׁכֵּי הַזְּמַן, וְהוֹלֵךְ וּמְזָרֵז עַצְמוֹ וּמְלַמֵּד נַפְשׁוֹ שֶׁלֹּא תִּהְיֶה לוֹ מַחֲשָׁבָה כְּלָל בְּאֶחָד מִדְּבָרִים בְּטֵלִים וְלֹא מֵהַבְלֵי הַזְּמַן וְתַחְבּוּלוֹתָיו, אֶלָּא דַּעְתּוֹ פְּנוּיָה תָּמִיד לְמַעְלָה קְשׁוּרָה תַּחַת הַכִּסֵּא לְהָבִין בְּאוֹתָן הַצּוּרוֹת הַקְּדוֹשׁוֹת הַטְּהוֹרוֹת, וּמִסְתַּכֵּל בְּחָכְמָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֻּלָּהּ מִצּוּרָה רִאשׁוֹנָה עַד טַבּוּר הָאָרֶץ וְיוֹדֵעַ מֵהֶן גָּדְלוֹ, מִיָּד רוּחַ הַקֹּדֶשׁ שׁוֹרָה עָלָיו. וּבְעֵת שֶׁתָּנוּחַ עָלָיו הָרוּחַ תִּתְעָרֵב נַפְשׁוֹ בְּמַעֲלַת הַמַּלְאָכִים הַנִּקְרָאִים אִישִׁים וְיֵהָפֵךְ לְאִישׁ אַחֵר וְיָבִין בְּדַעְתּוֹ שֶׁאֵינוֹ כְּמוֹת שֶׁהָיָה אֶלָּא שֶׁנִּתְעַלָּה עַל מַעֲלַת שְׁאָר בְּנֵי אָדָם הַחֲכָמִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּשָׁאוּל (שמואל א י ו) "וְהִתְנַבִּיתָ עִמָּם וְנֶהְפַּכְתָּ לְאִישׁ אַחֵר":
It is a fundamental part of religion to acknowledge that God bestows prophecy upon the sons of men. But prophecy does not descend1Nedarim, 35; Pesahim, 66; Shabbat, 30. C. G. save upon a wise man, eminent in wisdom, of sterling character, never subdued by worldly passion, but conquering it by an ever-present will-power, broadminded and settled to the highest degree. A man, endowed with all these moral principles, of sound physique, when he enters the Vineyard and is carried away with the current of these great and remote subjects, and possessed of a mind ready to understand and attain, he continuing to gain in saintliness, separated from the general public which follows the dark paths of the times, continuing to take care of himself, training his soul to heed no thought in idle affairs nor in the vanities and phantasies of the time, but his mind be constantly ready and directed Upward, connected to the Throne Beneath, to understand the Holy and Pure Intelligences and to penetrate the scope of Wisdom of the Holy One, blessed is He! from the First Intelligence even unto the summit of the earth to know from them His greatness —immediately the Holy Spirit will rest upon him. And, when the Spirit will rest upon him his soul will be mingling with the Angels of the degree of the Sphere called Men, and will be transformed into another being, and will understand his own intelligence that he is not as he was, but that he was elevated above the degree of other wise sons of man, as it is said of Saul: "And thou shalt prophesy among them and thou shalt be turned into another man" (I Sam. 10.6).

(יב) אַף עַל פִּי שֶׁמֻּתָּר לֶאֱכל אֳכָלִין טְמֵאִין וְלִשְׁתּוֹת מַשְׁקִין טְמֵאִים חֲסִידִים הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ אוֹכְלִין חֻלִּין בְּטָהֳרָה וְנִזְהָרִין מִן הַטֻּמְאוֹת כֻּלָּן כָּל יְמֵיהֶם וְהֵן הַנִּקְרָאִים פְּרוּשִׁים וְדָבָר זֶה קְדֻשָּׁה יְתֵרָה הִיא וְדֶרֶךְ חֲסִידוּת שֶׁיִּהְיֶה נִבְדָּל אָדָם וּפוֹרֵשׁ מִשְּׁאָר הָעָם וְלֹא יִגַּע בָּהֶם וְלֹא יֹאכַל וְיִשְׁתֶּה עִמָּהֶם. שֶׁהַפְּרִישׁוּת מְבִיאָה לִידֵי טָהֳרַת הַגּוּף מִמַּעֲשִׂים הָרָעִים. וְטָהֳרַת הַגּוּף מְבִיאָה לִידֵי קְדֻשַּׁת הַנֶּפֶשׁ מִן הַדֵּעוֹת הָרָעוֹת. וּקְדֻשַּׁת הַנֶּפֶשׁ גּוֹרֶמֶת לְהִדָּמוֹת בַּשְּׁכִינָה. שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא מד) "וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי" ה' מְקַדִּשְׁכֶם: בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּסַיְּעָן

(12) Although it is permissible to eat defiled food and to drink defiled liquids, the saintly men of early times used to eat their common food in a state of purity, and were cautious of any uncleanness throughout their lifetime. Hence they were called Perushim [the separated Pharisees]. This is extreme holiness and a way of saintliness, when a man separates himself from the rest of the people without either touching them or eating and drinking with them. Abstinence leads to physical purity from evil doings; physical purity leads to spiritual holiness; and spiritual holiness leads to being godlike, as it is written: "You shall sanctify yourselves and be holy… I the Lord make you holy" (20:7-8).

תניא רבי יוסי הגלילי אומר צדיקים יצר טוב שופטן שנאמר ולבי חלל בקרבי רשעים יצר רע שופטן שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו בינונים זה וזה שופטן שנאמר יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו אמר רבה כגון אנו בינונים אמר ליה אביי לא שביק מר חיי לכל בריה ואמר רבא לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי אמר רבא לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו
With regard to one’s inclinations, it was taught in a baraita that Rabbi Yosei HaGelili says: The good inclination rules the righteous, as it is stated: “And my heart is dead within me” (Psalms 109:22); the evil inclination has been completely banished from his heart. The evil inclination rules the wicked, as it is stated: “Transgression speaks to the wicked, there is no fear of God before his eyes” (Psalms 36:2). Middling people are ruled by both the good and evil inclinations, as it is stated: “Because He stands at the right hand of the needy, to save him from them that rule his soul” (Psalms 109:31). Rabba said: People like us are middling. Abaye, his student and nephew, said to him: If the Master claims that he is merely middling, he does not leave room for any creature to live. If a person like you is middling, what of the rest of us? And Rava said: The world was created only for the sake of the full-fledged wicked or the full-fledged righteous; others do not live complete lives in either world. Rava said: One should know of himself whether or not he is completely righteous, as if he is not completely righteous, he knows that his life will be a life of suffering. Rav said: The world was only created for the wicked Ahab ben Omri and for Rabbi Ḥanina ben Dosa. The Gemara explains: For Ahab ben Omri, this world was created, as he has no place in the World-to-Come, and for Rabbi Ḥanina ben Dosa, the World-to-Come was created.
זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים
Such are the rituals of the burnt offering, the meal offering, the sin offering, the guilt offering, the offering of ordination, and the sacrifice of well-being,
ולזבח השלמים, על דרך אומרו (תהלים נ) זובח תודה יכבדנני ודרשו ז''ל (סנהדרין עג:) זה הזובח יצרו. והזביחה הוא שינצחהו ובבחינת הנצחון הוא בורר ממנו בחינת הטוב אשר אנס מאדם הראשון. והנה בחינה זו היא מעלה גדולה אשר יתעצם לזבוח יצרו כמעשה דוד שאמר (תהלים קט) ולבי חלל בקרבי ודבר זה עושה פעולה גדולה בבחינה שאנו משתדלים עליה, ואין מציאות להשגה זו זולת באמצעות התורה כאומרם (קדושין ל:) אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, וכן אמרו (שם) אמר הקב''ה בראתי לכם יצר הרע בראתי לו תבלין שהיא התורה:
אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו
Apropos the path upon which God leads people, the Gemara cites a statement that Rabba bar Rav Huna says that Rav Huna says, and some say it was a statement that Rav Huna says that Rabbi Elazar says: From the Torah, from the Prophets, and from the Writings one learns that along the path a person wishes to proceed, one leads and assists him.
אמר רב הונא מאי דכתיב למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו וכי רשע בולע צדיק והא כתיב ה׳ לא יעזבנו בידו וכתיב לא יאנה לצדיק כל און אלא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולע

And if you wish, say instead that this, which says not to confront and that, which says to confront, are both referring to a wicked person upon whom the hour is smiling, but the question of whether one is permitted to confront him depends on who is confronting him. This, which says that it is a mitzva to confront them, is referring to a completely righteous person, while this, which says that one may not confront the wicked, is referring to one who is not completely righteous, as Rav Huna said: What is the meaning of that which is written: “Why do You look on those who deal treacherously and hold Your peace? When the wicked swallows the man more righteous than he?” (Habakkuk 1:13). This verse is difficult to understand. Do the wicked swallow the righteous? Isn’t it written: “The wicked looks to the righteous and seeks to kill him; the Lord will not leave him in his hand, nor allow him to be condemned when he is judged” (Psalms 37:32–33), and it is written: “No mischief shall befall the righteous” (Proverbs 12:21)? Rather, in light of these verses, the verse: “The wicked swallows the man more righteous than he” means: The man who is more righteous than he, but not completely righteous, he swallows. The completely righteous he does not swallow.

אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב אלא טוב לשמים ולבריות זהו צדיק טוב טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב כיוצא בדבר אתה אומר (ישעיהו ג, יא) אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו וכי יש רשע רע ויש שאינו רע אלא רע לשמים ורע לבריות הוא רשע רע רע לשמים ואינו רע לבריות זהו רשע שאינו רע
Rather, Rava said: Rav Idi explained the matter to me. The verse states: “Say you of the righteous who is good, that they shall eat the fruit of their actions” (Isaiah 3:10). And this verse is difficult, as is there a righteous person who is good and is there a righteous person who is not good? Rather, this verse should be understood as follows: One who is good both toward Heaven and toward people is a good righteous person; one who is good toward Heaven but bad toward people is a righteous person who is not good. Rava continues: On a similar note, it is written: “Woe to the evil wicked one, for the work of his hands shall be done to him” (Isaiah 3:11). And is there a wicked man who is evil and is there one who is not evil? Rather, one who is evil toward Heaven and evil toward people is an evil wicked person; and one who is evil toward Heaven and not evil toward people is a wicked person who is not evil. With regard to the issue at hand, only one who performs mitzvot that benefit others receives the profits of his mitzvot in this world. This does not apply to dispatching the mother bird, which is an act that does not benefit other people.
כִּ֤י שֶׁ֨בַע ׀ יִפּ֣וֹל צַדִּ֣יק וָקָ֑ם וּ֝רְשָׁעִ֗ים יִכָּשְׁל֥וּ בְרָעָֽה׃
Seven times the righteous man falls and gets up, While the wicked are tripped by one misfortune.

פחד יצחק, אגרות וכתבים, קכח׳:

...אבל דע לך, חביבי, ששורש נשמתך הוא לא השלוה של היצר–טוב, אלא דוקא מלחמתו של היצר–טוב. ומכתבך היקר הנלבב מעיד כמאה עדים כי אכן לוחם נאמן אתה בצבאותיו של היצר–טוב. באנגלית אומרים Lose a battle and win the war. בודאי שהנך נכשל ועומד להיות נכשל, (אין בזה משום פתיחת פה לשטן) ובכמה מערכות תפול שדוד. אבל אני מבטיח לך שלאחר הפסד כל המערכותתצא מן המלחמה כשזר הנצחון על ראשיך, והטרף החד מפרפר בין שיניך. Lose battles but win wars. החכם מכל אדם אמר ׳׳שבע יפול צדיק וקם׳׳. והטפשים חושבים כי כונתו בדרך רבותא – אע׳׳פ ששבע יפול צדיק, מ׳׳מ הוא קם. אבל החכמים יודעים היטב שהכונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא דרך ה׳׳שבע נפילות׳׳ שלו. וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאד. טוב זה יצר טוב. מאד זה יצר הרע.

English

ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל האמר ריש לקיש מאי דכתיב (משלי ג, לד) אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו