Texts

Sefaria is a living library of Jewish texts. ספאריה היא ספריה חיה ודינאמית של טקסטים יהודיים

In a beautiful interface, fully interconnected, with parallel translations, for free. בממשק מדהים ביופיו, עם קישורים מלאים בין הטקסטים, תרגומים מקבילים ובחינם.

Parashat HaShavua פרשת השבוע

Miketz: Genesis 41:1-44:17 Haftara: Zechariah 2:14-4:7 Shabbat Chanukah - Day 4

Daf Yomi דף יומי

Today: Yevamot 75 Tomorrow: Yevamot 76

1,091 people who have made a public textual contribution משתמשים שתרמו טקסטים

920,679 words of translation created by Sefaria Contributors מלים שתורגמו ע"י קהילת ספאריה

425,178 known connections between different texts הפניות וקישורים בין טקסטים שונים

27,385,947 total words in the Sefaria Library סה"כ מילים במאגר

More Metrics » עוד מדדים »

Recent Activity » פעילות אחרונה »

 • Chaim Friedman added a connection (commentary) between Berakhot 53a:36 and Rashi on Berakhot 53a:36:2.
  a minute ago
 • Chaim Friedman edited Rashi on Berakhot 53a:36:1 and 2 others »
  Version: Wikisource Rashi (Hebrew)
  בתחלה - בתחלת שרפת אבנים אין האור להאיר:
  a minute ago
  2 related »
 • Yael Klausner edited Mishnah Tahorot 4:7 history »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  The following uncertainties [regarding impurity status] were declared pure by the Sages: Tthe uncertainty of drawn waters for a <i>mikvah</i> [a pool for ritual immersion which must contain natural, undrawn water; the uncertainty is a case in which it is uncertain whether a <i>mikvah</i> contains enough drawn water to invalidate it from being able to purify those that immerse it in]; the uncertainty of an impurity floating on the water's surface; the uncertainty of liquids regarding whether they themselves have become impure--such [liquids] are impure, and [the uncertainty] regarding whether they rendered [something else] impure--such [items] are pure; the uncertainty of hands regarding whether they themselves have become impure, or have rendered [something] impure, or have themselves become pure, [in all three cases] they are pure; the uncertainty of the public domain [i.e. any uncertainty regarding purity status which was generated when something was in the public domain]; the uncertainty regarding [the purity status of something that came into contact with something that is impure only according to] the words of the Scholars; the uncertainty [regarding the purity status] of non-sanctified foods; the uncertainty regarding [the purity status of something which may have been rendered impure by] vermin; the uncertainty of blights [i.e. regarding the purity status of someone or something that may have been rendered impure by someone who might have been impure due to an illness, such as <i>tzara'at</i>]; the uncertainty regarding [one's] status as a nazerite [i.e. like if someone who took a vow to be a nazerite contingent on something which remains uncertain]; the uncertainty regarding [the status of] a first born; and the uncertainty regarding [one's obligation to bring] sacrifices.
  2 minutes ago
 • Chaim Friedman added a connection (commentary) between Berakhot 53a:31 and Rashi on Berakhot 53a:31:2.
  4 minutes ago
 • Chaim Friedman added Rashi on Berakhot 53a:31:2 history »
  Version: Wikisource Rashi (Hebrew)
  ואם לאו - לאו לאורה נעשית אלא לבשל ואין מברכין אלא על שנעשה להאיר:
  4 minutes ago
 • Yael Klausner edited Mishnah Tahorot 4:6 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  If there are two spittles, one which is impure [like any found spittle, as seen in the previous Mishna] and the other pure [where it is known to have come from a pure person], we suspend [and neither burn nor eat the <i>terumah</i>] for [case of uncertainty regarding] their touching, being carried, or being moved in a private domain [when there is this uncertainty as to whether it was the impure spittle or the pure]; and [the same rule applies also in cases of uncertainty regarding] their touching in a public domain, when they are moist, and for their carrying thembeing carried when they are either moist or dry. If there was just one spittle and someone touched it, carried it, or moved it in the public domain, <i>terumah</i> [which he then came into contact with] is burnt on ithis account, and certainly if this happened in a private domain [it is also burnt].
  8 minutes ago
  2 related »
 • Chaim Friedman added a connection (commentary) between Berakhot 53a:29 and Rashi on Berakhot 53a:29:1.
  16 minutes ago
 • Chaim Friedman added Rashi on Berakhot 53a:29:1 history »
  Version: Wikisource Rashi (Hebrew)
  גדול מוכחא מלתא דנכרי הוא - ואין צריך לבדוק אחריו דאי איתא דישראל הוא לא היה ממהר סמוך לחשכה מיד לאחוז האור בידו:
  16 minutes ago
View all Activity » צפה בכל הפעילות

About Sefaria אודות ספאריה


Sefaria is building the future of Jewish learning in an open and participatory way. מטרת הפרויקט : פיתוח מודל לימוד תורה פתוח מבוסס תוכן גולשים.

We are building a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. Our scope is Torah in the broadest sense, from Tanakh to Talmud to Zohar to modern texts and all the volumes of commentary in between. Sefaria is created, edited, and annotated by an open community. אנו מפתחים ספריה דינמית ופתוחה של טקסטים יהודיים יחד עם ההפניות השונות ביניהם, בשפה העברית וגם בתרגומים. הספריה שואפת לכלול את התורה במובנה הרחב- מהתלמוד ועד הזוהר, מהתנ"ך ועד טקסטים בני ימינו. ספאריה נוצרת, נערכת, ומוערת ע"י קהילת הגולשים.

Having digital texts enables us to create new, interactive interfaces for the Web, tablet and mobile which allow students and scholars around the world to freely learn and explore the interconnections among Torah texts. תהליך הדיגיטציה של הטקסט התורני בטכנולוגית הקוד הפתוח מאפשרת לחוקרים, סטודנטים ומפתחים ברחבי העולם לפתח ולהתאים ממשקים חדשים (למחשב ולמכשירים ניידים) ללימוד ומחקר של הטקסט התורני תוך התייחסות חדשה לקשרים המילוליים, הענייניים והאסוציאטיבים בין הטקסטים השונים.

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. We envision creating an open space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. ספרי היסוד של היהדות צמחו מתוך דו-שיח, דיונים ומחלוקות שנמשכו על פני דורות רבים. אנו שואפים ליצירת מרחב פתוח בו הדיאלוג העתיק הזה יוכל להמשיך בדרכים חדשות, עם משתתפים חדשים שישאלו שאלות חדשות ויתרמו רבדים חדשים לשיח הנצחי.

In the Public Domain ברשות הרבים

For the Jewish people, our texts are our collective treasure. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. אסופת ההגות היהודית לאורך הדורות הינה נכס לאומי וציבורי. אנו שואפים שלציבור תהיה גישה אליה על ידי שימוש בקוד פתוח או ברשיונות ציבוריים.

Interconnected רב-קישורי

Our tradition is inherently interconnected. Dialogue, source citing, and reinterpretation have always been our way. We need an interactive experience of our texts that reflects this network of connections. המסורת שלנו בנויה מטבעה כך שמקורות מתייחסים תמיד על המקורות שקדמו להם. דו-שיח, ציטוטים, מראי מקומות ומדרש היו דרכנו מאז ומעולם. אנו זקוקים לחוויה אינטראקטיבית המשקפת רשת קשרים זו.

Open to Reuse פתוח לשימוש חוזר

We want to be a resource without the red tape, whether it's copying a page of text for republication or downloading our entire database for research and new projects. אנו חפצים בהנגשת הטקסט כולו לציבור ללא בירוקרטיה מבלבלת. יובהר: מותרת העתקה, שיכפול, צילום ואפילו הורדת כל מאגר הנתונים שלנו על פי כללי השימוש ההוגן.

Community Driven ממונע ע"י הציבור

Our goal is to foster an open community of stewards who choose to take an active role in making our texts accessible and relevant to the future. מטרתנו היא לטפח קהילת גולשים מעורבת ופעילה שתבחר לפעול למען הנגשת הטקסטים שלנו ולמען הרלוונטיות שלהם לדור ההמשך.

Infrastructure for Jewish Tech תשתית יהודית בעולם מרושת

All our code is released under an open source license, and we're offering services (like our Torah Texts API) to any projects that can make use of them. The basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו הותר לפרסום ברישיון בקוד פתוח. אנחנו מציעים שירותים (כגון ממשק המפתחים לטקסטים שלנו Torah Texts API) לכל פרויקט שיכול להיעזר בהם. התשתית הבסיסית עבור יהדות בעולם מרושת הוא נחלה המשותפת לכולם.

Space for New Conversations מרחב לרב-שיח חדש

Bringing together all of the written Torah of the past is just a start. Where will we find the most important dialogues of the future? איסוף כל התורה כולה הכתובה מן קדמת דנא הוא רק התחלה. היכן נמצאים רבי השיח החשובים של העתיד?

We need your help אנו זקוקים לעזרתכם

Sefaria is an open source, not-for-profit project committed to bringing digital texts into the public domain. We're looking for volunteers who can help translate, annotate, proofread, design or code. ספאריה היא פרויקט ללא מטרת רווח, שפותחה בקוד פתוח ושמטרתה להביא טקסטים דיגיטליים לרשות הציבור. אנו מחפשים מתנדבים שיכולים לעזור בתרגום, בהארה ובהגהה של טקסטים וכן בפיתוח או עיצוב תוכנה.

Educators מחנכים

Sefaria is a free, interactive resource for you and your students.            ספאריה היא אמצעי אינטראקטיבי חינמי לכם ולתלמידים שלכם.                   

Scholars חוקרים ולומדים

You can contribute to the growth of a public resource with any level of Torah knowledge. תוכלו לתרום לצמיחה ולשגשוג המשאב הציבורי ללא קשר לרמת הידע התורנית שלכם.

Developers מפתחים

If you care about Jewish texts, you can help build something of lasting value. אם אכפת לכם מטקסטים יהודיים, תוכלו לעזור לבנות משהו בעל ערך ובר קיימא.

Make a Donation הפרויקט עולה כסף רב. כל תרומה תתקבל בברכה.

If you can't help with texts or with code, you can still support the Sefaria Project by making a tax deductible donation. אם כשרונותיכם אינם בתחום התכנות או הלימוד, עדין תוכלו לעזור לקדם את ספאריה ע"י תרומה כספית מוכרת במס.

Next Steps אז איך מתקדמים מכאן? {