Sefaria is a living library of Jewish texts. ספאריה היא ספריה חיה ודינאמית של טקסטים יהודיים

In a beautiful interface, fully interconnected, with parallel translations, for free. בממשק מדהים ביופיו, עם קישורים מלאים בין הטקסטים, תרגומים מקבילים ובחינם.

Parashat HaShavua פרשת השבוע

Tzav: Leviticus 6:1-8:36 Haftara: Malachi 3:4-3:24 Shabbat HaGadol

Daf Yomi דף יומי

Today: Ketuvot 52 Tomorrow: Ketuvot 53

1,298 people who have made a public textual contribution משתמשים שתרמו טקסטים

1,012,775 words of translation created by Sefaria Contributors מלים שתורגמו ע"י קהילת ספאריה

442,713 known connections between different texts הפניות וקישורים בין טקסטים שונים

30,436,814 total words in the Sefaria Library סה"כ מילים במאגר

More Metrics » עוד מדדים »

Recent Activity » פעילות אחרונה »

 • Francis Nataf edited Kli Yakar on Genesis 1:20:2 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  And by way of [seeking the Torah's] hint [here], we have found that [different] groups of people relate to these three types; that the evil ones that incline towards the most earthly [matters] are compared 'to animals are they similar,' since also [the animals] come from the ground; and the righteous are compared to water, as their consistency is lighter than the consistency of the land, and are compared to fish, whose main life is from the water; and those in between are compared to the birds who fly between the sky and the earth, which is the intermediaryte between the spiritual and the physical, and its substance is form the water and the dirt, as was stated. And it appears that for this reason, a double blessing was stated about the fish, - "be fruitful and multiply," - in the same way as what is mentioned for the human race. And with the birds, only one blessing is stated, "and the birds should multiply in the earth." But with the animals, no blessing is stated at all. And all of this is understood from itself, and [also] agrees with the words of the Rabbis, of blessed memory (Midrash Aggadah Bereshit 1), "No blessing was stated for the domesticated and wild animals because of the snake, etc.;" since the evil impulse - whose strength comes from the primordial snake - crouches there,; among the group of evildoers, that are compared to domesticated and wild animals of the earth; and would it only be that they be reduced and not increase. And this[it] will be explained more in Parshat Beha'alotekha that (Bemidbar 11:3), "the mixed multitude that was among them" - which were those in between - asked for meat and fish, which was not their type,; and [instead] the meat of fowl was given to them, [and so] 'the type found its type.'
  an hour ago
  2 related »
 • Francis Nataf edited Kli Yakar on Genesis 1:14:1 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  <b>Let there be luminaries in the firmament of the heavens:</b> Luminaries [<i>meorot</i>] is written in [its] incomplete spelling [meaning that it lacks the letter <i>vav</i>]. Rashi explains that [hence] this [can be read also] as the word, curses [<i>ma'arot</i>], etc. I say that the following is the reason a word that indicates curse is mentioned specifically with the luminaries: since the luminaries are the cause of time and all things that come under time involve pain. As the Rabbis, of blessed memory, said (Megillah 10b), "Every place where it is stated, 'and it was' is nothing but a place of pain" and [the Talmud] concludes that it is only in a place where it is stated "and it was in the days of" that it is an expression of pain; and the reason for this matter is because any thing that is dependent on days - meaning, on time - involves pain, but all of the higher existences that are above time, and time does not rule over them, they do not involve any pain. Therefore, it is stated, "Let there be luminaries," in [its] incomplete spelling, because all things that are under the sun involve curses and pain, since time wears everything out. And that which variants of the word, luminary [<i>me'ohr,</i>], appear in this section five time and, so [too] in the first section, five variants of the word, light [<i>ohr</i>], agrees with the words of the midrash (Bereshit Rabbah 2:5), which says, "'And the Lord said, "let there be light,"' these are the actions of the righteous, etc.," and wants to explain the five times [that] light [is mentioned] corresponds to the five books of the Torah, [the study and practice of] which are the actions of the righteous.
  an hour ago
  2 related »
 • Francis Nataf translated Haamek Davar on Genesis 1:3:1 history »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  <b>Let there be light:</b> It is known that this light is not the light that shines for [future] generations, and like other things in this section. And for this reason, it is not written concerning this, “and it was so.” Since also from the beginning, this light was not formed, except that it should be hidden for the righteous ones afterwards. So that there should not be a new creation afterwards, which was not [created] during the seven days [of creation,] God [now] said, Let there be light.” And the word, so, is to be understood as an expression of a foundation and base; like in “so is righteousness for life. And for this reason, it is not written here, “and it was so.”
  2 hours ago
 • Francis Nataf edited Haamek Davar on Genesis 1:2:1 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  <b>eEmptiness:</b> This name rests on something that is not distinguished and differentiated from anything else. [Just] like a wilderness - where there is no recognition of different places - is called in the song of [Parshat] Ha'azinu, “and in the void.” And in [Tractate] Avodah Zarah 8, there is [found that the first] “two thousand years were chaos.” And the explanation [of this is that it was [a time of the] action of youth, without Torah – all of the actions of man were the same, without difference. And this is the intention of Targum Onkelos, [when he translates the word as] “empty;” that in an empty place, one part is no different than an other.
  2 hours ago
  2 related »
 • Benjamin Adler published a new Source Sheet, Why can't we eat rice on Passover? .
  2 hours ago
 • Francis Nataf edited Kli Yakar on Genesis 1:11:3 and 2 others »
  Version: Sefaria Community Translation (English)
  And it appears that another correct reason can be given in this matter: since the snake saw that the earth changed the will of its Creator, and, nonetheless, did not get punished,; hence the snake found room to say to the woman, "you will not surely die," even if she go against the will of her Creator, in the [same] way as the earth did not get punished for that which it did not bring out trees, the taste of which was like the taste of the fruit. And so the snake said, [you will not die] even if God said, "don't eat from every <i>tree</i> of the garden;" that is to say, is the tree fitting to be eaten, that He should command you not to eat even from the tree [itself]? And the woman said, "from the <i>fruit</i> of the garden may we eat;" [meaning] I agree youwith your words, that only the fruit of the trees in the garden are fitting to eat and not the tree, hence there was no reason for Him to command us except on the fruit of the tree that is in the garden, and not on the tree [itself]. And the snake said, you will not die, since behold, don't you agree with this: the earth changed [what was commanded of it] and nonetheless was not punished; so too you will not die, you too [just like the earth].
  2 hours ago
  2 related »
View all Activity » צפה בכל הפעילות

About Sefaria אודות ספאריה


Sefaria is building the future of Jewish learning in an open and participatory way. מטרת הפרויקט : פיתוח מודל לימוד תורה פתוח מבוסס תוכן גולשים.

We are building a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. Our scope is Torah in the broadest sense, from Tanakh to Talmud to Zohar to modern texts and all the volumes of commentary in between. Sefaria is created, edited, and annotated by an open community. אנו מפתחים ספריה דינמית ופתוחה של טקסטים יהודיים יחד עם ההפניות השונות ביניהם, בשפה העברית וגם בתרגומים. הספריה שואפת לכלול את התורה במובנה הרחב- מהתלמוד ועד הזוהר, מהתנ"ך ועד טקסטים בני ימינו. ספאריה נוצרת, נערכת, ומוערת ע"י קהילת הגולשים.

Having digital texts enables us to create new, interactive interfaces for the Web, tablet and mobile which allow students and scholars around the world to freely learn and explore the interconnections among Torah texts. תהליך הדיגיטציה של הטקסט התורני בטכנולוגית הקוד הפתוח מאפשרת לחוקרים, סטודנטים ומפתחים ברחבי העולם לפתח ולהתאים ממשקים חדשים (למחשב ולמכשירים ניידים) ללימוד ומחקר של הטקסט התורני תוך התייחסות חדשה לקשרים המילוליים, הענייניים והאסוציאטיבים בין הטקסטים השונים.

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. We envision creating an open space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. ספרי היסוד של היהדות צמחו מתוך דו-שיח, דיונים ומחלוקות שנמשכו על פני דורות רבים. אנו שואפים ליצירת מרחב פתוח בו הדיאלוג העתיק הזה יוכל להמשיך בדרכים חדשות, עם משתתפים חדשים שישאלו שאלות חדשות ויתרמו רבדים חדשים לשיח הנצחי.

In the Public Domain ברשות הרבים

For the Jewish people, our texts are our collective treasure. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. אסופת ההגות היהודית לאורך הדורות הינה נכס לאומי וציבורי. אנו שואפים שלציבור תהיה גישה אליה על ידי שימוש בקוד פתוח או ברשיונות ציבוריים.

Interconnected רב-קישורי

Our tradition is inherently interconnected. Dialogue, source citing, and reinterpretation have always been our way. We need an interactive experience of our texts that reflects this network of connections. המסורת שלנו בנויה מטבעה כך שמקורות מתייחסים תמיד על המקורות שקדמו להם. דו-שיח, ציטוטים, מראי מקומות ומדרש היו דרכנו מאז ומעולם. אנו זקוקים לחוויה אינטראקטיבית המשקפת רשת קשרים זו.

Open to Reuse פתוח לשימוש חוזר

We want to be a resource without the red tape, whether it's copying a page of text for republication or downloading our entire database for research and new projects. אנו חפצים בהנגשת הטקסט כולו לציבור ללא בירוקרטיה מבלבלת. יובהר: מותרת העתקה, שיכפול, צילום ואפילו הורדת כל מאגר הנתונים שלנו על פי כללי השימוש ההוגן.

Community Driven ממונע ע"י הציבור

Our goal is to foster an open community of stewards who choose to take an active role in making our texts accessible and relevant to the future. מטרתנו היא לטפח קהילת גולשים מעורבת ופעילה שתבחר לפעול למען הנגשת הטקסטים שלנו ולמען הרלוונטיות שלהם לדור ההמשך.

Infrastructure for Jewish Tech תשתית יהודית בעולם מרושת

All our code is released under an open source license, and we're offering services (like our Torah Texts API) to any projects that can make use of them. The basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו הותר לפרסום ברישיון בקוד פתוח. אנחנו מציעים שירותים (כגון ממשק המפתחים לטקסטים שלנו Torah Texts API) לכל פרויקט שיכול להיעזר בהם. התשתית הבסיסית עבור יהדות בעולם מרושת הוא נחלה המשותפת לכולם.

Space for New Conversations מרחב לרב-שיח חדש

Bringing together all of the written Torah of the past is just a start. Where will we find the most important dialogues of the future? איסוף כל התורה כולה הכתובה מן קדמת דנא הוא רק התחלה. היכן נמצאים רבי השיח החשובים של העתיד?

We need your help אנו זקוקים לעזרתכם

Sefaria is an open source, not-for-profit project committed to bringing digital texts into the public domain. We're looking for volunteers who can help translate, annotate, proofread, design or code. ספאריה היא פרויקט ללא מטרת רווח, שפותחה בקוד פתוח ושמטרתה להביא טקסטים דיגיטליים לרשות הציבור. אנו מחפשים מתנדבים שיכולים לעזור בתרגום, בהארה ובהגהה של טקסטים וכן בפיתוח או עיצוב תוכנה.

Educators מחנכים

Sefaria is a free, interactive resource for you and your students. ספאריה היא אמצעי אינטראקטיבי חינמי לכם ולתלמידים שלכם.

Scholars חוקרים ולומדים

You can contribute to the growth of a public resource with any level of Torah knowledge. תוכלו לתרום לצמיחה ולשגשוג המשאב הציבורי ללא קשר לרמת הידע התורנית שלכם.

Developers מפתחים

If you care about Jewish texts, you can help build something of lasting value. אם אכפת לכם מטקסטים יהודיים, תוכלו לעזור לבנות משהו בעל ערך ובר קיימא.

Make a Donation הפרויקט עולה כסף רב. כל תרומה תתקבל בברכה.

If you can't help with texts or with code, you can still support the Sefaria Project by making a tax deductible donation. אם כשרונותיכם אינם בתחום התכנות או הלימוד, עדין תוכלו לעזור לקדם את ספאריה ע"י תרומה כספית מוכרת במס.

Next Steps אז איך מתקדמים מכאן? {