Texts

Sefaria is a Living Library of Jewish Texts. ספאריה היא ספריה חיה ודינאמית של טקסטים יהודיים

In a beautiful interface, fully interconnected, with parallel translations, for free. בממשק מדהים ביופיו, עם קישורים מלאים בין הטקסטים, תרגומים מקבילים ובחינם. Learn more » קרא עוד »

Parashat HaShavua פרשת השבוע

Devarim: Deuteronomy 1:1-3:22 Haftara: Isaiah 1:1-1:27

Daf Yomi דף יומי

Today: Megilah 19 Tomorrow: Megilah 20

804 people who have made a public textual contribution משתמשים שתרמו טקסטים

763,773 words of translation created by Sefaria Contributors מלים שתורגמו ע"י קהילת ספאריה

147,402 known connections between different texts הפניות וקישורים בין טקסטים שונים

16,576,429 total words in the Sefaria Library סה"כ מילים במאגר

More Metrics » עוד מדדים »

Recent Activity » פעילות אחרונה »

  • Maya Rosen edited Deuteronomy 18:14 history »
    Version: Wikisource Tanach with Trope (Hebrew)
    כִּ֣י׀ הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹנְָנִ֥ים וְאֶל־קֹסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃
    49 minutes ago
  • Raymond Habbaz added a connection between Yoma 21a:12 and Leviticus 24:6.
    an hour ago
  • Raymond Habbaz added a connection between Yoma 21a:12 and I Samuel 21:7.
    an hour ago
  • Raymond Habbaz edited Yoma 21a:1 and 12 others »
    Version: Wikisource Talmud Bavli (Hebrew)
    ויש אומרים אף רידייא ובעו רבנן רחמי אנשמה בשעה שיוצאה מן הגוף ובטלוה תניא כוותיה דר' שילא היוצא לדרך קודם קריאת הגבר דמו בראשו רבי יאשיה אומר עד שישנה ויש אומרים עד שישלש ובאיזה תרנגול אמרו בתרנגול בינוני אמר רב יהודה אמר רב בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין ומשתחוים רווחים נמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת מאי קאמר הכי קאמר אף על פי שנמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורת ועומדים צפופין כשהן משתחוין משתחוין רווחים וזה אחד מעשרה נסים שנעשו במקדש דתנן עשרה נסים נעשו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים רווחים ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים פתח במקדש וסיים בירושלים איכא תרתי אחרנייתא במקדש דתניא מעולם לא כבו גשמים אש של עצי המערכה ועשן המערכה אפי' כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו ממקומו ותו ליכא והתניא רב שמעיה בקלנבו שברי כלי חרס נבלעין במקומן ואמר אביי מוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומן פסולי תלתא הוו חשבינהו בחד אפיק תרי ועייל תרי אי הכי בלועין נמי תרי הוו חשבינהו בחד חסרו להו איכא נמי אחריתי דאמר רבי יהושע בן לוי נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו שנאמר (שמואל א כא, ז) לשום לחם חום ביום הלקחו ותו ליכא והאמר ר' לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום ארון אינו מן המדה ואמר רבנאי אמר שמואל כרובים בנס היו עומדין ניסי דבראי קא חשיב ניסי דגואי לא קא חשיב אי הכי לחם הפנים נמי ניסי דגואי הוא לחם הפנים ניסי דבראי הוא דאמר ריש לקיש מאי דכתיב (ויקרא כד, ו) על השלחן הטהור טהור מכלל שהוא טמא
    an hour ago
    12 related »
  • Raymond Habbaz added a connection between Yoma 20b:38 and Daniel 4:32.
    an hour ago
  • Raymond Habbaz edited Yoma 20b:1 and 4 others »
    Version: Wikisource Talmud Bavli (Hebrew)
    ואי סלקא דעתך מחצות דאורייתא היא היכי מקדמינן (והיכי מאחרינן) אלא אמר ר' יוחנן ממשמע שנא' כל הלילה איני יודע שהוא עד הבקר ומה ת"ל עד הבקר תן בקר לבקרו של לילה הלכך בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו סגיא ביוה"כ דאיכא חולשא דכ"ג עבדינן מחצות וברגלים דנפישי ישראל ונפישי קרבנות עבדינן מאשמורת הראשונה כדקתני טעמא לא היתה קריאת הגבר מגעת עד שהית' עזרה מלאה מישראל מאי קריאת הגבר רב אמר קרא גברא רבי שילא אמר קרא תרנגולא רב איקלע לאתריה דרבי שילא לא הוה אמורא למיקם עליה דרבי שילא קם רב עליה וקא מפרש מאי קריאת הגבר קרא גברא אמר ליה רבי שילא ולימא מר קרא תרנגולא א"ל אבוב לחרי זמר לגרדאי לא מקבלוה מיניה כי הוה קאימנא עליה דר' חייא ומפרישנא מאי קריאת הגבר קרא גברא ולא אמר לי ולא מידי ואת אמרת לי אימא קרא תרנגולא א"ל מר ניהו רב נינח מר א"ל אמרי אינשי אי תגרת ליה פוץ עמריה איכא דאמרי הכי א"ל מעלין בקדש ולא מורידין תניא כותיה דרב תניא כותיה דרבי שילא תניא כותיה דרב גביני כרוז מהו אומר עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם והיה קולו נשמע בשלש פרסאות מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בג' פרסאות וכשבא לביתו שיגר לו מתנות ואעפ"כ כ"ג משובח ממנו דאמר מר וכבר אמר אנא השם ונשמע קולו ביריחו ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מירושלים ליריחו י' פרסי ואע"ג דהכא איכא חולשא והכא ליכא חולשא והכא יממא והתם ליליא דא"ר לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים והאי חירגא דיומא לא שמיה והיינו דקאמר נבוכדנצר (דניאל ד, לב) וכל דיירי ארעא (כלא) חשיבין ת"ר אלמלא גלגל חמה נשמע קול המונה של רומי ואלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה ת"ר שלש קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו ואלו הן קול גלגל חמה וקול המונה של רומי וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף וי"א אף לידה
    an hour ago
    4 related »
View all Activity » צפה בכל הפעילות

Can you Translate Hebrew? האם אתם יודעים לתרגם מעברית לאנגלית?

Our current goal is to create a free translation of Shulchan Arukh, Even HaEzer. המטרה הנוכחית שלנו היא ליצור תרגום (לאנגלית) של שלחן ערוך-אבן העזר שיהיה ניתן להשתמש בו בחינם.
Help Translate עזרו בתרגום

About Sefaria אודות ספאריה


The Sefaria Project is about building the future of Jewish learning in an open and participatory way. מטרת הפרויקט : פיתוח מודל לימוד תורה פתוח מבוסס תוכן גולשים.

We are building a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. Our scope is Torah in the broadest sense, from Tanakh to Talmud to Zohar to modern texts and all the volumes of commentary in between. Sefaria is created, edited, and annotated by an open community. אנו מפתחים ספריה דינמית ופתוחה של טקסטים יהודיים יחד עם ההפניות השונות ביניהם, בשפה העברית וגם בתרגומים. הספריה שואפת לכלול את התורה במובנה הרחב- מהתלמוד ועד הזוהר, מהתנ"ך ועד טקסטים בני ימינו. ספאריה נוצרת, נערכת, ומוערת ע"י קהילת הגולשים.

Having digital texts enables us to create new, interactive interfaces for the Web, tablet and mobile which allow students and scholars around the world to freely learn and explore the interconnections among Torah texts. תהליך הדיגיטציה של הטקסט התורני בטכנולוגית הקוד הפתוח מאפשרת לחוקרים, סטודנטים ומפתחים ברחבי העולם לפתח ולהתאים ממשקים חדשים (למחשב ולמכשירים ניידים) ללימוד ומחקר של הטקסט התורני תוך התייחסות חדשה לקשרים המילוליים, הענייניים והאסוציאטיבים בין הטקסטים השונים.

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. We envision creating an open space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. ספרי היסוד של היהדות צמחו מתוך דו-שיח, דיונים ומחלוקות שנמשכו על פני דורות רבים. אנו שואפים ליצירת מרחב פתוח בו הדיאלוג העתיק הזה יוכל להמשיך בדרכים חדשות, עם משתתפים חדשים שישאלו שאלות חדשות ויתרמו רבדים חדשים לשיח הנצחי.

In the Public Domain ברשות הרבים

For the Jewish people, our texts are our collective treasure. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. אסופת ההגות היהודית לאורך הדורות הינה נכס לאומי וציבורי. אנו שואפים שלציבור תהיה גישה אליה על ידי שימוש בקוד פתוח או ברשיונות ציבוריים.

Interconnected רב-קישורי

Our tradition is inherently interconnected. Dialogue, source citing, and reinterpretation have always been our way. We need an interactive experience of our texts that reflects this network of connections. המסורת שלנו בנויה מטבעה כך שמקורות מתייחסים תמיד על המקורות שקדמו להם. דו-שיח, ציטוטים, מראי מקומות ומדרש היו דרכנו מאז ומעולם. אנו זקוקים לחוויה אינטראקטיבית המשקפת רשת קשרים זו.

Open to Reuse פתוח לשימוש חוזר

We want to be a resource without the red tape, whether it's copying a page of text for republication or downloading our entire database for research and new projects. אנו חפצים בהנגשת הטקסט כולו לציבור ללא בירוקרטיה מבלבלת. יובהר: מותרת העתקה, שיכפול, צילום ואפילו הורדת כל מאגר הנתונים שלנו על פי כללי השימוש ההוגן.

Community Driven ממונע ע"י הציבור

Our goal is to foster an open community of stewards who choose to take an active role in making our texts accessible and relevant to the future. מטרתנו היא לטפח קהילת גולשים מעורבת ופעילה שתבחר לפעול למען הנגשת הטקסטים שלנו ולמען הרלוונטיות שלהם לדור ההמשך.

Infrastructure for Jewish Tech תשתית יהודית בעולם מרושת

All our code is released under an open source license, and we're offering services (like our Torah Texts API) to any projects that can make use of them. The basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו הותר לפרסום ברישיון בקוד פתוח. אנחנו מציעים שירותים (כגון ממשק המפתחים לטקסטים שלנו Torah Texts API) לכל פרויקט שיכול להיעזר בהם. התשתית הבסיסית עבור יהדות בעולם מרושת הוא נחלה המשותפת לכולם.

Space for New Conversations מרחב לרב-שיח חדש

Bringing together all of the written Torah of the past is just a start. Where will we find the most important dialogues of the future? איסוף כל התורה כולה הכתובה מן קדמת דנא הוא רק התחלה. היכן נמצאים רבי השיח החשובים של העתיד?

We need your help אנו זקוקים לעזרתכם

Sefaria is an open source, not-for-profit project committed to bringing digital texts into the public domain. We're looking for volunteers who can help translate, annotate, proofread, design or code. ספאריה היא פרויקט ללא מטרת רווח, שפותחה בקוד פתוח ושמטרתה להביא טקסטים דיגיטליים לרשות הציבור. אנו מחפשים מתנדבים שיכולים לעזור בתרגום, בהארה ובהגהה של טקסטים וכן בפיתוח או עיצוב תוכנה.

Educators מחנכים

Sefaria is a free, interactive resource for you and your students.            ספאריה היא אמצעי אינטראקטיבי חינמי לכם ולתלמידים שלכם.                   

Scholars חוקרים ולומדים

You can contribute to the growth of a public resource with any level of Torah knowledge. תוכלו לתרום לצמיחה ולשגשוג המשאב הציבורי ללא קשר לרמת הידע התורנית שלכם.

Developers מפתחים

If you care about Jewish texts, you can help build something of lasting value. אם אכפת לכם מטקסטים יהודיים, תוכלו לעזור לבנות משהו בעל ערך ובר קיימא.

Make a Donation הפרויקט עולה כסף רב. כל תרומה תתקבל בברכה.

If you can't help with texts or with code, you can still support the Sefaria Project by making a tax deductible donation. אם כשרונותיכם אינם בתחום התכנות או הלימוד, עדין תוכלו לעזור לקדם את ספאריה ע"י תרומה כספית מוכרת במס.

Next Steps אז איך מתקדמים מכאן? {