Drinking On Purim: All You Need To Know To Drink Or Not To Drink? How Much To Drink? Why We Drink? Source?
1 א
(כב) כַּיָּמִ֗ים אֲשֶׁר־נָ֨חוּ בָהֶ֤ם הַיְּהוּדִים֙ מֵא֣וֹיְבֵיהֶ֔ם וְהַחֹ֗דֶשׁ אֲשֶׁר֩ נֶהְפַּ֨ךְ לָהֶ֤ם מִיָּגוֹן֙ לְשִׂמְחָ֔ה וּמֵאֵ֖בֶל לְי֣וֹם ט֑וֹב לַעֲשׂ֣וֹת אוֹתָ֗ם יְמֵי֙ מִשְׁתֶּ֣ה וְשִׂמְחָ֔ה וּמִשְׁל֤וֹחַ מָנוֹת֙ אִ֣ישׁ לְרֵעֵ֔הוּ וּמַתָּנ֖וֹת לָֽאֶבְיוֹנִֽים׃
(22) the days wherein the Jews had rest from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to gladness, and from mourning into a good day; that they should make them days of feasting and gladness, and of sending portions one to another, and gifts to the poor.
2 ב

(ב) חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי: הגה: וי"א דא"צ להשתכר כל כך אלא שישתה יותר מלימודו (כל בו) ויישן ומתוך שיישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי (מהרי"ל) ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים...

(2) One is obligated to be intoxicated on Purim to the point where he does not know [the difference] between "accursed is Haman" and "blessed is Mordechai". Rama: Some say it is not necessary to become drunk so much, but rather to drink more than he is used to (Kol Bo), and to fall asleep, and while he sleeps he does not know [the difference] between "accursed is Haman" and "blessed is Mordechai" (Maharil). [There is no difference] between one who has more and one who has less, as long as his heart is directed to heaven...

3 ג

Be'er Hetev, 695:2

וישן. ויש אומרים שלא ידע לחשוב שארור המן בגימטריא ברוך מרדכי

And sleep. There are [authorities] who say that "to not be aware [of the differnces] is to contemplate that "cursed be Haman" and "Blessed be Mordechai" have equivalent value in gematria.

4ד

Be'ur Halacha, 695

הייב איניש וכו'. ואם תאמר, האיך יחייבו חז''ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השיכרות למכשול גדול? ויש לאמר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה, כי בתחלה נטרדה ושתי על ידי משתה ובאה אסתר, וכן ענין המן ומפלתו היה על ידי משתה, ולכן הייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהא נזכר הנס הגדול בשתיית היין. ומכל מקום, כל זה למצוה ולא לעכב.

"A person is obligated." One might ask, how can the sages obligate that which is mentioned in the Torah, Prophets, and other places, namely that drunkenness is a great pitfall? It is because all the miracles that were wrought for the Jewish people in the days of Ahasuerus were on account of drinking. In the beginning, Vashti was bothered on account of drinking and Esther came. Also, Haman's downfall was on account of drinking. Therefore, the sages obligate us to drink so that the great miracle will be remembered with wine drinking. In any case, this is a mitzvah but not an indispensable condition.

5 ה
(ד) (ד) בין ארור המן - שזה מפלה ראשונה שניטל נקמה רבה ממנו ועוד טובה יתרה מזה גדולת מרדכי שבירכו הקב"ה שעלה למעלה ראש והנה קודם שנשתכר נתן בודאי תודה להש"י על שתי הטובות וע"כ אחז"ל שלא יפסיק מלתן שבח ע"ז בשמחה עד שיבוא לידי כך שלא יבחין עוד מה בין טובה זו לזו. ועיין בא"ז דמ"מ יראה להיות זהיר בענין נט"י וברכת המוציא ובהמ"ז ויהיה שמחה של מצוה ועיין בפמ"ג שכתב דענין סעודת פורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות אפשר דצריך כונה ע"ז לשם מצוה:
6 ו

(טו) ...ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו...

(15) .... He should drink wine until he becomes intoxicated and falls asleep in his intoxication....

7ז

Be'ur Halacha, 695

עד דלא ידע וכו'. ... אין אנו מצוין להשתכר ולהפחית עצמינו מתוך השמחה שלא נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם יתברך והודאה על הנסים שעשה לנו.

"He will not be aware [of the difference]." We should not become drunk and demean ourselves by rejoicing. We are not commanded to rejoice for the sake of debauchery and stupidity, rather we should rejoice with a delight that leads us to love G-d and acknowledge the miracles wrought for us.

8 ח
אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא
Rava said: One is obligated to become inebriated [with wine] on Purim until he cannot tell the difference between cursed be Haman and blessed be Mordecai. Rabbah and R. Zera joined together in a Purim feast. They became inebriated, and Rabbah arose and cut R. Zera’s throat. The next day he prayed on his behalf and revived him. Next year he said: Will the master come and we will have the Purim feast together. He replied: A miracle does not take place on every occasion.
9 ט

Bal HaMaor, Dapei HaRif Megillah


אמר רבה חייב איניש לבסומי בפוריא כו' כתב ה"ר אפרים ז"ל מההוא עובדא דקם רבה שחטיה לר' זירא לשנה א"ל תא נעביד כו' אידחי ליה מימרא דרבה ולית הלכתא כוותיה ולאו שפיר דמי למעבד הכי.