In Favor of Eretz Yisroel

(יא) הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל מוציאין, אחד האנשים ואחד הנשים.

(11) One may [forcibly] bring anyone to the Land of Israel, but one may not remove anyone. One may [forcibly] bring anyone to Jerusalem, but one may not remove anyone. [This law applies] both to men and to women.

ת"ר לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא' (ויקרא כה, לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים וכן בדוד הוא אומר (שמואל א כו, יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים ר' זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה דבעא למיסק לארץ ישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר (ירמיהו כז, כב) בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה'

Our masters taught: A person should ever strive to live in the Land of Israel, even in a city whose inhabitants are mostly idolaters, and should avoid living outside the Land, even in a city whose inhabitants are mostly Jews.

For he who lives in the Land of Israel is like one who has a God, and he who lives outside the Land is like one who has no God. Therefore it is said, “To give you the land of Canaan, to be your God” (Lev. 25:38)

But is it conceivable that he who lives outside of the Land has no God?! No. But what this means is that he who lives outside the Land is regarded as if he worshipped idols.

Similarly, David said, "For they have driven me out this day so I should not cleave to the inheritance of the Lord, saying: Go, serve other gods." Now, who would have said to David, 'Serve other gods'?! Rather, this is to tell you that whoever lives outside the Land may be regarded as one who worships idols.

Rabbi Zera was evading Rav Yehudah because he wanted to go up to the Land of Israel, but Rab Judah had expressed [the following view: "Whoever goes up from Babylon to the Land of Israel transgresses a positive commandment, for it says (in Jeremiah 27:22), "They shall be carried to Babylon, and there shall they be, until the day that I remember them, says the Lord."

מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו, עמלק

שלשה דברים נתנו על תנאי, ארץ ישראל ובית המקדש ומלכות בית דוד, חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי. ארץ ישראל מנין, שנאמר +דברים יא טז+השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם.

Mechilta d'Rabbi Yishmael, Yitro, Amalek

Three things were given conditionally: the Land of Israel, the Temple, and the Kingship of the House of David. But the Torah and the Covenant of Aaron were given unconditionally.

From where do we know this about the Land of Israel? It says (in Deut. 11:16), "Take care, lest your heart be seduced to serve other gods and bow to them. For then the anger of the Lord will flare up against you...."

ספרי, ראה, פ

מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיוהולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקראהזה +שם /דברים יא לא/+ וירשתם אותה וישבתם בה ושמרת לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה חזרו ובאו להם לארץ ישראל

Midrash Sifrei, Re'eh. 80

There is a story about Rabbi Elazar ben Shamuah and Rabbi Yochanan the Sandal Maker, who were traveling to Nitzivim to study Torah with Rabbi Yehuda ben Beteira. When they arrived in Tzidon, and remembered the Land of Israel, they lifted up their eyes and tears dripped from them, and they ripped their clothes and recited the verse: "You shall inherit it, and settle in it, for in it you can observe all the laws." (Deut. 11:31) They said: Settling in the land of Israel is equal in worth to all of the commandments in the Torah combined. And they turned around and went back to the Land of Israel.

דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקב"ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם

Rabbi Simlai expounded: Why did Moses yearn to enter the land of Israel? Did he need to eat its fruits or to satisfy himself from its bounty? Rather Moses said, "The people of Israel have been given many commandments that can not be fulfilled except in the Land of Israel. I will go into the Land in order to be able to fulfill them all."

The Holy One said to him, "You don't want anything except to receive reward? Then I will just count it as if you had done them."

ילקות שמעוני, משלי תתקנו

אמר ר' יוחנן טוב פת חרבה זו ארץ ישראל שאפילו אוכל אדם בה פת ומלח בכל יום ודר בתוכה זוכה לעולם הבא, מבית מלא זבחי ריב זה חוצה לארץ שהיא מלאה חמסים וגזלות

Yalkut Shimoni, Proverbs 556

"Better stale bread with tranquility than a house full of feasting and strife." (Prov. 17:1) Rabbi Yochanan said, "Better stale bread" this is the Land of Israel, where even if a person eats bread and salt every day, but lives there, he earns the World to Come. "than a house full of feasting and strife" - This is outside of the Land, which is full of violence and theft.

(יז) ק֚וּם הִתְהַלֵּ֣ךְ בָּאָ֔רֶץ לְאָרְכָּ֖הּ וּלְרָחְבָּ֑הּ כִּ֥י לְךָ֖ אֶתְּנֶֽנָּה׃
(17) Up, walk about the land, through its length and its breadth, for I give it to you.”
(א) דרש אותה לפקוד את יושביה ולדקדק את מעשיהם.
(1) דורש אותה, “He cares for it constantly;” He examines the people’s morals in that land especially carefully.
עֶשֶׂר קְדֻשּׁוֹת הֵן, אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקֻדֶּשֶׁת מִכָּל הָאֲרָצוֹת. וּמַה הִיא קְדֻשָּׁתָהּ, שֶׁמְּבִיאִים מִמֶּנָּה הָעֹמֶר וְהַבִּכּוּרִים וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, מַה שֶּׁאֵין מְבִיאִים כֵּן מִכָּל הָאֲרָצוֹת:
There are ten degrees of holiness. The land of Israel is holier than any other land. Wherein lies its holiness? In that from it are brought the omer [barley offering brought on the second day of Passover], the first fruits, and the two loaves [offered on Shavuot], which may not be brought from any other land.
אתהלך לפני ה' בארצות החיים. רוצה לומר כי אני הפך חבלי מות ומצרי שאול כי אתהלך בארצות החיים זה ארץ ישראל. ופירשו רז"ל (ירושלמי כלאים פ"ט) שמתיה חיים לעתיד לבא ונקרא ארץ ישראל ארצות דכתיב (תהלים ק"ה) ויתן להם ארצות גוים כי הם שבעה החתי והאמורי וגו', וזה מורה על קדושת הארץ שכל דבר שיש בו שביעית מקודש ביותר כמו שהתבאר אצל כהן מדין:
(יב) אֶ֕רֶץ אֲשֶׁר־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ דֹּרֵ֣שׁ אֹתָ֑הּ תָּמִ֗יד עֵינֵ֨י יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ בָּ֔הּ מֵֽרֵשִׁית֙ הַשָּׁנָ֔ה וְעַ֖ד אַחֲרִ֥ית שָׁנָֽה׃ (ס)
(12) It is a land which the LORD your God looks after, on which the LORD your God always keeps His eye, from year’s beginning to year’s end.