Passover: Rich Matzah, Poor Matzah

(ג) לֹא־תֹאכַ֤ל עָלָיו֙ חָמֵ֔ץ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֛ים תֹּֽאכַל־עָלָ֥יו מַצּ֖וֹת לֶ֣חֶם עֹ֑נִי כִּ֣י בְחִפָּז֗וֹן יָצָ֙אתָ֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם...

(3) You are not to eat it with leaven; seven days you are to eat it with matzot, bread of affliction (lehem oni), for with trepidation you went out from the land of Egypt. (Everett Fox, translation)

למה נאמר לחם עני? פרט למצה שלשה (בין) ביין בשמן ודבש :

Why does the Torah state "lehem oni"? To exclude [from use] matzah that has been kneaded with wine, oil or honey.

[מוציא אני את אלו] ומביא האספגנין והדובשנים והאסקריטין וחלות משרת ואשישה?

ת"ל לחם עוני, יצאו אלו שאינן לחם עוני דברי ר' ישמעאל.

וחכ"א יוצא בם [ובמעשר שני.]

ומה ת"ל לחם עוני? שלא ילוש לא ביין ולא בשמן ולא בשאר כל המשקים אבל מקטף הוא מכולן.

May it not also mean to include sponge cakes, honey cakes, pastry, pudding cakes and pancakes?

Scripture says, "lehem oni", thus excluding all these for they are not the bread of poverty, the words of Rabbi Ishmael.

But the sages say he can fulfill his obligation with them…

So then why does it say "lehem oni"? To teach that one should not knead with wine, oil or other juices…

אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש: עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש - אין חייבין על חימוצה כרת.

יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין, ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם.

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: מאי טעמא דריש לקיש? –

אמר ליה: דאמר קרא לא תאכל עליו חמץ [וגו'] דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה - חייבין על חימוצו כרת. והא, הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו, דהויא ליה מצה עשירה - אין חייבין על חימוצה כרת. –

[איתיביה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: המחהו וגמעו, אם חמץ הוא - ענוש כרת, ואם מצה הוא - אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח. והא הכא, דאין אדם יוצא ידי חובתו במצה, וחייבין על חימוצו כרת!]

איתער בהו רב אידי בר אבין, אמר להו: דרדקי, היינו טעמא דריש לקיש: משום דהוו להו מי פירות, ומי פירות אין מחמיצין.

(1) Rabbah bar Bar Hannah said in the name of Resh Lakish: Dough that has been kneaded with wine, oil or honey—one is not liable for karet if one eats it after it has become hametz.

(2) Rav Papa and Rav Huna the son of R. Joshua were sitting in front of Rav Idi bar Avin, and Rav Idi bar Avin dozed off. R. Huna son of R. Joshua said to Rav Papa: What is the reasoning of Resh Lakish?

(3) Rav Papa said to him: for the verse says, "You are not to eat it with leaven; seven days you are to eat it with matzot, bread of affliction (lehem oni)." For things which a person can use to fulfill his obligation for matzah, he is liable if they are [eaten in the form of] hametz. But these things, since one cannot use them to fulfill his obligation [at the seder] for they are matzah ashirah (rich matzah), one is not liable for them if they are [eaten in the form of] hametz….

(4) Rav Idi bar Avin woke up and said to them: Little children, Resh Lakish's reasoning is that these [liquids] are all fruit juices, and fruit juices do not cause [dough] to become leavened.

תנו רבנן: [יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים - תלמוד לומר +דברים ט"ז+ לחם עני - מה שנאכל באנינות, יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר: מצות, מצות ריבה,

אם כן] מה תלמוד לומר לחם עני - פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש.

[מאי טעמא דרבי עקיבא? - מי כתיב לחם עוני עני כתיב. - ורבי יוסי הגלילי: מי קרינן עני? עוני קרינן. - ורבי עקיבא: האי דקרינן ביה עוני - כדשמואל, דאמר שמואל: לחם עני - לחם שעונין עליו דברים הרבה.]

וסבר רבי עקיבא עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש לא? והתניא: אין לשין עיסה בפסח ביין ושמן ודבש. [ואם לש, רבן גמליאל אומר: תשרף מיד, וחכמים אומרים: יאכל.]

ואמר רבי עקיבא: שבתי היתה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש, ולא אמרו לי דבר.

[ואף על פי שאין לשין - מקטפין בו. אתאן לתנא קמא.

וחכמים אומרים: את שלשין בו - מקטפין בו, ואת שאין לשין בו - אין מקטפין בו. ושוין שאין לשין את העיסה בפושרין.]

לא קשיא, הא - ביום טוב ראשון, הא - ביום טוב שני.

[כדאמר להו רבי יהושע לבניה: יומא קמא לא תלושו לי בחלבא, מכאן ואילך - לושו לי בחלבא.

והתניא: אין לשין את העיסה בחלב, ואם לש - כל הפת אסורה, מפני הרגל עבירה! –

אלא הכי קאמר: יומא קמא לא תלושו לי בדובשא, מכאן ואילך - לושו לי בדובשא.]

(1) Our Rabbis taught:…R. Akiva says: The Torah says "matzot" implying that different types of matzot can be used. If so, why does the Torah say "lehem oni"? To exclude dough that has been kneaded with wine, oil or honey…

(2) But does R. Akiva hold that one cannot use dough mixed with wine, oil or honey? But does it not teach: "One does not knead dough on Pesah with wine, oil or honey…And R. Akiva stated: I was sitting with R. Eliezer and R. Joshua and I kneaded dough with wine, oil and honey and they didn't say anything to me…..

(3) This is not a difficulty: One refers to the first night and one refers to the second night.

(א) דין מי פירות אם מחמיצין. ובו ז סעיפים:
מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל ומותר לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות אפילו שהתה כל היום אבל אין יוצא בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני:

(ב) מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר משאר עיסה הלכך אין ללוש בהם ואם לש בהם יאפה מיד:

(ג) מותר ללוש ביין אע"פ שא"א לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת הבציר ואף לכתחלה רגילים ליתן מים בשעת הבציר כדי להתיר נצוק ואעפ"כ אין לחוש להם הואיל וכבר נתבטלו המים ביין קודם שלשו העיסה:

(ד) מי ביצים ושאר משקים כולם הוי בכלל מי פירות: הגה ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות ואפילו לקטוף המצות אין נוהגין רק לאחר אפייתן בעודן חמין ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצורכי חולה או זקן הצריך לזה:

(1) THE LAWS OF WETHER FRUIT JUICES LEAVEN; 7 SECTIONS Fruit juice without water does not leaven at all and is permitted to eat on Pesach Matzah which was kneaded with fruit juice, even if [the dough] was idle all the day. However, one may not fulfill his obligation with it, because of its Matzah Ashirah, and the verse states "lechem onee".

(2) Fruit juice with water accelerates leavening more than other dough, therefore one should not knead with them and if kneads with them he should bake it immediately.

(3) It is permitted to knead with wine even though it's impossible that there wasn't a drop of water which fell into it at the time of pressing. Even initially, it is normal to put water at the time of pressing in order to permit [impurities] via connecting flow. Nevertheless, we are not concerned about this since afterward, the water is neutralized in the [proprotion to the] wine prior to kneading the dough.

(4) Egg liquid and all other liquids are generalized with fruit juice. REMA: and in these countries [Ashkenaz] it is not practiced to knead in fruit juice and even to batter the Matzot is only practiced after they are baked and still hot. One should not deviate from this when not a time of need. The needs of the sick or elderly are [examples] of this.