Moshe and Rabbi Akiva

איפסיקא ליה כרעא דה"י דהעם בניקבא אתא לקמיה דר' אבא א"ל אם משתייר בו כשיעור אות קטנה כשר ואם לאו פסול: ראמי בר תמרי דהוא חמוה דרמי בר דיקולי איפסיקא ליה כרעא דוי"ו דויהרג בניקבא אתא לקמיה דרבי זירא א"ל זיל אייתי ינוקא דלא חכים ולא טפש אי קרי ליה ויהרג כשר אי לא יהרג הוא ופסול אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור [לאחורך] חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

Rabbi Yehudah said, "Rav said, "When Moshe ascended to the heavens, he found the Holy One, Blessed be He, sitting and attaching crowns to the letters. He said before Him, "Master of the Universe! Who is staying your hand?" He said to him, "There is one man man who will exist after many generations, and Akiva the son of Yosef is his name, who will in the future expound on every crown and crown piles and piles of laws." He said before Him, "Master of the Universe! Show him to me." He said to him, "Turn backwards." He went and sat at the end of eight rows [of students in Rabbi Akiva's Beit Midrash], and he did not know what they were talking [about]. He got upset. As soon as he got to one [other] thing, his students said to him, "Our teacher, from where do you learn this?" He said to them, "It is a law [that was taught] to Moshe at Sinai." He calmed down. He returned and came before the Holy One, Blessed be He, and said before Him, "Master of the Universe! You have a man like this, and You are giving the Torah through me?" He said to Him, "Be silent. This is what I have decided." He said before Him, "Master of the Universe! You have shown me his Torah; show me his reward." He said to him, "Turn backwards." He turned backwards, and saw that they were tearing his skin with iron combs. He said before Him, "Master of the Universe! Such Torah, and such reward!" He said to him, "Be silent. This is what I have decided."
מי מעכב על ידך - מה שכתבת שאתה צריך להוסיף עוד עליהם כתרים:

"Who is staying your hand?" Why do you need to add crowns to the letters?!

נתיישבה דעתו - של משה הואיל ומשמו אומר אע"פ שעדיין לא קיבלה:

"His mind settled." Moses', since the teaching was attributed to him even though he hadn't personally received it.

אבא שאול אומר ערבי שתים אחת ללולב ואחת למקדש ורבנן למקדש מנא להו הלכתא גמירי להו דא"ר אסי א"ר יוחנן עשר נטיעות ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני.

Abba Shaul says: "willows" [in the plural means] two, one for the lulav and one for the Temple. And the rabbis from where to they derive [the law of the willow] for the Temple? They learned a received tradition; for R. Asi said in the name of R. Yohanan, the laws of ten plants, the aravah and the water libation—are all a halakhah from Moses from Sinai.

(א) כשבא הקב"ה ליתן את התורה אמר למשה על סדר המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד שנאמר וידבר אלהים את כל הדברים האלה אפילו מה שישאל תלמיד ותיק לרבו.

When God gave the Torah he said to Moshe the order of the readings, and the mishna, and the Aggada, and the Gemara, as it says, and God told him all of these things, even what a seasoned student will ask to his Teacher.

תנא דבי ר' ישמעאל (ויקרא יא, מז) בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל אלו שמונה עשרה טרפות שנאמרו למשה מסיני ותו ליכא והא איכא.

For a Tanna of the school of R. Ishmael expounded: The verse: These are the living things which ye may eat, indicates that the Holy One, blessed be He, took hold of one of each species of animal, showed it to Moses and said to him, ‘This you may eat and this you may not eat’.

(ז) ...צא אמור להן אל תחושו למנייניכם כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי שקיבל מן הזוגות והזוגות מן הנביאים ממשה הלכה <למשה> מסיני שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית.

Go forth, tell them, 'Think nothing of your vote! This is how I received it from Rabban Yochanan ben Zakkai that receieved it from the Zugot, and the Zugot from the Neviim, from Moshe, it is a Halacha attributed to Moshe at Sinai that Ammon and Moab tithe the tithes for the poor during the Seventh.

ברטנורה ידים ד:ג

לאו דוקא. דאין זה מן התורה, אלא כאילו היא הלכה למשה מסיני. מיהו בתוספתא משמע דהלכה למשה מסיני ממש קאמר.

Bartenura Yadayim 4:3

Not necessarily. That this is not from the Torah, rather it is like it was a Halacha L'Moshe MiSinai. However, in the Tosefta it implies it is a Halacha L'Moshe MiSinai exactly as it says.

רמב׳ם: הקדמה למשנה תורה

כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו. שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. תורה זו תורה שבכתב. והמצוה זו פירושה. וצונו לעשות התורה על פי המצוה. ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה

Rambam: Introduction to Mishneh Torah

All of the mitzvot which were given to Moshe at Sinai were given together with their interpretations, as it says: ‘And I will give you the tablets and the Torah and the mitzvah’ (Shemot 24:12). ‘The Torah’ refers to Torah shebikhtav, ‘and the mitzvah’ refers to its interpretation. And He commanded us to fulfill the Torah in accordance with ‘the mitzvah.’ This mitzvah is what is called Torah she-be-al peh.

(ו)...כל התורה למד משה?! כתיב בתורה (איוב יא): ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ולארבעים יום למדה משה?! אלא כללים למדהו הקב"ה למשה.

Did Moshe learn the whole Torah? It is written “It is longer than the land and wider than the sea” (Iyov 11) and Moshe learned it in forty days?! Rather, Hakadosh Baruch Hu taught Moshe general principles.

ספר העיקרים ג:כג

במשפטים והדברים הנפעלים הם רבים מאד משיכללם ספר, על כן נתנו למשה בסיני על פה דרכים כוללים נרמזו בתורה בקצרה כדי שעלידם יוציאו החכמים שבכל דור ודור הפרטים המתחדשים

Sefer HaIkarrim 3:23

The laws and things that are acted upon are many more than can be told, therefore Moshe was given at Sinai the ways and rules that hinted at the Torah in short, so that on them the Rabbis learn out in every generation the new explanations.