Second Dibrah
(ז) לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָיַ.
(7) Thou shalt have no other gods before Me.
(א) על פני. בכל מקום אשר אני שם וזהו כל העולם דבר אחר כל זמן שאני קים. עשרת הדברות כבר פרשתים:

(ב) וטעם על פני... והנה הטעם אחר שאני אלהיך. ואני נמצא תמיד בכל מקום.

(ב) על פני שאין חולקין כבוד לעבדים במקום המלך, ואני בכל מקום על אופן אחד בשוה: