What if God was one of us?

(כו) וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹקִ֔ים נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ כִּדְמוּתֵ֑נוּ וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃

(26) And God said, “Let us make man in our image, after our likeness. They shall rule the fish of the sea, the birds of the sky, the cattle, the whole earth, and all the creeping things that creep on earth.”

אמר רב יהודה א"ר בשעה שבקש הקב"ה לבראות את האדם ברא כת אחת של מלאכי השרת אמר להם רצונכם נעשה אדם בצלמנו אמרו לפניו רבש"ע מה מעשיו אמר להן כך וכך מעשיו אמרו לפניו רבש"ע (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם וכן כת שניה כת שלישית אמרו לפניו רבש"ע ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו כל העולם כולו שלך הוא כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה

When God was about to create the world, He said to His angelic council: "Shall we create man in our image?" A group of angels stepped forward and offered
this advice: "Lord of the Universe! Consider man's potential for evil: he will lie, murder, commit adultery, and create weapons to destroy Your world. Don't go
through with the plan." However, the divine urge to create a human partner was so great that no argument, however realistic, was tolerated. The Lord stretched
forth His little finger, let loose a surge of energy, and burned the angels, the heavenly realists, to a crisp. Other groups made similar suggestions and were treated in a similar fashion, until the angels acquiesced to the divine desire and gave their approval, saying: "Lord, the world is Yours. Do with it as You see fit."

ר' חמא בר' חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור כתיב הכא ולא ידע איש את קבורתו וכתיב התם (דברים לג, א) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים וא"ר חמא ברבי חנינא מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב (דברים יג, ה) אחרי ה' אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר (דברים ד, כד) כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב (בראשית ג, כא) ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקב"ה ביקר חולים דכתיב (בראשית יח, א) וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקב"ה ניחם אבלים דכתיב (בראשית כה, יא) ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים הקב"ה קבר מתים דכתיב (דברים לד, ו) ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים כתנות עור

And Rabbi Chama the son of Rabbi Chanina said, "What is the meaning of the verse, 'After Hashem, your G-d, shall you walk (Deuteronomy 13:5)'? Is it possible for a man to walk after the divine presence? And isn't it already stated, 'For Hashem your G-d is a consuming fire (Deuteronomy 4:24)'? Rather, To follow the character traits of G-d. "Just as he clothes the naked, as it is written, 'And the Lord G-d made for Adam and his wife cloaks of leather, and he clothed them (Genesis 3:21);' so too you shall clothe the naked. The Holy One, Blessed be He, visited the sick, as it is written, 'And he appeared in Ailonei Mamrei [while Abraam was in pain] (Genesis 18:1);' so too you shall visit the sick. The Holy One, Blessed be He, comforted mourners, as it is written, 'And it was, after the death of Abraham, and G-d blessed his son Isaac (Genesis 25:11);' so too you shall comfort mourners. The Holy One, Blessed be He, buried the dead, as it is written, 'And he buried him in the valley (Deuteronomy 34:6);' so too, you shall bury the dead." "Cloaks of leather (alt. skin)-" [It is an argument of] Rav and Shmuel. One said, "Something that comes from leather." The other one said, "Something that the skin benefits from." Rabbi Simlai expounded, The Torah begins with loving-kindness and ends with loving kindness. It begins with loving kindness, as it is written (Genesis 3:21), "And God made for Adam and his wife coats of skin, and he dressed them." It ends with loving kindness, as it is written (Deuteronomy 34:6), and He buried him in a valley."

אמר רב יהודה אמר רב שתים עשרה שעות הוי היום שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן את כל העולם כולו כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים רביעיות יושב ומשחק עם לויתן שנאמר (תהלים קד, כו) לויתן זה יצרת לשחק בו אמר רב נחמן בר יצחק עם בריותיו משחק ועל בריותיו אינו משחק אלא אותו היום בלבד א"ל רב אחא לרב נחמן בר יצחק מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה ומנלן דליכא שחוק אילימא מדכתיב (ישעיהו כב, יב) ויקרא ה' אלקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה וגו' דלמא ההוא יומא ותו לא אלא דכתיב (תהלים קלז, ה) אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי דלמא שכחה הוא דליכא אבל שחוק מיהא איכא אלא מהא (ישעיהו מב, יד) החשיתי מעולם אחריש אתאפק וגו' ברביעיות מאי עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה שנאמר (ישעיהו כח, ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים ומעיקרא מאן הוה מיגמר להו איבעית אימא מיטטרון ואיבעית אימא הא והא עביד ובליליא מאי עביד איבעית אימא מעין יממא ואיבעית אימא רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר אלף עולמות שנאמר (תהלים סח, יח) רכב אלקים רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן ואיבעית אימא יושב ושומע שירה מפי חיות שנאמר (תהלים מב, ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי אמר רבי לוי כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמים שנאמר (איוב ל, ד) הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי מה טעם יומם יצוה ה' חסדו משום דבלילה שירו עמי

Yet Rab Judah said in the name of Rab: 'The day consists of twelve hours; during the first three hours the Holy One, blessed be He, is occupying Himself with the Torah, during the second three He sits in judgment on the whole world, and when He sees that the world is so guilty as to deserve destruction, He transfers Himself from the seat of Justice to the seat of Mercy;during the third quarter, He is feeding the whole world, from the horned buffalo to the brood of vermin; during the fourth quarter He is sporting with the leviathan, as it is said, There is leviathan, whom Thou hast formed to sport therewith'? Said R. Nahman b. Isaac: Yes, He sports with His creatures, but does not laugh at His creatures except on that day.

R. Aba said to R. Nahman b. Isaac: Since the day of the destruction of the temple, there is no laughter for the Holy One, blessed be He. Whence do we know that there is not? Shall we say from the verse, And on that day did the Lord, the God of Hosts, call to weeping and lamentation?But this refers to that day and no more. Shall we then say, from this verse: If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning, let my tongue cleave to the roof of my mouth if I do not remember thee? But this, too, excludes forgetfulness, but not laughter. Hence, [it is known] from the verse, I have long time held my peace, I have been still, and refrained myself, now will I cry.What then does God do in the fourth quarter? — He sits and instructs the school children, as it is said, Whom shall one teach knowledge, and whom shall one make to understand the message? Them that are weaned from the milk. Who instructed them theretofore? — If you like, you may say Metatron, or it may be said that God did this as well as other things. And what does He do by night? — If you like you may say, the kind of thing He does by day; or it may be said that He rides a light cherub, and floats in eighteen thousand worlds; for it is said, The chariots of God are myriads, even thousands shinan. Do not read Shinan, [repeated], but she-enan [that are not]; or it may be said, He sits and listens to the song of the Hayyoth, as it is said, By the day the Lord will command His lovingkindness and in the night His song shall be with me.

רבי איבו ואמרי לה בשם רבי בנייה: והוא תני בשם ר"ש בן יוחאי: קישטה ככלה ואח"כ הביאה לו. אית אתרין דקריין לקלעתא בנייתא. אמר רבי חמא בר חנינא: את סבור שמתחת חרוב אחד או שקמה א' הביאה לו, אלא משקשטה בכ"ד מיני תכשיטין, אחר כך הביאה לו, הדא הוא דכתיב (יחזקאל כח): בעדן גן אלקים היית, כל אבן יקרה מסוכתך, אודם פטדה וגו.' רבנן ורבי שמעון בן לקיש רבנן אמרי: עשר. ור"ש אמר: י"א. ר' חמא בר חנינא ורבי שמעון בן לקיש תרוויהון אמרין: כלל, ופרט עשה את הכלל מוספת לפרט, והכל בכלל, כל אבן יקרה מסוכתך, כלל אודם פטדה תרשיש ויהלום וגו'. פרט הכל בכלל כל אבן יקרה מסוכתך. רבי לוי ורבי סימון: חד אמר: ט' וחד אמר: י'. מ"ד עשר כרבנן, ומ"ד ט', הדין דהב דהכא לית הוא חופה. רבי אחא בר חנינא אמר: עשה כתלים של זהב ובתי קריות של אבנים טובות ומרגליות. ר' אלעזר בר ביסנא בשם ר' אחא אמר: אפי' קורקוסים של זהב עשה לו:

Rabbi Aybu said, and some attribute it to the name of Rabbi Benaya, and it is [also] taught in the name of Rabbi Shimon ben Yochai: [God] adorned her [Eve] like a bride, and afterwards brought her to him [Adam]. In some places they call 'kil'ata' [braids] 'bin'yata' [net-works]. Rabbi Hamma bar Chanina said: you think that she was brought to him under a carob or sycamore tree, rather she was adorned with twenty four kinds of finery, and then brought to him, as it says: "In Eden, the garden of God you were, and all precious stones were your covering: the carnelian, the topaz..." (Ezekiel 28:13). The Rabbis and Rabbi Shimon ben Lakish; the Rabbis said: ten, and Rabbi Shimon said: eleven. Rabbi Hamma bar Chanina and Rabbi Shimon ben Lakish both said: a general rule followed by a specific; follow the general rule by adding the specific, and it is all in the general rule - "every precious stone is your covering" is a general rule. "Carnelian, topaz, emerald, beryl..." are the specifics. Follow the general rule - "every precious stone is your covering." Rabbi Levi and Rabbi Simon: one said nine, and one said ten. The one who said ten is like the Rabbis, and the one who said nine argues that the "gold" mentioned in the verse surely does not refer to a canopy. Rabbi Acha bar Chanina said: he made walls of gold and coverings of precious stones and pearls. Rabbi Eleazar bar Bisna said in the name of Rabbi Aha: He even made him hooks of gold.

מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא דבר אחר ויבן אמר רב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את הפירות אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה כדי לקבל את הולד ויביאה אל האדם א"ר ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו

What means, "And the rib which the Lord God had taken from the man, made He [banah] a woman"? It teaches that the Holy One, blessed be He, plaited her hair and brought her [adorned] to Adam ; for so in the sea-towns they call plaits binyata. Another explanation of "And He made [lit. built]" — Rab Hisda said (another version : It was taught in a Baraita) : This means that the Holy One, blessed be He, fashioned Eve like a store-building ; as the store is narrow above and broad below so as to receive the fruits, similarly is a woman narrow above and broad below so as to receive the child. "And He brought her unto the man" (ibid.). R. Jeremiah b. Eleazar said : This means that the Holy One, blessed be He, constituted Himself Adam's "best man"; hence the Torah teaches a rule of conduct, viz. : that an eminent man should accompany one of less importance as "best man," and it will not injure [his dignity].

שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו והיינו גוהא

When the Holy One, blessed be He, remembers His children who dwell in misery among the nations of the world. He causes two tears to descend to the Ocean, and the sound is heard from one end of the world to the other ; and that is the rumbling."

(ד) רבי יהודה בר סימון פתח: (תהלים סח) אלקים מושיב יחידים ביתה. מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא, אמרה לו: לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה: לששת ימים, כדכתיב (שמות כ): כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. אמרה לו: מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה: הקב"ה יושב ומזווג זיווגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני, לפלוני. אמרה לו: ודא הוא אומנתיה?! אף אני יכולה לעשות כן! כמה עבדים, כמה שפחות יש לי, לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה: אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא, כקריעת ים סוף.

(4) ...Rabbi Yehudah bar Simon began: (Psalms 68:7) "God maketh the solitary to dwell in a house". A matron asked R. Yosi bar Halfa, saying to him: "How many days did it take the Holy One Blessed be Him to create the world?" He said to her: "[to] Six days, as it is written (Exodus 20) "Because six days God made the heavens and the earth." She said to him: "What has He been doing since that hour and now?" He said to her: "The Holy One blessed be He sits and matches matches; the daughter of this one to this one, the wife of this one, to this one, the money of this one, to this one." She said to him: "And this is His occupation! Even I could do so! How many servants, how many maidservants do I have. In an easy moment I could match them." He said to her: "If it is easy in your eyes, it is as difficult in the eyes of the Holy One blessed be He as splitting the Red Sea."

(ד) דבר אחר: ויחל משה מהו כן? אמר ר' ברכיה בשם ר' חלבו, בשם ר' יצחק: שהתיר נדרו של יוצרו. כיצד? אלא, בשעה שעשו ישראל העגל, עמד משה מפייס האלקים שימחול להם. אמר האלקים: משה! כבר נשבעתי (שמות כב): זובח לאלקים יחרם, ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו! אמר משה: רבון העולם! ולא נתתי לי הפרה של נדרים, ואמרת (במדבר ל): איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו, הוא אינו מוחל, אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו, וכל זקן שמורה הוראה, אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו, צריך הוא לקיימה תחלה, ואתה צויתני על הפרת נדרים, דין הוא שתתיר את נדרך, כאשר צויתני להתיר לאחרים! מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן, והקב"ה עומד כשואל נדרו. וכן הוא אומר (דברים ט): ואשב בהר. ואפשר שהיה משה יושב והאלהים יתברך שמו עומד?! אמר ר' דרוסאי: קתדרא עשה לו, כקתדרא של אסטליסטקין. הללו, בשעה שהן נכנסין לפני השלטון והן נראין עומדין, ואינן אלא יושבין. ואף כאן כך, ישיבה שהיא נראה עמידה. הוי, ואשב בהר. דבר אחר: ואשב בהר וכי יש ישיבה למעלה? אתה מוצא שכולם עומדין, שנאמר (ישעיה ו): שרפים עומדים ממעל לו. וכן (יחזקאל א): בעמדם תרפינה כנפיהם. וכן (דניאל ז): קרבית על חד מן קאמייא וכן אפילו משה, כשעלה למרום היה עומד, שנאמר (דברים י): ואנכי עמדתי בהר. וכתיב (שם ה): ואנכי עומד בין ה' וביניכם, ואין יושב שם אלא הקב"ה לבדו, שנאמר (ד"ה ב יח): ראיתי את ה' יושב על כסאו, והוא אומר ואשב בהר. ומהו כן? אמר רבי הונא בר אחא: שישב להתיר נדרו של יוצרו. ומה אמר לו? דבר קשה. אמר רבי יוחנן: דבר קשה אמר לפניו: תהית, אתמהא? אמר לו: תוהא אנא על הרעה אשר דברתי לעשות לעמי, אותה שעה אמר משה: מותר לך, מותר לך, אין כאן נדר ואין כאן שבועה. הוי, ויחל משה, שהפר נדרו ליוצרו, כמה דאת אמר (במדבר ל): ולא יחל דברו. אר' שמעון בן לקיש: לפיכך נקרא שמו איש האלקים, לומר, שהתיר נדר לאלקים. וכן: ויחל משה:

(4) Another interpretation: And Moses entreated [vayehal]. What is this? R. Berakhya said in the name of R. Helbo in the name of R. Yitzhak that he released the vow of his creator. How so? At the time when Israel made the calf, Moses stood and appeased God so that He would forgive them. God said: Moses, I have already sworn: “One who sacrifices to the gods will be proscribed [yohoram]” (Exodus 22:19). And an oath that has gone forth from my mouth - I do not take it back. Moses said: Master of eternity, did you not give to me the annulment of vows [when] you said: “A man, who swears a vow to the Lord or takes an oath to bind himself - he shall not profane [yahel] his word” (Numbers 30:3). He shall not profane it - but a sage may profane his vow when he is asked about it. And any elder who gives instruction - if he wants others to receive his instruction, he must observe it first. And you have commanded me about the annulment of vows. It is logical that you should release your vow, as you have commanded me to release others. [Moses] immediately wrapped himself in his garment and sat, like an elder and the Holy Blessed One stood like one asking about a vow, and thus it says “I sat on the mountain” (Deuteronomy 9:9). And is it possible, that Moses was sitting and God - may his name be blessed - was standing? R. Drosai said: they made a chair for him, like the chair of the scholiasts, when they come in before the ruler and they appear to be standing, but are actually sitting. And here too it is thus: sitting that looks like standing - that is “I sat on the mountain” (Deut. 9:9). Another interpretation: “I sat on the mountain” - is there sitting on high?! You find that everyone is standing, as it is said “Serafim are standing above him” (Isaiah 6:2), and thus, “When they stood, their wings relaxed” (Ezekiel 1:25), and thus, “I approached one of those standing” (Daniel 7:16). Even Moses, who ascended on high, stood. As it is said “I stood on the mountain” (Deut. 9:9). And it is written “And I stood between you and the Lord” (Deuteronomy 5:5). And no one sits there, save God alone: “I saw the Lord sitting upon his throne [and the entire host of heaven was standing to his right and to his left]” (2 Chronicles 18:18). And he says: “I sat on the mountain”?! What is this? R. Huna b. Aha said - [Moses] sat to release the vow of his creator. And what did [Moses] say to Him? A difficult thing! R. Yohanan said - [Moses] said before Him a difficult thing. Do you regret? [God] said to [Moses]: “I regret the evil that I said I would do to my people.” At that moment, Moses said: “You are released, you are released, there is no vow here, nor any oath.” This is “And Moses entreated/profaned [vayehal]” - he annulled the oath of his creator, as it is said “He shall not profane [yahel] his word” (Numbers 30:3). R. Simeon b. Lakish said: Therefore, his name was called “The man/husband of God,” for he released the oath of God - and this is “Moses entreated/profaned.”

Sefat Emet on Genesis 1:1

“In the beginning” (Gen. 1:1). Rashi opens his commentary by quoting Rabbi Isaac, who asked why the Torah did not begin with: “This month is the first of months for you” (Exodus 12:2) [since that is the first commandment to Israel]. He answered by quoting, “He declared to His people the power of His acts” (Psalm 111:6).

Now we have to understand how this answer applies to all that takes place in the Torah, from “In the beginning” all the way down to “This month.” Its meaning is as follows: Indeed, Torah was revealed primarily for the commandments. That is the written Torah. But G!d also wanted to make it clear that all of Creation, including this world itself, had come about by the power of Torah. “In the beginning,” we are told, means that “He looked into the Torah and created the world” (Bereshit Rabbah 1:1). That is called oral Torah – and it depends on human acts.

All the sections that tell of the patriarchs are there to show how Torah was made out of their actions. This is “the power of His acts” – the power that G!d placed within [human] deeds. That is why we refer to “the act of Creation.” The world was created by ten divine utterances [of “Let there be”] so that the very life of the world would also derive from Torah. The task of humans is to make this clear, to show how every deed takes place through the life-energy of G!d. A person who acts in accordance with this Torah-power, fulfilling the Creator’s will, renews the light that lies hidden within the natural world.

Of this, Scripture says: “I have placed My words within your mouth…to plant the heaven and to establish the earth, saying unto Zion: ‘You are My people’” (Is. 51:16). But instead of ‘ami (My people) the rabbis in the holy Zohar read ‘immi (with Me), for the human being is a partner in the act of Creation.

The word “Zion” (ziyyon/ziyyun = distinguished) in this verse refers to the point that exists within each thing, an imprint or sign that reminds us of its divine origin. It is this force that gives life to all. The person who is joined to this inner point, and all of whose life is drawn to this point, indeed becomes a partner in the act of Creation…

Translation from The Language of Truth by Arthur Green

From the Introduction to "God of Becoming and Relationship: The Dynamic Nature of Process Theology" by Rabbi Bradley Shavit Artson:

I live in west Los Angeles in a home that was built in the 1950s. Our dining room has wood paneling along its four walls. When we first bought the house a decade ago, the room was painted a sickly green, presumably in the late 70s during the high-water mark of the aesthetics of The Brady Bunch and The Partridge Family. The actual wood grain and tone were covered; I think in that era people thought such a look was cutting-edge. With that greenish coat of paint, the walls looked fake and cheap. When we finally got around to repainting the upstairs of the house we asked our painter if he could just coat the paneling a simple white because the green was hideous. He pondered for a moment, then took his thumbnail and scratched on the paneling. The paint peeled away, and he said, 'You know, I think that under this green there is actual wood.' His team spent three days sandblasting and varnishing. At the end of the week our dining room was transformed! The wood appears rich and the patterns in the grain are magnificent; it is now my favorite room in the house. I had thought, erroneously, that the wall itself was that sickly green when, in fact, that trashy look was just the coating that someone had painted over the shimmering wood. Modem Westerners often approach religion as I did the paneling: they assume that the only way to be religious is to accept the sickly green overlay of Greek philosophy. They take neo-platonized Aristotelian scholastic presuppositions and filter religion through those ideas. Then, because they have insurmountable problems with those assertions, they assume that the quandary involves religion itself, or the Bible, or the Talmud, or observance or God. What Process Theology offers is the opportunity to sandblast the philosophical overlay of Hellenistic Greece and medieval Europe off the rich, burnished grain of Bible, Rabbinics, and Kabbalah so that we can savor the actual patterns in the living wood of religion, the etz hayyim, and appreciate Judaism for what it was intended to be and truly is. Much like what the sandblasting did for our perspective on our dining room, this book offers the tools to relate to the world anew: not as the bumping together of solid substances in absolute space and time, but as a world of shimmering particles of energy that interact constantly and eternally. Every creature is a resilient pattern of interlocking energy, each in a developing process of becoming. Because becoming is concrete and real, and being is only a logical abstraction, the distillation of becoming in pure thought, Process Thought focuses on becoming as the central mode of every creature, of all creation, and indeed of the Creator as well. The universe is recognized as a series of interacting, recurrent energy patterns but not one that endlessly loops in the same repetitive patterns. Instead, the surprising miracle of our universe is that it seems to generate novelty with each new moment of continuing creation. New stars, new galaxies, and new elements combine and create new possibilities. At least once a galaxy with sufficient stability and diversity produced at least one solar system with at least one planet on which the slow and gradual evolution of self-conscious life could—and did—emerge. In such a worldview. God is not outside the system as some unchanging, eternal abstraction. Rather, God permeates every aspect of becoming, indeed grounds all becoming by inviting us and every level of reality to fulfill our own optimal possibilities. The future remains open, through God's lure, to our own decisions of how or what we will choose next. God, then, uses a persistent, persuasive power, working in each of us (and all creation at every level) to nudge us toward the best possible outcome. But God's power is not coercive and not all-powerful. God cannot break the rules or unilaterally dictate our choices. Having created and then partnered with this particular cosmos, God is vulnerable to the choices that each of us makes freely as co-creators.


אֲנִי אוֹמֵר בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה
שֶׁהַתְּפִלּוֹת קָדְמוּ לֵאֱלֹקִים
הַתְּפִלּוֹת יָצְרוּ אֶת הָאֱלֹקִים,
הָאֱלֹקִים יָצַר אֶת הָאָדָם
וְהָאָדָם יוֹצֵר תְּפִלּוֹת
שֶׁיּוֹצְרוֹת אֶת הָאֱלֹקִים שֶׁיּוֹצֵר אֶת הָאָדָם.

Open Closed Open #3 by Yehuda Amichai

I say with complete faith,

That prayer preceded God.

The prayers created God,

God created mankind,

And mankind creates prayers,

Who create God who creates mankind.