Joseph's Blessing

(כב) בֵּ֤ן פֹּרָת֙ יוֹסֵ֔ף בֵּ֥ן פֹּרָ֖ת עֲלֵי־עָ֑יִן בָּנ֕וֹת צָעֲדָ֖ה עֲלֵי־שֽׁוּר׃ (כג) וַֽיְמָרֲרֻ֖הוּ וָרֹ֑בּוּ וַֽיִּשְׂטְמֻ֖הוּ בַּעֲלֵ֥י חִצִּֽים׃ (כד) וַתֵּ֤שֶׁב בְּאֵיתָן֙ קַשְׁתּ֔וֹ וַיָּפֹ֖זּוּ זְרֹעֵ֣י יָדָ֑יו מִידֵי֙ אֲבִ֣יר יַעֲקֹ֔ב מִשָּׁ֥ם רֹעֶ֖ה אֶ֥בֶן יִשְׂרָאֵֽל׃ (כה) מֵאֵ֨ל אָבִ֜יךָ וְיַעְזְרֶ֗ךָּ וְאֵ֤ת שַׁדַּי֙ וִיבָ֣רְכֶ֔ךָּ בִּרְכֹ֤ת שָׁמַ֙יִם֙ מֵעָ֔ל בִּרְכֹ֥ת תְּה֖וֹם רֹבֶ֣צֶת תָּ֑חַת בִּרְכֹ֥ת שָׁדַ֖יִם וָרָֽחַם׃ (כו) בִּרְכֹ֣ת אָבִ֗יךָ גָּֽבְרוּ֙ עַל־בִּרְכֹ֣ת הוֹרַ֔י עַֽד־תַּאֲוַ֖ת גִּבְעֹ֣ת עוֹלָ֑ם תִּֽהְיֶ֙ין֙ לְרֹ֣אשׁ יוֹסֵ֔ף וּלְקָדְקֹ֖ד נְזִ֥יר אֶחָֽיו׃ (פ)

(22) Joseph is a charming child, a beautiful child by the spring —the daughters stepped on the rocks (to gaze at him). (23) Archers bitterly assailed him; They shot at him and harried him. (24) Yet his bow stayed taut, And his arms were made firm By the hands of the Mighty One of Jacob— There, the Shepherd, the Rock of Israel— (25) The God of your father who helps you, And Shaddai who blesses you With blessings of heaven above, Blessings of the deep that couches below, Blessings of the breast and womb. (26) The blessings of your father Surpass the blessings of my ancestors, To the utmost bounds of the eternal hills. May they rest on the head of Joseph, On the brow of the elect of his brothers.

Nesivas Shalom - the blessings of Joseph

Behold the Blessings of Joseph is special and more exalted from the blessings of the other brothers, as it attested to by the verses... these are all-encompassing blessings - the blessings of the heavens relate to the spiritually deep and high things, and the blessings of the deep relate to the lowest physical blessings. We see the same type of blessing is given to the tribe of Joseph by Moshe before his death. We need to understand why Joseph was specifically given these blessings which include every level of blessing. Furthermore we find that Jacob blessed Joseph with blessings which were given to Jacob (as explained by Rashi) which relates to being so many that we will spread in all four directions - an inheritance which has no borders - why Did Joseph specifically get this blessing?

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים:

...A father should never show favouritism to his sons....

(כד) ותשב באיתן קשתו. כמו ונחתה קשת נחושה זרועותי. שכל מה שהקשת קשה ומוצקה יותר היא מורה יותר מרחוק. כך נעשה קשת יוסף איתן לירות גמול רע לאחיו. אבל

(כה) ויפזו זרועי ידיו. הראה יופי ידיו להיטיב להם בשפע עושר ומדה טובה. ופי׳ ויפזו מלשון פז. ומפרש מאין בא ליוסף מדה טובה זו בהפלגה כ״כ

(כו) מידי אביר יעקב. לפי הפשט הוא מכחו הגדול של יעקב שהי׳ אביר כחו במדת השלום כמו שנתבאר לעיל ל״א מ״ו ול״ב כ״ו. ומזה בא כן המדה ליוסף בנו שהי׳ אחוז במדת אביו ביותר כמש״כ לעיל ל״ג ז׳ אכן משמעות אביר יעקב הוא כנוי על הקב״ה כמו לשון אשר נשבע לה׳ נדר לאביר יעקב והכונה בזה עפ״י מה דכתיב כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו. וביארנו שם דעם ישראל בכלל נמשלים לחבל המפותל מהרבה חוטים ולמעלה היא עבה ולמטה היא נפרדת כל חוט בפ״ע. כך הקב״ה נשמתא דנשמתין דכל ישראל ומש״ה תנן בסנהדרין פ״ד כשאדם מישראל מצטער שכינה מה אומרת קלני וגו׳ והוא כמו אם ניזוז חוט המתפרד למטה נרגש החבל העבה למעלה. וזהו כחו הגדול של יעקב. ומש״ה אסור לנקום זא״ז כמש״כ בס׳ ויקרא י״ט י״ח עפ״י הירו׳ וזהו טעמו של יוסף. ועוד טעם.

(כז) משם רועה אבן ישראל. ...וענינו כאן ממדה זו של חסד הנפלא להיטיב למי שמריע לו מתחשב להתחבר עפרורית של ישראל להיות לאבן אחת. דבעת שישראל בגלות נמשלים לעפר הארץ כמו שאמר הקב״ה ליעקב והיה זרעך כעפר הארץ וגו׳. ואוה״ע נמשלו למים כמבואר בשיר הקדוש מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וישעיה הנביא אמר (שם י״ז) הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון. ומים כבירים שוטפים על עפר ה״ז ממסמסו עד שהולך תמס לגמרי אבל כשמתחברים העפרוריות ונעשים אבן מוצק אז אפי׳ ים שוטף יעבור עליו אינו אלא מגלגלו אבל אינו מאבדו. כך ישראל בגלות כשהם מפוזרים בדעות וברדיפה זא״ז אזי נאבדים אחד אחד ר״ל אבל אם מתקשרים ונעשים אבן ישראל אזי אין כל בריה יכולה להם ואמר יעקב שמדה זו של יוסף היא מוכרחת מאד. דמשם רועה. מתחשב איך שיהי׳ אבן ישראל:

As much as a bow is powerfully bent, it is able to shoot further, so too the bow of Joseph was straining to shoot an evil reward to his brothers, however,

(25) he showed the beauty of his hands to do good to them by giving them plenty and wealth... The next verse explains that Joseph gained these characteristics because

(26)His father Jacob had huge strength in terms of his ability to create peace, as has been explained previously... Josef receives this from his father...

However, others have claimed that the expression אביר יעקב actually is an expression of G-d.... we explained that the Jewish people are compared to a rope which is twisted together from many strands, and at the top it is thick and at the bottom, it is separated into different strands. So too G-d is the ultimate soul of all souls which comprise the Jewish people. If a thread is pulled at the bottom of the rope, the thick rope is moved as well.

This is the great strength of Joseph. It is because of this that it is forbidden to take revenge against one another....

The concept of the stone of Israel refers to the characteristic of kindness to do good to someone who has been evil to him, is considered as if he connects the dust of Israel to be one stone. When the Jews are in exile they are comparable to dust of the earth, as G-d himself said to Jacob. The nations of the world are compared to water as is said in Song of Songs (17) Many waters cannot douse this love".. Powerful waters can dissolve and melt the dust.

However, when the dust connects together, it becomes a firm stone, even if water flows over it, it will cause it to roll, but never destroys it.

So too, the Jews in exile when they are separated in opinions, and when they chase one another, they are lost, but if they connect together and become the 'stone of Israel' they cannot be stopped.

Jacob therefore said that this characteristic is very necessary, and is needed for ultimate survival.

(ז) וַתִּגַּ֧שׁ גַּם־לֵאָ֛ה וִילָדֶ֖יהָ וַיִּֽשְׁתַּחֲו֑וּ וְאַחַ֗ר נִגַּ֥שׁ יוֹסֵ֛ף וְרָחֵ֖ל וַיִּֽשְׁתַּחֲוֽוּ׃

(7) next Leah, with her children, came forward and bowed low; and last, Joseph and Rachel came forward and bowed low.

(ז) נגש יוסף ורחל. ידוע פרש״י ע״פ המדרש וי״ל עוד שהראה יוסף בזה שאוחז מדת יעקב להכניע עצמו לפני אויביו מש״ה הקדים להשתחוות ולא כשארי בנים שלא עשו אלא מדעת אביהם ולא מדעת עצמם. משא״כ יוסף אחז מדת אביו בזה הפרט כמ״ש להלן מ״ט כ״ד וכן לדורות היו מלכי ישראל מכניעים עצמם כמו שראינו מנהג אחאב עם מלך ארם אלא שלא הי׳ אז שעת הכושר לכך אבל מדת של יעקב ניכרת היטב :

The Rashi based on the Medrash is known. Joseph shows here that he has the characteristic of his father to lower himself in front of his enemies. It is for this reason that he moves forward to bow down to Esau, unlike his brothers who only bowed at their father's instructions, and not of their own volition.

Joseph, on the other hand, holds onto the characteristics of his father... and this is how it was for generations that the kings of Israel would lower themselves, as we see the custom of Ahab with the king of Aram, even though it was not the proper time for it, but the characteristic of Jacob is well recognised.

Netivat Shalom (continued)

The characteristic of Joseph is one of YESOD is the characteristic which contains all elements, both physical and spiritual, as is hinted to in his dreams at the begining of the story of Joseph. At first he dreams about sheaves of wheat which related to all physical influence which is his, and the second he dreams about the stars and the sun and the moon which relate to the spiritual, exalted and elevated elements which are also his.

This idea is alluded to when the Torah states that Joseph was the ruler, he was the one who provided for all the land" - his is the rulership and control over all things physical and spiritual, even those which are firmly grounded in physicality....

...This idea contains the elements of all the body - as Chazal say - the eyes see and the heart desires and the body fulfils the (negative) action. The blemish begins with the most cognitive - the eyes, and then moves on to the next level - the emotions, the heart, and then to the most physical level - the body. We see that this encompasses all levels of the body. When a Jew overcomes all of these elements he fixes up his entire body. Joseph completed the element of YESOD which is in all the elements of the individual - measure for measure he gets blessing which is all encompassing of the heaven and the earth, because Joseph gave all his physical enjoyment to G-d, and therefore he got an all encompassing reward.

Nesivas Shalom - the blessings of Joseph

Behold the Blessings of Joseph is special and more exalted from the blessings of the other brothers, as it attested to by the verses... these are all-encompassing blessings - the blessings of the heavens relate to the spiritually deep and high things, and the blessings of the deep relate to the lowest physical blessings. We see the same type of blessing is given to the tribe of Joseph by Moshe before his death. We need to understand why Joseph was specifically given these blessings which include every level of blessing. Furthermore we find that Jacob blessed Joseph with blessings which were given to Jacob (as explained by Rashi) which relates to being so many that we will spread in all four directions - an inheritance which has no borders - why Did Joseph specifically get this blessing?

(לט) וְהָיָ֣ה לָכֶם֮ לְצִיצִת֒ וּרְאִיתֶ֣ם אֹת֗וֹ וּזְכַרְתֶּם֙ אֶת־כָּל־מִצְוֺ֣ת יְהוָ֔ה וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָתֻ֜רוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם׃ (מ) לְמַ֣עַן תִּזְכְּר֔וּ וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֶת־כָּל־מִצְוֺתָ֑י וִהְיִיתֶ֥ם קְדֹשִׁ֖ים לֵֽאלֹהֵיכֶֽם׃ (מא) אֲנִ֞י יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֗ם אֲשֶׁ֨ר הוֹצֵ֤אתִי אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִהְי֥וֹת לָכֶ֖ם לֵאלֹהִ֑ים אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ (פ)
(39) That shall be your fringe; look at it and recall all the commandments of the LORD and observe them, so that you do not follow your heart and eyes in your lustful urge. (40) Thus you shall be reminded to observe all My commandments and to be holy to your God. (41) I the LORD am your God, who brought you out of the land of Egypt to be your God: I, the LORD your God.

(לט) וזכרתם את כל מצות ה'. שֶׁמִּנְיַן גֵּמַטְרִיָּא שֶׁל צִיצִית שֵׁשׁ מֵאוֹת, וּשְׁמוֹנָה חֻטִּין וַחֲמִשָּׁה קְשָׁרִים הֲרֵי תרי"ג (תנחומא):

(מ) ולא תתורו אחרי לבבכם. כְּמוֹ "מִתּוּר הָאָרֶץ" (במדבר י"ג); הַלֵּב וְהָעֵינַיִם הֵם מְרַגְּלִים לַגּוּף, מְסַרְסְרִים לוֹ אֶת הָעֲבֵרוֹת, הָעַיִן רוֹאָה וְהַלֵּב חוֹמֵד וְהַגּוּף עוֹשֶׂה אֶת הָעֲבֵרָה (תנחומא):

(40) ולא תתרו אחרי לבבכם — The heart and the eyes are the “spies” of the body — they act as its agents for sinning: the eye sees, the heart covets and the body commits the sin (cf. Talmud Yer. Berakhot 1:8; Tanchuma).