הרב מיכאל מאור - מהות הדת ומטרתה - עמוד רפ"ט נעשה ונשמע Rabbi Michael Maor - The Essence of Religion and Its Purpose, P. 284 We`ll do and then we`ll listen (part 1)

נעשה ונשמע - מהות הדת ומטרתה עמוד רפ"ט

נעשה - הכנה - אחור - עצות (עיטין).

נשמע' - מטרה - פנים - פקדון.

והענין הוא, שיש במעשה המצוות

בחי' נעשה' ואח"כ נשמע', המכונים גם כן: אחור - ופנים, או עיטין [עצות] - ופקודין. (מלשון פקדון, שבכל אחד מתרי"ג מצות מופקד אור).

וזה לשון רבנו במאמר "ביאור י"ד פקודין" (בסוף הקדמת הזהר):

"המצוות שבתורה נקראות בלשון הזהר בשם פקודין, ונקראות גם בשם תרי"ג עיטין, וההפרש ביניהם, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת ההכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועד"ז יש בתורה ומצות בחינת נעשה ובחינת נשמע" עיי"ש.

וזוהי הסגולה והכח שבעשיית המצות בבחי' "נעשה", כי על ידי מעשי השפעה לזולת, ואפילו שלא לשמה, אנו מתקשרים אל שורשנו שהוא כולו רק להשפיע, כי יש כלל שהארת השרש מאירה בענף', וכח הפועל בנפעל, וזוהי הסגולה וההתקשרות שבזה אנו דומים בהשוואת הצורה לבורא ית', לפחות בבחי' המעשה.