Rabbi Michael Maor Talmud Eser Sefirot Part 5 Q & A 77-81רבי מיכאל מאור תלמוד עשר ספירות שאלות ותשובות פ״ז-צ״א

(לג) מתי תתמלא גם בחי"ד מהאור העליון. (לתשובה)

(לד) מהו הגורם לבריאת העולמות. (לתשובה)

(לה) מהו החפץ הנרצה מתורה ומע"ט. (לתשובה)

(לו) מהי הסגולה של גילוי השמות הקדושים. (לתשובה)

(לז) איך מתגלים השמות הקדושים. (לתשובה)

(א) (לשאלה) בעת שכלי הקבלה יקנו צורת השפעה (או"פ ח"א פ"א מ').

(א) (לשאלה) הרצון לקבל הנמצא שם בהכרח היה בו החפץ להתקשט ולהדמות לצורת האור לגמרי, וזה נעשה ל"גורם" לבריאת העולמות (או"פ ח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) להפך כלי הקבלה שיהיו על מנת להשפיע (הסת"פ אות כ"ב).

(א) (לשאלה) סגולתם היא ביחוד, להפך צורת הקבלה להשפעה (או"פ ח"א פ"א צ').

(א) (לשאלה) על ידי העמל בתורה ובמעשים טובים (או"פ ח"א פ"א מ').

(א) (לשאלה) שם (ח"א הסת"פ ה')
השמות הקדושים המה ביאורים, איך האורות המרומזים בהם באים בהשגה באופן, שהשם של המדרגה מבאר דרכי ההשגה שבאותה מדרגה.

(קלד) וע"כ מסיק שם: דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה, ולא בעאן לאשתדלא בחכמת הקבלה [שאלו הם שעושים את התורה יבשה ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה]. פירוש הדברים: כי אעפ"י, שאינם מצליחים, ע"י העסק בתורה הנגלית, משום שאין בה מאור, והוי יבשה [ונמצאת יבשה], מסיבת קטנות דעתם (כנ"ל אות ט"ז, ד"ה "והנה"), מ"מ הרי יכולים להצליח, על ידי העסק בלימוד הקבלה, משום שהמאור שבה, מלובש בלבושין דהקב"ה, דהיינו השמות הקדושים והספירות, אשר בנקל, היו יכולים לבא, באותה הבחינה של "שלא לשמה המביאתם לשמה".

(קלה) שאז, היתה רוח אלקים, מרחפת עליהם, בסוד "המאור שבה המחזירם למוטב". אמנם, בשום אופן, אינם חפצים בלימוד הקבלה. וז"ש: "וי לון דגרמין, עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא, והאי רוח דאסתלק, איהו רוח דמשיח, כמא דאתמר, דאיהו רוח הקדש, ואיהו רוח חכמה ובינה וכו' [אוי להם, שגורמים עניות וחרב וביזה והרג ואבדן בעולם, וזה הרוח שהסתלק, הוא רוח המשיח, כמו שנאמר רוח הקדש, והוא רוח חכמה ובינה וכו']".

(קלו) לו) המתבאר, מדברי תיקוני הזוהר, הוא, שישנה שבועה, שלא יתעורר אור החסד והאהבה בעולם, עד שמעשיהם של ישראל בתורה ומצוות, יהיו על הכונה שלא לקבל פרס, אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ב"ה, שז"ס השבועה "השבעתי אתכם, בנות ירושלים, וכו'".