Rabbi Michael Maor - Ten Sefirot in Hebrew 36 - תלמוד עשר הספירות שעור 36

(כו) (לשאלה) למעלה (ח"א פ"א או"פ פ"ב ג')

השואת הצורה של התחתון אל העליון היא עליה "למעלה".

(כז) (לשאלה) מאציל

כל סיבה נקראת "מאציל" אל המדרגה המסובבת ממנה. והשם מאציל כולל את המשכת האור וגם הכלי המקבל לאור.

(כח) (לשאלה) מחצבת הנשמה (ח"א הסת"פ ט"ו)

בחינת הרצון לקבל שהוטבעה בנשמות, היא המבדילה אותן ו"חוצבת" אותן מן האור העליון, כי שינוי הצורה הוא המבדיל ברוחניים (כנ"ל אות י"ב). וענין דבר מחצבת הנשמה, היא בחינת מעבר שבין עולם האצילות לעולם הבריאה, שיתבאר במקומו.

(י) (לשאלה) אחד (ח"א פ"ב או"פ א')

האור העליון המתפשט מעצמותו ית' הוא אחד ופשוט כמו עצמותו, וכמו שהוא בא"ס ב"ה כן הוא אפילו בעולם העשיה, בלי שינוי ותוספת צורה כל שהיא ח"ו, ע"כ נקרא אחד.

(כא) (לשאלה) יחיד ומיוחד (ח"א הסת"פ א')

"יחיד" מורה על האור העליון, אשר מאיר ושולט בכל ריבוי המדרגות המשונות זו מזו עד כדי להפכן ולהשוותן לצורתו היחידה. "מיוחד" מורה על גמר שליטתו זאת, כלומר, אחר שכבר השווה והחזיר את צורתן לבחינת יחיד כמוהו. עי' אות יו"ד.