Rabbi Michael Maor - Ten Sefirot in Hebrew 32 - תלמוד עשר הספירות שעור 32

(לט) (לשאלה) נקודה אמצעית (ח"א פ"א או"פ נ')

בחינה ד' שבא"ס ב"ה נקראת כן, על שם אחדותה עם אור א"ס ב"ה.

(י) (לשאלה) אחד (ח"א פ"ב או"פ א')

האור העליון המתפשט מעצמותו ית' הוא אחד ופשוט כמו עצמותו, וכמו שהוא בא"ס ב"ה כן הוא אפילו בעולם העשיה, בלי שינוי ותוספת צורה כל שהיא ח"ו, ע"כ נקרא אחד.

(יא) (לשאלה) בורא (ח"א הסת"פ י"ח)

השם בורא מתיחד רק על החידוש דהיינו המצאת "יש מאין", שהיא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת ה"רצון לקבל" שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו ית' בטרם הבריאה.

(יב) (לשאלה) דבקות (ח"א פ"א או"פ ל')

היא השואת הצורה, המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה.

(יג) (לשאלה) השואה (ח"א א')

אם אין הכר של הבחן כל שהוא בין ד' המדרגות של הרצון לקבל, נאמר שהן בהשואה אחת.