הנהגת לבישת הציצית ושכרה ועונשה ובו ו"ס:
אם אין אדם לובש טלית בת ארבע כנפות אינו חייב בציצית וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל היום כדי שיזכיר המצות בכל רגע וע"כ יש בו חמשה קשרים כנגד חמשה חומשי תורה וארבע כנפים שבכל צד שיפנה יזכור ונכון ללובשו על המלבושים. לפחות יזהר שיהי' לבוש ציצית בשעת התפל':
[Various] Practices of Wearing ציצית and it's Rewards and Punishments. Containing 6 Se'ifim:
If a person does not wear a garment with four corners then he is not obligated in [the מצוה of] ציצית. [However,] it is good and proper that a person should be cautious to wear a small טלית every day, in order that he should remember the מצות at every moment. Therefore, there are five knots [in each corner] which correspond to the five books of the Torah, and there are four corners, so that in whichever direction he faces, he will remember. It is proper to wear ציצית over his garments and at the very least, he should be careful to wear ציצית at the time of prayer.
זמן הנחת התפילין. ובו שלשה סעיפים:
גדול שכר מצות תפילין וכל מי שאינו מניחם הוא בכלל פושעי ישראל בגופן:
Great is the reward for the mitzvah of tefillin, and anyone who does not wear them is included in the group of "sinners of Israel" [sinning in their] bodies.
מצותן להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכי' גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול ליזהר בהם נהגו שלא להניחם כל היום ומ"מ צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם עליו בשעת ק"ש ותפלה:
It is a Mitzvah to have them [tefillin] on all day, but because they [tefillin] need a clean body [meaning that] he does not pass gas, and [further require] that one not distract his mind from them, and not every person is able to be careful with them, the practice is not to wear them all day. Nevertheless every man needs to be careful with them that they should be on him during the reciting of Shema and Tefilah [aka Shemoneh Esreh].
זמן הנחתן. ובו ה סעיפים:
זמן הנחתן בבוקר משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ארבע אמות ויכירנו:
The time to put them [Tefillin] in the morning is at the time when one can see his close friend from four cubits away and recognize him.
אסור להניח תפילין בלילה שמא ישכחם וישן בהם. אם הניחם קודם שתשקע החמה וחשכה עליו אפילו הם עליו כל הלילה מותר ואין מורין כן. אם לא חלץ תפילין מששקעה חמה מפני שלא היה מקום לשמרן ונמצאו עליו כדי לשמרן מותר ומורין כן:
One is prohibited to put Tefillin on at night since he may forget [that he has them on] and sleep in them. If he puts them on before the sun sets and it happens to get dark, even if he wears them the whole night, it is permitted. [However] we do not teach [people] to do this. If he did not remove the Tefillin once the sun set since he had no place to guard them and therefore, left them on to protect them... This is allowed and is such taught.
(ד) ויישן בהם - וחיישינן שמא יפיח בשינתו אבל מדאורייתא מותר להניחם בלילה דקי"ל לילה זמן תפילין:
זמן ציצית ובו ג סעיפים:
לילה לאו זמן ציצית הוא דאמעיט מוראיתם אותו להרמב"ם כל מה שלובש בלילה פטור אפי' הוא מיוחד ליום ומה שלובש ביום חייב אפי' מיוחד ללילה ולהרא"ש כסות המיוחד לליל' פטור אפי' לובשו ביום וכסות המיוחד ליום או ליום ולילה חייב אפי' לובשו בלילה: הגה וספק ברכות להקל ע"כ אין לברך עליו אלא כשלובשו ביום והוא מיוחד ג"כ ליום [הגהות מיימוני] ואחר תפלת ערבית אע"פ שעדיין יום הוא אין לברך עליו [פסקי מהרא"י סי' קכ"א] ובליל יו"כ יתעטף בעוד יום וברך עליו [תשבץ]:
The Time of ציצית. Containing 3 Se'ifim:
Night is not the time of tsitsit, because [the obligation is] limited by [the verse] "and you shall see it" (Numbers 15:39). According to the Rambam, anything that is worn at night is exempt, even if it is designated for daytime use, and that which is worn in the day is required [to have ציצית], even if it is designated for nighttime use. And according to the Rosh, a garment which is designated for nighttime is exempt, even if it is worn in the day, and a garment designated for daytime, or both day and nighttime, is required [to have ציצית] even if it is worn at night. Rem"a: And a doubt regarding blessings is ruled leniently - therefore one shouldn't make a blessing on it unless it is worn in the daytime and it is designated for daytime (Hagahot Maimoni). And after the evening prayers, even if it is still day, one shouldn't say the blessing on it (Piskei Mahar"i, 121). And on the night of Yom Kippur one should put on the garment while it is still day and say the blessing on it (Tashbetz).
מותר ליכנס בציצית לבית הכסא: הגה וכ"ש לשכב בהן דשרי ויש שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית גם שלא ליתנו לכובס עכו"ם לכבס והכל שלא יהיו מצות בזויו' עליו אך נוהגין להקל לשכב בהם [כל בו]:
It is permitted to enter a bathroom with ציצית. Rem"a: And certainly to sleep in them is permitted. And there are those that write that it is our custom to not sleep in a טלית that has ציצית on it, also one shouldn't give it to a non-Jewish cleaner to clean. And all these things are so that commandments shouldn't become disgraced because of it. However, the custom is to be lenient [with regards] to sleeping in them (Kol Bo).
(טו) שלא לשכב - ובכתבי האר"י ז"ל כתוב ע"פ הסוד שיש לשכב בלילה בטלית קטן:
To not sleep - And in the writings of the Arizal it is written based on the mystical teaching [Kabbalah] that one should sleep at night while wearing a Tallit Kattan.
הָהוּא מִינָא דְּחַזְיֵיהּ לְרָבָא דְּקָא מְעַיֵּין בִּשְׁמַעְתָּא, וְיָתְבָה אֶצְבְּעָתָא דִידֵיהּ תּוּתֵי כַּרְעָא וְקָא מָיֵיץ בְּהוּ, וְקָא מַבְּעָן אֶצְבְּעָתֵיהּ דְּמָא. אֲמַר לֵיהּ: עַמָּא פְּזִיזָא, דְּקַדְּמִיתוּ פּוּמַּיְיכוּ לְאוּדְנַיְיכוּ, אַכַּתִּי בְּפַחְזוּתַיְיכוּ קָיְימִיתוּ. בְּרֵישָׁא אִיבַּעְיָא לְכוּ לְמִשְׁמַע, אִי מָצִיתוּ — קַבְּלִיתוּ, וְאִי לָא — לָא קַבְּלִיתוּ. אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן
The Gemara relates that a heretic saw that Rava was immersed in studying halakha, and his fingers were beneath his leg and he was squeezing them, and his fingers were spurting blood. Rava did not notice that he was bleeding because he was engrossed in study. The heretic said to Rava: You impulsive nation, who accorded precedence to your mouths over your ears. You still bear your impulsiveness, as you act without thinking. You should listen first. Then, if you are capable of fulfilling the commands, accept them. And if not, do not accept them. He said to him: About us,
דְּסָגֵינַן בִּשְׁלִימוּתָא כְּתִיב בַּן: ״תֻּמַּת יְשָׁרִים תַּנְחֵם״, הָנָךְ אִינָשֵׁי דְּסָגַן בַּעֲלִילוּתָא כְּתִיב בְּהוּ: ״וְסֶלֶף בּוֹגְדִים יְשָׁדֵּם״.
who proceed wholeheartedly and with integrity, it is written: “The integrity of the upright will guide them” (Proverbs 11:3), whereas about those people who walk in deceit, it is written at the end of the same verse: “And the perverseness of the faithless will destroy them.”