Don't miss an episode! Subscribe to the Madlik podcast: Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts

and Join Madlik on Clubhouse every Thursday at 8:00pm Eastern so you can participate in our weekly live discussion of the Parsha

(ב) וְעָשִׂ֥יתָ בִגְדֵי־קֹ֖דֶשׁ לְאַהֲרֹ֣ן אָחִ֑יךָ לְכָב֖וֹד וּלְתִפְאָֽרֶת׃
(2) Make sacral vestments for your brother Aaron, for dignity and adornment.

היא שצוה הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת ואז יעבדו במקדש, והוא אמרו ועשו בגדי קדש לאהרן, ואת בניו תקריב והלבשתם כתנות, וזאת היא מצות בגדי כהונה שמונה בגדים לכהן גדול וארבעה לכהן הדיוט וכל עת שישרת הכהן בפחות ממנין בגדיו המיוחדים לו באותה העבודה או ביותר מהם עבודתו פסולה ויתחייב על זה מיתה בידי שמים רוצה לומר למחוסר בגדים שעבד. וכן מנוהו בגמרא (סנהדרין פ"ג) בכלל מחוייבי מיתה בידי שמים. ולא בא בכתוב זה בבאור, אבל בא בכתוב וחגרת אותם אבנט והיתה להם כהונת עולם ובא הפירוש בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם והוו להו זרים והרי נתבאר זר ששמש במיתה. ואמרו בספרא וישם עליו את החשן פרשה זו למדה לשעתה ולמדה לדורות למדה לשרת יום יום ולשרת יום הכפורים. בכל יום משמש בבגדי זהב ביום הכפורים בבגדי לבן. וכבר בא בספרי שלבישת בגדים אלו היא מצות עשה

That is that He commanded the priests to wear special garments for glory and adornment, so they can then serve in the Temple. And that is His saying, "And make holy garments for your brother Aharon, for glory and adornment" (Exodus 28:2); "Then bring his sons forward; clothe them with tunics" (Exodus 29:8). And this is the commandment of the priestly garments - eight garments for the high priests and four for an ordinary priest. And anytime the priest serves with less than this number of special garments, or more than them, his service is disqualified and he becomes liable for death at the hands of the Heavens - meaning for the one was lacking clothes and served. And likewise did they count him in the Gemara (Sanhedrin 83b) as one of those liable for death at the hands of the Heavens. And this explanation does not appear in Scripture. But what does appear in Scripture is, "and you shall gird them with sashes [...] and they shall have priesthood" (Exodus 29:9). .... And it already appears in the [Sifra], that wearing these garments is a positive commandment.

ונוהגת מצוה זו בזמן שרב ישראל על אדמתן. וזו מן המצות שאינן מוטלות על היחיד כי אם על הצבור כלן, כשיבנה הבית במהרה בימינו יתקים מצות עשה.
And this commandment is practiced at the time that most of Israel is upon their land. And this is from the commandments that are not impingent upon the individual, but rather upon all of the community. When the Temple is built, speedily in our days, a positive commandment will be fulfilled.

(ד) בִּנְיָן שֶׁבָּנָה שְׁלֹמֹה כְּבָר מְפֹרָשׁ בִּמְלָכִים. וְכֵן בִּנְיָן הֶעָתִיד לְהִבָּנוֹת אַף עַל פִּי שֶׁהוּא כָּתוּב בִּיחֶזְקֵאל אֵינוֹ מְפֹרָשׁ וּמְבֹאָר. וְאַנְשֵׁי בַּיִת שֵׁנִי כְּשֶׁבָּנוּ בִּימֵי עֶזְרָא בָּנוּהוּ כְּבִנְיַן שְׁלֹמֹה וּמֵעֵין דְּבָרִים הַמְפֹרָשִׁים בִּיחֶזְקֵאל:

(4) The [design of the] structure built by [King] Solomon is described explicitly in [the Book of] Kings. [In contrast, the design of] the Messianic Temple, though mentioned in [the Book of] Ezekiel, is not explicit or explained. Thus, the people [in the time] of Ezra built the Second Temple according to the structure of Solomon, [including] certain aspects which are explicitly stated in Ezekiel.

Future Temple Jewish Priests Get Fitted For Holy Garments

A new fitting center opens at the Temple Institute, as Jewish priests are measured for their garments for the first time in 2,000 years. July 3rd 2008

Yehuda Glick, director of the Temple Institute, presided over the first-ever fitting of Kohanim for their priestly garments. “Today, in this room, Kohanim are being measured for the first time in 2,000 years for the type of garments they will be wearing in the rebuilt Temple," announced Glick to an audience of rabbis, reporters and cameramen on hand to witness the historic event.

The ceremony, inaugurating the Institute’s new “Bureau of Outfitting” on Ma’amadot Israel Street in the Old City, attracted several well-known rabbis who are also Kohanim.

At the beginning of the ceremony, Rabbi Yisrael Ariel delivered a speech describing the importance of the occasion. “Just like the animal sacrifices atone for the Nation of Israel, so do the clothes of the Kohen,” he remarked. A man named Aviad Jerufi was on hand to model the full uniform of the Kohen, while each individual garment was described.

Among the Kohanim being measured were Rabbi Nachman Kahane, brother of the late Rabbi Meir Kahane, and Rabbi Shlomo Riskin, Chief Rabbi of Efrat. Each Kohen measured received a “Kohen number”, with Rabbi Kahane awarded the honorary first number, 1, to much applause, and Rabbi Riskin - number 2.

According to Yaacov Gutfreund and Yitzchak Shechter of the Israel Textile Association, the clothes for which the Kohanim measured during the special fitting, and which they are to receive, are not intended to be worn during actual Temple service. They are rather meant to be identical in fabric and dimension to the Bigdei Kohanim that they hope and pray to wear when the Holy Temple is rededicated.

(א) מצות בנין בית הבחירה - לבנות בית לשם ה', כלומר שנהיה מקריבים שם קרבנותינו אליו, ושם תהיה העליה לרגל וקבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וזאת המצוה כוללת עמה הכלים הצריכים בבית אל העבודה, כגון המנורה והשלחן והמזבח וכל שאר הכלים כלם.

(ב) משרשי מצוה זו, מה שתראה בסוף דברי. ואכן מיראתי להתקרב אל משכן ה', כי ידעתי כל הקרב הקרב אם לא יתקדש למדי לא יראה הבית וחי. גם הכהנים הנגשים לעבודה יתקדשו בבואם אל הקדש לפנים, והלוים אחר הטהרו וינף אהרן אותם תנופה טרם יתנו קולם בהיכל ה'. אמרתי גם אני אגיד עצתי, ואערך התנצלותי נגד זקני, וארחץ בנקיון כפי טרם אעלה בית ה'.

(1) The commandment of building the Choice House: To build a house for the sake of God, meaning to say that we would bring Him sacrifices there and that pilgrimage and yearly gathering of all of Israel be there, as it is stated (Exodus 25:8), "And let them make Me a sanctuary." And with it, this commandment includes the vessels needed for the service of the House of God - such as the menorah, the table, the altar, and all of the other vessels.

(2) From the roots of the commandment are what you will see at the end of my words. However, I am afraid of drawing close to the Dwelling of God, as I know that 'anyone who comes close, who comes close' that has not sufficiently sanctified himself 'will not see the House and live.' Even the priests that come forward for the service sanctify themselves in their coming to the sanctum inside; and before the Levites [came] to raise their voices in the sanctuary of God, they purified themselves and Aharon waved them as a wave-offering. [Hence] I said, I too will say my counsel and arrange my apology in front of my elders, and 'I will wash my palms in innocence' before I go up to the House of God.

מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה (זבחים קיב ב) שקדם שנבנה הבית בירושלים היו מקריבין קרבנות בשאר מקומות, אבל משנבנה הבית נאסרו כל המקומות לבנות בם בית לשם ולהקריב שם, שנאמר (תהלים קלב יד) זאת מנוחתי עדי עד. ואלו הם הדברים שהם עקר בבנין הבית עושין בו קדש וקדש קדשים, ויהיה לפני הקדש מקום אחר והוא הנקרא אולם, ושלשתן נקראין היכל (מדות פ''ד מ''ו) ועושין מחיצה אחת סביב להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר שהיו במדבר, וכל המקף במחיצה זו שהיא כעין חצר אהל מועד הוא הנקרא עזרה, והכל נקרא מקדש.

From the laws of the commandment is that which they, may their memory be blessed, said (Zevachim 112b) that before the Temple was built in Jerusalem, they would sacrifice in other places; but from when the Temple was built, all of the places were forbidden to build a house for the sake of God and to sacrifice there - as it is stated (Psalms 132:14), "This is the place of My resting forever and ever. And these are the things that are the main part of the building of the Temple: We make a Holy and a Holy of Holies there; and in front of the Holy is another place and it is called the chamber, and the three of them are called the sanctuary (Mishnah Middot 4:6); and we make a partition around the sanctuary distant from it, like the curtains of the courtyard that were in the wilderness; and everything that is encircled by this partition, which is like the courtyard of the tent of meeting is called the yard - and the whole thing is called the Temple (mikdash) -

ונוהגת מצוה זו בזמן שרב ישראל על אדמתן. וזו מן המצות שאינן מוטלות על היחיד כי אם על הצבור כלן, כשיבנה הבית במהרה בימינו יתקים מצות עשה.
And this commandment is practiced at the time that most of Israel is upon their land. And this is from the commandments that are not impingent upon the individual, but rather upon all of the community. When the Temple is built, speedily in our days, a positive commandment will be fulfilled.

אמרו חכמים (מנחות קי.): מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ולכן אין די באמירת הפסוקים לבד אלא יתבונן בטעמי הקרבנות ובדיניהם כפי השגתו.

The Talmud (Maseches Menachos 110a) states: Rabbi Isaac asked, “Why does it say (Leviticus 6:18; 7:1) This is the law of the sin-offering, this is the law of the guilt-offering? To teach us that when one studies the law of the sin-offering, it is considered as though he had actually brought it on the Altar, and when one studies the law of the guilt-offering, it is as though he actually brought it on the Altar.” Rather than merely recite the following portions, study them and attempt to learn about the laws and significance of the various sacrifices.
יְהִי רָצוֹן מִלְּ֒פָנֶֽיךָ, ה' אֱלֹקֵֽינוּ וֵאלֹקֵי אֲבוֹתֵֽינוּ, שֶׁתְּ֒רַחֵם עָלֵֽינוּ וְתִמְחָל לָֽנוּ עַל כָּל חַטֹּאתֵֽינוּ וּתְכַפֶּר לָֽנוּ אֶת כָּל עֲוֹנוֹתֵֽינוּ וְתִסְלַח לָֽנוּ עַל־כָּל פְּשָׁעֵֽינוּ וְשֶׁתִּבְנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵֽינוּ וְנַקְרִיב לְפָנֶֽיךָ קָרְבַּן הַתָּמִיד שֶׁיְּ֒כַפֵּר בַּעֲדֵֽנוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתַֽבְתָּ עָלֵֽינוּ בְּתוֹרָתֶֽךָ, עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּֽךָ, מִפִּי כְבוֹדֶֽךָ כָּאָמוּר:
May it be Your will, Adonoy, our God and God of our fathers, to have compassion on us, to forgive us all our sins, [done unknowingly], to atone all our iniquities, [done knowingly], to pardon all our [malicious] transgressions, and may You build the Holy Temple quickly, in our days, that we may offer, before You, the daily burnt-offering to atone for us, as You wrote for us in Your Torah by the hand of Moses, Your servant, from the mouth of Your Reverence, as it is said:

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים אַתָּה צִוִּיתָֽנוּ לְהַקְרִיב קָרְבַּן הַתָּמִיד בְּמוֹעֲדוֹ וְלִהְיוֹת כֹּהֲנִים בַּעֲבוֹדָתָם וּלְוִיִּם בְּדוּכָנָם וְיִשְׂרָאֵל בְּמַעֲמָדָם. וְעַתָּה בַּעֲוֹנוֹתֵֽינוּ חָרֵב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וּבָטֵל הַתָּמִיד וְאֵין לָֽנוּ לֹא כֹהֵן בַּעֲבוֹדָתוֹ וְלֹא לֵוִי בְּדוּכָנוֹ וְלֹא יִשְׂרָאֵל בְּמַעֲמָדוֹ. וְאַתָּה אָמַֽרְתָּ וּנְשַׁלְּ֒מָה פָרִים שְׂפָתֵֽינוּ. לָכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּ֒פָנֶֽיךָ ה' אֱלֹקֵֽינוּ וֵאלֹקֵי אֲבוֹתֵֽינוּ שֶׁיְּ֒הֵא שִֽׂיחַ שִׂפְתוֹתֵֽינוּ חָשׁוּב וּמְקֻבָּל וּמְרֻצֶּה לְפָנֶֽיךָ כְּאִלּוּ הִקְרַֽבְנוּ קָרְבַּן הַתָּמִיד בְּמוֹעֲדוֹ וְעָמַֽדְנוּ עַל־מַעֲמָדוֹ:

Lord of the worlds, you have commanded us to offer the Tamid (constant) sacrifice in its season and to be priests in their work and Levites in their press and Israel in their post. And now, due to our sins, the house of the temple is destroyed and the Tamid is void and we have no priest in his work, no Levi in ​​his press, and no Israel in his post. And you said, and our speech will be the portion of our payment. Therefore May it be thy will God our Lord and the Lord of our forefathers that the speech of our lips will be valued and accepted and welcome before you as though we have sacrificed the Tamid sacrifice in its time and stood on our post.

בשבת ראש חודש אומרים כאן אתה יצרת [להלן]:
תִּכַּנְתָּ שַׁבָּת רָצִיתָ קָרְבְּנותֶיהָ. צִוִּיתָ פֵּרוּשֶׁיהָ עִם סִדּוּרֵי נְסָכֶיהָ. מְעַנְּגֶיהָ לְעולָם כָּבוד יִנְחָלוּ. טועֲמֶיהָ חַיִּים זָכוּ. וְגַם הָאוהֲבִים דְּבָרֶיהָ גְּדֻלָּה בָּחָרוּ. אָז מִסִּינַי נִצְטַוּוּ עָלֶיהָ. וַתְּצַוֵּנוּ ה' אֱלקֵינוּ לְהַקְרִיב בָּהּ קָרְבַּן מוּסַף שַׁבָּת כָּרָאוּי. יְהִי רָצון מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלקֵינוּ וֵאלקֵי אֲבותֵינוּ. שֶׁתַּעֲלֵנוּ בְשמְחָה לְאַרְצֵנוּ. וְתִטָּעֵנוּ בִּגְבוּלֵנוּ וְשָׁם נַעֲשה לְפָנֶיךָ אֶת קָרְבְּנות חובותֵינוּ. תְּמִידִים כְּסִדְרָם וּמוּסָפִים כְּהִלְכָתָם. וְאֶת מוּסַף יום הַשַּׁבָּת הַזֶּה. נַעֲשה וְנַקְרִיב לְפָנֶיךָ בְּאַהֲבָה כְּמִצְוַת רְצונֶךָ. כְּמו שֶׁכָּתַבְתָּ עָלֵינוּ בְּתורָתֶךָ עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ מִפִּי כְבודֶךָ כָּאָמוּר:

May it be Your will Adonoy, our God and God of our fathers, to bring us up in joy to our land and to plant us within our borders, and there we will offer before You our obligatory sacrifices— daily-offerings in their sequence, and Musaf-offerings according to their laws. And the Musaf-offerings of this Sabbath day we will offer and bring near before You with love, according to the command of Your will, as You wrote for us in Your Torah, through the hands of Moses, Your servant, from the mouth of Your glory as it is said:

AN ALTERNATE
Fourth B'rakhah: The Celebration of Shabbat
THE DREAM OF REDEMPTION You established Shabbat, exalted its holiness, prescribed its observance, bestowed it as Your treasured delight.
Those who take pleasure in Shabbat inherit eternal glory; those who savor Shabbat truly merit life; those who love its teaching have chosen to join in its greatness.
For at Sinai the shoot of redemption was planted for us and for the world.
May it be Your will, Adonai our God and God of our ancestors, that we may be led to our land,
and planted within our borders, in wholeness and in peace, singing joyfully with voices of gladness, filled with love and friendship.
May we walk together by the light of Your countenance, all of us living lives of righteousness and justice, love and compassion, as Your prophet Isaiah proclaimed:
“There shall not be evil or destruction on My holy mountain, for the world shall be filled with the knowledge of God, as the waters fill the sea.”
“Thus shall Adonai be an eternal light for us, and your God shall be your glory.”

ALTERNATE BUSSING. Both the Rabbinical Assembly's Slddur Sim Shalom and the Israeli Masorti Siddur Va'ani Tefilati have offered revisions of this brakhah emphasizing elements of universal redemption rather than the restoration of Temple offerings. The accompanying prayers written by Slmcha Roth and Ze'ev Kainan. under the direction of the editors of this volume, follow In that tradition.
This alternate rendering emphasizes Shabbat as a taste of redemption, and It sees the return to the land as an opportunity to fulfill the prophetic vision of redemption. In which the world will be characterized by peace and justice.

(יא) לָמָּה־לִּ֤י רֹב־זִבְחֵיכֶם֙ יֹאמַ֣ר ה' שָׂבַ֛עְתִּי עֹל֥וֹת אֵילִ֖ים וְחֵ֣לֶב מְרִיאִ֑ים וְדַ֨ם פָּרִ֧ים וּכְבָשִׂ֛ים וְעַתּוּדִ֖ים לֹ֥א חָפָֽצְתִּי׃ (יב) כִּ֣י תָבֹ֔אוּ לֵֽרָא֖וֹת פָּנָ֑י מִֽי־בִקֵּ֥שׁ זֹ֛את מִיֶּדְכֶ֖ם רְמֹ֥ס חֲצֵרָֽי׃ (יג) לֹ֣א תוֹסִ֗יפוּ הָבִיא֙ מִנְחַת־שָׁ֔וְא קְטֹ֧רֶת תּוֹעֵבָ֛ה הִ֖יא לִ֑י חֹ֤דֶשׁ וְשַׁבָּת֙ קְרֹ֣א מִקְרָ֔א לֹא־אוּכַ֥ל אָ֖וֶן וַֽעֲצָרָֽה׃ (יד) חׇדְשֵׁיכֶ֤ם וּמֽוֹעֲדֵיכֶם֙ שָֽׂנְאָ֣ה נַפְשִׁ֔י הָי֥וּ עָלַ֖י לָטֹ֑רַח נִלְאֵ֖יתִי נְשֹֽׂא׃ (טו) וּבְפָרִשְׂכֶ֣ם כַּפֵּיכֶ֗ם אַעְלִ֤ים עֵינַי֙ מִכֶּ֔ם גַּ֛ם כִּֽי־תַרְבּ֥וּ תְפִלָּ֖ה אֵינֶ֣נִּי שֹׁמֵ֑עַ יְדֵיכֶ֖ם דָּמִ֥ים מָלֵֽאוּ׃ (טז) רַֽחֲצוּ֙ הִזַּכּ֔וּ הָסִ֛ירוּ רֹ֥עַ מַעַלְלֵיכֶ֖ם מִנֶּ֣גֶד עֵינָ֑י חִדְל֖וּ הָרֵֽעַ׃ (יז) לִמְד֥וּ הֵיטֵ֛ב דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ יָת֔וֹם רִ֖יבוּ אַלְמָנָֽה׃ {ס}

(11)What need have I of all your sacrifices?”
Says the LORD
.
“I am sated with burnt offerings of rams,
And suet of fatlings,
And blood of bulls;
And I have no delight
In lambs and he-goats.
(12) That you come to appear before Me—
Who asked that of you?
Trample My courts
(13) no more;
Bringing oblations is futile,-c
Incense is offensive to Me.
New moon and sabbath,
Proclaiming of solemnities,
Assemblies with iniquity,-d
I cannot abide.
(14) Your new moons and fixed seasons
Fill Me with loathing;
They are become a burden to Me,
I cannot endure them.
(15) And when you lift up your hands,
I will turn My eyes away from you;
Though you pray at length,
I will not listen.
Your hands are stained with crime—
(16) Wash yourselves clean;
Put your evil doings
Away from My sight.
Cease to do evil;
(17) Learn to do good.
Devote yourselves to justice;
Aid the wronged.-e
Uphold the rights of the orphan;
Defend the cause of the widow.

(ו) כִּ֛י חֶ֥סֶד חָפַ֖צְתִּי וְלֹא־זָ֑בַח וְדַ֥עַת אֱלֹקִ֖ים מֵעֹלֽוֹת׃
(6) For I desire goodness, not sacrifice;
Obedience to God, rather than burnt offerings.

(ג) זֶה שֶׁאָמַר הַכָּתוּב (משלי כא, ג): עֲשׂה צְדָקָה וּמִשְׁפָּט נִבְחָר לַה' מִזָּבַח, כְּזֶבַח אֵין כְּתִיב אֶלָּא מִזָּבַח, כֵּיצַד, הַקָּרְבָּנוֹת לֹא הָיוּ קְרֵבִין נוֹהֲגוֹת אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אֲבָל הַצְּדָקָה וְהַדִּינִים נוֹהֲגוֹת בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹא בִּפְנֵי הַבַּיִת. דָּבָר אַחֵר, הַקָּרְבָּנוֹת אֵין מְכַפְּרִין אֶלָּא לְשׁוֹגֵג, וְהַצְּדָקָה וְהַדִּינִין מְכַפְּרִים בֵּין לְשׁוֹגֵג בֵּין לְמֵזִיד. דָּבָר אַחֵר, הַקָּרְבָּנוֹת אֵין נוֹהֲגִים אֶלָּא בַּתַּחְתּוֹנִים, וְהַצְּדָקָה וְהַדִּינִין נוֹהֲגִין בֵּין בָּעֶלְיוֹנִים וּבֵין בַּתַּחְתּוֹנִים. דָּבָר אַחֵר, הַקָּרְבָּנוֹת אֵין נוֹהֲגִין אֶלָּא בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְהַצְּדָקָה וְהַדִּינִין נוֹהֲגִין בֵּין בָּעוֹלָם הַזֶּה בֵּין בָּעוֹלָם הַבָּא. אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, בְּשָׁעָה שֶׁאָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְנָתָן (דברי הימים א יז, ד ה): לֵךְ וְאָמַרְתָּ אֶל דָּוִיד עַבְדִּי כֹּה אָמַר ה' לֹא אַתָּה תִּבְנֶה לִי הַבַּיִת לָשָׁבֶת. כִּי לֹא יָשַׁבְתִּי בְּבַיִת מִן הַיּוֹם אֲשֶׁר הֶעֱלֵיתִי אֶת יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַזֶּה וָאֶהְיֶה [מתהלך] מֵאֹהֶל אֶל אֹהֶל וּמִמִּשְׁכָּן. כָּל מִי שֶׁהָיָה מְבַקֵּשׁ לְקַלֵּל אֶת דָּוִד מָה הָיָה עוֹשֶׂה הָיָה אוֹמֵר לוֹ טוֹב שֶׁיִּבָּנֶה הַבַּיִת. תֵּדַע לְךָ, מַה דָּוִד אוֹמֵר (תהלים קכב, א): שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית ה' נֵלֵךְ, מְבַקְּשִׁים לִי דְּבָרִים לוֹמַר שֶׁאֵין אַתָּה בּוֹנֶה, אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, חַיֶּיךָ, שָׁעָה אַחַת מֵחַיֶּיךָ אֵין אֲנִי מְחַסֵּר, מִנַּיִן שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל ב ז, יב): כִּי יִמְלְאוּ יָמֶיךָ וְשָׁכַבְתָּ אֶת אֲבֹתֶיךָ וַהֲקִימֹתִי אֶת זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ וַהֲכִינֹתִי אֶת מַמְלַכְתּוֹ. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הַצְּדָקָה וְהַדִּינִין שֶׁאַתָּה עוֹשֶׂה חֲבִיבִין עָלַי מִבֵּית הַמִּקְדָּשׁ, מִנַּיִן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל ב ח, טו): וַיְהִי דָּוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה. מַהוּ מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ,

(3) This is what Scripture says. "To do what is right and just is more desired by the Lord than sacrifice." (Prov. 21:3) Scripture does not say, "as much as sacrifice", but "more than sacrifice." How so? Whereas sacrifices could only function inside the Temple, to do what is right and just is mandated inside and outside the Temple. Another opinion: whereas sacrifices could only atone for unintentional, accidental sins, acts of righteousness and justice atone even for intentional sins. Another opinion: whereas sacrifices are offered only by humanity, even God is obligated to practice justice and righteousness. Another opinion: whereas sacrifices are significant only in this world, righteousness and justice will remain a cornerstone in the Coming World. Rabbi Shmuel ben Nachmani said: When the Holy One of Blessing said to Natan (I Chronicles 17:3-5): "Go and tell David My servant: Thus saith the LORD: Thou shalt not build Me a house to dwell in for I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel, unto this day; but have [gone] from tent to tent, and from one tabernacle [to another]" If a person wanted to curse David, what would he do? He would say to David: It would be good if you built the House. You should know what David's answer was: (Ps. 122) 'I was glad when they said to me, let's go to the House of Hashem'.

RThe year 1996 marked an important milestone in the world of religious Zionism. The Council of Yesha Rabbis (CYR) ruled that Jews are permitted and even encouraged to enter the Temple Mount.

The ruling by the CYR is contrary to long-standing religious edicts, to the position of the leaders of the Mercaz Harav yeshiva, to the position of the Chief Rabbinate, and to the opinion of the majority of ultra-Orthodox rabbis. All these authorities argue that it is a grave religious transgression for Jews to enter the Temple Mount. According to Halacha, all Jews are considered to be impure due to contact with the dead, since they have come into contact with deceased persons or with others who have at some point been in such contact. During the Temple Period (536 BCE--70 CE) Jews were cleansed from the impurity of the dead by virtue of the "sin water"-the ashes of the red heifer mixed in water. Since the destruction of the Second Temple, red heifers have not been available. Moreover, the precise dimensions of the Temple have been lost, including the location of the Kodesh Kodashim-the most sacred site-identified as the dwelling place of the Shechina, the Divine Presence. Entry into this section was absolutely prohibited, with the exception of the High Priest (who was cleansed with the "sin water" before performing his sacred duties) on the Day of Atonement. Since the location of the Temple is no longer known, and since red heifers are unavailable, it was ruled that Jews are prohibited from entering the entire Temple Mount area, even though this area is known to be bigger than that of the Temple itself. Accordingly, a person who enters the Temple Mount area incurs the (theoretical) penalty of Karet (the Divinely-imposed death penalty). This position that prohibits Jews from entering the Temple Mount has been supported in numerous Halachic rulings.

Since the 1967 war, Israeli governments have always sought to mitigate the tension raised by this subject, allowing the Muslim Waqf to maintain its control of the Temple Mount....

Just a few hours after the Temple Mount came under the control the Israeli forces on June 8, Israel Radio issued the warning by Rabbinate not to enter the site. At the first convention of the Council of the Chief Rabbinate after the war, Chief Rabbis Nissim and Unterman continued to argue that Jews must not be permitted to enter the site.

the Council of the Chief Rabbinate ruled that the entire Temple Mount area was out of bounds. Yitzhak Abuhatzeira, rabbi of Ramle, was the first rabbi to demand that warning signs be placed at the entrance to the site forbidding Jews to enter.

[Rabbi] Shlomo Goren was the Chief Rabbi of the IDF at the time of the Six Day War. This biographical fact constitutes a key point in the development of his personal approach and his vigorous campaign to open the Temple Mount. After the war, he initiated the mapping of the site by soldiers from the Engineering Corps in order to identify areas prohibited to Jews, since the Temple Mount site of today is considerably and indisputably larger than the original dimensions of the First and Second Temples.

When he realized that his initial expectation that the Islamic presence would be removed would not materialize, and that the mosques were to remain, Goren sent a confidential memorandum to Prime Minister Levi Eshkol demanding that entry to the Temple Mount be closed to both Jews and Gentiles, but this was rejected. After the war, Goren established his office on the Temple Mount. On Tisha B'Av (the day of mourning to commemorate the destruction of the first and second Temples) the rabbi and a group of his supporters brought a Torah scroll, ark, and prayer benches to the Temple Mount, where they prayed Mincha (the afternoon service).

Moreover, the question of the entry of women was one of the aspects that deterred him from issuing an independent declaration opening the Temple Mount to all Jews. Goren believed that women must not be permitted to enter the Temple Mount area due to the question of ritual impurity, and was afraid that a sweeping permit for Jews to enter would also result in women entering the site.

Over the years, several attempts have been made by extremist activists to blow up the mosques on the Temple Mount as a first step toward religious Redemption. The leaders of the Jewish Underground (who were among the founding figures in the Gush Emunim movement) prepared operational plans to blow up the mosques, but their plans were foiled after they were apprehended in 1984. Another attempt was prevented that same year with the arrest of the "Lifta Underground", a group of newly religious Jews who were profoundly influenced by Kabalistic traditions, and who sought to destroy the mosques in order to pave the way for Jewish redemption.

Avi Dichter, former head of the Israeli General Security Service, has commented that the possibility of Jewish extremists launching an attack on the Temple Mount constitutes a key strategic threat to the State of Israel, and that it is right to be extremely concerned about such an eventuality.

According to Rabbi Kook, the process of national revival of the people was perceived as a Revealed End and was ultimately due the full redemption of Israel, namely: the establishment of the kingdom and the renewal of the rites on the Temple Mount. To he established the Torat Cohanim yeshiva in 192I. This institute higher learning was planned, as its declared intentions stated to study the Talmudic order of Kodshim, the regulation of worship in the Temple, the commandments that relate to the Land of Israel and the religious laws relating to the state."'

In the responsum, Rabbi Kook issues a strong warning against entering the Temple Mount area. It seems that this responsum was issued in reaction to the proposal by Rabbi Chaim Hirschenson, mentioned in the book Malki Bakodesh, to construct a house of prayer on the Temple.

Zvi Yehudah [Kook] sharply criticized Shlomo Goren, the Chief Rabbi of the IDF, and later a Chief Rabbi of the State of Israel, who advocated Jewish prayer on the Mount, as discussed in the following section. Zvi Yehudah felt compelled to oppose in the fiercest possible terms the idea of Jews entering the Temple Mount area in order to pray. Indeed, Kook- father and son alike-Avraham Yitzhak and Zvi Yehudah-ruled that the sanctity of the Temple Mount was so great that it was prohibited even to place one's fingers inside the cracks in the Western Wall. Zvi Yehudah fiercely opposed the demand to undertake archeological excavations on the Temple Mount, since it "is surrounded by a wall. We do not pass this wall and we have no need for [the site] to be studied.

The general rabbinical approach to the question of entering Mount may be divided into four main schools.

The first rejects such a possibility, which is left to Messianic position is shared by the majority of members of the plenum Chief Rabbinate.

The second seeks to prepare actively for Redemption, but within legitimate religious frameworks, through theoretical study of the laws relating to the sacrificial worship. This approach does not include actual entry into the Temple Mount site and remains within the accepted framework of Torah study. The approach of Avraham Yitzhak Hacohen Kook reflects this position.

The third school argues that the construction of the Temple is indeed a public commandment, but before this takes place, spiritual elevation is needed, through settlement across the entire Holy Land and the dissemination of the light of faith, which constitute the foundation on which the Temple may be constructed. Thus, until that time it is prohibited to enter the mount. This approach is the most common among the Mercaz Harav yeshiva school.

The fourth and most activist school permits Jews to enter the Temple Mount, with certain restrictions. To this end, much effort is devoted to identifying the borders of the Temple area in order to avoid problems of ritual impurity that arise in entering the prohibited areas. This fourth school is becoming more dominant among the religious Zionist leadership, both political and rabbinical.

The study also discusses the clear phenomenon of the erosion and weakening of the prohibition against Jews entering the Temple Mount. It is difficult to ignore the growing support for this approach among ever wider circles. The research also discusses the manner in which a political process-the Oslo Accords-led to a series of counter-reactions, influencing religious approaches that had previously been considered immutable. We see that strict Orthodox circles have changed their religious behavior as the result of changing times. The fear that the Temple Mount will be lost and transferred to Arab control legitimized far-reaching changes in a long-standing religious ruling.

The yearning of the religious population for the Temple Mount and for the ideal of re-establishing the Temple grew stronger due to the threat to Israeli sovereignty over the site. As long as Israel controlled the site and the idea of handing the Mount over to Palestinian sovereignty as part of a peace agreement was not raised, even activist circles among the religious Zionist community did not, for the most part, seek to change the reality on the Temple Mount. Although the desire to build the Temple is a central theme among these circles, it was postponed until a later stage of the process of redemption, as they see it. By contrast, since the emergence of the Oslo accords and discussion of the division of sovereignty in the "Holy Basin" (the Western Wall and the Temple Mount) there has been an increasingly strong counter-reaction demanding that Jews enter the site and create facts on the ground. The proof of this is the large number of people who have entered the Mount during the year after the Mount was reopened (September 2003) despite the Halachic prohibition. It is reasonable to suggest that it will be difficult to continue to ignore this growing support for action on this question among ever-widening circles.

It is still too early to determine what will become of these trends. It is also possible that further developments would be a result of the changing political reality. It may be, on one hand, that the question of Jews entering the Temple Mount will become routine. On the other hand, if the crisis and violent situation continues, there could be found those who would desire attack the mosques on the site in order to promote the messianic process. If such would appear, then the warning of Avi Dichter, recently the head of the Israeli General Security Service, might

Religious Zionism and the Temple Mount Dilemma—Key Trends, Author(s): Motti Inbari
Source: Israel Studies , Summer, 2007, Vol. 12, No. 2 (Summer, 2007), pp. 29-47
Published by: Indiana University Press