Candle Lighting II הדלקת נרות ב

Click here for an analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

TIMING

דְּבֵיתְהוּ דְּרַב יוֹסֵף הֲוָת מְאַחֲרָה וּמַדְלְקָה. אֲמַר לַהּ רַב יוֹסֵף: תָּנֵינָא ״לֹא יָמִישׁ עַמּוּד הֶעָנָן יוֹמָם וְעַמּוּד הָאֵשׁ לָיְלָה״ מְלַמֵּד שֶׁעַמּוּד עָנָן מַשְׁלִים לְעַמּוּד הָאֵשׁ וְעַמּוּד הָאֵשׁ מַשְׁלִים לְעַמּוּד הֶעָנָן. סְבַרָה לְאַקְדּוֹמֵי. אֲמַר לַהּ הָהוּא סָבָא: תָּנֵינָא, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַקְדִּים וְשֶׁלֹּא יְאַחֵר.

Rav Yosef’s wife was late and lit candles. Rav Yosef said to her: It is taught in a baraita, the pillar of cloud will not depart during the day and the pillar of fire [will not depart] at night. This teaches that the pillar of cloud complements the pillar of fire, and the pillar of fire complements the pillar of cloud. She thought to make it earlier. That elder said to her: We learned: One should just not make it early and not delay it.

לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת וגם לא יאחר ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד רשאי כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה שהיא שעה ורביע קודם הלילה:

One should not make things early to hurry to light it [the Shabbat candle] when it is still daytime, for then it is not recognizable that one lights it in honor of Shabbat and one also should not delay [lighting]. If one wants to light the candle when it is still daytime and to accept Shabbat upon oneself immediately, it is permitted, because since one accepts Shabbat immediately it is not making it early, as long as it is from pelag ha-mincha and onward, which is 1¼ [halachic] hours prior to the night.

כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר שְׁבוּת, מוֹסִיפִין מֵחוֹל עַל הַקּוֹדֶשׁ.

Every place where it was said to rest, we add from the regular [day] onto the sacred.​​​​​​​

יש אומרי' שצריך להוסיף מחול על הקודש וזמן תוספת זה הוא מתחלת השקיע' ...ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי יום מחול על הקודש...

There are those who say that one needs to add from the regular [day] onto the sacred, and the time of this addition is from the beginning of sunset…as long as he adds some time that will certainly be daytime from the regular [day] onto the sacred.​​​​​​​

ואפילו מלאכת מצוה כגון הדלקת הנרות לסעודת שבת ג"כ יזהר מאד לגמור הדלקתם קודם שתשקע החמה...ולכתחלה אין להמתין עד הרגע האחרון רק יקדים הדלקתם משעה שהשמש בראשי האילנות... ומי שמחמיר על עצמו ופורש עצמו ממלאכה חצי שעה או עכ"פ שליש שעה קודם שקיעה אשרי לו דהוא יוצא בזה ידי שיטת כל הראשונים.

Even labor for a mitzva such as lighting candles for the Shabbat meal one should also be very careful to finish lighting them before the sun sets…And from the outset [le-chat’chila] one should not wait until the last minute, but rather advance their lighting from the time that the sun is at the tops of the trees … And someone who is stringent upon himself and separates himself from labor a half hour or at very least a third of an hour prior to sunset, his lot is happy, for he discharges through this the view of all the early authorities.

Erica Brown, Candle Talk, the New York Jewish Week March, 2017

On Friday afternoon, we rush to light candles at a very specific minute so that after we light them, time ceases to matter. We enter the sanctity of a time-free zone where our only clock for the next 25 hours measures the spiritual force we put into making Shabbat extraordinary. As someone always bound by the demands and confines of time, I take off my watch right before candle lighting to remind myself to step into that transcendent zone and leave this world behind for a little while.

...ומה שנהגו העולם להדליק הנר מי"ט לחברו ואין מדקדקין אם הוא לילה ולעיל פירשתי דהוי הכנה ואין י"ט מכין לחבירו י"ל דאע"ג שאינו לילה מ"מ הוא סמוך לחשיכה ואף באותו יום צורך הוא אותה הדלקה:

…The common practice to light a candle from Yom Tov for its fellow [Yom Tov, i.e., for the second day] without being careful that it is night, [although] above I explained that it is preparation, and Yom Tov is not [allowed] to prepare for its fellow, one can say that even though it is not night, in any case it is close to dark and even on that [first] day [of Yom Tov], that lighting serves a need.

לבוש או”ח תפח​​​​​​​

ושוהין בין מנחה למעריב עד הלילה כדי שלא יעשו מלאכה מיום טוב זה ליו”ט [=ליום טוב] זה מבעוד יום לצורך הליל …ומה הני מילי לחומרא ולא לקולא, רק נרות נוהגין להדליק משחשיכה אפילו קודם ברכו, משום דמשחשיכה צורך עכשיו הוא, ולא מקרי מכין מיו”ט [=מיום טוב] לחבירו…

Levush OC 488

We wait between mincha and ma’ariv until nightfall in order not to perform labor from this Yom Tov for that Yom Tov while it is still daytime for the needs of the night…These matters are for stringency and not for leniency. Only, we have the custom to light candles from when it gets dark [sheki’a] even before barechu, since from when it gets dark it is the need of that moment, and is not called preparing from Yom Tov for its fellow…

הקדמת בן המחבר לפרישה ודרישה

הביטו נא וראו את מה שהרגישה [רביצען ביילה פלק] בטעות הנשים בהדלקתן הנרות ביום טוב…מה שנוהגות הנשים להדליק נרותיהן של יום טוב אחר שהתפללו הקהל ערבית ואחר יציאתם מבית הכנסת לביתם קודם אכילה וזה אינו נכון התינח בליל יום טוב של גליות שהוא ספיקא דיומא ואסור להכין מיום טוב ראשון לשני ראוי לעשות כן. אבל מה שנמשך מזה שנוהגות לדלוק גם בליל יום טוב ראשון כן זה אינו נכון ויותר טוב מדינא להדליק הנרות גם כן קודם תפלת ערבית ולקבל היום טוב בהדלקתן הכל כמו שעושין לכבוד שבת…ומנהגנו כל מלאכה שמותר לעשות ביום טוב אם יכול לעשות אותו מלאכה מערב יום טוב אסור לעשותו לכתחלה ביום טוב…וחפשתי אח”ז [=אחרי זה] בפוסקים ונלע”ד [=ונראה לפי עניות דעתי] שהדין דין עמה וסודה ברוך וטעמה עידית ואמרתי להעלות על הספר בשמה…

Introduction of the Author's Son to Perisha and Derisha

Look now and see how she [Rebbitzen Bayla Falk] sensed the error of women in their candle-lighting on Yom Tov…That women are accustomed to light their Yom Tov candles after the community has prayed ma’ariv and after they have left the synagogue for their homes before eating, and this is not correct. Let’s allow that on second day Yom Tov, where [the status of] the day is in doubt and it is prohibited to prepare from the first Yom Tov to the second, it is fitting to do thus. But what developed from this, that they are accustomed to light thus on the night of the first Yom Tov also, is not correct, and it would be better halachically to light the candles also before ma’ariv and to accept Yom Tov with their lighting, everything as we do in honor of Shabbat…And our custom is that any labor that is permissible to perform on Yom Tov, if one can perform the same labor on erev Yom Tov, it is prohibited from the outset [le-chat’chila] to perform it on Yom Tov…And I sought after this in the halachic authorities and it seems in my humble opinion that the halacha is in accordance with her, and her secret is blessed and her reasoning is of the best and I wished to publish this in the book in her name…

משנת יעבץ או”ח לד

אמנם נראה יסוד למנהג העולם שמדליקין נר של יום טוב בלילה ממש ולא מבעוד יום, שהרי בחו”ל [=בחוץ לארץ] נוהג יו”ט [=יום טוב שני] שני, ומבואר בשו”ע או”ח סי’ תקג ס”א, דאסור להכין מיו”ט [=מיום טוב] לחבירו, ועי’ במג”א [=במגן אברהם] שם, וכ”ש [=וכל שכן] האידנא דאנן בקיאים בקביעא דירחא, ויו”ט [=ויום טוב] שני לגבי ראשון חול הוא דאסור. וא”כ [=ואם כן] להדליק את הנר של יו”ט [=יום טוב] שני, הרי בודאי אסור מבעוד יום, אלא צריך להדליק בלילה ממש, לכן נהגו להדליק גם הנר של יו”ט [=יום טוב] ראשון רק בלילה ולא מבעוד יום, גזרה משום יו”ט [=יום טוב] שני.

Mishnat Ya'avetz OC 34

Indeed, there seems to be a basis for the general custom to light the Yom Tov candle when it is really night and not while it is still daytime, for in the diaspora the second day of Yom Tov is practiced. It is explained in Shulchan Aruch OC 503:1, that it is prohibited to prepare from Yom Tov to its fellow, and see Magen Avraham there. How much more so now that we are expert in establishing the lunar calendar, and the second day of Yom Tov as compared to the first is a workday, and it is prohibited [to prepare for it on the first Yom Tov]. And if so, lighting the candle of the second day of Yom Tov is certainly prohibited while it is still daytime; rather, one must light when it is really night. Therefore, they are accustomed also to light the candle of the first day of Yom Tov only at night and not while it is still daytime, as a decree on account of the second day of Yom Tov.

שו”ת יחוה דעת א:כח

ולכן הנשים שנוהגות להדליק הנרות של יום טוב בלילה, יש להן על מה שיסמוכו. ומכל מקום הרוצות להחמיר ולהדליק הנרות של יום טוב מבעוד יום, תבוא עליהן ברכה.

Responsa Yechaveh Da'at 1:28

Therefore, the women who are accustomed to light Yom Tov candles at night, they have on what to rely. And in any case, those who wish to be stringent and to light the Yom Tov candles when it is still daytime, may a beracha befall them.

ACCEPTING SHABBAT

ספר הלכות גדולות ט הלכות חנוכה

והיכא דבעי אדלוקי נר חנוכה ונר שבת, ברישא מדליק דחנוכה והדר מדליק דשבתא, דאי אדליק דשבת ברישא איתסר ליה לאדלוקי דחנוכה משום דקבלה לשבת עליה.

Halachot Gedolot 9 Laws of Chanuka

Where one needs to light the Chanuka candle and the Shabbat candle, first he lights [the candle] of Chanuka and then he returns and lights [the candle] of Shabbat, for if he lights [the candle] of Shabbat first, it becomes prohibited to him to light [the candle] of Chanuka because he accepted Shabbat upon himself.

אבל הדלקת נר שבת אם הדליקו מבע"י מה קיבול שבת יש בכך הרי כדי שלא יהא טרוד בערב הוא עושה א"ב הדליק נר של שבת לא ידליק נר אחרת ואדרבה לא מפני שהוא שבת הוא מדליק אלא מפני שעדיין אינה שבת מדליק וכי גמר הדלקה קונה שביתה

But the lighting of the Shabbat candle, if he lit it while it was still daytime, what acceptance of Shabbat is there in that? Behold he does it [lighting] in order that he not be preoccupied in the evening. If so, he lit the Shabbat candle and should not light another candle! And on the contrary, he lights not because it is Shabbat, but rather he lights because it is not yet Shabbat. And does the completion of lighting bring on refraining from labor?

לבעל הלכות גדולות כיון שהדליק נר של שבת חל עליו שבת ונאסר במלאכה ועל פי זה נוהגות קצת נשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה ואין מכבות אותה ויש אומרים שאם מתנה קודם שתדליק שאינה מקבלת שבת עד שיאמר החזן ברכו מועיל ויש אומרים שאינו מועיל לה ויש חולקים על בעל הלכות גדולות ואומרים שאין קבלת שבת תלוי בהדלקת הנר אלא בתפלת ערבית שכיון שאמר החזן ברכו הכל פורשין ממלאכתם ולדידן כיון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת הוי כברכו לדידהו: הגה והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה אם לא שהתנה תחלה ואפי' תנאי בלב סגי (מרדכי) אבל שאר בני הבית מותרין במלאכה עד ברכו ועיקר הדלקה תלויה בנרות שמדליקין על השלחן אבל לא בשאר הנרות שבבית (אור זרוע) וצריך להניח הנרות במקום שמדליקין ולא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר (מרדכי פ' ב"מ):

10. Acording to the author of the Halakhos Gedolos, because the Sabbath lamp has been lit the Sabbath is incumbent upon you and labor is prohibited. And based on this some few women have the practice of, after they bless and ignite the lamps, throwing down the match in their hands with which they have ignited without extinguishing it. And some say that if she stipulates before she ignited that she is not accepting the Sabbath until the cantor says "Bless," it works. And some say it does not work. And some dissent (from the author Halakhos Gedolos) and say that she does not accept the Sabbath by igniting the lamp but rather by the evening prayer, because when the cantor says "Bless" all refrain from their labor; and according to these, when we begin with "A song for the Sabbath Day," that is like "Bless." RAMA: And the practice is that a woman who ignites accepts the Sabbath in that ignition if she has not before stipulated, and even a mental stipulation counts. (Mordechai) But the rest of the house's residents are permitted labor until "Bless." And the essence of the ignition resides in the lamps ignited on the table but not in the rest of the lamps in the house. (Or Zarua) And it is necessary to place the candles at the ignition site, and not to ignite them in one place and move them to another. (Mordechai's commentary on Bava Metzia)

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁמִּי שֶׁקִּבֵּל עָלָיו שַׁבָּת קֹדֶם שֶׁחָשְׁכָה, מֻתָּר לוֹמַר לְיִשְׂרָאֵל חֲבֵרוֹ לַעֲשׂוֹת לוֹ מְלָאכָה.

There are those who say that one who accepted Shabbat upon himself before it grew dark [sheki’a] is permitted to say to his fellow Jew to perform labor for him.

שהתנה תחלה. ומ"מ נ"ל דאין להתנות כי אם לצורך מאחר שיש חולקין...

That she made a condition in advance – And in any case it seems to me that one should not make a condition unless necessary, since there are those who disagree [about it taking effect]…

שו”ת ציץ אליעזר י:יט

אודות נשים יקרות שחשקה נפשן ללכת לקבל פני שבת מלכתא על יד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי להתפלל שם מעריב, דההתעוררות בעת הזאת גדולה שם עד מאד ברוב עם ובהשתפכות הנפש, כידוע. אך דא עקא שגרות בריחוק מקום וקשה להן ללכת רגלי הלוך ושוב, אם ישנה איזה עצה שיוכלו לנסוע לשם בהליכתן הגם שהדליקו כבר נרות שבת, ונשאלתי ע”ז [=על זה] מכמה….תוכלנה הנשים להתנות בשעת הדלקת הנרות שעודן אינן מקבלות בזה את השבת עד בואנן אל הכותל המערבי ששם יקבלו את השבת יחד עם הציבור דשם… אמנם המג”א בסק”כ [=המגן אברהם בסעיף קטן כ] כותב דמ”מ [=דמכל מקום] אין להתנות כי אם לצורך מאחר שיש חולקין. אבל י”ל [=יש לומר] שגם זה להתנות כדי שיוכלו עי”כ [=על ידי כן] למלאות צמאונן הרוחני ועריגתן הנפשי לדוד עד בית אלקים ולשאוב השראה עילאית מיוחדת נקרא ג”כ [=גם כן] לצורך כדי שיוכלו להתנות.

Responsa Tzitz Eliezer 10:19

Regarding dear women whose souls long to go to greet the Shabbat Queen by the remnant of our Beit Ha-mikdash, the Western Wall, to say the ma’ariv prayer. For the awakening at this time is very great there in a multitude of the nation and with pouring out of the soul, as is known. But this is the problem, that they live far away and it is difficult for them to go by foot there and back, if there is any counsel that they will be able to travel there [in a vehicle] on the way there even though they already lit Shabbat candles, and I was asked about this by several…The women can make a condition at the time of candle-lighting that they still do not accept Shabbat through this until they come to the Western Wall, for there they will accept Shabbat together with the congregation of there…Indeed Magen Avraham 263:20 writes that in any case one should only make a condition when necessary since there are those who disagree. But one can say even here to make a condition so that they will be able through this to fill their spiritual thirst and longing of the soul to wander to the house of God, and to draw special elevated inspiration is also called a need, so that they should be able to make a condition.

מקבלת שבת - ותתפלל מנחה תחלה דהואיל דכבר קבלה שבת שוב א"א להתפלל תפלה של חול. ובשאין שהות לזה יותר טוב שתתפלל ערבית שתים

She accepts Shabbat [through lighting] – and she should recite mincha first, for once she has already accepted Shabbat, she is no longer able to recite a tefilla of a weekday. And when there is no time for this it is better that she recite ma’ariv twice.

ואם נתאחרה מלהתפלל מנחה ולא יש שהות להתפלל ואח"כ תדליק נראה שתתנה קודם שתדליק שאינה מקבלת שבת בהדלקה כ"א באמירת בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת כמו האנשים כדי שתוכל להתפלל מנחה אח"כ:

If she is delayed in praying mincha and there isn’t time to pray and light afterwards, it seems that she should make a condition before she lights that she is not accepting Shabbat through lighting but through saying “Bo’i kalla” and “Mizmor shir le-yom ha-Shabbat” [in Kabbalat Shabbat] as men do, in order that she be able to recite mincha afterwards.

HOW TO LIGHT

(יא) מיד אחר וכו' - וגם הנשים נוהגות קודם הדלקת הנרות לרחוץ את עצמן וללבוש בגדי שבת ואשרי להם אמנם בימים הקצרים שמתאחרים לישב בחנות ואח"כ רוחצות ולובשות ובין כך יבואו חו"ש לספק חילול שבת לכן טוב להזהיר להם שיקדימו לבוא לרחוץ וללבוש וכשמתאחרת מצוה יותר שתדליק כך במלבושי חול מלבוא חו"ש לספק חילול שבת ואם הבעל רואה שמתאחרת מצוה גדולה שהוא ידליק הנרות...

Immediately after etc. – And also women are accustomed before candle-lighting to bathe themselves and to put on Shabbat clothing, and happy is their lot. But during the short days, when they sit in the store late and afterwards bathe and dress and thus will come, God forbid, to a possible violation of Shabbat; therefore, it is good to caution them to come early to bathe and to dress, and when they are delayed it is a greater mitzva that she light [the candles] thus in workday clothing than to come, God forbid, to a possible violation of Shabbat and if the husband sees that she is delayed, it is a great mitzva that he light the candles…

אָמַר רַב הוּנָא: הָרָגִיל בְּנֵר הָוְיִין לֵיהּ בָּנִים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.

Rav Huna said: One who is accustomed to the [Shabbat] candle will have children who are Torah scholars.

רבנו יונה, אגרת התשובה יום ז כלל א

האשה כשמדלקת את הנר בערב שבת תזהר בנפשה שתתפלל באותה שעה על בניה שיהיו מצליחים בתורה ובמצות וביראת שמים, מפני שתפלה זו נאה להתפלל בשעה שהאירה נר של שבת כענין שנאמר כי נר מצוה ותורה אור.

Rabbeinu Yona Iggeret Ha-teshuva Day 7 Rule 1

A woman when she lights the candle on Erev Shabbat should take care to pray at that time over her children that they be successful in Torah and in mitzvot and in awe of Heaven, since this prayer is fitting to pray at a time when she has illuminated the candle of Shabbat, as the matter as is said “for a candle is a mitzva and Torah is light.”

ואני קבלתי שתקרא האשה בזאת הפעם ההפטרה דראש השנה של חנה עד (שמ"א ב, י) וירם קרן משיחו:

I have received [a tradition] that the woman should read at this time the haftara of Rosh Ha-shana, of Channa (Shemuel I 1:1) until “and He will raise the horn of his anointed one” (2:10)

Rivki Silver, Shabbos Candle Lighting Challenge, Blogpost, 2.2021

One thing I especially appreciate about lighting early is that I feel like I have “extra” time to daven. Yes, it is often too hectic to really focus on davening (and yes I sometimes am davening by the candles while holding my toddler), but on the nights when I’ve lit early and the children are miraculously behaving, I’ve taken that time to really pray. For the people who need a refuah. For the success of my children. Of my family. Of my loved ones. Of the whole Jewish people.

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר שבתות

והמדליק נר של שבת צריך לברך. ברוך אתה ה’ אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת.

Seder Rav Amram Ga'on Seder Shabbatot

One who lights the Shabbat candle must recite a beracha: “Blessed are You, Lord our God, King of the world, Who has sanctified us with His mitzvot and commanded us to kindle the candle of Shabbat.”

תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק) סימן פב

לרב שרירא ורב האיי. שאלתם עיקר ברכה להדליק נר של שבת מנהגא או הלכתא ואי הלכתא היכא כתיבה בתלמוד. ….ברכת נר של שבת הלכתא היא ואף על גב דלא אתאמרה בהדיא דהא א”ל [=אמר ליה] רבא לאביי (שבת כה ב) שאני אומר הדלקת נר שבת חובה….וקיימא לן כאביי דאמר (שם כג א) ודאי דדבריהם בעי ברכה.

Ge'onic Responsa- Mussafieh 82

Of Rav Sherira and Rav Hai. You asked if the essence of the beracha “to kindle the candle of Shabbat” is a custom or a halacha, and if it is a halacha, where is it written in the Talmud…The beracha over the Shabbat candle is a halacha, even though it was not stated clearly, for behold Rava said to Abbaye (Shabbat 25b) “For I say the lighting of the Shabbat candle is an obligation.”…And it is established for us [as halacha] in accordance with Abbaye, who said (Shabbat 23a): A definite Rabbinic [commandment] requires a beracha.

ספר הישר (חלק התשובות) סימן מז

מר’ משלם…ו. (בענין ברכת נר שבת). וברכת נר כמו כן הורה הוא [רב אליהו] ונוהג תחילה, וכן במקומות אחרים הרבה ראינו שאין נוהגין לברך. וטעמא דמסתבר שאין הדלקתה גמר מצותה, ואינה [אלא] כדי להאיר בלילה. ואם היתה עששית דולקת והולכת אינו חייב לכבותה ולהדליקה…

Sefer Ha-yashar (Responses section) 47

From Rav Meshullam…VI (in the matter of the beracha of the Shabbat candle). And the beracha of the candle similarly he [Rav Eliyahu] ruled and practiced first—and so we saw in many other places—that they are not accustomed to recite a beracha. And the reason that makes sense is that its lighting is not the completion of a mitzva, and is only for illumination at night. And if a lantern were continuously lit, he would not be obligated to extinguish it and light it [for Shabbat]…

ספר הישר (חלק התשובות) מח:ו-ז

ו. (בענין ברכת נר בשבת). ומה שכתבת שגם הורה בנר שבת שלא לברך ומסתבר טעמא שאינה גמר מצותה הא ליתא שגמר מצותה היא כנר חנוכה דלפרסומי ניסא היא וה”נ [=והכי נמי] מדהוה שלום ביתו דאין לו להקדים ולא לאחר… ותמיה אני עליך …ואינך מאמין לרב עמרם…לברך על הדלקת נר בשבת…ולפי שהנשים מברכות בלחש וקולם לא ישמע, שכחת המנהג שגם אני לא שמעתי מימי, ופעמים שהיתי מדליק היתי שוכח לפי שאינה באנשים כבושים /כבנשים/. ועוד ראיה לברכה שכן כתב בהלכות גדולות המדליק נר חנוכה ונר שבת תחילה מדליק נר חנוכה דאי אדליק שבת ברישא איתסר ליה. מכלל שהוא מברך, שאם אין ברכה קבלה מניין… ומה שכתבת שאם היתה עששית דולקת והולכת אינה מכבה ומדליקה …שנשים שלנו מנהג בידם לכבות ולהדליק. ואני ראיתי בעיני ואשאלם ותאמרנה כן. ואם אינן נביאות בני נביאות הן.

Sefer Ha-yashar (Responsa Section) 48:6-7

(Regarding the beracha over the Shabbat candle). What you wrote, that he [Rav Eliyahu] also ruled regarding the Shabbat candle not to recite the beracha and the reasoning makes sense because it is not the completion of its mitzva. This is not so, for it [kindling] is a completion of its mitzva, as with the Chanuka candle, which is to publicize the miracle, and this too since it is his shalom bayit, for he should not make it early and not delay it… And I am surprised at you… do you not believe Rav Amram…to recite a beracha over lighting the Shabbat candle!.…And because women recite the beracha in a whisper so their voice is not heard, you forgot the custom that also I had not heard in my days, and occasionally when I was lighting I would forget because it is not for men as for women. And there is further proof for the beracha, for it is written in Halachot Gedolot that one who lights the Chanuka candle and the Shabbat candle lights the Chanuka candle first, for if he lights for Shabbat first, [lighting] becomes forbidden to him. The inference is that he recites a beracha, for if he does not recite a beracha, whence is acceptance [of Shabbat]?…And what you wrote that if a lantern were continuously lit, she does not extinguish it and light it … our women have a custom to extinguish the candle and then light. And I saw it with my eyes and asked them and they said so. And if they are not prophets, they are children of prophets.

TIMING OF THE BERACHA

וְחַיָּב לְבָרֵךְ קֹדֶם הַדְלָקָה בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת. כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּבָרֵךְ עַל כָּל הַדְּבָרִים שֶׁהוּא חַיָּב בָּהֶם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים:

One is obligated to recite a beracha before lighting: “Blessed are You, Lord our God, King of the world, Who has sanctified us with His mitzvot and commanded us to kindle the candle of Shabbat,” as one recites a beracha over all things in which one is rabbinically obligated.

...שאחר שברכו והדליקו הנרות..

...after they bless and ignite the lamps...

כשידליק יברך ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת

When one lights, one should recite the beracha “Blessed are You, Lord our God, King of the world, Who has sanctified us with His mitzvot and commanded us to kindle the candle of Shabbat.”

תשובות הגאונים – מוסאפיה סימן פב

לרב שרירא ורב האיי. שאלתם….ואי אית ליה לבעל הבית להדליק נרות הרבה על הראשונה מברך או על האחרונה אי על הראשונה מברך היכי מדליק בתר דקבלה לשבתא. ואי על אחרונה מברך הויא לה ברכה לאחר מעשה…ולענין אי על הראשונה מברך או על האחרונה כולי האי דיוקא ליכא בהא מלתא ….ועוד לטעמיכו אי שביתה עם ברכה לית ליה לאדלוקי אפי[לו] חדא….ולא דייקינן בהאי דוקא עובר לעשייתן ואף על גב דאי צריך ברישא ולא מקבל עליה שביתה עד דמתקן לכלהו שרגי לא מחייב בשביתה עד דמתקן לכלהו שרגי והוי ברכה עובר לעשייתן ושפיר דמי.

Ge'onic Responsa (Mussafiyeh) 82

Of Rav Sherira and Rav Hai. You asked…If the householder has to light many candles beyond the first one, does he recite a beracha over the first one or over the last one? If he recites a beracha over the first one, how can he light [other candles] after accepting Shabbat? And if he recites a beracha over the last one, it is a beracha after [the mitzva] act….And as to whether he recites a beracha over the first or last [candle] we don’t need so much precision this matter…And further, according to your reasoning, if [the obligation] to refrain from labor [takes effect] with the beracha, then he should not light even one!…And we are not precise in this specifically to [recite the beracha] prior to the [mitzva] action, and even though if it were necessary, he would initially not accept Shabbat upon himself until he had set all of the candles, [so] he would not be obligated in refraining from labor until setting all of the candles, and it would be a beracha prior to the [mitzva] action and work out well.

דרכי משה הקצר או”ח רסג:ב

כתב המרדכי סוף במה מדליקין (ע”ג סי’ רצג, עיין שם) דמברך קודם ההדלקה. והמנהג לברך אחר ההדלקה.

Darkei Moshe Ha-katzar OC 263:2

Mordechai wrote at the end of the second chapter of Shabbat that one recites the beracha prior to lighting. But the custom is to recite the beracha after the lighting.

ספר המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים מנהג של שבת

עיין במהרי”ו שהתיר בעוד יום גדול להדליק ואח”כ [=ואחר כך] לפרוש ידיהם על הנרות ולברך כדי שתהא הברכה עובר לעשייתה כו’

Sefer Ha-minhagim (Turna) Shabbat

See Maharai Weill, who permitted to light while it is still daytime and afterwards to spread their hands over the candles and recite the beracha in order that the beracha be prior to the [mitzva] action.

הגה: יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה (מרדכי סוף ב”מ) וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח”כ [=ואחר כך] מסלקין היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג (מהרי”ל).

RAMA: There is one who says that we bless before the ignition and one who says that we bless after the ignition (Mordechai). And in order that it be "before your act" you should not benefit from it until after the blessing; therefore we put a hand in front of the candle after the ignition, and then we bless, and afterward we remove the hand—this is called "before the act" and such is the practice. (Mahari"l)

אחר ההדלקה - ואשה שמתנית שאינה מקבלת שבת בהדלקה... או דאפ"ה ידליקו ויפרסו ידיהם ואח"כ יברכו משום דלא פלוג וכדעת המגן אברהם אבל מדברי הגאון רע"א בחדושיו ומדברי ח"א מוכח דבזה יברכו ואח"כ ידליקו:

A woman who made a condition that she not accept Shabbat through lighting…that even so they should light and spread their hands and afterward should recite the beracha in order to keep practice consistent and in accordance with the view of Magen Avraham, but from the words of Rabbi Akiva Eiger in his novellae and from the words of Chayyei Adam, it is demonstrated that in this [case] they should recite the beracha and afterwards light.

הקדמת בן המחבר לפרישה ודרישה

הביטה נא וראו את מה שהרגישה בטעות הנשים בהדלקתן הנרות ביום טוב…מה שנוהגות להדליק נרות של יום טוב כמו של שבת דהיינו שמדליקין תחלה הנרות ואחר כך משימין ידיהן לפני הנרות ומברכין הברכה על הנרות ואחר כך מסלקין ידיהן הכל כמו נרות של שבת…התינח בהדלקת הנרות לשבת שאחר הברכה אסור שוב בהדלקה אבל ביום טוב שמותר להדליק הנרות ביום טוב עצמו מוטב שנעשה ברכת הנרות כתיקונה להיות הברכה עובר לעשייתן…ונלע”ד [ונראה לפי עניות דעתי] שהדין דין עמה…

Introduction of the Author's Son to Derisha and Perisha

Look now and see what she [Rebbitzen Baila Falk] sensed regarding the mistake of women in their lighting Yom Tov candles…That they are accustomed to light Yom Tov candles as on Shabbat, which is that they light the candles first and afterwards place their hands before the candles and recite the beracha over the candles and afterwards remove their hands, all like Shabbat candles…It makes sense with lighting candles for Shabbat, for after the beracha lighting further is prohibited, but on Yom Tov, when it is permissible to light the candle on Yom Tov itself, it is better that we make the beracha of the candles as its enactment for the beracha to be before the act…And it seems in my humble opinion that the halacha is with her…

אחר ההדלקה. דאם תברך קבלה לשבת ואסור' להדליק וא"כ בי"ט תברך ואח"כ תדליק כ"כ בסוף ס' הדרישה בא"ע בשם אמו אבל אין חכמה לאשה וכו' דלא חלקו חכמים

After the lighting – For if she recites the beracha, she has accepted Shabbat and is prohibited from lighting and if so, on Yom Tov she should recite the beracha and afterwards light, so it is written in the Derisha in Even Ha-ezer in the name of his mother, but there is no wisdom for women [except in the spindle], for the sages did not distinguish…

אחר ההדלקה - ס"ל דאם תברך הוי כאלו קבלה לשבת בפירוש ושוב אסורה להדליק וא"כ ביו"ט דלא שייך זה לכ"ע תברך ואח"כ תדליק ודעת המ"א דלא פלוג אבל הרבה אחרונים ס"ל כמ"ש מתחלה:

After the lighting – He thinks that if she recites the beracha it is as though she accepted Shabbat explicitly and is prohibited from lighting further, and if so on Yom Tov, when according to all views this is not applicable, she should recite the beracha and then light. And the view of Magen Avraham is not to make a distinction, but many later authorities think as I wrote from the beginning.