Candle Lighting I (הדלקת נרות (א

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

OBLIGATION AND PURPOSE

(ב) שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֮ תֵּעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י יִהְיֶ֨ה לָכֶ֥ם קֹ֛דֶשׁ שַׁבַּ֥ת שַׁבָּת֖וֹן לַה' כׇּל־הָעֹשֶׂ֥ה ב֛וֹ מְלָאכָ֖ה יוּמָֽת׃ (ג) לֹא־תְבַעֲר֣וּ אֵ֔שׁ בְּכֹ֖ל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶ֑ם בְּי֖וֹם הַשַּׁבָּֽת׃ {פ}

(2) Six days shall you perform labor and on the seventh day it will be sacred for you, a Shabbat Shabbaton for God; whoever performs labor on it will be put to death. (3) You shall not kindle fire in all of your dwellings on the Shabbat day.

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ביום השבת אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר מערב שבת לשבת.

"You shall not light a fire in all of your dwellings on the day of Sabbath." On the day of Sabbath, you may not do so, but you may do so from the eve of Sabbath for Sabbath.

רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, אֵין מַדְלִיקִין בְּעִטְרָן, מִפְּנֵי כְבוֹד הַשַּׁבָּת.

Rabbi Yishmael says: We do not light with tar because of the honor of Shabbat

וְצָרִיךְ לְתַקֵּן בֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. וְיִהְיֶה נֵר דָּלוּק וְשֻׁלְחָן עָרוּךְ לֶאֱכל וּמִטָּה מֻצַּעַת שֶׁכָּל אֵלּוּ לִכְבוֹד שַׁבָּת הֵן:

One needs to prepare his house while it is still day because of kevod ha-Shabbat, and there should be a lit candle and a table set for eating and a bed made, for all these are for kevod Shabbat.

רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר כּוּ׳: מַאי טַעְמָא? אָמַר רָבָא: מִתּוֹךְ שֶׁרֵיחוֹ רַע גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַנִּיחֶנָּה וְיֵצֵא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְיֵצֵא! אֲמַר לֵיהּ: שֶׁאֲנִי אוֹמֵר הַדְלָקַת נֵר בְּשַׁבָּת חוֹבָה.

“Rabbi Yishmael says” etc. What is the reason? Rava said: Because its odor is bad, it is a decree lest he leave it and go out [from where it was lit]. Abbaye said to him: So let him go out. He [Rava] said to him [Abbaye]: For I say, lighting the candle of Shabbat is an obligation.

... דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג

…For it is an obligation to dine in proximity to the candle, because of oneg [Shabbbat].

נר השבת מנין, שנאמר וקראת לשבת עונג (ישעיה נח יג).

Whence do we derive [the requirement of] the Shabbat candle? As it is said, “And you will call Shabbat a pleasure.” (Yeshaya 58:13).

נֵר בֵּיתוֹ וְקִידּוּשׁ הַיּוֹם — נֵר בֵּיתוֹ עָדִיף, מִשּׁוּם שְׁלוֹם בֵּיתוֹ.

[If one lacks sufficient funds for both, which takes precedence,] the [Shabbat] candle of his home or [wine for] Kiddush? The candle of his home takes precedence because of shalom bayit.​​​​​​​

הדלקת נר בשבת- ...ובמקום שאין נר אין שלום שהולך ונכשל והולך באפילה:

Kindling a candle of Shabbat…And in a place where there is no candle, there is no peace, and one walks and stumbles, and walks in the dark.

מהר”ל חידושי אגדות שבת כג:

​​​​​​​…כי נר של שבת דבר מצוה הוא, וכאילו הוא נר ה’ ולכך דומה במעלתו אל עמוד אש שהיה מן הש”י [=השם יתברך]. ואינו כמו שאר נר בחול, רק זה דבר קדושה…

Maharal Chiddushei Aggadot Shabbat 23b

…For the Shabbat candle is a matter of mitzva, and it is as though it is the candle of God, and therefore it is similar in its quality to the pillar of fire, which was from God. And it is not like other candles of the weekday, rather this is a sacred thing…

YOM KIPPUR AND YOM TOV

מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַדְלִיק אֶת הַנֵּר בְּלֵילֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים, מַדְלִיקִין. מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַדְלִיק, אֵין מַדְלִיקִין.

[In] a place in which they are accustomed to light the candle on the eve of Yom Kippur, they light it. [In] a place in which they are accustomed not to light, they don’t light [it].​​​​​​​

יש מי שאומר שמברך על הדלקת נר יום כפורים: הגה וכן המנהג במדינות אלו:

There is one who says that one recites a beracha over lighting the Yom Kippur candle. Rema: And thus is the custom in these provinces.​​​​​​​

הגהות מיימוניות הלכות שבת ה :א

וכן ביום טוב נהגו להדליק נר וכן איתא בירושלמי פרק המביא כדי יין המדליק נר ביום טוב צריך לברך אשר קבמ”ו [=קדשנו במצותיו וצונו] להדליק נר של יום טוב.

Hagahot Maimoniyot Shabbat 5:1

Similarly, on Yom Tov they had the custom to light a candle, and thus it is in the Yerushalmi in the fourth chapter of Beitza: One who lights a candle on Yom Tov needs to recite the beracha: “Who sanctified us with His mitzvot and commanded us to light the candle of Yom Tov.”

גַּם בְּיוֹם טוֹב צָרִיךְ לְבָרֵךְ: לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל יוֹם טוֹב.

On Yom Tov also, one must recite the beracha “to light the candle of Yom Tov.”​​​​​​​

כשם שבשבת מצווים בהדלקת נרות, כמו כן ביום טוב, דפשיטא דיום טוב הוא זמן שמחה ואין שמחה בלא אור. ולכן צריכה לברך: "ברוך אתה ד' אמ"ה אקב"ו להדליק נר של יום טוב". והמרדכי והא"ז והגהמ"י הביאו זה מירושלמי, ואני לא מצאתי זה בירושלמי שלפנינו. ונשים שלנו מברכות גם 'שהחיינו' בעת הדלקת הנרות ביום טוב...

Just as on Shabbat we are commanded in lighting candles, so too on Yom Tov, for it is clear that Yom Tov is a time of rejoicing and there is no rejoicing without light. Therefore she [a woman] needs to recite the beracha “Blessed are You, Lord our God, King of the world, Who sanctified us with His mitzvot and commanded us to light the candle of Yom Tov.” Mordechai and Or Zarua and Hagahot Maymoniyot brought this from the Yerushalmi, but I did not find this in the Yerushalmi that is before us. And our women also recite the beracha of she-hechiyyanu at the time of candle-lighting on Yom Tov.

NUMBER AND MEANING

ראבי”ה א שבת קצט

ונראה לי דנהגו בשתי נרות, שאחת היא לאכול לאורה ואין היכר כי אם בשתים…ותו יש לומר חד כנגד זכור וחד כנגד שמור, כדאמרינן <בפרק במה מדליקין> חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני דאסא וכו’ ות[יסגי] לך בחד חד כנגד זכור וחד כנגד שמור…ולפי זה אין להוסיף נר שלישי, ואם צריך לו ירחיקנו להכירא…

Ra'aviyah I Shabbat 199

It seems to me that they adopted the custom of two candles, for one is to eat by its light, and it is recognizable [that the lighting is for Shabbat] only with two…Furthermore, one can say that one corresponds to “zachor” (remember) and one corresponds to “shamor” (keep), as we say “They saw that old man who took two bunches of myrtle…’Wouldn’t one suffice for you?’ ‘One corresponding to zachor and one corresponding to shamor. ‘” (Shabbat 33b)… According to this, one should not add a third candle, and if one needs it, he should place it at a distance so that it is recognizable…

ספר מהרי”ל (מנהגים) הלכות שבת א (לעבענזאהן), הוספה

נשאל למהר”י סג”ל אשה שחלתה ולא הדליקה נר בשבת, והורה לה שתהא זהירה כל ימיה להוסיף על כל נר של מצות יותר ממה שהיתה רגילה עד עתה.

Maharil Minhagim Shabbat 1 (Lebensohn), Addition

Maharil was asked: A woman who was ill and did not light a candle for Shabbat, and he instructed her to be careful all her days to add to each mitzva candle more than what she had been accustomed until now.

דרכי משה הקצר או”ח רסג:א

כתב מהרי”ל (הל’ שבת סע’ א’) אשה ששכחה ולא הדליקה נר בשבת שצריכה כל ימיה להוסיף על נר של מצוה יותר ממה שהיתה רגילה להדליק עד עתה וצריכה תענית ווידוי וכו’ וכל זה אינו אלא חומרות רחוקות ואדרבה נראה דכל המוסיף על הנרות גורע ומפסיד הכוונה של זכור ושמור אבל הנשים נוהגות כדברי מהרי”ל שכל ששכחה פעם אחת מדלקת כל ימיה ג’ נרות.

Darchei Moshe Ha-katzar OC 263:1

Maharil wrote (Laws of Shabbat 1) A woman who forgot and did not light a candle on Shabbat, that she needs all her days to add to the mitzva candle more than what she was accustomed to light until now. And she needs a fast and confession etc. All these are only remote stringencies, and on the contrary it seems that whoever adds to the [number of] candles detracts, and loses the intention of zachor and shamor. But women’s practice is in accordance with the words of Maharil, that whoever forgot one time lights three candles for all her days.

יהא זהיר לעשות נר יפה ויש מכוונים לעשות שתי פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור: הגה ויכולין להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות וכן נהגו. האשה ששכחה פעם אחת להדליק מדלקת כל ימיה ג' נרות (מהרי"ל) כי יכולין להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר ובלבד שלא יפחות: (אשירי' ומרדכי מס' ר"ה ריש פ' י"ט):

One should be careful to make a hardy candle, and there are those who deliberately make two wicks, one corresponding to “remember [the Shabbat]” and one corresponding to “keep [the Shabbat].” Rema: and they can add and light three or four candles, and thus is the practice. The woman who forgot to light one time, lights three candles for all her days (Maharil), for one can add to something intended [to symbolize] another matter, as long as one does not decrease [the number].

פעם א'. ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם כי הדבר משום הכיר' שתהיה זהירה מכאן ולהבא בכבוד שבת (ב"ח) ומה"ט נ"ל דאם נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה בבית האסורים וכיוצא בה א"צ להוסיף:

One time – And if she forgot a few times, she needs to add each time, for the matter is in order to make a reminder so that she be careful from now on with the honor of Shabbat. For this reason it seems to me that if she was subject to circumstances beyond her control and thus didn’t light, as if she was in prison or the like, she need not add.

שו”ת שבט הלוי ה:לג

אשר שאל לענין אשה ששכחה להדליק נרותיה בליל שבת אבל היה דולק נר האלקטרי אם נדון זה בכלל מש”כ הפוסקים באו”ח ריש סי’ רס”ג דשכחה להדליק שתוסיף נר, ומקום הספק דהא איכא עכ”פ אור בבית שזה עיקר שלום בית הנה קשה להשיב במה שאין מקור בראשונים, אבל כך נראה דנקרא שכחה לענין זה, דעכ”פ עברה על מצות הדלקת הנר שהיא מצות האשה במיוחד

Shevet Ha-Levi 5:33

He asked regarding a woman who forgot to light her candles on leil Shabbat, but there was an electric [light] lit, if this is included in what the authorities wrote in Orach Chayyim, at the beginning of 263, that if she forgot to light she should add a candle. The doubt is that there is light in the home in any case, for this is the essence of Shalom Bayit. It is difficult to respond to something without a source in the early authorities, but it seems that for this matter, it is called forgetting, for in any case she transgressed the mitzva of candle-lighting…

ילקוט יוסף שבת א רסג:ב-ה החייבים בהדלקה הערה מב

וכיון שנחלקו בזה הפוסקים, ובזמן הזה יש בלאו הכי אור החשמל, והמקום מואר יפה, וליכא חששא שיכשל בעץ או באבן, יש להקל שלא לקונסה בזה…ולענין הלכה שאלתי למרן אאמו”ר שליט”א והסכים לדברינו הנ”ל, שאין צריך לקונסה, אם אור החשמל היה דלוק.

Yalkut Yosef Shabbat I 263:2-5, note 42

Since the halachic authorities debated this, and nowadays there is electric light without this, and the place is lit well, and there is no concern that one will stumble over wood or a stone, one can be lenient not to penalize her here…And with respect to the halacha, I asked our master my father and teacher [Rav Ovadya Yosef] and he agreed with our words above, that there is no need to penalize her if the electric light was on.

WHO LIGHTS

הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק. ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה כגון עירובי חצרות או נטילת ידים לאכילה אלא זה חובה. ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת.

Lighting a candle on Shabbat isn’t optional, [meaning] if he wants he lights, and if he wants he doesn’t light. And it’s not a mitzva, [meaning] that he is not obligated to chase after it until he does it, like making an eiruv or washing hands to eat. Rather it is an obligation, and both men and women are obligated that there be in their homes a lit candle on Shabbat.

אבות דרבי נתן נוסחא ב ט

…מסרו לה [לאשה] מצות הנר ונתחייבה בנר…

Avot De-Rabbi Natan (Version 2) 9

….They [our sages] entrusted to her [the woman] the mitzva of the candle and she became obligated in the candle…

Sarah Davis Rudolph, 'Words Matter.' OU.org, May 14, 2019

Shabbos candles, contrary to widespread opinion, are not just for women. I was once handed a kiruv-oriented pamphlet that explicitly stated women have a mitzvah to light Shabbos candles. What the writer probably meant was that there’s a traditional connection between women and Shabbos candles – but the clear implication (I wish I could remember the precise imprecise wording!) was that men have no obligation. That’s an understandable mistake, given the habits of our communities that have women playing a primary role in this mitzvah, but it’s simply not true. (See, for instance, Rambam in Hilchos Shabbos 5:1-3, regarding both the habits and the halachic reality.) How many men might neglect their Rabbinic responsibility – because their rabbeim didn’t think to teach them about Shabbos candles (since it’s a “women’s mitzvah”), or because they picked up that pamphlet searching for inspiration and truth and found a falsehood buried inside?

הנשים מוזהרות. ואפי' אם ירצה הבעל להדליק בעצמו האשה קודמת (ב"ח) וכשהיא יולדת בשבת ראשונה מדליק הבעל ומברך

Women are cautioned – Even if the husband wants to light [the Shabbat candle] himself, the wife takes precedence (Bach) and when she has given birth, on the first Shabbat the husband lights and recites the beracha.

שאלתו איך יתנהגו הנשים בהדלקת נרות של שבת אם טובלין בליל שבת הנה עיקר התקנה שידליקו תחלה ויתנו שאין מקבלין שבת וכן אני מורה תמיד...שהבעל ידליק ויברך גם זה נכון...דכל מצוה הנעשה ע"י שליח ראוי לברך השליח

His question: How women should conduct themselves with Shabbat candle-lighting if they immerse on Friday night. Behold, the fundamental resolution is that they [the women] light first and stipulate that they are not accepting Shabbat, and so I always instruct…It is also correct for the husband to light and recite the beracha …for with any mitzva performed through an agent, it is fitting that the agent recite the beracha.

טוב שהאיש יתקן הנרות

It is good that the man set up the candles.

ב' או ג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד י"א שכל אחד מברך על מנורה שלו ויש מגמגם בדבר ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד.הגה: אבל אנו אין נוהגין כן:

Two or three heads of household eat in one place, there are those who say that each one recites a beracha over his lamp, and there are those who hesitate in the matter. And it is correct to be careful regarding a doubt with berachot and for only one to recite a beracha. Rema: But we don’t practice thus.

שולחן ערוך הרב או”ח רסג :טו

אבל אם היא סמוכה על שלחן בעל הבית אינה יכולה לברך שם אלא אם כן החדר מיוחד לה או לבעלה שאם לא כן אינה חייבת כלל להדליק שם שאין חיוב נר שבת חל עליה כלל לפי שהיא בכלל בני ביתו של בעל הבית ונפטרת בנרו…ויש חולקים על זה וכן נתפשט המנהג במדינות אלו):

Shulchan Aruch Ha-Rav OC 263:15

But if she [a woman] relies on the table [and food] of the head of the household, she cannot recite a beracha there unless the room is specially designated for her or for her husband. For otherwise, she is not obligated to light there at all, for the obligation of the Shabbat candles doesn’t fall upon her at all since she is included among the household members of the head of the household and is exempted through his candle…And there are those who dispute this, and thus has the custom spread in these countries.

ב' וג' בעלי בתים אוכלות במקום אחד כל אחד מברך על מנורה שלו אע"פ שיש כבר אורה מרובה...ובעניות דעתי נ"ל ליישב דכל מה דמיתוסף אורה יש ביה שלום בית טפי ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זויות וזויות...

…Two or three heads of household eat in one place, each one recites a beracha on his own lamp, even though there is already a great amount of light. And in my humble opinion it seems to me to [make this view] sit well, that anything that adds light has more shalom bayit and extra rejoicing by enjoying the light in each and every corner…

ערוך השולחן או”ח רסג:ז

… ובנות ישראל נוהגות לברך כל אחת בעצמה אף כשהן אצל אמן מפני שהן נצטוות יותר כמו שנתבאר מברכת כל אחת ואחת וטוב שכל אחת תברך בחדר בפ”ע [=בפני עצמה]:

Aruch Ha-shulchan OC 263:7

…The daughters of Israel have the practice that each of them recites her own beracha even when they are at their mother’s. Because they [women] are commanded more [in the mitzva] as was explained, each and every one recites the beracha, and it is good that each one recite the beracha in a distinct space.

הרבי מליובאוויטש “הנר משפיע” את עלית (משיחת מוצ”ש פרשת בראשית תשל”ה), עמ’ 135

הנה בימינו אלה, יש להשתדל שכל בת ישראל תדליק בעצמה נר ובברכה, ועד לילדות רכות בשנים שהגיעו לגיל חינוך, ואפשר להסביר להן את ענינה הדלקת נר שבת, בהוספת הביאור—שזוהי שליחות מהקב”ה, והוא בעצמו נותן כחות לילדה קטנה זו, שעל ידי זה שתדליק נר בפמוט שלה, תכניס אורה ותביא להשראת השכינה—יהדות ואלקות—בבית.

Rav Menachem Mendel Schneerson, 'The Light that Influences' At Alit (From a sicha following Shabbat Bereishit 1975), p. 135

Behold in these days, one should make an effort that every daughter of Israel light a candle for herself with a beracha, including young girls who have reached the age of educability. And it is possible to explain to them the matter of lighting the Shabbat candle, with the additional explanation that this is a mission from God, and He Himself gives strength to this little girl, that through her lighting a candle in her candlestick, she brings in light and leads to the dwelling of the Shechina—Judaism and Godliness—in the home.

שו”ת אז נדברו ו:סח

..לכן הבנות מדליקות לפני האמא ולהאמור הרי יש סמך גדול לברכה שלהן, ואח”כ [=ואחר כך] מדליקה האמא מכח המנהג שכמה בע”ב [=בעלי בתים] מדליקין בבית אחד שכל שמתוסף אורה מתוסף שמחה…וכ”ז [=וכל זה] להאשכנזים שנמשכין אחרי הרמ”א…וכבר נתבאר שבחדר אחר לכו”ע [=לכולי עלמא] יכולות [הבנות] לברך לכתחילה בלא שום פקפוק כשמדליקה לפני האמא…

Responsa Az Nidberu 6:68

…Therefore, the daughters light candles before the mother. And according to what was said, behold there is a great halachic support for their beracha, and afterwards the mother lights on the basis of the custom that a number of heads of household light in one home, because whatever adds light adds rejoicing…And all this is for Ashkenazim who are drawn after Rema…and it was already explained that in a different room, according to all opinions, they [the daughters] can recite a beracha from the outset without any uncertainty, when she lights it prior to the mother…

WHAT TO LIGHT-?

אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: כׇּל הַשְּׁמָנִים כּוּלָּן יָפִין לַנֵּר, וְשֶׁמֶן זַיִת מִן הַמּוּבְחָר.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: All oils are good for the candle, and olive oil is most choice.​​​​​​​

אבל לנר שבת פשיטא דשמן זית מצוה מן המובחר לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו

But for the Shabbat candle it is clear that olive oil is most choice, because it is drawn more into the wick than all of them [other oils].

שו”ת בית יצחק יו”ד קכ:ה

ובדבר אם יכול לברך על גאס ליכט או על עלעקטערישעס ליכט להדליק נר של שבת נלפע”ד [=נראה לפי עניות דעתי] דיכול לברך ויוצא ידי חובת המצוה. ולדעתי יכול לומר להדליק נר דכל מאור הדבוק בשמן או בפתילה מקרי נר וכאן ג”כ [גם כן] המאור דבוק בהכלי ובפלטינען דראשה בגליהליכט או בפחמים בבאגעכליכט ואין לומר דהוא דבר שאין בו ממש בעין…דכאן העלעקטריציטעט וכ”ש [=וכל שכן] הגאז יש לו עיקר…

Responsa Beit Yitzchak YD 120:5

Regarding the matter if one can recite the beracha of “le-hadlik ner shel Shabbat” over a gas light or over electric light, it seems in my humble opinion that one can recite the beracha and discharge the mitzva obligation. And in my opinion one can say “to light the candle,” because any light that clings to oil or a wick is called a candle, and here also the light clings to the vessel and in the platinum [filament] of its head through the glow-light or in the coals in the bagech-light [apparently a type of coal gas lamp], and one cannot say that it is something without intact substance…for here the electricity, and how much more so the gas, has substance…

שמירת שבת כהלכתה ב מג הערה כב

ושמעתי מהגרש”ז אוערבך שליט”א, דיש לחלק בין אור חשמל שבא מתחנת הכוח דה”ז [=דהרי זה] חשיב בשעת הדלקה כמדליק בלא שמן, כיון שרק סומך על זה שבכל רגע ורגע נוצר זרם חדש בתחנה….משא”כ [=מה שאין כן] אם הדליק פנס המופעל ע”י [=על ידי] מצבר אשר הזרם כבר צבור ונמצא בתוכו, שפיר מסתבר שיכולים גם לברך….

Shemirat Shabbat Ke-hilchetah II 43, note 22

I heard from Rav Shlomo Zalman Auerbach, that one should distinguish between electric light that comes from a power station, for this is considered at the moment of lighting like someone lighting without oil, since one just relies on a new current being created at the station each and every moment …which is not the case if one lights a battery-operated flashlight where the current is already stored and found within it, it makes good sense that we can also recite a beracha

שו”ת יחווה דעת ה:כד

במקום שאפשר להשיג נרות שמן או שעוה, בודאי שעדיף לצאת בהם ידי חובת הדלקת הנרות של שבת ויום טוב, כיון שיש בהם היכר מיוחד שנעשו לכבוד שבת ויום טוב, ונכון לכוין בברכה שקודם ההדלקה, לפטור בברכתו גם את הדלקת החשמל שידליק לאחר מכן. ומכל מקום במקום שאין אפשרות בשום פנים להשיג נרות שמן או שעוה, אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה.

Responsa Yechaveh Da'at 5:24

In a place where it is possible to obtain oil or wax candles, it is certainly preferable to use them to discharge the obligation of lighting Shabbat or Yom Tov candles, since they are recognizably made in honor of Shabbat or Yom Tov. And it is proper to have intention with the beracha prior to lighting, also to discharge with his beracha lighting the electric lights that he will light afterwards. And in any case in a place where there is absolutely no possibility of obtaining oil or wax candles, it is possible to recite a beracha and to light electric lamps, and we discharge the obligation of lighting through them.

שו”ת אז נדברו ה ג:ג

הדברים ברורים שהאשה המדליקה הנרות היא בעצמה תדליק החשמל ולא תפסיק בדיבור ואז הברכה עולה גם על החשמל אף שהיא מדליקה קודם כיון שמעיקר הדין לדעתנו מועיל הדלקת החשמל לנר שבת…

Responsa Az Nidberu V 3:3

The matters are clear that a woman who lights candles, she herself should light the electric [lights] and not interrupt through speech [between the actions] and then the beracha also counts for the electricity even though she lights it beforehand, since according to the fundamental halacha in our opinion, lighting the electric [lights] is effective for the Shabbat candles…

שמירת שבת כהלכתה ב מג:לד

נחלקו הפוסקים, אם אפשר לברך על הדלקת נרות שבת במקום מואר…[הערה קעא: ושמעתי מהגרש”ז אויערבך שליט”א…בגלל שחז”ל קבעו את השמן להידור במצוה, וגם ידוע וניכר שזה לכבוד שבת, הרי זה חשיב כהנאה וגם שמחה…]…טוב לברך את ברכת ההדלקה באופן שיצא ידי כל הדעות. ומן הראוי איפוא שהאשה תדליק את נרות השבת ותברך, ורק אחר כך ידליק אחד מבני הבית את מנורות החשמל…או שהאשה תדליק את אור החשמל לכבוד שבת לפני הדלקת הנרות ותכוון בברכתה גם על אור זה.

Shemirat Shabbat Ke-hilchetah II 43:34

Halachic authorities debated if it is possible to recite the beracha over Shabbat candle-lighting in an illuminated space…[Note 171: And I heard from Rav Shlomo Zalman Auerbach…since our sages established the oil for glorifying the mitzva, and it is known and recognizable that it is in honor of Shabbat, it is considered both for benefit and for rejoicing …]…It is good to recite the beracha of lighting in a way that will satisfy all opinions. It is fitting therefore that a woman light the Shabbat candles and recite a beracha, and only after that one of the household members should light the electric lamps…or that a woman should light the electric light in honor of Shabbat before lighting candles, and have intention through her beracha for this light as well.

WHERE TO LIGHT

ומנהג כשר הוא להדליק תחילה כל נרות שבבית ואח"כ נרות שע"ג השלחן כי אותו נר הוא הכא לכבוד שבת

It is a fitting custom to first light all the candles in the home and afterwards the candles on the table, for that candle [on the table] is the one that comes for kevod Shabbat.

בחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו

Young men who travel to study away from their homes must light a Shabbat candle in their rooms and recite a beracha over it.

שמירת שבת כהלכתה ב מה:ט

וכן דינם של בעלי-בתים הנמצאים בבית-הבראה או במלון וכדו’…המנהג הוא שכל אשה תדליק נרות בברכה בחדר האוכל…ומכל מקום, מכיון שיש לכל משפחה חדר מיוחד, גם אם אינו משמש אלא לשינה בלבד, טוב שאשה אחת תדליק נרות שבת בחדר-האוכל בברכה, והאחרות תדלקנה, בברכה, כל אחת בחדר שלה.

Shemirat Shabbat Ke-hilchetah II 45:9

Thus is the halacha for householders who are in a sanitarium or a hotel and the like…the custom is that each woman lights candles with a beracha in the dining room…And in any case, since each family has a designated room, even if it only serves for sleeping, it is good that one woman light Shabbat candles in the dining room with a beracha, and the others light, with a beracha, each in her room.

הרב מרדכי אליהו מאמר מרדכי שבת א יב:לז-לח

אשה המתארחת בבית מלון שאינו מאשר הדלקת נרות בחדרים – יכולה להדליק בחדרה פנס הפועל עם סוללות ולברך עליו (באופן שלנורה שלה יש חוט להט משא”כ נורת לד וכדומה, אך אינה יכולה לברך על אור מנורת החשמל בחדר). אשה המברכת בחדרה על אור הפנס – צריכה ליהנות מאורו.

Rav Mordechai Eliyahu, Ma'amar Mordechai Shabbat I 12:37-38

A woman who is staying in a hotel that doesn’t allow for kindling candles in the rooms, can light a battery-operated flashlight in her room and recite a beracha over it (when the bulb has a filament, which is not the case for an LED bulb or the like, but cannot recite a beracha over a regular electric lamp in the room. A woman who recites a beracha in her room over the light of a flashlight must benefit from its light.

רב רא”ם הכהן, נרות שבת בבית מלון, בשבע 12 2012

לכן לענ”ד [=לפי עניות דעתי] העצה הטובה ביותר היא לדאוג לפמוטי חשמל או סתם מנורות חשמל, לכתחילה עם נורות להט, ולחבר שעון חשמל כך שהנורות החשמליות ידלקו בזמן שחוזרים לחדר, ולברך עליהם. לענ”ד [=לפי עניות דעתי], מן הראוי שכל בית מלון שמכבד את עצמו ידאג לאורחיו לשני פמוטי חשמל מהודרים עם שעון שבת.

Rav Re'em Ha-Kohen, Shabbat Candles in a Hotel, Ba-Sheva, 12.2012

Therefore, in my humble opinion, the best suggestion is to ensure there are electric Shabbat candles or just electric lamps, le-chat’chila with incandescent bulbs, and to connect a timer so that the electric bulbs will be lit at the time that they return to the room, and to recite a beracha over them. In my humble opinion, it is proper for every self-respecting hotel to provide its guests with two electric Shabbat candles of a high halachic standard with a timer.