Did Channah Fall Prey To The Green-Eyed Monster?
1א

אברבנאל על ספר שמואל פרק א:

ואני אחשוב, שאמר אפים בלשון רבים לפי שהיו לאלקנה שתי יגונות:

האחת כהיות שאהב את חנה והשם סגר רחמה היה דואג ועצוב על הדבר הזה מפאת עצמו להעדר הבנים, והשני היה דואג לפי שהיתה צרת פנינה מכעסת לחנה על זה. ובעבור שפנינה הייתה מכעסת לחנה היה לאלקנה יגון אחר, ויהיה אם כן פירוש הכתוב "ולחנה יתן מנה אחת" - באפיים יגונות.

And I think, when it says "apayim" in plural, that Elkanah had two sorrows:

- The first is that, because he loved Channah and God had closed up her womb, he was anxious and sad for himself about the absence of sons [from her]

- And the second is that he was upset because her rival, Penina, would provoke Channah to anger about this. And since Penina would provoke Channah, Elkanah had additional sorrows, and therefore it is appropriate to interpret the verse, "And with regard to Channah he gave a portion -- with double the sorrow".

2ב

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א

א"ר לוי: שטן [של איוב] ופנינה לשם שמים נתכוונו.

Talmud Bavli – Tractate Bava Batra 16a.

Rabbi Levi said: The Satan [of Job] and Peninah had noble intentions (leshem shamayim).

3ג

פסיקתא רבתי (איש שלום) פרשה מג

דבר אחר: "כי פקד ה' את חנה" מה כתב למעלה מן העניין וכעסתה צרתה גם כעס (שמואל א' א' ו') שהיתה פנינה מכעסת [את] חנה כעס בתוך כעס, ומה היתה עושה? אמר רבי נחמן בר אבא, היתה פנינה משכמת ואומרת לחנה אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לפני הספר? ובשש שעות היתה אומרת אין את עומדת ומקבלת את בנייך שבאו מבית הספר? זה וכעסתה צרתה גם כעס.

אמר רבי תנחומא בר אבא, היו יושבים לאכול והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מן בניו חלקו, מה היתה פנינה עושה, מתכוונת להכעיס את חנה היתה אומרת לאלקנה תן לזה בני חלקו ולזה בני לא נתתה חלקועברית

Pesikta Rabbati (Ish Shalom) Parasha 43

It says later, "And the L-rd remembered Channah…" (Shm. I 2:21), and it said earlier, "And her rival provoked her bitterly…" (Shm. I 1:6). Peninah would provoke her and irritate her day after day. What would she do?

Rabbi Nahman son of Abba said: Peninah would rise early and say to Channah, "Aren't you going to get up and wash your children's faces so they can go to school?" At noon, she would say, "Aren't you preparing to welcome your children home from school?"…

Rabbi Tanhuma son of Abba said: When they sat down to eat, Elkanah would give everyone of his sons his portion. What would Peninah do in order to provoke Channah? She would say to Elkanah, "Give this son of mine his portion. You did not give that son of mine his portion."

4ד

רש"י מסכת בבא בתרא דף טז עמוד א

בעבור הרעימה - שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל.

Rashi on Talmud Bavli, Bava Batra 16a

"In order to provoke [herima] her…" So that she would thunder [shetitra'em] towards the Heavens that she was barren and pray.

5ה

אברבנאל על ספר שמואל פרק א

...ופירש הראב"ד שהיה הכעס בעבור הרעימה כדי שתתפלל ותתרעם על הקב"ה ותבקש רחמים, כי לפי שהיה בעלה אוהב אותה הייתה מתייאשת מלבקש רחמים.

Abravanel on Shmuel I 1

…And the Raivad interpreted that she provoked her so that she would pray and thunder to God and ask for mercy, for since her husband loved her she had despaired of asking for mercy.

6ו

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מג - כי פקד ה' את חנה

ויאמר לה אלקנה אישה למה תבכי אמר לה שרה שהיתה עקרה כך היתה יושבת ובוכה כל היום, [ולמה לא תאכלי] אלא רבקה שהיתה עקרה כך היתה עושה, למה ירע לבבך אלא רחל שהיתה עקרה כך היתה יושבת בינה לבין עצמה

Pesikta Rabbati 43 - For the LORD Remembered Channah
(Midrash Aggada pertaining to the holidays and haftarot of special Shabbatot & chagim)

The midrash learns from the triple usage of “why” that her husband tried to console her with the stories of the three barren Matriarchs. He said to her:

“Would Sarah, who was childless, sit and cry all the day?"

"Would Rebekah, who was barren, not eat?"

"Would Rachel, who was childless, sit by herself, depressed?”.

With these examples, Elkanah tried to infuse Hannah with hope and cause her to eat of the sacrifice and stop crying.

7ז

מלבי"ם על שמואל א פרק א - חלק באור הענין

(ט) ותקם, הנה עד עתה סמכה אלא על תפלת בעלה שהיה צדיק, ועתה שראתה שהוא מתיאש מן הרחמים התעוררה להתפלל בעצמה...

Malbim on Shmuel I 1 (introduction)

"So Channah rose up…" (Shm. I 1:9) -- until now she had relied solely upon her husband, who was a righteous man, to pray for her, and now that she saw that he had given up on compassion [from G-d], she was aroused to prayer for herself…

8ח

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב

ואמר רבי אלעזר: חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר: ותתפלל על ה' - מלמד, שהטיחה דברים כלפי מעלה.

Talmud Bavli - Tractate Brachot 31a.

R. Elazar said, "Channah flung her words upward," as it is said, "She prayed to or over [al] the L-rd," (Shm. I 1:10) teaching that she flung her words upward.

9ט

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב

"ותדר נדר ותאמר ה' צבאות", אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות; אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד? משל למה הדבר דומה - למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד ועמד על הפתח, אמר להם: תנו לי פרוסה אחת! ולא השגיחו עליו; דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו: אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת?

Talmud Bavli - Tractate Brachot 31b.

And she vowed a vow and said, O L-rd of Zevaot [Hosts] .(Shm. I 1:11) R. Eleazar said: From the day that God created His world there was no man who called the Holy One, blessed be He, Tzeva'ot [hosts] until Channah came and called Him "Tzeva'ot".

Said Channah before the Holy One, Blessed be He: Sovereign of the Universe, of all the hosts and hosts that You have created in Your world, is it so hard in Your eyes to give me one son? A parable: To what does this compare? To a king who made a feast for his servants, and a poor man came and stood by the door and said to them, Give me a bite, and no one took any notice of him, so he forced his way into the presence of the king and said to him, Your Majesty, out of all the feast which thou hast made, is it so hard in thine eyes to give me one piece?

10י

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א

שבע נביאות מאן נינהו? שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר.....

Talmud Bavli - Tractate Megilla 14a.

‘Seven prophetesses’. Who were these? — Sarah, Miriam, Devorah, Channah, Avigail, Chuldah and Esther

11יא

תרגום שמואל א פרק ב

(א) ותתפלל חנה ברוח הנבואה ואמרה, שמואל בני עתיד להיות נביא בישראל ובימיו יושעו ישראל מידי הפלשתים על ידי ניסים וגבורות...

Targum Yonatan on Shmuel I 2

"And Channah prayed…" (Shm. I 2:1) with prophetic inspiration. She said, "My son Shmuel is destined to be a prophet in Israel, and in his days Israel will be miraculously saved from the Philistines…"

12יב

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד:א

אמר רבי יוסי בר חנינא מן הפסוק הזה את למד ד' דברים:

(א) "וחנה היא מדברת על לבה" - מכאן שהתפילה צריכה כוונה

(ב) "רק שפתיה נעות" - מכאן שהוא צריך להרחיש בשפתותיו

(ג) "וקולה לא ישמע" - מכאן שלא יגביה אדם את קולו ויתפלל

(ד) "ויחשבה עלי לשיכורה" - מכאן שהשיכור אסור להתפלל

Talmud Yerushalmi, Berachot, 4:1

Said R. Yose bar Haninah, "From this verse [1 Sam. 13] you learn four things.

(a) Hannah was speaking in her heart: from this you learn that Prayer requires [focus and] concentration.
(b) Only her lips moved: from this you learn that one must mouth the Prayer with one's lips.
(c) And her voice was not heard: from this you learn that one may not raise his voice and pray [rather pronounce each word clearly, but not too loudly].
(d) And Eli took her to be a drunken woman: from this you learn a drunken person is forbidden to pray".

13יג

תוספות מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב

דג' דברים אין אדם ניצול מהן בכל יום וקא חשיב עיון תפלה כלומר שאין מכוין לבו בתפלתו כדאמר בירושלמי דברכות פרק היה קורא:

א"ר חייא רבא מן יומא לא כוונית, אלא חד זמן בעית מכוונת והרהרית בלבי ואמרי מאן עלל קומוי מלכא קדמוי אלקפטא או ריש גלותא

שמואל אמר אנא מנית פרחייא

ר' בון בר חייא אמר אנא מנית דומסיא

א"ר מנא מחזיק אנא טיבו לרישיה דכי מטי למודים הוה כרע מגרמיה.

Tosfot, Tractate Rosh Hashana, 16b

Hiyya said: "I never concentrated during prayer in all my days. Once I wanted to concentrate, but I thought about who will meet the king first the Arkafta or the Exilarch. Shemuel said: "I count clouds."

Bun bar Hiyya said: "I count the layers of stone in the wall."

Rabbi Matyana said: "I am grateful to my head, because it bows by itself when I reach 'Modim"