Ketubot No.2: Halakhic Woman

PART TWO

מתני׳ תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וניסת ב"ש אומרים נותנין לה ארבעה לילות בית הלל אומרים עד שתחיה המכה הגיע זמנה לראות וניסת ב"ש אומרים נותנין לה לילה הראשון וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות ראתה ועודה בבית אביה ב"ש אומרים נותנין לה בעילת מצוה וב"ה אומרים כל הלילה כולה: גמ׳ אמר רב נחמן בר יצחק ואפילו ראתה ממאי מדקא מפליג בסיפא בין ראתה בין בשלא ראתה מכלל דרישא לא שנא הכי ולא שנא הכי תניא נמי הכי ב"ה אומרים עד שתחיה המכה בין ראתה בין לא ראתה עד שתחיה המכה עד כמה אמר רב יהודה אמר רב כל זמן שנוחרת כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי נחירה זו איני יודע מה היא אלא כל זמן שהרוק מצוי בתוך הפה מחמת תשמיש נחירה דקאמר רב היכי דמי אמר רב שמואל בר רב יצחק לדידי מפרשא לי מיניה דרב עומדת ורואה יושבת ואינה רואה בידוע שלא חיתה המכה על גבי קרקע ורואה על גבי כרים וכסתות ואינה רואה בידוע שלא חיתה המכה על גבי כולם ורואה ע"ג כולם ואינה רואה בידוע שחיתה המכה הגיע זמנה וכו' איתמר שימשה בימים רב אמר לא הפסידה לילות ולוי אמר הפסידה לילות רב אמר לא הפסידה לילות עד מוצאי שבת תנן ולוי אמר הפסידה לילות מאי ארבע לילות דקתני ארבעה עונות ולרב למה לי למיתנא ארבע לילות אורח ארעא קמ"ל דדרכה דביאה בלילות וללוי ליתני ארבע לילות עד מוצאי שבת למה לי הא קמ"ל דשרי למבעל לכתחלה בשבת כדשמואל דאמר שמואל פרצה דחוקה מותר ליכנס בה בשבת ואע"פ שמשיר צרורות איתמר בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם רבי חנינא אמר טמאה ורבי אסי אמר טהורה ר' חנינא אמר טמאה דאם איתא דהוה דם בתולים מעיקרא הוי אתי ורבי אסי אמר טהורה דילמא אתרמי ליה כדשמואל דאמר שמואל יכולני לבעול כמה בעילות בלא דם ואידך שאני שמואל דרב גובריה אמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון וה"מ שלא ראתה אבל ראתה אין לה אלא בעילת מצוה ותו לא מיתיבי מעשה ונתן לה רבי ארבע לילות מתוך י"ב חדש ה"ד אילימא דיהיב לה כולהו בימי קטנות עד שתחיה המכה תנן אלא דיהיב לה כולהו בימי נערות נערות י"ב חדש מי איכא והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים בלבד וכי תימא בציר מהכי הוא דליכא הא טפי איכא הא בלבד קאמר אלא דיהיב לה שתים בימי קטנות ושתים בימי נערות הא בעא מיניה רב חיננא בר שלמיא מרב הגיע זמנה לראות תחת בעלה מהו אמר ליה כל בעילות שאתה בועל אינן אלא אחת והשאר משלימין לד' לילות אלא דיהיב לה אחת בימי קטנות ושתים בימי נערות ואחת בימי בגרות אי אמרת בשלמא בוגרת בעלמא יהבינן לה טפי כי היכי דאהני קטנות בימי נערות למבצר לה חדא אהני נמי נערות לבגרות למבצר לה חדא אלא אי אמרת בוגרת דעלמא לא יהבינן לה טפי לא ליתב לה אלא בעילת מצוה ותו לא לעולם דיהיב לה אחת בימי קטנות וג' בימי נערות מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה כל תרי ירחי חדא עונה מנימין סקסנאה הוה שקיל ואזיל לאתריה דשמואל סבר למעבד עובדא כוותיה דרב אפילו ראתה אמר לא פליג רב בין ראתה בין לא ראתה קדים שכיב באורחא קרי שמואל עליה דרב (משלי יב, כא) לא יאונה לצדיק כל און אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו שנאמר (עמוס ד ) גם (אנכי נתתי לך) נקיון שנים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומותיכם ראתה ועודה תנו רבנן ראתה ועודה בבית אביה בית הלל אומרים כל הלילה שלה ונותנין לה עונה שלמה וכמה עונה שלמה פירש רבן שמעון בן גמליאל לילה וחצי יום ומי בעינן כולי האי ורמינהי הרי שהיו גתיו ובית בדיו טמאות ובקש לעשותן בטהרה כיצד הוא עושה הדפין והלולבין והעדשין מדיחן

MISHNA: In the case of a young girl whose time to see a menstrual flow, i.e., the age of puberty, has not yet arrived, and she married and engaged in intercourse and her hymen was torn, Beit Shammai say: The Sages give her four nights after intercourse during which the blood is attributed to the torn hymen and she remains ritually pure. Thereafter, any blood is assumed to be menstrual blood and renders her impure. And Beit Hillel say: The blood is attributed to the torn hymen until the wound heals. In the case of a young woman whose time to see a menstrual flow has arrived but she has not yet begun to menstruate, and she married and engaged in intercourse and her hymen was torn, Beit Shammai say: The Sages give her the first night during which the blood is attributed to the torn hymen. Thereafter, any blood is assumed to be menstrual blood. And Beit Hillel say: The blood is attributed to the torn hymen until the conclusion of Shabbat, and she may engage in intercourse with her husband for four nights, as it was customary for a virgin to marry on Wednesday. In the case of a young woman who saw menstrual blood before marriage while she was still in her father’s house, Beit Shammai say: The Sages give her permission to engage only in relations that consummate a marriage, which are a mitzva, after which she is ritually impure due to the blood. And Beit Hillel say: The husband and wife may engage even in several acts of intercourse, as any blood seen throughout the entire night is attributed to the torn hymen. GEMARA: The mishna first addresses the case of a young girl who has not yet reached puberty. Rav Naḥman bar Yitzḥak says: And this halakha applies to her even if she has seen menstrual blood. He explains his reasoning: From where do I derive this? I derive it from the fact that the tanna distinguishes in the latter clause of the mishna between a young girl who has seen menstrual blood and a young girl who has not seen menstrual blood. By inference, in the first clause of the mishna the halakha is no different in this case, where the young girl has experienced menstrual bleeding, and it is no different in that case, where she has not yet experienced menstrual bleeding. This explanation of Rav Naḥman bar Yitzḥak is also taught in a baraita: Beit Hillel say: With regard to a young girl who has not yet reached puberty, the blood she emits is attributed to the torn hymen until the wound heals, regardless of whether she has seen menstrual blood beforehand or whether she has not yet seen menstrual blood. § The mishna teaches that Beit Hillel say: The blood is attributed to the torn hymen until the wound heals. The Gemara clarifies: Until when can the blood be attributed to the torn hymen? Rav Yehuda says that Rav says: All the time that she is noḥeret. Rav Yehuda continues: When I subsequently said this halakha before Shmuel, he said to me: This noḥeret, I do not know what it is, nor do I know what Rav means by it. Rather, all the time that the saliva is in her mouth due to sexual intercourse, she may attribute the blood to the torn hymen. Shmuel is using a euphemism, i.e., as long as there is blood in her vagina resulting from sexual intercourse. The Gemara clarifies: This noḥeret that Rav says; what is it like? What did he mean? Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak said: It was explained to me by Rav as follows: If the young girl stands up and sees blood, but she sits and does not see blood, it is known that the wound has not yet healed, and the blood is still attributed to the torn hymen. Similarly, if she sits on the ground and sees blood, but she sits on cushions and blankets and does not see blood, it is known that the wound has not yet healed and she may attribute the blood to the torn hymen, as the blood flows due to the strain of sitting on the ground. But if she sometimes sits on all of them, i.e., the ground, cushions, and blankets, and sees blood, and on other occasions she sits on all of them and does not see blood, it is known that the wound has healed, and this blood must now be menstrual blood. § The mishna teaches: In the case of a young woman whose time to see a menstrual flow has arrived, Beit Hillel say: The blood is attributed to the torn hymen until the conclusion of Shabbat and she may engage in intercourse with her husband for four nights. It was stated that there is a dispute between amora’im with regard to the following case: If she engaged in intercourse with her husband during the daytime, in addition to engaging in intercourse at night, Rav says: She has not lost her nights, and the blood is still attributed to the torn hymen for four nights. Levi says: She has lost her nights, since she has engaged in intercourse twice during the daytime and twice at night, and therefore she has already used up the equivalent of four nights. The Gemara explains: Rav says that she has not lost her nights, as we learned in the mishna that the blood is attributed to the torn hymen until the conclusion of Shabbat, and it does not limit the number of times she may engage in intercourse during that time. And Levi says: She has lost her nights, as what is the meaning of the term: Four nights, that is taught in the mishna? It means four twelve-hour periods, either days or nights. The Gemara asks: And according to the opinion of Rav, why do I need the mishna to teach: Four nights? The mishna should have stated four days, which would include both days and nights. Rav would respond that the mishna teaches us proper conduct, as it is proper that intercourse should be performed only at night. The Gemara suggests: And according to the opinion of Levi, let the mishna teach only: Four nights. Why do I need the mishna to specify: Until the conclusion of Shabbat? Levi would answer that this teaches us that it is permitted to engage in intercourse for the first time on Shabbat. Since the custom was for a virgin to marry on Wednesday, which means that one of the four first nights is Shabbat, it is permitted to engage in intercourse on that night, despite the fact that it may cause her to bleed. The Gemara notes that Levi’s ruling is in accordance with the opinion of Shmuel, as Shmuel said: It is permitted to enter into a narrow opening in a wall on Shabbat, and this is the halakha even though doing so causes pebbles to fall from the wall. Similarly, although engaging in intercourse might cause a wound and bleeding, it is permitted on Shabbat. It was stated that the amora’im engaged in a dispute: If a husband engaged in intercourse with a virgin and did not find blood, and he went back within the first four nights and again engaged in intercourse with her and this time he found blood, Rabbi Ḥanina says: The wife is ritually impure, as this is menstruation blood. And Rabbi Asi says: She is ritually pure, as it is blood from the wound resulting from the act of intercourse. Rabbi Ḥanina says: She is ritually impure, as if it is so that it is blood from her hymen, i.e., the blood of her virginity, it would have come at the outset, after the first time they engaged in intercourse. And Rabbi Asi said: She is ritually pure, as perhaps it happened for him that he engaged in intercourse like Shmuel described. As Shmuel said: I can engage in intercourse several times without the appearance of blood. In other words, I can engage in intercourse with a virgin while leaving her hymen intact. And the other Sage, Rabbi Ḥanina, does not allow for that possibility, since he maintains that Shmuel is different, as his strength was great. Shmuel was particularly skilled at this, while others cannot accomplish this. § The mishna teaches the halakha of a young girl. The Gemara discusses the case of a girl who is older than twelve and a half. Rav says: The Sages give a grown woman, who engaged in intercourse on her wedding night, the entire first night, during which she may engage in intercourse with her husband several times. And this statement applies only if she did not see any blood. But if she saw blood, she has only the relations that consummate a marriage, which are a mitzva, and nothing more. The Gemara raises an objection to Rav’s statement from a baraita: There was an incident involving a virgin who married, and Rabbi Yehuda HaNasi gave her four nights in which to engage in intercourse within twelve months of her wedding when the blood is considered to be like blood resulting from the torn hymen. The Gemara asks: What are the circumstances of this case? If we say that Rabbi Yehuda HaNasi gave her all of those nights of purity in her days as a minor, in accordance with the ruling of the mishna: The Sages give her four nights, then he should have given her longer, as we learned in the mishna that according to Beit Hillel the blood may be attributed to the torn hymen until the wound heals. Rather, you will say that he gave her these four nights all during her days as a young woman. Are there twelve months when one has the status of a young woman? But didn’t Shmuel say: The difference in time between becoming a young woman and becoming a grown woman is only six months? And if you would say that Shmuel is saying that it is in less than six months that there is no transition from young woman to grown woman status, but there is such a transition in more than six months, as women develop differently, that is not so, as Shmuel said: Only, which indicates that the period is neither less nor more than six months. Rather, you will suggest that Rabbi Yehuda HaNasi gave her two days during her days as a minor, and he gave her two days during her days as a young woman. This too is difficult, as Rav Ḥinnana bar Shelamya asked Rav: With regard to a young girl who married before she reached puberty, and then her time to see menstrual blood arrived while she was under the authority of her husband, what is the halakha? Does she have the four nights when the blood is considered to be from her torn hymen? And Rav said to him: All the acts of intercourse that you engage in while she is still too young are considered as only one act of intercourse, and the remainder, i.e., three more acts of intercourse, complete the total number of four nights. If so, Rabbi Yehuda HaNasi could not have given her two nights as a minor, since at most those acts of intercourse count as one. Rather, you will suggest that he gave her one night during her days as a minor, and two nights during her days as a young woman, and one night during her days as a grown woman. But this is also difficult: Granted, if you say that we generally give a grown woman more than one night, then one can understand why Rabbi Yehuda HaNasi gave her one night in this case: Just as all the acts of intercourse she engaged in as a minor have the effect to deduct one night for her days as a young woman, similarly all the acts of intercourse she engaged in while a young woman have the effect to deduct one night for her days as a grown woman, leaving her with one. But if you say that we generally do not give a grown woman more than one night, then in this case Rabbi Yehuda HaNasi should have given her as a grown woman only the one act of relations that consummate a marriage, which are a mitzva, i.e., merely a single act of intercourse, and nothing more, as otherwise the acts of intercourse before she became a grown woman would not have affected her status. The Gemara answers: Actually, the correct explanation is that Rabbi Yehuda HaNasi gave her one night during her days as a minor and three nights during her days as a young woman. And as for the fact that she has the status of a young woman for only exactly six months, do you maintain that every three months was counted as one period of the husband’s absence, such that she had only two nights in six months? This is not the case. Rather, every two months was counted as one period, and therefore she had three nights during these six months when she could attribute the blood to her torn hymen. The Gemara relates that the Sage Minyamin Saksana was coming and walking to the place of Shmuel. He thought that he would perform an action in accordance with the opinion of Rav, in that he would permit a grown woman to attribute blood to her torn hymen for the entire first night, even though she had already seen menstrual blood before she was married. Minyamin mistakenly said to himself: Rav does not distinguish between a woman who has seen menstrual blood and a woman who has not seen menstrual blood. Before Minyamin reached Shmuel’s place, he passed away on the road, and he never completed the journey. Upon hearing this, Shmuel recited this verse about Rav: “No mishap shall befall the righteous” (Proverbs 12:21), i.e., God does not allow prohibited acts to come from the statements of the righteous. In this case, Minyamin ruled incorrectly, based on a misunderstanding of Rav’s statement. Since the Gemara cited Rav Ḥinnana bar Shelamya, it cites another of his statements: Rav Ḥinnana bar Shelamya said in the name of Rav: Once a person’s teeth fall out and he has difficulty eating, his food diminshes accordingly, as it is stated: “And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and lack of bread in all your places” (Amos 4:6). The term “cleanness of teeth” is here a euphemism for having no teeth at all, which leads to a lack of bread. § The mishna teaches: In the case of a young woman who saw menstrual blood before marriage, while she was still in her father’s house, Beit Hillel say: They may engage in several acts of intercourse, as any bleeding throughout the entire night is attributed to the torn hymen. The Sages taught in a baraita: In the case of a young woman who saw menstrual blood while she was still in her father’s house, Beit Hillel say: All the night is hers, and the Sages give her one complete period of time during which she may attribute all bleeding to her torn hymen. And how long is a complete period of time in this context? Rabban Shimon ben Gamliel explained that it is one night and half of the next day. The Gemara asks: But do we require all this time of one night and half of a day for a complete period? And the Gemara raises a contradiction from a baraita: In the case of one whose winepresses or olive presses were impure and he wished to prepare his grapes and olives in a state of ritual purity, how does he act? He should rinse the planks used to press the grapes in the winepress, and the palm branches used as brooms, and the troughs,

Dissemination

Jacques Derrida

Translated by Barbara Johnson

The English version of Dissemination [is] an able translation by Barbara Johnson . . . . Derrida’s central contention is that language is haunted by dispersal, absence, loss, the risk of unmeaning, a risk which is starkly embodied in all writing. The distinction between philosophy and literature therefore becomes of secondary importance. Philosophy vainly attempts to control the irrecoverable dissemination of its own meaning, it strives—against the grain of language—to offer a sober revelation of truth. Literature—on the other hand—flaunts its own meretriciousness, abandons itself to the Dionysiac play of language. In Dissemination—more than any previous work—Derrida joins in the revelry, weaving a complex pattern of puns, verbal echoes and allusions, intended to ’deconstruct’ both the pretension of criticism to tell the truth about literature, and the pretension of philosophy to the literature of truth

אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. דָּם מִיפְקָד פְּקִיד, אוֹ חַבּוֹרֵי מִיחַבַּר? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר דָּם מִיפְקָד פְּקִיד: לַדָּם הוּא צָרִיךְ, וּשְׁרֵי. אוֹ דִּלְמָא לַפֶּתַח הוּא צָרִיךְ, וַאֲסִיר. וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר לַדָּם הוּא צָרִיךְ, וּפֶתַח מִמֵּילָא קָאָתֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר, אוֹ הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה — מְקַלְקֵל הוּא אֵצֶל הַפֶּתַח, אוֹ מְתַקֵּן הוּא אֵצֶל הַפֶּתַח? אִיכָּא דְּאָמְרִי: וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר דָּם חַבּוֹרֵי מִיחַבַּר — לַדָּם הוּא צָרִיךְ, וְאָסוּר, אוֹ דִּלְמָא לַהֲנָאַת עַצְמוֹ הוּא צָרִיךְ, וְשָׁרֵי? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר לַהֲנָאַת עַצְמוֹ הוּא צָרִיךְ, וְדָם מִמֵּילָא קָאָתֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה — מְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה אוֹ מְתַקֵּן בְּחַבּוּרָה הוּא? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר מְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה הוּא — בִּמְקַלְקֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה,
§ A dilemma was raised before the Sages: What is the halakha with regard to engaging in intercourse with one’s virgin bride for the first time on Shabbat? The dilemma is with regard to the nature of the blood that emerges as a result of the piercing of the hymen. Is it that the blood is pooled, and it is released once the hymen is pierced, so that no prohibition is violated? Or, is the blood flowing through vessels attached to the body, and it emerges as a result of a wound, so that he does violate a prohibition? And if you say that it is pooled and the intercourse does not cause a wound, there is an additional dilemma: Does the husband require the blood to flow, and that is his objective in performing the act, in which case it is permitted? Or, perhaps he requires the opening caused by the rupture of the hymen, and creating that opening is prohibited on Shabbat. And if you say that he requires the blood, and the opening comes about incidentally as an unintended consequence, is the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who said: An unintentional act, i.e., a permitted action from which a forbidden labor inadvertently ensued, is permitted? Or, is the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who said: An unintentional act is forbidden? And even if you say that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda in this regard, is this a destructive action vis-à-vis the opening, and is it consequently permitted on Shabbat because only constructive actions are forbidden? Or, perhaps it is a constructive action vis-à-vis the opening. Some say that the series of dilemmas is as follows: And if you say that the blood is flowing through vessels attached to the body and emerges as a result of a wound, does the husband require the blood, and engaging in intercourse is consequently prohibited, as his intent is to cause the wound? Or, perhaps he requires the act of intercourse solely for his own pleasure, and it is permitted. And if you say that he requires the act of intercourse solely for his own pleasure, and the blood comes incidentally, as it was not his intent to draw blood, is the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda with regard to an unintentional act, or is it in accordance with the opinion of Rabbi Shimon? And if you say that the halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda and unintentional acts are forbidden, is one destructive in causing the wound or constructive in causing the wound? And if you say that he is destructive in causing the wound, in cases involving destructive acts is the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who rules that one who performs any destructive act on Shabbat is exempt, even if he did so intentionally?
אוֹ הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. (אִיתְּמַר:) בְּבֵי רַב אָמְרִי: רַב שָׁרֵי וּשְׁמוּאֵל אָסַר. בִּנְהַרְדְּעָא אָמְרִי: רַב אָסַר וּשְׁמוּאֵל שָׁרֵי. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָיךְ: אֵלּוּ מְקִילִּין לְעַצְמָן וְאֵלּוּ מְקִילִּין לְעַצְמָן. וְרַב שָׁרֵי? וְהָאָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִזְקִיָּה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הַאי מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא — אָסוּר לְהַדּוֹקַהּ בְּיוֹמָא טָבָא! בְּהָהוּא אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״. וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי לַהּ בְּלָא גַּבְרֵי, רַב אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. לְעוֹלָם רַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר דָּם מִיפְקָד פְּקִיד — מְקַלְקֵל הוּא אֵצֶל הַפֶּתַח. לְהָךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר דָּם חַבּוֹרֵי מִיחַבַּר — מְקַלְקֵל בְּחַבּוּרָה הוּא. מֵתִיב רַב חִסְדָּא: תִּינוֹקֶת שֶׁלֹּא הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת וְנִשֵּׂאת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹתְנִין לָהּ אַרְבָּעָה לֵילוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד שֶׁתִּחְיֶה הַמַּכָּה. הִגִּיעַ זְמַנָּהּ לִרְאוֹת וְנִשֵּׂאת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: נוֹתְנִין לָהּ לַיְלָה הָרִאשׁוֹן. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת, אַרְבָּעָה לֵילוֹת. מַאי לָאו: דְּאִי לֹא בָּעַל, מָצֵי בָּעֵיל אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. אָמַר רָבָא: לָא, לְבַר מִשַּׁבָּת. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא ״עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אַרְבָּעָה לֵילוֹת״ קָתָנֵי? אֶלָּא, אָמַר רָבָא: כְּשֶׁבָּעַל. אִי כְּשֶׁבָּעַל, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? קָא מַשְׁמַע לַן דִּשְׁרֵי לְמִיבְעַל בְּשַׁבָּת, כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: פִּירְצָה דְּחוּקָה מוּתָּר לִיכָּנֵס בָּהּ בְּשַׁבָּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁמַּשִּׁיר צְרוֹרוֹת. מֵתִיב רַב יוֹסֵף: חָתָן פָּטוּר מִקְּרִיַּת שְׁמַע לַיְלָה הָרִאשׁוֹן עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה. מַאי לָאו, דִּטְרִיד דְּבָעֵי לְמִיבְעַל! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָא, דִּטְרִיד דְּלָא בְּעֵיל. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וּמִשּׁוּם טִירְדָּא פָּטוּר? אֶלָּא מֵעַתָּה, טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם, הָכִי נָמֵי דְּפָטוּר?! וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי — וְהָאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכׇל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָהּ חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶן ״פְּאֵר״! אֶלָּא אָמַר רָבָא: תַּנָּאֵי הִיא. דְּתָנָא חֲדָא: אִם לֹא עָשָׂה מַעֲשֶׂה בָּרִאשׁוֹן — פָּטוּר אַף בַּשֵּׁנִי, בַּשֵּׁנִי — פָּטוּר אַף בַּשְּׁלִישִׁי. וְתַנְיָא אִידַּךְ: רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי — פָּטוּר, שְׁלִישִׁי — חַיָּיב. וְאַבָּיֵי? הָתָם נָמֵי בְּטִירְדָּא פְּלִיגִי. וְהָנֵי תַּנָּאֵי כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי. דְּתַנְיָא: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — לֹא יִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת, וַחֲכָמִים מַתִּירִין. מַאן חֲכָמִים? אָמַר רַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״! אֲמַר לֵיהּ: לֹא כְּהַלָּלוּ בַּבְלִיִּים שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה, אֶלָּא יֵשׁ בְּקִיאִין בְּהַטָּיָיה. אִם כֵּן, טוֹרֶד לָמָּה? לְשֶׁאֵינוֹ בָּקִי. יֹאמְרוּ: בָּקִי — מוּתָּר, שֶׁאֵינוֹ בָּקִי — אָסוּר! רוֹב בְּקִיאִין הֵן. אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה שׁוֹשְׁבִינִין, לָמָּה? מַפָּה לָמָּה? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שֶׁמָּא יִרְאֶה וִיאַבֵּד. מֵתִיב רַבִּי אַמֵּי: הַמֵּפִיס מוּרְסָא בְּשַׁבָּת, אִם לַעֲשׂוֹת לָהּ פֶּה — חַיָּיב. וְאִם לְהוֹצִיא מִמֶּנָּה לֵיחָה — פָּטוּר. הָתָם, פְּקִיד וַעֲקִיר. הָכָא, פְּקִיד וְלָא עֲקִיר. רַבִּי אַמֵּי שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: וְהָא לָא כְּתִיבָא כְּתוּבָּתָהּ! אֲמַר לְהוּ: אַתְפְּסוּהָ מִטַּלְטְלִין. רַב זְבִיד שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. אִיכָּא דְּאָמְרִי: רַב זְבִיד גּוּפֵיהּ בְּעַל בַּתְּחִלָּה בְּשַׁבָּת. רַב יְהוּדָה שְׁרָא לְמִיבְעַל בַּתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב. אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לָא תֵּימָא בְּיוֹם טוֹב דִּשְׁרֵי, הָא בְּשַׁבָּת אֲסִיר, דְּהוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי שְׁרֵי, וּמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה כָּךְ הָיָה. רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: בְּיוֹם טוֹב שְׁרֵי, בְּשַׁבָּת אֲסִיר. אֲמַר לֵיהּ רַב פַּפִּי לְרַב פָּפָּא: מַאי דַּעְתָּיךְ — מִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה חַבּוּרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ? אֶלָּא מֵעַתָּה, מוּתָּר לַעֲשׂוֹת מוּגְמָר בְּיוֹם טוֹב, דְּמִתּוֹךְ שֶׁהוּתְּרָה הַבְעָרָה לְצוֹרֶךְ, הוּתְּרָה נָמֵי שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ! אֲמַר לֵיהּ, עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכׇל נֶפֶשׁ״ — דָּבָר הַשָּׁוֶה לְכׇל נֶפֶשׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, נִזְדַּמֵּן לוֹ צְבִי בְּיוֹם טוֹב, הוֹאִיל וְאֵינוֹ שָׁוֶה לְכׇל נֶפֶשׁ, הָכִי נָמֵי דַּאֲסִיר לְמִשְׁחֲטֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא דְּבַר (הַ)צוֹרֶךְ לְכׇל נֶפֶשׁ קָאָמֵינָא, צְבִי צָרִיךְ לְכׇל נֶפֶשׁ הוּא. אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי, הוֹרָה רַבִּי יוֹחָנָן בְּצַיְידָן: אָסוּר לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת. וּמִי אִיכָּא הוֹרָאָה לְאִיסּוּר? אִין, וְהָתְנַן: הוֹרוּהָ בֵּית הִלֵּל שֶׁתְּהֵא נְזִירָה עוֹד שֶׁבַע שָׁנִים אֲחֵרוֹת. וְאִי נָמֵי, כִּי הָא דְּתַנְיָא: חוּט הַשִּׁדְרָה שֶׁנִּפְסַק בְּרוּבּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֲפִילּוּ נִיקַּב. הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי יַעֲקֹב. אָמַר רַב הוּנָא: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יַעֲקֹב. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, שָׁאַל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן יַעֲקֹב דְּמִן צוּר אֶת רַבִּי יוֹחָנָן בְּצַיְידָן, וַאֲנָא שְׁמַעִי: מַהוּ לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת, וַאֲמַר לֵיהּ: אָסוּר. וְהִלְכְתָא: מוּתָּר לִבְעוֹל בַּתְּחִלָּה בַּשַּׁבָּת. אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אַחַת בְּתוּלָה וְאַחַת אַלְמָנָה טְעוּנָה בְּרָכָה. וּמִי אָמַר רַב הוּנָא הָכִי? וְהָאָמַר רַב הוּנָא: אַלְמָנָה אֵינָהּ טְעוּנָה בְּרָכָה! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּבָחוּר שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה, כָּאן בְּאַלְמוֹן שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה. וְאַלְמוֹן שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה לָא? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר לִי הוּנָא בַּר נָתָן, תָּנָא: מִנַּיִן לְבִרְכַּת חֲתָנִים בַּעֲשָׂרָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִזִּקְנֵי הָעִיר וַיֹּאמֶר שְׁבוּ פֹה וַיֵּשֵׁבוּ״. וּבוֹעַז אַלְמוֹן שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה הֲוָה. מַאי ״אֵינָהּ טְעוּנָה בְּרָכָה״ דְּאָמַר רַב הוּנָא — אֵינָהּ טְעוּנָה בְּרָכָה כׇּל שִׁבְעָה, אֲבָל יוֹם אֶחָד טְעוּנָה בְּרָכָה. אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: שָׁקְדוּ חֲכָמִים עַל תַּקָּנַת בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל שֶׁיְּהֵא שָׂמֵחַ עִמָּהּ שְׁלֹשָׁה יָמִים. בְּמַאי: אִי בְּבָחוּר, הָאָמְרַתְּ שִׁבְעָה! אִי בְּאַלְמוֹן, הָאָמְרַתְּ יוֹם אֶחָד? אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּאַלְמוֹן — יוֹם אֶחָד לִבְרָכָה, וּשְׁלֹשָׁה לְשִׂמְחָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בְּבָחוּר — שִׁבְעָה לִבְרָכָה, וּשְׁלֹשָׁה לְשִׂמְחָה.
Or, is the halakha in accordance with the opinion of Rabbi Shimon, who ruled that one who is destructive in causing a wound on Shabbat is liable if he did so intentionally? With regard to the halakha of engaging in intercourse with one’s virgin bride on Shabbat, it was stated that in the school of Rav they say: Rav permitted doing so and Shmuel prohibited doing so. In Neharde’a, where Shmuel lived, they say: Rav prohibited doing so and Shmuel permitted doing so. Rav Naḥman bar Yitzḥak said: And your mnemonic is: These are lenient with regard to themselves, and those are lenient with regard to themselves. Each attributes the lenient ruling to the local halakhic authority, whose ruling is binding in that locale. The Gemara asks: And did Rav permit engaging in intercourse in those circumstances? But didn’t Rav Shimi bar Ḥizkiyya say in the name of Rav: In the case of this cloth stopper of a barrel [nazyata], it is prohibited to insert it tightly in the spout of the barrel on a Festival, because in the process liquid will be squeezed from the cloth, and squeezing liquids is prohibited on Shabbat and Festivals. Apparently, Rav prohibits even unintentional actions. The Gemara answers: In the case of the barrel, even Rabbi Shimon concedes, as it is Abaye and Rava who both say: Rabbi Shimon concedes in the case of: Cut off its head and will it not die, i.e., a case that involves inevitable consequences like the decapitation of an animal, that the action is forbidden. Here, the liquid will inevitably be squeezed from the cloth. The Gemara asks: But didn’t Rav Ḥiyya bar Ashi say that Rav said with regard to unintentional acts: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and Rav Ḥanan bar Ami said that Shmuel said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon. And Rav Ḥiyya bar Avin taught these rulings directly, without citing additional men who transmitted them. Rav said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and Shmuel said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Shimon. How then did Rav permit intercourse with one’s virgin bride on Shabbat? The Gemara answers: Actually, Rav holds in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. According to that version that said that the blood is pooled, he is destructive vis-à-vis the opening. According to that version that said that blood is flowing through blood vessels attached to the body, he is destructive in causing the wound, and Rabbi Yehuda concedes that it is permitted. Rav Ḥisda raised an objection from a mishna (Nidda 64b). With regard to a young girl whose time to see the flow of menstrual blood has not arrived, as she has not yet reached puberty, and she married, Beit Shammai say: One gives her four nights during which she may engage in intercourse, as any blood is attributed to the ruptured hymen. Beit Hillel say: There is no limit. Rather, any blood she sees is attributed to the ruptured hymen until the wound heals. If, however, her time to see the flow of menstrual blood has arrived, as she has reached the age of puberty, even if she has not yet menstruated, and she married, Beit Shammai say: One gives her the first night, during which the blood is attributed to the wound. Thereafter, the blood is presumed to be menstrual blood, and she is forbidden to her husband. Beit Hillel say: One gives her from Wednesday, the day designated for marriage of a virgin, until the conclusion of Shabbat, four nights. During that period, any blood is attributed to the wound, and she is permitted to her husband. What, is it not referring to a case where if he did not yet engage in full-fledged intercourse, i.e., rupturing the hymen, with his bride, he may engage in full-fledged intercourse with her even on Shabbat? Apparently, it is permitted to engage in intercourse with a virgin on Shabbat. Rava said: No, it is referring to any other day except for Shabbat. Abaye said to him: But isn’t it taught: Until the conclusion of Shabbat, four nights? Four nights from Wednesday until the conclusion of Shabbat includes Shabbat. Rather, Rava said: It is referring to a case where he engaged in full-fledged intercourse with his bride before Shabbat. Therefore, there is no concern lest he cause a wound on Shabbat. However, if it is referring to a case where he already engaged in intercourse, what is the tanna teaching us when he says that it is permitted to have intercourse with her even on Shabbat? He teaches us that although it might cause bleeding, it is permitted to engage in intercourse on Shabbat, in accordance with the statement of Shmuel, as Shmuel said: It is permitted to enter into a narrow opening in a wall on Shabbat, although doing so causes pebbles to fall from the wall. Here too, although it might cause a wound and bleeding, intercourse is permitted on Shabbat. Rav Yosef raised an objection from a mishna (Berakhot 16a): A groom is exempt from the mitzva of reciting Shema on the first night of his marriage to a virgin on Wednesday night, until Saturday night, if he has not taken action and consummated the marriage. What, is it not that he is exempt due to the fact that he is preoccupied because he wishes to engage in intercourse with her and is concerned that he will fail to do so properly? Apparently, if he did not yet consummate the marriage, he is exempt from reciting Shema even on Shabbat, indicating that it is permitted to engage in intercourse on Shabbat. Abaye said to him: No. It can be explained that he is exempt from reciting Shema because he is preoccupied due to the fact that he did not yet engage in intercourse with her. No proof may be cited with regard to engaging in intercourse on Shabbat. Rava said to Abaye: And is one exempt due to preoccupation? If that is so, would one whose ship sunk at sea also be exempt? The Gemara reinforces its question: And if you would say: In fact, that is so, didn’t Rabbi Abba bar Zavda say that Rav said: A mourner is obligated in all the mitzvot in the Torah except for the mitzva to don phylacteries, as the term splendor is stated with regard to phylacteries: “Make no mourning for the dead; bind your splendor upon yourself” (Ezekiel 24:17). Splendor is antithetical to mourning. If a mourner, who is clearly pained and preoccupied, is obligated to recite Shema, then certainly all others who are preoccupied due to events that transpired in the past should be obligated. If the groom is exempt, it must be due to his preoccupation with a mitzva that remains incumbent upon him to perform in the future. Rather, Rava said: This matter of intercourse with a virgin on Shabbat is subject to a dispute between tanna’im, as one tanna taught: If he did not take action on the first night he is exempt from reciting Shema even on the second. If he failed to consummate the marriage on the second night he is exempt even on the third night, which is Shabbat evening. And another baraita is taught: On the first and second nights he is exempt; on the third he is obligated to recite Shema. He is obligated on the third night, even if he did not yet consummate the marriage, because the third night is Shabbat, when intercourse with his virgin wife is forbidden. The different rulings in the two baraitot indicate that there is a tannaitic dispute with regard to intercourse with a virgin on Shabbat. And how does Abaye respond to this proof? He says that there too, it can be explained that it is with regard to preoccupation that the tanna’im disagree. Everyone agrees that it is prohibited to engage in intercourse with a virgin on Shabbat. The dispute is whether or not one’s preoccupation with the fact that he has not yet performed the mitzva of consummating the marriage in the past is considered preoccupation with a mitzva, which would exempt him from reciting Shema? And the dispute between these tanna’im in the baraitot cited is parallel to the dispute between these tanna’im, as it is taught in another baraita: With regard to one who marries a virgin, he may not engage in intercourse with her for the first time on Shabbat, and the Rabbis permit doing so. The Gemara asks: Who are the Rabbis that permit doing so? Rabba said: It is the opinion of Rabbi Shimon, who said: An unintentional act is permitted on Shabbat. Since one’s intention is to perform a permitted action, i.e., the consummation of the marriage, and there is no intent to perform a forbidden action, any forbidden action that may ensue is not a source of concern. Abaye said to Rabba: But doesn’t Rabbi Shimon concede that in the case of: Cut off its head and will it not die, i.e., inevitable consequences, one is not exempted by lack of intent. Since rupture of the hymen and the subsequent bleeding is inevitable, Rabbi Shimon would concede that intercourse with a virgin is forbidden. Rabba said to him: Unlike these Babylonians, who are not experts in diverting during intercourse and are unable to engage in intercourse without rupturing the hymen, there are those who are experts in diverting. Therefore, rupture of the hymen is not an inevitable consequence. The Gemara asks: If so, and the groom is expert in diverting, why is there preoccupation that renders him exempt from reciting Shema? The Gemara answers: The exemption due to preoccupation is limited to one who is not expert. The Gemara asks: If so, the Sages should say explicitly: One who is expert is permitted to have intercourse with a virgin on Shabbat, and one who is not expert is prohibited from doing so. The Gemara answers: The majority of men are experts in this matter. Therefore, rupture of the hymen is not an inevitable consequence, and intercourse is permitted on Shabbat. Rava bar Rav Ḥanan said to Abaye: If that is so, and most people are able to engage in intercourse with a virgin without rupturing the hymen, why are groomsmen stationed to ensure that no deceit is employed by the groom with regard to the bride’s virginity? And why is a sheet necessary to determine whether there was blood? The absence of blood proves nothing if intercourse is possible without blood. Abaye said to him: There, the groomsmen and the sheet are necessary lest the groom see blood and seek to destroy it intentionally. Certainly, if he seeks to engage in intercourse and keep the hymen intact he can do so. However, if he engages in full-fledged intercourse and the hymen is ruptured, the Sages sought to ensure that the facts are clear. Rav Ami raised an objection from a mishna (Eduyyot 2:5): With regard to one who drains an abscess on Shabbat, if his intent is to create a permanent opening so that the abscess will dry, he is liable to receive punishment for performing an action similar to the prohibited labor of building on Shabbat. However, if he created the opening to remove pus, he is exempt. In this case, exempt means permitted ab initio. Ostensibly, intercourse with a virgin is comparable to creating an opening in an abscess. Why then, would intercourse with a virgin be forbidden on Shabbat? The Gemara rejects the proof: There, the pus in the abscess is pooled in one place and completely removed from the vessels in the flesh. In creating the opening, he creates nothing enduring. Here, however, in the case of the ruptured hymen, even according to the opinion that the blood is pooled, it is not completely removed from the blood vessels in the flesh. Through intercourse, the blood is removed from its place, which constitutes an aspect of a prohibited labor. The Gemara relates: Rav Ami permitted one to engage in intercourse with his virgin wife for the first time on Shabbat. The Sages said to him: But her marriage contract is not yet written. Engaging in conjugal relations with one’s wife without a marriage contract is considered an act of promiscuity. He said to them: Have her seize a portion of her husband’s movable property equivalent to the value of her marriage contract, and that will serve as a deposit until he writes the marriage contract. He may then engage in sexual relations with her. The Gemara relates: Rav Zevid permitted one to engage in intercourse with his virgin wife for the first time on Shabbat. There are those who say: Rav Zevid himself engaged in intercourse with his virgin wife for the first time on Shabbat. It was further related: Rav Yehuda permitted one to engage in intercourse with his virgin wife for the first time on a Festival. Rav Pappi said in the name of Rava: Do not infer and say: It is on a Festival that it is permitted, but on Shabbat it is prohibited, similar to actions involving food preparation, which are permitted on Festivals and prohibited on Shabbat, as the same is true that even on Shabbat it is permitted. And the reason Rav Yehuda issued his ruling with regard to a Festival is due to the fact that the incident that took place, took place in this way. Rav Pappa said in the name of Rava: According to Rav Yehuda, on a Festival it is permitted, on Shabbat it is prohibited. Rav Pappi said to Rav Pappa: What is your thinking? Is it: Since causing a wound was permitted on a Festival when performed for the purpose of food preparation, it was also permitted when not performed for the purpose of food preparation? If that is so, it would be permitted to prepare incense [mugmar] on a Festival due to the following reason: Since kindling a fire was permitted on a Festival when performed for the purpose of food preparation, it was also permitted when not performed for the purpose of food preparation. Rav Pappa said to him: It is about your assertion that the verse states with regard to a Festival: “Save that which every person must eat, that alone may be done by you” (Exodus 12:16), indicating a matter that is equal for every person. Incense is burned only by those who are particularly delicate. It is not equally utilized by everyone, and therefore it is not permitted. Intercourse, on the other hand, is universally practiced. Rav Aḥa, son of Rava, said to Rav Ashi: If that is so, if a deer happened to come into his possession on a Festival, since it is not a food that is equal for every person, would the ruling also be that it is prohibited to slaughter it? Rav Ashi said to him: I said a matter that is a need for every person, and deer meat is a matter that although difficult to acquire, is a need for every person. Incense, even when available, is not universally utilized. Rabbi Ya’akov bar Idi said: Rabbi Yoḥanan issued a ruling in the city of Tzaidan: It is prohibited to engage in intercourse with one’s virgin wife for the first time on Shabbat. The Gemara asks: And is there a ruling issued to prohibit an action? Typically, that language is utilized in reference to a firmly established ruling. A stringent ruling can be issued even based on uncertainty. In contrast, a lenient ruling can be issued only if the matter is clearly established by means of tradition or the reasoning of the Sage issuing the ruling. The Gemara answers: Yes, that language is used with regard to a stringent ruling, as didn’t we learn the following in a mishna (Nazir 19b): When Queen Helene’s son went to war, she took a vow to be a nazirite for seven years, and she fulfilled that vow for the duration of her stay in the Diaspora? When she immigrated to Eretz Yisrael, Beit Hillel issued a ruling that she shall be a nazirite for seven additional years. Apparently, rulings are issued to prohibit an action as well. And alternatively, this is similar to that which is taught in a baraita: If a majority of the spinal cord of an animal is severed, the animal is a tereifa; this is the statement of Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Ya’akov says: Even if the spinal cord is perforated but otherwise intact, the animal is a tereifa. The baraita continues: Rabbi Yehuda HaNasi issued a ruling in accordance with the opinion of Rabbi Ya’akov. Here too, the term: Issue a ruling, is employed with regard to a stringent ruling. Rav Huna said: Despite the fact that Rabbi Yehuda HaNasi ruled in accordance with his opinion, the halakha is not in accordance with the opinion of Rabbi Ya’akov, but rather it is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi. This is one version of this discussion. Rav Naḥman bar Yitzḥak taught this alternative version of the ruling of Rabbi Yoḥanan. Rav Abbahu said: Rabbi Yishmael ben Ya’akov, who is from Tyre, asked Rabbi Yoḥanan in Tzaidan, and I heard the exchange: What is the halakha with regard to engaging in intercourse with one’s virgin wife for the first time on Shabbat? And he said to him: It is prohibited. The Gemara concludes: And the halakha is that it is permitted to engage in intercourse with one’s virgin wife for the first time on Shabbat, and one need not be concerned lest he cause a wound, create an opening, or initiate bleeding. § Rabbi Ḥelbo said that Rav Huna said that Rabbi Abba bar Rav Zavda said that Rav said: Both a virgin and a widow who marry require that the benediction of the grooms be recited. The Gemara asks: Did Rav Huna say that? But didn’t Rav Huna say: A widow does not require that a benediction be recited? The Gemara answers: This is not difficult. Here, where Rav Huna said that a widow requires a benediction, it is with regard to a bachelor who married a widow. There, where Rav Huna said she does not require a benediction, it is with regard to a widower who married a widow. The Gemara asks: And does a widower who married a widow not require a benediction to be recited? But didn’t Rav Naḥman say: Huna bar Natan said to me that it was taught: From where is it derived that the benediction of the grooms is recited in a quorum of ten men? It is as it is stated with regard to Boaz, who married Ruth: “And he took ten men of the Elders of the city and said: Sit you here, and they sat” (Ruth 4:2). And when Boaz married Ruth, he was a widower marrying a widow. As that is the primary source for the obligation to recite the benediction, apparently the benediction is recited even in that case. The Gemara answers: What is the meaning of: Does not require a benediction, that Rav Huna stated? It means that she does not require a benediction all seven days of the wedding celebration, but everyone agrees that for one day, she requires that a benediction be recited. The Gemara asks: However, that which is taught in a baraita, that the Sages were assiduous in seeing to the well-being of Jewish women, ensuring that the groom will rejoice with her three days, and that is why they established that a widow is married on Thursday, with regard to what circumstance is the baraita speaking? If it is with regard to a bachelor who marries a widow, didn’t you say he celebrates seven days; why then did the Sages see to a mere three-day celebration? If it is with regard to a widower who marries a widow, didn’t you say he celebrates for one day? Why then did the Sages see to a three-day celebration? The Gemara answers that this can be resolved in several manners. If you wish, say: In the case of a widower marrying a widow, there is one day for benediction and three days for celebration. The wedding is scheduled on Thursday to facilitate a three-day celebration. And if you wish, say instead: In the case of a bachelor marrying a widow, there are seven days for benediction and there are three days for celebration, during which he must refrain from going to work.
(כח) וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכׇל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃
(28) God blessed them and God said to them, “Be fertile and increase, fill the earth and master it; and rule the fish of the sea, the birds of the sky, and all the living things that creep on earth.”
שֶׁסּוֹפָהּ לְהִצְטַעֵר תַּחַת בַּעֲלָהּ. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ דּוֹמֶה נִבְעֶלֶת בְּאוֹנֶס לְנִבְעֶלֶת בְּרָצוֹן. אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: צַעַר שֶׁל פִּיסּוּק הָרַגְלַיִם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״וַתְּפַשְּׂקִי אֶת רַגְלַיִךְ לְכׇל עוֹבֵר״. אִי הָכִי, מְפוּתָּה נָמֵי! אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מָשָׁל דִּמְפוּתָּה לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְאָדָם שֶׁאָמַר לַחֲבֵירוֹ: קְרַע שִׁירָאִין שֶׁלִּי וְהִפָּטֵר. שֶׁלִּי?! דַּאֲבוּהּ נִינְהוּ? אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: פִּקְּחוֹת שֶׁבָּהֶן אוֹמְרוֹת: מְפוּתָּה אֵין לָהּ צַעַר. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּאִית לַהּ? אָמַר אַבָּיֵי: אֲמַרָה לִי אֵם, כְּמַיָּא חַמִּימֵי עַל רֵישֵׁיהּ דְּקַרְחָא. רָבָא אָמַר: אֲמַרָה לִי בַּת רַב חִסְדָּא: כִּי רִיבְדָּא דְכוּסִילְתָּא. רַב פָּפָּא אָמַר: אֲמַרָה לִי בַּת אַבָּא סוּרָאָה: כִּי נַהֲמָא אַקּוּשָׁא בְּחִינְכֵי. הָאוֹנֵס נוֹתֵן מִיָּד הַמְפַתֶּה לִכְשֶׁיּוֹצִיא וְכוּ׳. לִכְשֶׁיּוֹצִיא?! אִשְׁתּוֹ הִיא? אָמַר אַבָּיֵי: אֵימָא לִכְשֶׁלֹּא יִכְנוֹס. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַמְפַתֶּה נוֹתֵן לִכְשֶׁלֹּא יִכְנוֹס, בּוֹשֶׁת וּפְגָם נוֹתֵן מִיָּד. וְאֶחָד הָאוֹנֵס וְאֶחָד הַמְפַתֶּה, בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב.
that she will ultimately suffer the same pain during intercourse when under the authority of her husband? They said to him: One who has intercourse against her will is not comparable to one who has intercourse willingly. Apparently, the pain associated with rape is a direct result of the forced intercourse and not of some associated cause. Rather, Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh said: It refers to the pain of spreading her legs during intercourse. And likewise, the verse says: “And you opened your legs to every passerby” (Ezekiel 16:25). The Gemara asks: If so, a seduced woman should also be obligated to make that payment as well. Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh stated a parable: To what can this matter of a seducer be compared? It can be compared to a person who said to another: Tear my silk and be exempt from payment. Since she engaged in relations of her own volition, she certainly absolved him of payment for the pain. The Gemara asks: Tear my silk? It is not her silk, and therefore she may not waive payment for damage to it; it is the silk of her father, as the fine and the other payments are paid to him. Rather, Rav Naḥman said that Rabba bar Avuh said that the clever women among them say that a seduced woman has no pain during intercourse, as she is a willing participant. The Gemara asks: But don’t we see that even a married woman has pain when she engages in sexual relations for the first time? Abaye said: My foster mother told me that the pain is like hot water on the head of a bald man. Rava said: My wife, Rav Ḥisda’s daughter, told me that it is like the stab of a bloodletting knife. Rav Pappa said: My wife, Abba Sura’s daughter, told me that it is like the feeling of hard bread on the gums. When a woman engages in intercourse willingly, the pain is negligible. Therefore, the seducer is not obligated to pay for pain. § The mishna continues: The rapist gives payment immediately, and the seducer when he releases her, etc. The Gemara asks: When he releases her? Is she his wife? He did not yet marry her, so how can the mishna use the language of divorce? Abaye said: Say that he gives payment when he opts not to marry her. If he marries her he need not pay. That opinion was also taught in a baraita: Although they said that the seducer gives the fine when he opts not to marry her, the compensation for her humiliation and degradation he gives immediately. The baraita continues: Although both the rapist and the seducer are obligated to marry their victim, both she and her father are able to prevent the marriage.

The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World

Elaine Scarry

Part philosophical meditation, part cultural critique, The Body in Pain is a profoundly original study that has already stirred excitement in a wide range of intellectual circles. The book is an analysis of physical suffering and its relation to the numerous vocabularies and cultural forces--literary, political, philosophical, medical, religious--that confront it.

Elaine Scarry bases her study on a wide range of sources: literature and art, medical case histories, documents on torture compiled by Amnesty International, legal transcripts of personal injury trials, and military and strategic writings by such figures as Clausewitz, Churchill, Liddell Hart, and Kissinger, She weaves these into her discussion with an eloquence, humanity, and insight that recall the writings of Hannah Arendt and Jean-Paul Sartre.

Scarry begins with the fact of pain's inexpressibility. Not only is physical pain enormously difficult to describe in words--confronted with it, Virginia Woolf once noted, "language runs dry"--it also actively destroys language, reducing sufferers in the most extreme instances to an inarticulate state of cries and moans. Scarry analyzes the political ramifications of deliberately inflicted pain, specifically in the cases of torture and warfare, and shows how to be fictive. From these actions of "unmaking" Scarry turns finally to the actions of "making"--the examples of artistic and cultural creation that work against pain and the debased uses that are made of it. Challenging and inventive, The Body in Pain is landmark work that promises to spark widespread debate.

Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man

Daniel Boyarin

In a book that will both enlighten and provoke, Daniel Boyarin offers an alternative to the prevailing Euroamerican warrior/patriarch model of masculinity and recovers the Jewish ideal of the gentle, receptive male. The Western notion of the aggressive, sexually dominant male and the passive female reaches back through Freud to Roman times, but as Boyarin makes clear, such gender roles are not universal. Analyzing ancient and modern texts, he reveals early rabbis—studious, family-oriented—as exemplars of manhood and the prime objects of female desire in traditional Jewish society.

Challenging those who view the "feminized Jew" as a pathological product of the Diaspora or a figment of anti-Semitic imagination, Boyarin argues that the Diaspora produced valuable alternatives to the dominant cultures' overriding gender norms. He finds the origins of the rabbinic model of masculinity in the Talmud, and though unrelentingly critical of rabbinic society's oppressive aspects, he shows how it could provide greater happiness for women than the passive gentility required by bourgeois European standards.

Boyarin also analyzes the self-transformation of three iconic Viennese modern Jews: Sigmund Freud, the father of psychoanalysis; Theodor Herzl, the founder of Zionism; and Bertha Pappenheim (Anna O.), the first psychoanalytic patient and founder of Jewish feminism in Germany. Pappenheim is Boyarin's hero: it is she who provides him with a model for a militant feminist, anti-homophobic transformation of Orthodox Jewish society today.

The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis

Barbara Creed

In almost all critical writings on the horror film, woman is conceptualised only as victim. In The Monstrous-Feminine Barbara Creed challenges this patriarchal view by arguing that the prototype of all definitions of the monstrous is the female reproductive body.


With close reference to a number of classic horror films including the Alien trilogy, The Exorcist and Psycho, Creed analyses the seven `faces' of the monstrous-feminine: archaic mother, monstrous womb, vampire, witch, possessed body, monstrous mother and castrator. Her argument that man fears woman as castrator, rather than as castrated, questions not only Freudian theories of sexual difference but existing theories of spectatorship and fetishism, providing a provocative re-reading of classical and contemporary film and theoretical texts.

Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times

Jasbir K. Puar

Ten years on, Jasbir K. Puar’s pathbreaking Terrorist Assemblages remains one of the most influential queer theory texts and continues to reverberate across multiple political landscapes, activist projects, and scholarly pursuits. Puar argues that configurations of sexuality, race, gender, nation, class, and ethnicity are realigning in relation to contemporary forces of securitization, counterterrorism, and nationalism. She examines how liberal politics incorporate certain queer subjects into the fold of the nation-state, shifting queers from their construction as figures of death to subjects tied to ideas of life and productivity. This tenuous inclusion of some queer subjects depends, however, on the production of populations of Orientalized terrorist bodies. Heteronormative ideologies that the U.S. nation-state has long relied on are now accompanied by what Puar calls homonationalism—a fusing of homosexuality to U.S. pro-war, pro-imperialist agendas.

As a concept and tool of biopolitical management, homonationalism is here to stay. Puar’s incisive analyses of feminist and queer responses to the Abu Ghraib photographs, the decriminalization of sodomy in the wake of the Patriot Act, and the profiling of Sikh Americans and South Asian diasporic queers are not instances of a particular historical moment; rather, they are reflective of the dynamics saturating power, sexuality, race, and politics today.