ELI Talks: Sam Fleischacker

והיסוד השמיני הוא תורה מן השמים. והוא, שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה היא התורה שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה עליו כולה מאת ה’ הגעה שקורים אותה על דרך ההשאלה דבור, ואין יודע איכות אותה ההגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיעה אליו, ושהוא במעלת לבלר שקורין לפניו והוא כותב כולה תאריכיה וספוריה ומצותיה, וכך נקרא מחוקק.ואין הבדל בין ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען, ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד, או אנכי ה’, ושמע ישראל ה’ אלהינו ה’ אחד, הכל מפי הגבורה והכל תורת ה’ תמימה טהורה קדושה אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקלפה, ושאלו התאריכים והספורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם, וזהו ענין אין תורה מן השמים, אמרו שהוא האומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו וזה הוא כי דבר ה’ בזה – יתעלה ה’ ממה שאומרים הכופרים – אלא כל אות שבה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינו ה’, ולא תושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלהי יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך. וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה, וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולב והשופר והציצית והתפילים וזולתם היא עצמה הצורה שאמר ה’ למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל שליחות נאמן במה שהביא, והדבור המורה על היסוד הזה השמיני הוא אמרו בזאת תדעון כי ה’ שלחני וכו’ כי לא מלבי.

Maimonides, The eighth Principle of Faith [from Maimonides' Commentary to the Mishnah]

The eighth principle is that the Torah is from Heaven. This means that we believe that the entire Torah that is in our hands today is the Torah that was given to Moses, and that it is from the Powerful One entirely. Meaning, that it came to [Moses] entirely from God, in the kind of transmission that may be referred to metaphorically as “speech.” No one knows the nature of that transmission except the person, may peace be upon him, who received it. He was akin to a scribe before whom something is dictated and he writes it all down, dates, numbers and commands…. [To the Sages, King] Manasseh was the greatest denier and forsaker—more than any other denier—since he believed that the Torah had an inner core and an outer shell (b San. 99b) and that the dates and stories offer no benefit and that Moses wrote them himself. This is the meaning of [the heretical declaration] ‘the Torah is not from heaven’ (m. San 10). [The Sages] said that this refers toa person who says that the entire Torah is from the Holy One, except for one verse, which the Holy One did not say but Moses said it on his own. … Rather, every letter of the Torah contains within it wisdom and wonders to whomever the Lord has granted the wisdom to discern it.… The biblical passage that supports this eighth principle is …. “By this you shall know that it was the Lord who sent me to do all these things; that they are not of my own devising” (Num. 16:28).”

(ג) מעשה ברבי ינאי, שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר. א"ל: משגח רבי מתקבלא גבן? אמר לו: אין. הכניסו לביתו האכילו והשקהו. בדקו במקרא ולא מצאו, במשנה ולא מצאו, באגדה ולא מצאו, בתלמוד ולא מצאו. א"ל: סב בריך. א"ל: יברך ינאי בביתיה. א"ל: אית בך אמר מה דאנא אמר לך? א"ל: אין. א"ל: אמור אכול כלבא פיסתיא דינאי, קם תפסיה. א"ל: ירותתי גבך דאת מונע לי. א"ל ומה ירתותך גבי? א"ל: חד זמן הוינא עבר קמי בית ספרא, ושמעית קלהון דמניקיא אמרין (דברים לב): תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, מורשה קהלת ינאי אין כתיב כאן, אלא קהלת יעקב?! א"ל: למה זכיתה למיכלא על פתורי? אמר לו: מיומי לא שמעית מילא בישא וחזרתי למרה, ולא חמית תרין דמתכתשין דין עם דין, ולא יהבית שלמא ביניהון. א"ל: כל הדא דרך ארץ גבך וקריתך כלבא?! .... דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (בראשית ג): לשמור את דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ ואח"כ עץ החיים, זו תורה.

(3) Rabbi Yannai was once walking along the road, and saw a man who was extremely well dressed. Rabbi Yannai said to him: Would you like to come over to my house? The man replied: Yes. Rabbi Yannai brought him into his home, and gave him food and drink. As they were eating and drinking together, he examined him in his knowledge of Bible, and found out that he had none; examined his knowledge of Mishnah, and realized that he had none; his knowledge of legends, and saw that he had none; his knowledge of Talmud and saw he had none. Rabbi Yannai then told him: Wash and recite grace. Said the guest: Let Yannai recite grace in his own home. Seeing that he could not even recite a blessing, Yannai told him: Can you at least repeat what I say? Said he: Yes. Said Rabbi Yannai: repeat the following: 'A dog has eaten Yannai's bread.' Offended, the man stood up, and grabbed Rabbi Yannai by the coat! He then said: My inheritance is with you, and you are withholding it from me! Said Rabbi Yannai with puzzlement: What legacy of yours is there with me? He replied: Once I passed by a school, and I heard the voices of the little children saying: 'Moses gave us the Torah, the inheritance of the congregation of Jacob.' They did not say 'the inheritance of the congregation of Yannai,' but the 'congregation of Jacob.' Rabbi Yannai asked, “How then are you worthy to eat at my table?” The guest replied, “Never have I heard an evil word spoken against me and returned to argue with the person who spoke it. Never have I seen two people arguing without making peace between them.” Rabbi Yannai then said, “you have so much Derech Eretz and I called you a dog.” ... Rabbi Ishmael son of rav Nachman said: Derech eretz precedes Torah by 26 generations, since it is written “and to guard the way to the Tree of Life” (Genesis 3). “Way” is the derech eretz, and only after that comes “Tree of Life” which is Torah.