Being in the Business of Tikkun Olam An ELI Talk by Anita Zucker

() מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוד:

() עַל כֵּן נְקַוֶּה לְּךָ ה' אֱלהֵינוּ לִרְאות מְהֵרָה בְּתִפְאֶרֶת עֻזֶּךָ. לְהַעֲבִיר גִּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ. וְהָאֱלִילִים כָּרות יִכָּרֵתוּן. לְתַקֵּן עולָם בְּמַלְכוּת שַׁדַּי. וְכָל בְּנֵי בָשר יִקְרְאוּ בִשְׁמֶךָ לְהַפְנות אֵלֶיךָ כָּל רִשְׁעֵי אָרֶץ. יַכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל יושְׁבֵי תֵבֵל. כִּי לְךָ תִּכְרַע כָּל בֶּרֶךְ. תִּשָּׁבַע כָּל לָשׁון. לְפָנֶיךָ ה' אֱלהֵינוּ יִכְרְעוּ וְיִפּלוּ. וְלִכְבוד שִׁמְךָ יְקָר יִתֵּנוּ. וִיקַבְּלוּ כֻלָּם אֶת על מַלְכוּתֶךָ. וְתִמְלךְ עֲלֵיהֶם מְהֵרָה לְעולָם וָעֶד. כִּי הַמַּלְכוּת שֶׁלְּךָ הִיא וּלְעולְמֵי עַד תִּמְלךְ בְּכָבוד. כַּכָּתוּב בְּתורָתֶךָ. ה' יִמְלךְ לְעולָם וָעֶד: וְנֶאֱמַר. וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ. בַּיּום הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמו אֶחָד:

(א) שביעית משמטת את המלוה. בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות אינה משמטת. ואם עשאה מלוה הרי זה משמט. רבי יהודה אומר. הראשון הראשון משמט. שכר שכיר אינו משמט. ואם עשאו מלוה הרי זה משמט. רבי יוסי אומר כל מלאכה שפוסקת בשביעית משמטת. ושאינה פוסקת בשביעית אינה משמטת:

(ב) השוחט את הפרה וחלקה בראש השנה. אם היה החדש מעובר. משמט. ואם לאו אינו משמט. האונס. והמפתה. והמוציא שם רע. וכל מעשה בית דין. אין משמטין. המלוה על המשכון. והמוסר שטרותיו לבית דין. אינן משמטין:

(ג) פרוזבול אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן. כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה (דברים טו, ט) השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו'. התקין הלל לפרוזבול:

(ד) זהו גופו של פרוזבול. מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני. הדיינים שבמקום פלוני. שכל חוב שיש לי. שאגבנו כל זמן שארצה. והדיינים חותמין למטה. או העדים:

(ה) פרוזבול המוקדם כשר. והמאוחר פסול. שטרי חוב המוקדמים פסולים. והמאוחרים כשרים. אחד לוה מחמשה כותב פרוזבול לכל אחד ואחד. חמשה לוין מאחד אינו כותב אלא פרוזבול אחד לכולם:

(ו) אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע. אם אין לו מזכה הוא בתוך שדהו כל שהוא. היתה לו שדה ממושכנת בעיר כותבין עליה פרוזבול. רבי חוצפית אומר כותבין לאיש על נכסי אשתו. וליתומים על נכסי אפוטרופין:

(ז) כוורת דבורים. ר' אליעזר אומר הרי היא כקרקע. וכותבין עליה פרוזבול. ואינה מקבלת טומאה במקומה. והרודה ממנה בשבת חייב. וחכמים אומרים אינה כקרקע. ואין כותבין עליה פרוזבול. ומקבלת טומאה במקומה. והרודה ממנה בשבת פטור:

(ח) המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני. אמר לו אף על פי כן. יקבל ממנו. שנא' (דברים טו, ב) וזה דבר השמטה. כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו. יאמר להם רוצח אני. אמרו לו אף על פי כן. יקבל מהם. שנאמר (דברים יט, ד) וזה דבר הרוצח:

(ט) המחזיר חוב בשביעית. רוח חכמים נוחה ממנו. הלוה מן הגר שנתגיירו בניו עמו. לא יחזיר לבניו. ואם החזיר רוח חכמים נוחה ממנו. כל המטלטלין נקנין במשיכה. וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו:

(1) The Sabbatical year cancels a loan [that was made] with a contract and [a loan that was made] without a contract. Store credit is not cancelled, but if it was made into a loan, it is canceled. Rabbi Yehudah says, the previous [of each subsequent purchase on credit] is cancelled. Wages owed to a worker are not canceled, but if it was made into a loan, it is canceled. Rabbi Yossi says, any type of work which must pause during the Sabbatical year, [wages owed for that work] are cancelled. But any work which need not pause during the Sabbatical year, [wages owed for that work] are not canceled.

(2) If one slaughters a cow and distributes it [to others] on [the post-Sabbatical] Rosh Hashanah [New Year's festival], if the [previous] month was full then [the debt owed the slaughterer is] canceled. [The fines for] rape, seduction, Motzi Shem Ra [husband who falsely accuses his bride of not having been a virgin], and any judicial court matter are not canceled. One who lends on collateral, and one who entrusts his contracts to the judicial court, [those loans] are not canceled.

(3) [Any loan made with a] Pruzbul [court exemption from the Sabbatical year cancellation of a loan] is not canceled. This is one of the matters that Hillel the elder instituted. When he observed that the nation withheld from lending to each other and were transgressing what is written in the Torah (Deuteronomy 15:9): "Beware lest there be in your mind a base thought," he instituted the Pruzbul.

(4) This is the body of the Pruzbul: "I entrust to you, so-and-so and so-and-so, who judge in such-and-such place, that any loan that I have, I may collect it any time that I wish." And the judges affix their signatures below, or the witnesses.

(5) A predated Pruzbul is effective, but a postdated one is ineffective. Loan-documents which are predated are ineffective, but postdated ones are effective. If one borrows from five different people, a Pruzbul must be written for each [of the lenders] individually. If five borrow from one person, only one Pruzbul may be written for all of them.

(6) A Pruzbul must be written with land [as collateral]. If he [the borrower] does not own [land], he [the lender] should give him [the borrower] any amount from his field. If he has a field under lien in a city; a Pruzbul may be written with it. Rabbi Chutzpit says, we may write one for a man with the property of his wife [as collateral]; or for orphans with the property of their guardian.

(7) A beehive, says Rabbi Eliezer, is like land, and one may write a Pruzbul upon it, and it does not contract impurity in its place, and one who detaches [honey] from it on Shabbat is liable. The Rabbis say it is not like land and one may not write a Pruzbul upon it, and it does contract impurity in its place, and one who detaches [honey] from it on Shabbat is exempt.

(8) If [a borrower] returns the loan during the Sabbatical year, [the lender] should say to him, "I cancel the debt." If [the borrower] says, "nevertheless," the lender may accept it from him, as it says (Deuteronomy 15:2), "This is the word of the Sabbatical." Similarly, a murderer who is exiled to an Ir Miklat [city of refuge for accidental murderers], and the inhabitants of the city wish to accord him honor; he should say to them, "I am a murderer." If they say, "nevertheless," he may accept it from them, as it says, "This is the word of the murderer."

(9) One who returns the loan during the Sabbatical year, the spirit of the Sages is pleased by him. One who borrows from a convert whose family converted with him, need not repay his children. But if he did repay, the spirit of the Sages is pleased by him. All movable property is acquired through taking physical possession, but anyone who fulfills his word, the spirit of the Sages is pleased by him.

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” - Anne Frank

Az me vil, me ken iberkern di gantse velt. (Yiddish transliteration)

If we want, we can overturn the whole world.