Sifrei Bamidbar 134 - Interpretações tradicionais sobre Devarim

דברים ג ואתחנן אל ה' – במיני תחנונים: בעת ההיא לאמר – שאין ת"ל, אלא א"ל: הודיעני אם אני נכנס לארץ ואם לאו: אדוני – אדון לכל באי העולם: אלהים – בדין בראת את העולם: אתה החילות – אתה החילות לפתוח פתח לעבדך, בשעה שנכנסתי לנחלת בני ראובן ובני גד.

ד"א: אתה החלות את השבועה: כתבת בתורה שמות כב זובח לאלהים יחרם – ובניך עבדו ע"ז, ובקשתי רחמים ממך וסלחת! אתה החלות את השבועה: להראות את עבדך – נסים וגבורות, שנאמר ויאמר משה אסורה נא ואראה: את גדלך – זו מדת טובך, שנאמר (במדבר יד) ועתה יגדל נא כח ה':

ואת ידך – זו ימינך שפשוטה לכל באי העולם, שנאמר שמות טו ימינך ה' נאדרי בכח, ואומר (תהלים מד) ימינך וזרועך ואור פניך, ואומר (ישעיה מה) בי נשבעתי:

החזקה – שאתה כובש ברחמים את מדת הדין, שנא' (מיכה ז) מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע. ואומר (מיכה ז) ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו...

תתן אמת ליעקב: אשר מי אל בשמים ובארץ – שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו: מדת ב"ו הגדול מחבירו – מבטל גזירות חבירו; אבל אתה – מי יכול למחות על ידך? וכן הוא אומר (איוב כג) והוא באחד ומי ישיבנו.

ר' יהודה בן בבא אומר: משל באדם שנתון בקונטריסים של מלכות, אפילו נותן ממון הרבה – אי אפשר ליעקר, אבל אתה אומר "עשו תשובה ואני מקבל"! שנא' (ישעיה מד) מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך.

ר' אומר: אשר מי אל בשמים ובארץ – חוץ מכאן. ישראל אומר (דברים ד) וידעת היום והשבות אל לבבך... אין עוד – אלא אף באומות העולם: אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך – כמעשיך במצרים, וכגבורותיך על הים. ד"א כמעשיך וכגבורותיך על נחלי ארנון:

אעברה נא ואראה – אין נא אלא לשון בקשה: הארץ הטובה אשר בעבר הירדן – וזו היא שרבי יהודה אומר:

ארץ כנען היא טובה, ולא נחלת בני ראובן ובני גד:

ההר הטוב – זו ירושלים:

והלבנון – זה בית המקדש, וכן הוא אומר (זכריה יא) פתח לבנון דלתיך, ואומר (ישעיה י) והלבנון באדיר יפול, וי"א: לבנון – מינה עליהם את מלכיהם:

(Comentando sobre o verso, Devarim 3 : 23) "E eu supliquei (va'et’hanan) ao יהוה":

"ואתחנן - Va'et’hanan" é um termo de súplica. Comentando sobre o trecho: "naquele tempo dizer": Que o termo "dizer" não seja escrito. A intenção foi: Faça-me saber se entrarei na terra ou não.

E quanto ao termo יהוה lido אדוני - "Adonai" = nosso senhor: o Senhor (que em Hebraico, soa אדון - “Adon”) de todos os que entram no mundo.

E quanto ao termo אלהים "Elohim" Forças Poderes: Se refere ao (atributo de) justiça: Pois, como que por imposição, você criou o mundo.

E com a frase: "Você começou": Quer dizer: Você começou a abrir a porta, para seu servo, na minha entrada na herança dos filhos de Reuven e dos filhos de Gad.

Uma outra interpretação do mesmo trecho: Você profanou (ou seja, quebrou) Seu juramento...Quer dizer: Já que você escreveu em sua Torá (Shemot 22 : 19): "Aquele que ofertar a outro Elohim, será condenado." No entanto, seus filhos serviram à idolatria e eu busquei misericórdia da sua parte, e você os perdoou. (algo aludido, no mesmo trecho em Devarim)...

E sobre a frase: "para mostrar Seu servo", sinais e atos poderosos, (tal qual Shemot 3 : 3): "Eu me desviarei e verei, etc." (tal qual Devarim...)...e sobre a frase: "Sua grandeza": Isto se refere ao atributo de Sua bondade, como está escrito (Bamidbar 14 : 17): "E agora, que o poder do יהוה seja engrandecido." (Devarim...)

E sobre a frase: "E Tua (poderosa) mão": Esta é a Tua mão direita, que está estendida a todos os que entram no mundo, viz. (Shemot 15 : 6).

E sobre a frase: "Tua destra, ó יהוה, é exaltada em poder", e (associado ao que foi dito em Tehilim 44 : 4): "Tua destra, e Teu braço, e a luz do Teu semblante." (Devarim...).

E sobre o termo: "poderoso": Para você subjugar com misericórdia o atributo da justiça tal qual aludido (em Mihá 7 : 18): "Quem é um Elohim como você, perdoando a transgressão e passando pela ofensa..." (e no verso 19): "Ele voltará e será misericordioso conosco, Ele subjugará nossas transgressões, como uma névoa."

E sobre a frase: Dê a verdade a Iáacov: Quem é o Elohim nos céus e na terra - Pois o procedimento do Santo - bendito seja - não é, como o procedimento dos ídolos: Entre os ídolos, ele é considerado o maior dentre seus amigos, o que anula os decretos de seus amigos; mas você - Elohim - quem pode sequer protestar contra você? E ele diz (Ióv 23) e ele está em um e quem vai responder.

O rabino Iehudá Ben-Baba disse: Uma parábola: A medida do Santo - bendito seja, não é como a medida dos homens: Uma pessoa que está em dívida com um códice real, não pode se livrar disso, nem se for capaz de dar muito dinheiro.

Mas você Elohim, diz: "Façam Teshuvá e eu os receberei! (tal qual, Ieshaiahu 44): Limpei as suas ofensas como uma nuvem, os seus erros, como uma névoa.

O rabino disse: Quem é como Elohim, nos céus e na terra - exceto aqui. Israel diz (Devarim 4) saibam hoje e reflitam no vosso coração...

Uma outra interpretação: "Quem é como Elohim nos céus e na terra, etc." - Mas talvez então se possa dizer que, “fora dos céus e da terra”, haja outro Elohim?! Está, portanto, escrito (Devarim 4 : 39) "E você saberá isso, naquele dia e você deve refletir em seu coração ... não há outro" – ou seja, não há outro em qualquer lugar!

(E se referindo ao mesmo verso): "que possa fazer como Suas ações e como Seus (atos de) força": tal qual a frase: "como Suas ações" - no Egito. E sobre a frase: "como Tua força" — tal qual na (divisão do) mar.

Outra interpretação: A frase: "como Tuas obras" — ou seja, sobre o que ocorreu no mar.

E a frase: "como Tua força" — sobre o que ocorreu nas correntes de Arnon. (mesmo texto, verso 25).

E a frase: "Deixe-me passar por lá e ver "... A expressão Hebraica נא​​​​​​​ "Na" é um termo de súplica.

E sobre a frase: "a boa terra do outro lado do Iárden":

Conforme o rabino Iehudá elucidou: A terra de Kena’an é a terra chamada "boa" no verso, e não a parte, que era herança dos filhos de Reuven e dos filhos de Gad." (ou seja, o leste da Jordânia).

Sobre a frase: ההר הטוב - "esta boa montanha": Isto se refere a, Jerusalém. E sobre a frase: והלבנון - "e o Levanon": ao Templo, e assim foi dito: (em Zehariah 11 : 1) "Abram suas portas, ó Levanon!" embora estivesse falando do Templo... e (em Ieshaiahu 10 : 34): "E o Levanon cairá, por um poderoso (por Nevuhadnetzar), embora estivesse falando de Jerusalém.

Outra interpretação: o termo, "Levanon" – se refere aos seus reis (os de Israel), como em (Ieheskel 17 : 3): "Ele veio ao Levanon e ele tomou seus reis", e (Divrei HaIamim bet 25 : 18): "O cardo (לבנון - Levanon, mas se referindo ao rei) etc..."