Episode 37 Understanding The Loss Of The Holy Temples (Beis HaMikdash) The Thinking Jew Podcast

Check out The Thinking Jew Podcast episode 37 for the accompanying audio to this source sheet.

You can listen at thethinkingjew.com or find a link to your podcasting app at linktr.ee/thethinkingjew

ולפעמים נקראת מידה זו שכינה, והיא היתה שוכנת עם ישראל תמיד משעת עשיית המשכן, כאמרו: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה, ח). וצריך אתה לדעת עיקר גדול. דע, בתחילת בריאת העולם עיקר שכינה בתחתונים היתה, שהרי מערכת כל הנבראים על סדר המעלות היו; עליונים כנגד עליונים, תחתונים כנגד תחתונים. ולפיכך היתה שכינה שרויה בתחתונים, ובהיות השכינה למטה נמצאו שמים וארץ אחדים, וזהו לשון ויכולו השמים והארץ וכל צבאם (בראשית ב, א), שנשתכללו אלו מאלו ונתמלאו אלו מאלו, והיו הצינורות והמקורות פועלים בשלימותם ונמשכים מלמעלה למטה. נמצא י"י יתברך ממלא מלמעלה למטה, וסימניך: השמים כסאי והארץ הדום רגלי (ישעיהו סו, א). נמצא שי"י יתברך היה שרוי במיצוע שוה בין העליונים ובין התחתונים. בא אדם הראשון וחטא, נתקלקלו השורות ונשתברו הצינורות ונפסקו הבריכות, ונסתלקה שכינה ונתפרדה החבילה. באו אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, התחילו להמשיכה למטה ותיקנו לה ג' כסאות, והמשיכוה קצת המשכה ועשו גופותיהם כסאות לשכינה, אבל לא נמשכה השכינה בארץ לדירת קבע, אלא לדירת עראי, והיתה יושבת על גביהם. והסוד: ויעל אלהים מעל אברהם (בראשית יז, כב), רוצה לומר מעל אברהם ממש. וביעקב ויעל מעליו אלהים (שם לה, יג) ועל זה אמרו: האבות הם המרכבה. נמצא השכינה בימיהם פורחת באוויר, ולא מצאה מנוח לכף רגלה בארץ כאשר בתחילת הבריאה. בא משה רבינו עליו השלום וכל ישראל עמו ועשו משכן וכלים, ותיקנו קלקול הצינורות, וסידרו את השורות, והתקינו את הבריכות, והמשיכו מים חיים מבית השואבה והחזירו השכינה לשכון בתחתונים, באוהל, אבל לא בקרקע כאשר בתחילת הבריאה, וסוד זה הוא: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה, ח). ונמצאת השכינה כאכסנאי הולך ממקום למקום, ולזה אמר 'ושכנתי בתוכם' ולא אמר ושכנתי למטה, אלא בתוכם, בדמיון אכסנאי. כלומר, בכל מקום שילכו ישראל אלך עמהם ואשכון בתוכם, אבל לא במקום קבוע, וזהו סוד: ויהי בנסוע הארו"ן וגו' (במדבר י, לה) ועל דרך זה הסוד נצטער דוד וביקש לקבוע מקום לשכינה למטה במקום קבוע, וזהו סוד: אשר נשבע לי"י. נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי וגו' אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום לי"י משכנות לאביר יעקב (תהילים קל״ב:י״ג-י״ד, בה). וכתיב: כי בחר י"י בציון איווה למושב לו זאת מנוחתי עדי עד (שם, יג יד). ולפי שביקש דוד לקבוע מקום למנוחת השכינה ואמר קומה י"י למנוחתך אתה וארון עוזך (שם, ח), ישרו מחשבותיו לפני השכינה ושלח ואמר לו י"י יתברך ביד נתן הנביא: לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר י"י האתה תבנה לי בית לשבתי כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באהל ובמשכן בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל וגו' למה לא בניתם לי בית ארזים וגו' (שמואל ז, ז). ובמקום אחר כתיב: רק אתה לא תבנה הבית, כי בנך היוצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי וגו' (דברי הימים, ו, ט). מה עשה דוד המלך? הכין כסף וזהב, ונחושת וברזל, עצים ואבני שוהם ומילואים, ואבני פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני שוהם לרוב, וסידר כל מערכת והמקדש וכל בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו, העזרת והאולם ההיכלות ושאר כל תבנית הבית, וחצרותיו ולשכותיו, הכול קיבל ברוח הקודש, וצורת כל מקום ומקום, ושיעור הכסף והזהב ואבנים טובות, ושאר כל הדברים הצריכים לו, במשקל במידה ובמשורה, הכול כפי סדרי המערכת וצורך השכינה, כמו שכתוב: ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליותיו וחדריו הפנימים ובית הכפורת. ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית י"י ולכל הלשכות סביב לאוצרות בית האלהים ולאוצרות הקדשים. ולמחלקות הכהנים והלוויים ולכל מלאכת עבודת בית י"י ולכל כלי עבודת בית י"י. לזהב במשקל לזהב לכל כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל כלי עבודה ועבודה. ומשקל למנורות הזהב ונרותיהם זהב במשקל מנורה ומנורה ונרותיה ולמנורות הכסף במשקל למנורה ונרותיה כעבודת מנורה ומנורה. ואת הזהב משקל לשולחנות המערכת לשולחן ושולחן וכסף לשולחנות הכסף. והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור. ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית י"י. הכול בכתב מיד י"י עלי השכיל כל מלאכות התבנית (שם, כח, יא יט). הרי לך כי דוד עליו השלום סידר כל צורת בית המקדש ומשקל כל דבר ודבר על פי י"י יתברך, והכול תבנית המרכבה עליונה, כיסא ומעון לשכינה. אחר כך בא שלמה ובנה את הבית וסידר כל המערכות והצורות, כפי שסידר לו דוד אביו עליו השלום, ואז ירדה שכינה למטה ושכנה בבית עולמים. וזהו שכתוב: אז אמר שלמה י"י אמר לשכון בערפל בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים (מלכים, ח, יב). וכתיב: ועתה י"י אלהי ישראל יאמן דברך אשר דיברת לעבדך לדויד, כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי וגו' (דברי הימים, ו, יז יח) ועתה קומה י"י אלהים למנוחתך אתה ואורן עוזך וגו', י"י אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דויד עבדך (שם, מא מב), וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מן השמים ותאכל העולה והזבחים וכבוד י"י מלא את הבית (שם ו, א). נמצאת השכינה חוזרת למנוחתה בארץ בבית עולמים, ואז חזרו הצינורות והמשכות כולם להריק ברכה בבית המקדש, והיינו דכתיב: כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם צוה י"י את הברכה חיים עד העולם (תהלים קלג, ג), וכתיב: מציון מכלל יופי אלהים הופיע (שם נ, ב). ומבית המקדש היו כל הצינורות נמשכות לכל הארצות כולן, לשבעים משפחות כנגד שבעים שרים, ומירושלים היו נוטלין פרס, כמו דכתיב: ונברכו בך כל משפחות האדמה (בראשית יב, ג). ולפי שהיה שלמה יודע דרך המשכת השפע מירושלים לכל המקומות, אמר: עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי (קהלת ב, ה). וכי אפשר במקום אחד שיצמחו בו כל מיני אילנות שבעולם? אלא היה יודע שלמה איזה גיד נמשך לכוש, נטע בו פלפלין; וכן לכל צד וצד, והיינו דכתיב: מציון מכלל יופי אלהים הופיע (תהלים נ, ב), מציון, משתיתו של עולם ואם כן נמצאת השכינה משלחת הברכה כפי השיעור הראוי לכל הארצות מבית המקדש:
And sometimes this aspect is called Shechinah, and it was dwelling [shochenet] with Israel from the time of the making of the Mishkan, always, as they said "and they will make Me a Mishkan and I will dwell in them" (Exodus 25:8). And you need to know a central principle. Know that in the beginning of creation the center of the Shechinah was the Lower ones, because the division of all the created was according to the order of level, High one corresponding to High ones and Lower ones corresponding to Lower ones. And therefore the Shechinah inhabited the Lower ones, and being the Shechinah below, heaven and earth were together as one, and this is the expression "and the heaven and earth were finished, and all their multitudes" (Genesis 2:1), that they completed one another, and filled each other, and there were the channels and the sources were acting in their completeness, and continued from below to high. It is found that Y"Y, Blessed, fills from high to low, and your sign [that this is true is] "the heaven is My throne and the land is My footstool" (Isaiah 66:1). It is found that Y"Y, blessed, was steeped exactly in the middle of the lower and higher ones. The First Human came and sinned, the chains were damaged and the channels were broken and the pools were stopped, and the Shechinah removed herself and the connection broke itself apart. Avraham, Yitzchak and Ya'akov, peace be upon them, came and began to continue her [the Shechinah] below, and fixed for her three thrones, and they continued her for a little continuation, and made their bodies thrones for the Shechinah, but the Shechinah did not continued in the world as in a fixed residence, rather, it was a temporary residence, and she was sitting on their backs. And this is the secret of "And E-lohim lifted from Avraham" (Genesis 17:22), that is to say truly from on top [מעל] of Avraham. And regarding Yaakov "And E-lohim lifted from him" (Genesis 35:13). And regarding this they said: the ancestors are the chariot (Bereshit Rabbah 47:6). We find that on their days the Shechinah was flying in the air, and had no rest for her foot on the land, as [she did have] at the beginning of Creation. Moshe Rabbeinu, peace be upon him, and all Israel along with him, came and made the Tabernacle and its vessels, and fixed the damage of the channels, and straightened the lines, and fixed the pools, and made living water continue [to flow] from the House of Drawing Water, and made the Shechinah dwell again among the Lower Ones, in the Tent, but not on land as it was on the beginning of Creation, and the secret of this is "And they will make Me a Tabernacle and I will dwell among them" (Exodus 25:8). And the Shechinah was found to be like a lodger/guest that goes from place to place, and regarding this it is said: "and I will dwell among them", and it is not said "and I will dwell below", rather "among them", as a lodger/guest. That is to say, to every place that Israel goes I will go with them and I will dwell among them, but not as a permanent home, and this is the secret of "As the Ark [Aro"n] travelled etc" (Numbers 10:35) and due to this secret way [of interpreting] David was pained and sought to make a permanent home to the Shechinah, and this is the secret of "that swore to Y"Y, made a vow to the Mighty One of Yaakov: I will not enter my house etc I will not give sleep to my eyes, or slumber to my eyelids until I find a place for Y"Y, an abode for the Mighty One of Yaakov" (Psalms 132:2-5). And it is written: "For Y"Y wished for Zion; He has desired it for His seat. This is my resting-place for all time" (Psalms 132:13-14). And since David desired to make permanent a place for the resting of the Shechinah and said "Rise Y"Y to Your resting place, You and the Ark of Your strength" (Psalms 132:8), his thoughts were correct before the Shechinah, and He sent [a message] and Y"Y the Blessed One said to him, through the prophet Natan: Are you the one to build a house for Me to dwell in? From the day that I brought the people of Israel out of Egypt to this day I have not dwelt in a house, but have moved about in Tent and Tabernacle. As I moved about wherever the Israelites went, did I ever reproach any of the tribal leaders whom I appointed to care for My people Israel: Why have you not built Me a house of cedar? (II Samuel 7:5-7) And in a different place it is said "However, you shall not build the House; your son, the issue of your loins, he shall build the House for My name.’" (II Chronicles 6:9) What did King David do? He readied silver and gold, and copper and iron, wood and plenty of onyxes and aquamarines and embroideries and all sorts of precious stones, and organized all the sets and the temple and all of its houses and archives and ascents and rooms, the courtyard and the vestibules of the halls, and all the rest of the plans of the temple, and the court and the chambers - all of which he received by Divine inspiration - and the format of every one of those places, and the mount of silver, gold, precious stones, and all the rest that was needed for it, in weight, quantity and measure. All of it organized accordingly into sets and with the needs of the Shechinah, as it is written: "David gave his son Solomon the plan of the porch and its houses, its storerooms and its upper chambers and inner chambers and of the place of the Ark-cover; and the plan of all that he had by the spirit: of the courts of the House of Ad-nai and all its surrounding chambers, and of the treasuries of the House of God and of the treasuries of the holy things; the divisions of priests and Levites for all the work of the service of the House of Ad-nai and all the vessels of the service of the House of Ad-nai, and gold, the weight of gold for vessels of every sort of use; silver for all the vessels of silver by weight, for all the vessels of every kind of service; the weight of the gold lampstands and their gold lamps, and the weight of the silver lampstands, each lampstand and its silver lamps, according to the use of every lampstand; and the weight of gold for the tables of the rows of bread, for each table, and of silver for the silver tables; and of the pure gold for the forks and the basins and the jars; and the weight of the gold bowls, every bowl; and the weight of the silver bowls, each and every bowl; he weight of refined gold for the incense altar and the gold for the figure of the chariot—the cherubs—those with outspread wings screening the Ark of the Covenant of Ad-nai. “All this that Ad-nai made me understand by His hand on me, I give you in writing—the plan of all the works.”" (I Chronicles 28:11-19). Behold you see that David, peace be upon him, organized all the format of the temple and all its needs according to Y"Y, Blessed, and all of it is the format of the Higher Chariot, the Throne and Abode of the Shechinah. And after this came Shlomo and built the House and organized all the sets and shapes, according to what his father David, peace be upon him, and then the Shechinah came down and dwelled in the House of the Worlds. And this is what is written: "then Solomon declared: Y"Y has chosen to abide in a thick cloud, I have now built for You a stately house" (I Kings 8:12) And it is also written “Now, therefore, O God of Israel, let the promise that You made to Your servant my father David be fulfilled. “But will God really dwell with people on earth? Behold, the heavens and their uttermost heavens cannot contain You, how much less this House that I have built, etc (I Chron. 6:17-18) "And now, advance, Y”Y Elohim, to your resting-place, You and the Ark of Your might, [Your priests, are clothed in triumph; Your loyal ones will rejoice in [Your] goodness.] Y”Y Elohim do not reject Your anointed one; remember the loyalty of Your servant David.” (I Chron. 6:41-42). “And when Shlomo finished praying and the fire came down from heavens, and consumend the Olah and the Zevachim, and the Glory of Y”Y filled the House” (I Chron. 7:1). The Shechinah was found having come back to Her resting place, in the land, in the Eternal House, and the channels and hatchways all went back to empting blessing again into the Beit Hamikdash, and so it is written: ‘like the dew of Hermon that falls upon the mountains of Zion, there Y”Y ordained blessing, everlasting life” (Ps. 133:3) and it is written: “From Zion, perfect in beauty, Elohim appeared” (Ps. 50:2). And from the Beit Hamikdash all the channels continued to all the lands, to the seventy families, corresponding to the seventy gates, and from Yerushalayim they received a reward, as it is written “and on you all the families of the earth will be blessed” (Gen. 12:3). And because Shlomo knew the way of continuing the Flow from Yerushalayim to all places, he said: “I laid out gardens and groves, in which I planted every kind of fruit tree” (Ecclesiastes 2:5). And is it possible to have one place in which all types of trees of the world grow? Rather, he knew what tendon extended to Cush, and planted on it peppers; and so in every side and side, and this is what is written “From Zion, perfect in beauty, God appeared” (Psalms 50:2). “From Zion” – from the basis of the world, and if so, the Shechinah is found sending blessings according to their appropriate measure to all the countries of the world from the Beit Hamikdash.
עֲשָׂרָה נִסִּים נַעֲשׂוּ לַאֲבוֹתֵינוּ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ. לֹא הִפִּילָה אִשָּׁה מֵרֵיחַ בְּשַׂר הַקֹּדֶשׁ, וְלֹא הִסְרִיחַ בְּשַׂר הַקֹּדֶשׁ מֵעוֹלָם, וְלֹא נִרְאָה זְבוּב בְּבֵית הַמִּטְבָּחַיִם, וְלֹא אֵרַע קֶרִי לְכֹהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וְלֹא כִבּוּ גְשָׁמִים אֵשׁ שֶׁל עֲצֵי הַמַּעֲרָכָה, וְלֹא נָצְחָה הָרוּחַ אֶת עַמּוּד הֶעָשָׁן, וְלֹא נִמְצָא פְסוּל בָּעֹמֶר וּבִשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וּבְלֶחֶם הַפָּנִים, עוֹמְדִים צְפוּפִים וּמִשְׁתַּחֲוִים רְוָחִים, וְלֹא הִזִּיק נָחָשׁ וְעַקְרָב בִּירוּשָׁלַיִם מֵעוֹלָם, וְלֹא אָמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ צַר לִי הַמָּקוֹם שֶׁאָלִין בִּירוּשָׁלַיִם:
Ten wonders were wrought for our ancestors in the Temple: [1] no woman miscarried from the odor of the sacred flesh; [2] the sacred flesh never became putrid; [3] no fly was ever seen in the slaughterhouse; [4] no emission occurred to the high priest on the Day of Atonement; [5] the rains did not extinguish the fire of the woodpile; [6] the wind did not prevail against the column of smoke; [7] no defect was found in the omer, or in the two loaves, or in the showbread; [8] the people stood pressed together, yet bowed down and had room enough; [9] never did a serpent or a scorpion harm anyone in Jerusalem; [10] and no man said to his fellow: the place is too congested for me to lodge overnight in Jerusalem.
אָמַר לִי תָּא אַחְוֵי לָךְ הֵיכָא דְּנָשְׁקִי אַרְעָא וּרְקִיעָא אַהֲדָדֵי שְׁקַלְתָּא לְסִילְתַּאי אַתְנַחְתָּא בְּכַוְּותָא דִרְקִיעָא אַדִּמְצַלֵּינָא בְּעֵיתֵיהּ וְלָא אַשְׁכַּחְתֵּהּ אָמֵינָא לֵיהּ אִיכָּא גַּנָּבֵי הָכָא אֲמַר לִי הַאי גִּלְגְּלָא דִרְקִיעָא הֲוָה דְּהָדַר נְטַר עַד לִמְחַר הָכָא וּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ
This Arab also said to me: Come, I will show you the place where the earth and the heavens touch each other. I took my basket and placed it in a window of the heavens. After I finished praying, I searched for it but did not find it. I said to him: Are there thieves here? He said to me: This is the heavenly sphere that is turning around; wait here until tomorrow and you will find it.
ויירא. על כן התירא מאד מקדושת המקום, ואמר מה נורא המקום הזה, ומזה ידע שהסולם רומז ג"כ למקום המקדש, כמ"ש חז"ל במד', והוא המקום שהראה ההוא טעיא לרבב"ח תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי שהוא המקדש שהוא הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. ושם אמר חזינא דעביד כוי כוי שהם חלוני שקופים אטומים, שהיו מוציאין את האור האלהי לחוץ על כל העולם, עד שמלאכי אלהים השלוחים מאתו לפרנס את העולם כולו עולים ויורדים בו, כי מערכת הרקיע עולה ויורד, שע"ז המליץ במאמר הזה מ"ש אזילנא ואנחנא לסלתאי ביני גלגלא אדמצלינא בעיתא ולא אשכחא א"ל מאי האי א"ל גלגלא דרקיעא הוא דהדר, ר"ל שנסה למצוא מזונותיו ע"י הגלגלים והמערכת, וראה שהגם שהתפלל על הפרנסה לא מצא פרנסתו, כי בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא, וא"ל הטעיא משום שהגלגל חזר במסבתו, כמ"ש גלגל הוא שחוזר בעולם, וכמ"ש שהקב"ה עושה סולמות ברקיע מוריש לזה ומעשיר לזה, שהוא הסולם שע"י הגלגל והמערכת שהוא חוזר תמיד ועליונים יורדים למטה. אבל סולם של יעקב שהוא המקדש שבו נושקים ארעא ורקיעא אהדדי יתנהג ע"י מלאכי ה' ושלוחיו ההשגחיים שהם עולים תחלה ע"י מעשה העבודה הנעשה בבית הנבחר, ומורידים אח"כ השפע למטה. וע"כ אמרמה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים ששם ישב אלהים על הארץ, ונגדו פתוח שער השמים שדרך שם יעלו התפלות והמע"ט לשמים להריק ברכת ה':