"שלושה דברים עליך ללמוד מתינוק ושבעה דברים מגנב, ומהם תדע כיצד לעבוד את הבורא.

שלושה מתינוק:

תמיד הוא שמח;

אין הוא יושב בטל;

והוא בוכה על כל דבר בכל לבו.

ושבעה דברים מן הגנב:

עבודתו בלילה;

אם לא השיג את מבוקשו בלילה הראשון הוא ינסה שוב בלילה השני;

הגנבים אוהבים זה את זה;

גנב מוסר את נפשו להשיג אפילו דבר קטן;

לאחר שהצליח במלאכתו לא נחשב עוד הדבר בעיניו, והוא מוכר בזול אפילו דבר יקר;

גם אם יענו אותו בעינויים קשים ימשיך ויאמר 'איני יודע';

מלאכתו יפה בעיניו, ולא יחליפנה בשום מלאכה אחרת."

The Maggid of Mezritch, one of the early hassidim, told his disciple Reb Zoucha: I have learned three ways to pray from a baby, and seven from a thief. A baby is always happy, never sits still, and cries out whenever something enters its heart. A thief works at night. If he doesn’t achieve his aim on the first night, he will try again. There is loyalty between thieves. Thieves will risk their whole soul in order to achieve even a small aim. They quickly sell what they own. Even if threatened, they will say “I don’t know.” They enjoy what they do, and wouldn’t switch their jobs for another.

ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' קרובים אל ה'. הכלל, יש אדם שמבקש מאת ה' מה שהרצון מן ה' על זה שמבקש ממנו ויש שמבקש מה' מה שאין רצון ה' על זה כמאמר רבותינו ז"ל גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא, ואין זה רצון ה'. והנה זה מה שאדם מבקש מה' ורצונו על זה נקרא קרוב ומה שאין רצונו על זה נקרא רחוק. וזהו הרמז ויהיו דברי אלה כו' קרובים אל ה' אלהינו יהיו לרצון לפני ה', ואז יהיו קרובים לפני ה':