מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים?

תוכן עניינים

  • תשובה
  • מקורות

שבט תשפ"ב

שאלה

אבקש את עזרתכן. בתי רוצה לדעת מה המקור לכיסוי המרפקים והברכיים, ומהו המקור לאורך החצאית או החולצה? תודה!

תשובה מאת הרבנית דבי צימרמן

אם הייתה תשובה פשוטה לשאלתך, הייתי מצביעה על הפסוק, או הדף בגמרא, או הסעיף בשולחן ערוך – ואולי על כולם גם יחד – ומסתפקת בכך. אבל התשובה אינה כל כך פשוטה; לא רק שאין מקורות מובהקים לדיני צניעות, הנושא גם טעון מאוד, ועלול להוביל למתיחות בין בני הבית, או בין אישה להלכה.

לכן, לפני שאני פונה לענות על השאלה שלך, אקדים כמה מילים, לאחר מכן אשתדל לספק את המקורות המרכזיים הנוגעים לנושא. אשמח לספק מענה לשאלות נוספות שיעלו בעקבות הדברים.

הקדמה

מקורות מעטים בלבד בתלמוד ובראשונים מפרטים באופן מפורש את הלכות הצניעות הנוגעים ללבוש האישה. לעניות דעתי יש סיבות פילוסופיות וחברתיות לחוסר התייחסות זה. הלכות הנוגעות לצניעות האישית כרוכות באופן מובהק בנורמות הלבוש הנהוגות בחברה, ולכן גם עשויות להשתנות בהתאם לזמן ולמקום. מאידך, כאשר הנורמה החברתית מקפידה על צניעות אין צורך לפרט הלכות אלו, שכבר מקובלות ממילא. כאשר המקורות התלמודיים מתייחסים למושג “צניעות”, אין הם עוסקים באורך החצאית; המושג בדרך כלל מתייחס לכללי התנהגות שנוגעים הן לנשים והן לגברים – התנהגויות שמצמצמות את ההתעסקות בפן הגופני, ומדגישות את הפן הרוחני.

רעיון זה לעיתים הולך לאיבוד בהתמודדות של עולם ההלכה המודרני מול הגסות של התרבות המערבית וההחפצה של הגוף בכלל, והגוף הנשי בפרט. הכוונה אמנם רצויה, אבל הכלים בעייתיים: הם מעבירים את המיקוד לאורך החצאית או צורת הבגד, תוך קביעת כללים מחמירים ללבוש של נשים, לפעמים בלי הסבר או מסורת הלכתית ברורה. ההלכה אמנם קובעת פרמטרים ברורים למידות וגבולות כמו גודל הסוכה, נפח היין לקידוש, או גובה העירוב – אבל יישום הגדרות הלכתיות מעין אלו בנוגע לגוף האישה עלול להוביל לרתיעה ואי נוחות.

למרבה הצער עידוד הצניעות מתפרש לעיתים קרובות כמיושן ואנטי-פמיניסטי, וכסוג של החפצה. העובדה שרוב הספרים מתמקדים בלבושן של נשים ולא של גברים מחריף את הבעיה.[1] בתפקידי החינוכי מול נערות מצאתי שמתן הדגש על פרטים אלו בא לעיתים קרובות על חשבון ערכים והלכות שברמה החינוכית קל יותר לנערות להזדהות איתם, ואולי אף מרכזיים יותר בקיום התורה. ההתמקדות בהלכות צניעות עלולה להביא לניכור מהמסורת ההלכתית, ולהרחיק מחשבתית ילדים מהוריהם.

לכן, יש לגשת לנושא זה ברגישות ובזהירות.

חשוב גם לציין שהפרטים המעטים שכן מובאים בתלמוד אינם מפרטים מה נדרשת האישה לכסות, אלא למה אסור לגבר להיחשף בזמנים מסוימים, או מה אישה צנועה מכסה בדרך כלל.

לאור הערות אלה, אפרט מספר מקורות ואסביר מה אפשר ללמוד מהם.

ערווה ושוק

הנביא ישעיהו מקביל בין השוק לערווה (ישעיהו מז, ב): “קְחִי רֵחַיִם, וְטַחֲנִי קָמַח; גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי שֹׁבֶל גַּלִּי שׁוֹק, עִבְרִי נְהָרוֹת: תִּגָּל, עֶרְוָתֵךְ גַּם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ […]”. התלמוד עוסק בהגדרת הערווה במסכת ברכות (כד, א). לדעת רב יצחק, אפילו טפח אחד מגולה מעור האישה נחשב לערווה; לדעת רב ששת, הבעיה אינה גילוי גופה של האישה אלא דווקא ההסתכלות על ידי הגבר. לאור דעה זו הגמרא מסייגת את דעת רב יצחק ומגבילה את הגדרת הערווה לזמן אמירת קריאת שמע על ידי האיש. הגמרא מביאה את הפסוק מישעיהו כסמך להגדרת שוקה של האישה כערווה.

האם הבעיה ההלכתית נובעת מחשיפת גוף האישה, או הבטה של האיש בזמן שהוא קורא קריאת שמע? כלומר, האם אישה נדרשת לכסות את גופה, או האם האיש נדרש לא להביט בה בזמן שהוא קורא שמע?

בשולחן ערוך (אורח חיים סימן עה סעיף א), נפסק: “טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסותו, אפילו היא אשתו, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה”. נראה מכאן שיש בעיה הלכתית בהבטה של האיש בזמן שהוא קורא שמע, ולא דרישה מהאישה להתכסות. עם זאת, ייתכן שהשולחן ערוך אינו מתייחס לשאלת חובת הכיסוי משום שעל פי הנורמה החברתית שהכיר בזמנו האישה הייתה ממילא מכסה את רוב גופה.

גם במשנה ברורה אין התייחסות מפורשת לאזורים בגוף שהאישה נדרשת לכסות; ולמרות זאת, הוא מכנה את המנהג ללכת עם שוק או זרוע חשופה “דרך הפרוצות”. לדעת החזון איש בשוק הכוונה לכל אורך הרגל, משום שמובן מאליו שיש לכסות את הירך ולכן אף פחות מטפח מתחת לברך יהי אסור לחשוף. לעומת זאת, במשנה ברורה השוק מוגדר כירך שבא אסור אף פחות מטפח, וכיסוי הרגל כולה תלוי בנורמות החברתיות המקובלות בכל מקום. בפרי מגדים מובאת דעה מקילה בנוגע לכיסוי הברך: לפי דעה זו השוק מתחיל מעל הברך, ולכן אפשר לגלות את הברך אם הדבר מקובל.

הזרוע

דין הזרוע בהלכה ברור אפילו פחות מדין השוק. בגמרא בכתובות עב, ב מובא שאדם יכול לגרש את אשתו בלא כתובה אם היא “טווה בשוק”. מפרשי הגמרא מסבירים שהסיבה לכך היא שבזמן שהאישה טווה נחשפים אזורים בזרועותיה שבדרך כלל מכוסים.

אילו אזורים בזרוע מכוסים בדרך כלל? הרב יהודה הנקין מסכם את הדינים שעולים ממספר מקורות, וכותב שאסור לגלות את בית השחי, שהוא חלק מפלג הגוף העליון – ולכן אסור בהחלט ללבוש חולצה ללא שרוולים. הדין של יתר האזורים בזרוע הוא שילוב של נורמות חברתיות ופרשנות של המקורות. בעוד שבמקורות רבים נזכר הדין של כיסוי עד או מעבר למרפק, ייתכן שאפשר להצדיק כיסוי של רוב הזרוע, עד טפח מעל המרפק.

לסיכום:

סיכום הלכתי

החוט הקושר בין כל המקורות, החל בגמרא וכלה באחרונים, הוא ההנחה שיש אזורים בגוף שראוי לכסות בציבור. עם זאת, ההנחיות אינן חד משמעיות, ונראה שהן תלויות בנורמות חברתיות ובמצבים מסוימים. כמענה לשאלה מובאים בהמשך מקורות רלוונטיים לעיון, בפסקאות הבאות כתבתי הנחיות שתואמות את הקונצנזוס ההלכתי.

יש לכסות את כל פלד הגוף העליון (כולל בית השחי) ועד הירכיים בציבור. לדעת הרב הנקין, הואיל ואזורים אלה צמודים למקום הערווה, אותה הוא מגדיר כאזורים המוצנעים של הגוף, חובה לכסותם. כיסוי האזור שמן הברך ומטה תלוי בנורמות חברתיות המקובלות בקהילה, כפי שמסבירים המשנה ברורה והפרי מגדים. בנוסף, אסור לחשוף את כל הזרוע. ההלכה מקובלת היא כיסוי המרפק או עד טפח מעל המרפק.

במקורות יש מקום לקריאה מקלה יותר, שמתירה שרוולים שמכסים רק חצי מהזרוע העליונה, או גילוי הברך – שכן לפי הפרי מגדים הברך עצמה אינה חלק מן השוק ואינה ערווה, ומותר לגלות עד למעלה מן הברך. עמדה זו פחות מקובלת בזרם המרכזי של ההלכה, אבל היא משקפת נורמות בכמה מן הקהילות האורתודוכסיות.
לעניות דעתי, למרות שנראה שיש עדיפות הלכתית להתלבש בהתאם לעמדות הזרם המרכזי בהלכה, חשוב לפעמים לתת לגיטימציה לקריאות מקלות יותר. אנו חיים בחברה שנוטה לשפוט אנשים לפי המראה החיצוני שלהם; בנות נדחות מבתי ספר ונשים מרגישות דחויות בקהילות אורתודוכסיות בשל צורת הלבוש שלהן, במקום האופי והמסירות שלהם להלכה. כאשר נשים ונערות מרגישות דחויות בשל דבר שטחי כמו צורת לבוש, הן עלולות לפקפק בסדרי העדיפויות של היהדות האורתודוקסית, ולחפש את ביתן הרוחני במקום אחר. האם אנחנו רוצים שזה יהיה המבחן היחיד לקיום ההלכה? אני תוהה אם האפשרות להתחיל בדעות מקלות יותר הייתה מאפשרת לנשים ונערות רבות להשתלב באופן יותר טבעי בקהילה הדתית ולשלב את ההלכה בחייהן.

מצד שני היום יש אבדן פרופורציה מוחלט בקשר להצנעת הגוף. קשה לי לחשוב על תקופה אחרת שבה הגוף בכלל, וגופן של נשים בפרט, זכו להחפצה גדולה יותר. דווקא בשל כך ייתכן שהלכות אלו חשובות יותר מתמיד; ועם זאת דיני צניעות הם מקור למתיחות גדולה עם התרבות והחברה הסובבת אותנו. תרבויות הממשטרות את הלבוש הנשי נתפסות כארכאיות, מדכאות, ומתעללות. לעיתים קרובות, תפיסה זו נכונה. חשוב למצוא את היופי במסורת שלנו ואת ההזדהות איתה לשם העברתן לדורות הבאים. חשוב גם לזכור שהשאיפה שלנו לא צריכה להיות קיום ההלכה באופן המינימלי ביותר; יש לשאוף לשיפור והתקדמות בזמן שאנו גדלים בתורה, ולקיים על הצד הטוב ביותר, גם את דיני הצניעות. הנביא מיכה אומר (ו, ח), “הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה’ דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹהֶיךָ”. כל איש ואישה נדרשים להחליט כיצד הם לוקחים על עצמם לקיים ולקדם את מסורת הצניעות, ומהי הדרך הנכונה להציג את עצמם בעולם באופן ששומר על כבודם ועל צניעותם

הרבנית דבי צימרמן מלמדת תנ"ך, גמרא ומחשבה במספר מדרשות בירושלים. יש לה תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן והיא מסיימת תואר שני בחינוך. היא בוגרת התכנית למקרא ופרשנות במתן ולמדה תלמוד בבית מורשה. עמיתה בתכנית הלכתא במתן.


יש לך שאלה הלכתית? https://bit.ly/ask-shayla

(ב) קְחִ֥י רֵחַ֖יִם וְטַ֣חֲנִי קָ֑מַח גַּלִּ֨י צַמָּתֵ֧ךְ חֶשְׂפִּי־שֹׁ֛בֶל גַּלִּי־שׁ֖וֹק עִבְרִ֥י נְהָרֽוֹת׃ (ג) תִּגָּל֙ עֶרְוָתֵ֔ךְ גַּ֥ם תֵּרָאֶ֖ה חֶרְפָּתֵ֑ךְ נָקָ֣ם אֶקָּ֔ח וְלֹ֥א אֶפְגַּ֖ע אָדָֽם׃ {פ}
(2) Grasp the handmill and grind meal.
Remove your veil,
Strip off your train, bare your leg,
Wade through the rivers.
(3) Your nakedness shall be uncovered,
And your shame shall be exposed.
I will take vengeance,
And let no man intercede.
אָמַר ר׳ יִצְחָק: טֶפַח בָּאִשָּׁה עֶרְוָה. לְמַאי? אִילֵּימָא לְאִסְתַּכּוֹלֵי בַּהּ, וְהָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָמָּה מָנָה הַכָּתוּב תַּכְשִׁיטִין שֶׁבַּחוּץ עִם תַּכְשִׁיטִין שֶׁבִּפְנִים — לוֹמַר לָךְ כׇּל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה, כְּאִילּוּ מִסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתּוֹרֶף.
Rabbi Yitzḥak stated: An exposed handbreadth in a woman constitutes nakedness. The Gemara asks: Regarding which halakha was this said? If you say that it comes to prohibit looking at an exposed handbreadth in her, didn’t Rav Sheshet say: Why did the verse enumerate “anklets and bracelets, rings, earrings and girdles” (Numbers 31:50), jewelry that is worn externally, over her clothing, e.g., bracelets, together with jewelry worn internally, beneath her clothing, near her nakedness, e.g., girdles? This was to tell you: Anyone who gazes upon a woman’s little finger is considered as if he gazed upon her naked genitals, for if his intentions are impure, it makes no difference where he looks or how much is exposed; even less than a handbreadth.
אֶלָּא בְּאִשְׁתּוֹ וְלִקְרִיאַת שְׁמַע.
Rather, it is referring even to his wife, with regard to the recitation of Shema. One may not recite Shema before an exposed handbreadth of his wife.
אָמַר רַב חִסְדָּא: שׁוֹק בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּלִּי שׁוֹק עִבְרִי נְהָרוֹת״, וּכְתִיב: ״תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ וְגַם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ״. אָמַר שְׁמוּאֵל: קוֹל בָּאִשָּׁה — עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב וּמַרְאֵךְ נָאוֶה״. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֵׂעָר בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׂעֲרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים״.
Along these lines, Rav Ḥisda said: Even a woman’s exposed leg is considered nakedness, as it is stated: “Uncover the leg and pass through the rivers” (Isaiah 47:2), and it is written in the following verse: “Your nakedness shall be revealed and your shame shall be seen” (Isaiah 47:3). Shmuel further stated: A woman’s singing voice is considered nakedness, which he derives from the praise accorded a woman’s voice, as it is stated: “Sweet is your voice and your countenance is alluring” (Song of Songs 2:14). Similarly, Rav Sheshet stated: Even a woman’s hair is considered nakedness, for it too is praised, as it is written: “Your hair is like a flock of goats, trailing down from Mount Gilead” (Song of Songs 4:1).
גלי שוק – וכתיב בתריה תגל ערותך:
להזהר מגלוי שער וקול אשה בשעת ק"ש וכן שלא לקרותה כנגד הערוה. ובו ו סעיפים:
טפח מגולה באשה במקום שדרכה לכסותו אפי' היא אשתו אסו' לקרות ק"ש כנגדה: הגה וי"א דוקא באשתו אבל באשה אחרת אפי' פחות מטפח הוה ערוה (הגהות מיימוני פרק ג') ויראה מדברי הרא"ש דטפח באשה ערוה אפילו לאשה אחרת רק שבעצמה יכולה לקרות אע"פ שהיא ערומה כדלעיל סי' ע"ד:
To Be Careful of Exposed Hair and the Voice of a Woman at the Time of the Recitation of the Sh'ma and So Not to Recite It in Front of the Nakedness - Containing 6 S'ifim
If a handbreadth is uncovered on a woman in a place [on her body] where the practice (lit. way) is to cover it, even if it his wife, then it is forbidden to recite the Recitation of the Sh'ma in front of her. Rem"a: And there are those who say that this is specifically with respect to his wife, but with another woman even less than a handbreadth is [considered] nakedness (Hagahot Maimoni Chapter 3). And it seems from the words of the Rosh that a handbreadth on a woman is [considered] nakedness even [in regards] to another woman, except that to herself she is able to recite [the Recitation of the Sh'ma] even though she is naked like was said earlier in Siman 74.
(ב) לכסותו - אבל פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק [והוא עד המקום שנקרא קניא בל"א] במקום שדרכן לילך יחף מותר לקרות כנגדו שכיון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהור ובמקום שדרכן לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין לילך מגולה כדרך הפרוצות אסור:
(ז) פחות מטפח - ואם השוק מגולה י"א דאפילו באשתו ופחות מטפח אסור לקרות נגדה שהוא מקום הרהור יותר משאר איברים. וכ"ז לא איירי אלא לענין איסור ק"ש דהאיסור הוא להרבה פוסקים לקרות נגד המגולה אפילו בלא מכוין לאיסתכולי אבל לענין איסור הסתכלות לכו"ע המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיון שמסתכל בה להנות עובר בלאו דלא תתורו אחרי עיניכם ואמרו שאפילו יש בידו תורה ומע"ט לא ינקה מדינה של גיהנם וראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי אם לא מצד המוסר ובספר מנחת שמואל הוכיח דאדם חשוב יש לו ליזהר בכל גווני. וכתב הפמ"ג דבמקומות שדרך להיות מכוסה [כגון זרועותיה וכה"ג שאר מקומות הגוף] אף ראיה בעלמא אסור וכתבו הפוסקים דבתולות דידן בכלל נידות הם משיגיעו לזמן ווסת ובכלל עריות הם:

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן עה ס"ק א
(א) ויש אומרים כו'. "בטור" כתב כו'. עיין ט"ז. מהציון הלז אחשוב אני שאדונינו ז"ל כיון כוונה גדולה. כי בגמרא (ברכות כ"ד א') אמר ר' יצחק טפח באשה ערוה, אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר [ישעיה מז, ג - ד] גלי שוק [וגו'] ותגל ערותך. ויש ג' פירושים. א', בחידושי הרשב"א [שם ד"ה והא] (ועיין ב"י ד"ה טפח) לומר שוק הוה מקום צנוע באשה. ב', הב"ח [ד"ה טפח] כתב דשוק באשתו פחות מטפח הוה ערוה לקריאת שמע. ג', דרב חסדא בא לומר דבאשה אחרת פחות מטפח נמי, ונקיט שוק הוא הדין שאר איברים המכוסים, וכהגהות מיימוניות [קריאת שמע פ"ג אות ס]. (ועיין רש"י ד"ה שוק באשת איש, יורה כחידושי הרשב"א. והב"ח כתב בזה, עיין מה שאכתוב לקמן אי"ה ד"ה במה שכתב). א"כ בגמרא י"ל כפירוש הג', ובטור אי אפשר לומר כן דפסק באחרת נמי טפח, בהכרח כפירוש הב' דבשוק באשתו שוק פחות מטפח אסור לקריאת שמע, ויורה על זה הלשון שכתב טפח מגולה באשה אסור לקרות קריאת שמע אפילו אשתו וכן שוקה, להסמיך שוקה לאשתו כאמור. והמחבר הביא לשון הטור ושינה בכוונה טפח מגולה אפילו אשתו אסור, כי סובר וכן שוקה כחידושי הרשב"א, ולכן השמיט בכאן שוקה. והר"ב יפרש כפירוש הג', והביאו. והט"ז ז"ל כתב כי למה השמיטו שוק, שי"ל שוק באשתו פחות נמי והוה חומרא, כי באפשר שניהם אמת, כי שוק אאשתו כו' פחות מטפח. והגהות מיימוניות נמי מוכרח, מדאמר טפח "באשתו" ולא אמר אלא לקריאת שמע ויהיה אפילו באשה אחרת "לפיסול" קריאת שמע דאפילו חוזר וקורא, (עיין מה שאכתוב במ"א אות א אי"ה מזה, ועיין לחם משנה פרק ג' מקריאת שמע הלכה י"ו), שמע מינה באחרת פחות מטפח נמי אסור בקריאת שמע, וחוזר וקורא, והבן זה. ועיין מ"א בזה. והוי יודע דלשון שוק הוא מארכובה, (עיין רש"י ויקרא ז' ל"ב ובתוספות יום טוב פרק י' דחולין משנה ד', וכן פסק הר"מ ז"ל בהלכות מעשה הקרבנות פרק ט' הלכה י' ושוק לפעמים נקרא ירך), נמצא כל הרגל עד ארכובה שקורין קניא שם במקום שהולכין יחף ומגולה אפשר אין חשש, ובמקום שדרכן לכסותן טפח, ומארכובה למעלה פחות מטפח נמי. ועיין ב"ח [ד"ה וכן] כתב שוק מטונף כו', היינו מחמת מלאכה, יע"ש. עיין נחלת צבי [אות א] פירש דברי רב חסדא כן, חגיגה י"ג א' רש"י ד"ה רכובי, יע"ש. אפלפל קצת, הנה אמר שבאשתו ולקריאת שמע, ולא סתם לקריאת שמע, מוכח כהגהות מיימוניות. ומב"ח שהקשה על הטור איך כתב באשה אחרת טפח, דאסור בלא קריאת שמע להסתכל, שמע מינה דסבירא ליה אין חוזר וקורא. ותירץ דלהסתכל בלא נהנה שרי, (וכן משמע באה"ע סימן כ"א סעיף א'), ולקריאת שמע אסור. ולפי זה הגהות מיימוניות והר"ב נמי בראיה בעלמא מיירי ואין צריך לחזור ולקרות, (כמו שכתב הפרי חדש סימן ע"ג אות א בהרהור), והא דלא אמר לקריאת שמע מוכח כהגהות מיימוניות. אלא מרש"י ברכות [שם] ד"ה לאיסתכולי אם אשת איש היא, משמע פנויה שרי, אמאי לא מוקי לקריאת שמע סתם בפנויה, שמע מינה פנויה נמי פחות מטפח אסור וכהגהות מיימוניות. הן אמת שבאה"ע [סימן] כ"א סעיף א' וב' מבואר דאסור בתולה מדרבנן עכ"פ, עיין בית שמואל אות ב', וצ"ע כעת. מהלבוש [סעיף א] הבנתי שהשמיט הגהות רבו, שסובר דפסק כרא"ש [שם פ"ג סימן לז] דבאשה אחרת נמי טפח בעינן, ולזה סיים הלבוש ודווקא "לאיש" הא לעצמה והוא הדין שתי נשים קורין כן, וזה יורה כב"ח שהר"ב הסכים להמחבר, עיין מה שאכתוב במ"א אות א' מזה, זהו מה שרצינו לבאר בכאן. במה שכתב רש"י ברכות כ"ד א' ד"ה שוק וד"ה ערוה, כתבנו לעיל, וצריך תוספת ביאור, כי נאמר דבאשת איש המסתכל ונהנה אסור מן התורה אפילו במגולה, כמו שיראה הרואה באה"ע [סימן] כ"א [סעיף] א', הא בראיה בלא נהנה שרי וכמו שכתב הב"ח, ופשוט הוא, הא במכוסה אף ראיה בעלמא אסור, וזה שכתב רש"י באשת איש, ויורה כחידושי הרשב"א, והבן זה. עיין בית שמואל אה"ע [סימן] קס"ט [ס"ק] ל"ב ובאר הגולה [שם סעיף לה] [אות] שי"ן, ובסדר חליצה רשמתי: [סעיף ד] מה שכתב המחבר בסעיף ד' אסור לקרות נגד ערות עכו"ם, הא נגד ערות בהמה שרי, פרי חדש [אות ד] ומבואר הוא ברכות כ"ה [ע"ב] מהא דכתיב [יחזקאל כג, כ] בשר חמורים, אלמא בבהמה לית לן בה. הרהור מותר נגד ערוה, שבת ק"ן א' ורש"י שם [ד"ה ההיא], הביאותיו בסימן ע"ד [ריש אות א] מזה, יע"ש:

חזון איש או”ח סימן טז אות ח

שוק נראה שהיא פרק התחתון מארכובה עד כף העקב, אבל מן הארכובה למעלה לא היה צורך להשמיע. הרי כתב הראב”ד שבאיש דרכו להיות מגולה, וזה אינו אלא פרק התחתון. שוק המוזכר באדם היינו פרק התחתון, וכל טפח מגולה אסור. אולם משנה ברורה הקל בפרק התחתון… וכן נראה שאם באנו לאסור גם פרק הקנה, אם כן אף מקצתו אסור וכן במקום שהולכות יחפות, ודאי מגלה קצת פרק התחתון, ומזה היה נראה ששוק המוזכר כאן, היינו שוק שאצל הירך ולפי זה לא היה מתבאר בגמרא דין פרק התחתון ותלוי במנהג, כמו שכתב הפרי מגדים. וקשה להכריע בדבר.

גם יש לעיין ביד, אם פרק התחתון שבין הזרוע והכף בכלל האיסור, ואם מועיל בו מנהג

וְטוֹוֶה בַּשּׁוֹק אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל בְּמַרְאָה זְרוֹעוֹתֶיהָ לִבְנֵי אָדָם רַב חִסְדָּא אָמַר אֲבִימִי בְּטוֹוֶה וְרַד כְּנֶגֶד פָּנֶיהָ וּמְדַבֶּרֶת עִם כׇּל אָדָם אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל בִּמְשַׂחֶקֶת עִם בַּחוּרִים
§ And the mishna stated that a woman violates Jewish custom if she spins wool in the marketplace. Rav Yehuda said that Shmuel said: This means that she reveals her arms to people by raising her sleeves as she spins. Rav Ḥisda said that Avimi said: It is referring to when she spins with a red [vered] thread opposite her face to highlight her beauty, which entails an element of promiscuity. The mishna also stated another violation of Jewish custom: Or she speaks with every man she encounters. Rav Yehuda said that Shmuel said: This means that she flirts with young men.

...(ואור"ת) לא כדברי המפרשים גובה בשר שבאותו עצם שבין היד למרפק...

ספר רוקח הלכות תפילה פרק שכד

ושער בין של אשתו בין של אשה אחרת או שוקה או טפח בבשר או בזרועותיה מגולות אסור

Modern Controversies in the Jewish Community, Understanding Tzniut, Rav Yehudah Henkin, pg, 23

Acharonim derived from this (the Rokeach) that zeroa has the same halakhic status as shok. I am surprised at this, for close examination of the Rokeach yields a different conclusion. Note that he changed the order of the Gemara and begins with hair and shok, followed by tefach, rather than listing tefach first; the implication is that tefach, mentioned only afterwards, does not apply either to shok or hair. But he also did not write ‘a tefach of her skin or her upper arms’, but rather ‘a tefach of her skin or when her upper arms are uncovered’. We are constrained to interpret this as being le-kula, as referring to uncovering most of the limb, for if more than fifty percent of the upper arm is covered it certainly cannot be considered “uncovered.”

Zero’otha megulot is the same regarding keriat shema as it is regarding dat Yehudit, the binding customs of modest Jewish women. Thus in Ketubbot 72b, “R. Yehuda said that Shmuel said, ‘[dat Yehudit is violated] if she displays her upper arms to people.'” And in Gittin 90a:

This is characteristic of a bad person: He sees his wife going out with uncovered head, and she knits in the market place and [her dress is] open (ופרומה) on both sides… [and he does not remonstrate with her].

גיטין דף צ ע”א-ע”ב

זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה … זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר (דברים כד) כי מצא בה ערות וגו’ ושלחה מביתו

תלמוד ירושלמי מסכת גיטין פרק ט הלכה יא

והא תני ב”ש אומרים אין לי אלא היוצא משום ערוה בלבד. ומניין היוצאה וראשה פרוע צדדיה פרומין וזרועותיה חלוצות? תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר.

Beit Shammai taught she can only be divorced for reasons

קרבן העידה ירושלמי גיטין פרק ט הלכה יא

מ’בגדיה קרועין’ אע״פ שאין בשרה נראית, אי נמי בשבשרה נראית איירי וזרועותיה בעינן שיהו חלוצות לגמרי אבל אם זרועות בגדיה קרועות אע״פ שבשר זרועותיה נראה אין זה פריצות:

Modern Controversies in the Jewish Community, Understanding Tzniut, Rav Yehudah Henkin, pg, 24

It thus emerges from Rashi, Yerushalmi and Korban ha-Edah that pritzut exposure of the upper arms comes not from the arms themselves but from the body being visible via the arms. (Note: … This makes perfect sense, for why should the faraway upper arms have the same stringency as thighs that are adjacent to actual ervah?)

A typology can be established, according to this, as follows:

Sleeveless dresses- forbidden by all opinions, as the body can be seen.
short sleeves, loose- forbidden if the body can be seen.
short sleeves, tight- body cannot be seen, but prohibited if most of the upper arm is uncovered (rubo k’kulo).
sleeves halfaway to elbow- proscribed because of tefach meguleh; room for limmud zechut.
sleeves within a tefachof the elbow- minimum permitted.
sleeves to the elbow- recommended.
sleeves to below elbow- first level chumra.
sleeves to wrist- second level chumra.

The above does not supplant any communal or familial minhag.