B. Avodah Zarah 2a-4a

מתני׳ לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים אסור לשאת ולתת עמהם להשאילן ולשאול מהן להלוותן וללוות מהן לפורען ולפרוע מהן רבי יהודה אומר נפרעין מהן מפני שמיצר הוא לו אמרו לו אע"פ שמיצר הוא עכשיו שמח הוא לאחר זמן:

MISHNA: On the three days before the festivals of gentiles the following actions are prohibited, as they would bring joy to the gentile, who would subsequently give thanks to his object of idol worship on his festival: It is prohibited to engage in business with them; to lend items to them or to borrow items from them; to lend money to them or to borrow money from them; and to repay debts owed to them or to collect repayment of debts from them. Rabbi Yehuda says: One may collect repayment of debts from them because this causes the gentile distress. The Rabbis said to Rabbi Yehuda: Even though he is distressed now, when he repays the money, he is happy afterward that he is relieved of the debt, and therefore there is concern that he will give thanks to his object of idol worship on his festival.

גמ׳ רב ושמואל חד תני אידיהן וחד תני עידיהן מאן דתני אידיהן לא משתבש ומאן דתני עידיהן לא משתבש
GEMARA: Rav and Shmuel disagree with regard to the correct version of the text of the mishna. One teaches the term meaning: Their festivals, as eideihen, spelled with an alef as the first letter, and one teaches eideihen with an ayin as the first letter. The Gemara comments: The one who teaches eideihen with an alef is not mistaken, and the one who teaches eideihen with an ayin is not mistaken, as there is support for each version of the term.
מאן דתני אידיהן לא משתבש דכתיב (דברים לב, לה) כי קרוב יום אידם ומאן דתני עידיהן לא משתבש דכתיב (ישעיהו מג, ט) יתנו עידיהם ויצדקו
The Gemara elaborates: The one who teaches eideihen with an alef is not mistaken, as it is written: “For the day of their calamity [eidam] is at hand” (Deuteronomy 32:35), and the future downfall mentioned in the verse is partly due to the festivals of idol worshippers. The term there is spelled with an alef. And likewise, the one who teaches eideihen with an ayin is not mistaken, as it is written: “Let them bring their witnesses [eideihem], that they may be justified” (Isaiah 43:9), i.e., the festivals will serve as witnesses against gentile sinners, proving that they engaged in idol worship. The term there is spelled with an ayin.
לִ֤י נָקָם֙ וְשִׁלֵּ֔ם לְעֵ֖ת תָּמ֣וּט רַגְלָ֑ם כִּ֤י קָרוֹב֙ י֣וֹם אֵידָ֔ם וְחָ֖שׁ עֲתִדֹ֥ת לָֽמוֹ׃
To be My vengeance and recompense,
At the time that their foot falters.
Yea, their day of disaster is near,
And destiny rushes upon them.
(ט) כׇּֽל־הַגּוֹיִ֞ם נִקְבְּצ֣וּ יַחְדָּ֗ו וְיֵאָֽסְפוּ֙ לְאֻמִּ֔ים מִ֤י בָהֶם֙ יַגִּ֣יד זֹ֔את וְרִאשֹׁנ֖וֹת יַשְׁמִיעֻ֑נוּ יִתְּנ֤וּ עֵֽדֵיהֶם֙ וְיִצְדָּ֔קוּ וְיִשְׁמְע֖וּ וְיֹאמְר֥וּ אֱמֶֽת׃
(9) All the nations assemble as one,
The peoples gather.
Who among them declared this,
Foretold to us the things that have happened?
Let them produce their witnesses and be vindicated,
That men, hearing them, may say, “It is true!”

ומאן דתני אידיהן מאי טעמא לא תני עידיהן אמר לך תברא עדיף ומאן דתני עידיהן מאי טעמא לא תני אידיהן אמר לך מאן קא גרים להו תברא עדות שהעידו בעצמן הלכך עדות עדיפא

The Gemara asks: And according to the one who teaches eideihen with an alef, what is the reason that he did not teach eideihen with an ayin? The Gemara answers: He could have said to you that a term that refers to a calamity is preferable. The Gemara asks: And the one who teaches eideihen with an ayin, what is the reason that he did not teach eideihen with an alef? The Gemara answers: He could have said to you: What causes this calamity to happen to them? It is the testimony that they testified against themselves. Therefore, a term that references testimony is preferable.

והאי יתנו עידיהם ויצדקו בעובדי כוכבים כתיב הא בישראל כתיב דאמר ריב"ל כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידות להם לעוה"ב שנאמר יתנו עידיהם ויצדקו אלו ישראל ישמעו ויאמרו אמת אלו עובדי כוכבים
The Gemara asks: But is this verse: “Let them bring their witnesses that they may be justified,” written with regard to the nations of the world? Isn’t it written with regard to the Jewish people? As Rabbi Yehoshua ben Levi says: All the mitzvot that the Jews perform in this world will come and bear witness for them in the World-to-Come, as it is stated: “Let them bring their witnesses that they may be justified.” These are the Jews, as their good deeds bear witness for them and demonstrate their righteousness. When the verse states: “And let them hear, and say: It is truth” (Isaiah 43:9), these are the nations of the world, who will admit to the righteousness of the Jews.
אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע מאן דאמר עידיהן מהכא (ישעיהו מד, ט) יוצרי פסל כולם תוהו וחמודיהם בל יועילו ועידיהם המה

Rather, Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: The one who says that the correct word is eideihen with an ayin derived this use of the term from here: “They that fashion a graven image are all of them vanity, and their delectable things shall not profit; and their own witnesses [eideihem] see not, nor know” (Isaiah 44:9). This demonstrates that the objects of idol worship will serve as witnesses against their worshippers.

(ט) יֹצְרֵי־פֶ֤סֶל כֻּלָּם֙ תֹּ֔הוּ וַחֲמוּדֵיהֶ֖ם בַּל־יוֹעִ֑ילוּ וְעֵדֵיהֶ֣ם הֵ֗ׄמָּׄהׄ בַּל־יִרְא֛וּ וּבַל־יֵדְע֖וּ לְמַ֥עַן יֵבֹֽשׁוּ׃
(9) The makers of idols
All work to no purpose;
And the things they treasure
Can do no good,
As they themselves can testify.
They neither look nor think,
And so they shall be shamed.
דרש ר' חנינא בר פפא ואיתימא ר' שמלאי לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ס"ת [ומניחו] בחיקו ואומר למי שעסק בה יבא ויטול שכרו
§ The Gemara cites homiletic interpretations of the verse that was discussed earlier: “All the nations are gathered together, and let the peoples be assembled; who among them can declare this, and announce to us former matters? Let them bring their witnesses, that they may be justified; and let them hear, and say: It is truth” (Isaiah 43:9). Rabbi Ḥanina bar Pappa taught, and some say that it was Rabbi Simlai who taught: In the future, the Holy One, Blessed be He, will bring a Torah scroll and place it in His lap and say: Anyone who engaged in its study should come and take his reward.
מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים בערבוביא שנאמר (ישעיהו מג, ט) כל הגוים נקבצו יחדו [וגו'] אמר להם הקדוש ברוך הוא אל תכנסו לפני בערבוביא אלא תכנס כל אומה ואומה
Immediately, the nations of the world will gather together and come intermingled with each other, as it is stated: “All the nations are gathered together and let the peoples be assembled.” The Holy One, Blessed be He, will say to them: Do not enter before Me intermingled; rather, let each and every nation enter
וסופריה שנאמר (ישעיהו מג, ט) ויאספו לאומים ואין לאום אלא מלכות שנאמר (בראשית כה, כג) ולאום מלאום יאמץ ומי איכא ערבוביא קמי הקב"ה אלא כי היכי דלא ליערבבו אינהו [בהדי הדדי] דלישמעו מאי דאמר להו

with their scholars, as it is stated: “And let the peoples [le’umim] be assembled” (Isaiah 43:9); and the term le’om means nothing other than kingdom, as it is stated: “And the one kingdom [ule’om] shall be stronger than the other kingdom [mile’om]” (Genesis 25:23). The Gemara asks: But is it possible for there to be intermingling before the Holy One, Blessed be He, that it should be necessary for each nation to stand and be addressed separately? Rather, the nations are instructed to stand separately so that they will not become intermingled with each other in order that they will each hear what He says to them.

(כב) וַיִּתְרֹֽצְצ֤וּ הַבָּנִים֙ בְּקִרְבָּ֔הּ וַתֹּ֣אמֶר אִם־כֵּ֔ן לָ֥מָּה זֶּ֖ה אָנֹ֑כִי וַתֵּ֖לֶךְ לִדְרֹ֥שׁ אֶת־יְהֹוָֽה׃ (כג) וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה לָ֗הּ שְׁנֵ֤י (גיים) [גוֹיִם֙] בְּבִטְנֵ֔ךְ וּשְׁנֵ֣י לְאֻמִּ֔ים מִמֵּעַ֖יִךְ יִפָּרֵ֑דוּ וּלְאֹם֙ מִלְאֹ֣ם יֶֽאֱמָ֔ץ וְרַ֖ב יַעֲבֹ֥ד צָעִֽיר׃

(22) But the children struggled in her womb, and she said, “If so, why do I exist?” She went to inquire of יהוה, (23) and יהוה answered her,
“Two nations are in your womb,
Two separate peoples shall issue from your body;
One people shall be mightier than the other,
And the older shall serve the younger.”

[מיד] נכנסה לפניו מלכות רומי תחלה מ"ט משום דחשיבא ומנלן דחשיבא דכתי' (דניאל ז, כג) ותאכל כל ארעא ותדושינה ותדוקינה אמר רבי יוחנן זו רומי חייבת שטבעה יצא בכל העולם

Immediately, the Roman Empire enters first before Him. The Gemara asks: What is the reason that the Roman Empire enters first? It is because the Roman Empire is the most important of all of the nations. And from where do we derive that it is the most important? As it is written in the book of Daniel with regard to the fourth empire that will rule over the world: “And it shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces” (Daniel 7:23), and Rabbi Yoḥanan says: This empire that will devour the earth is the wicked Roman Empire, whose name spread throughout the world.
(כג) כֵּן֮ אֲמַר֒ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א מַלְכ֤וּ (רביעיה) [רְבִיעָאָה֙] תֶּהֱוֵ֣א בְאַרְעָ֔א דִּ֥י תִשְׁנֵ֖א מִן־כׇּל־מַלְכְוָתָ֑א וְתֵאכֻל֙ כׇּל־אַרְעָ֔א וּתְדוּשִׁנַּ֖הּ וְתַדְּקִנַּֽהּ׃
(23) This is what he said: ‘The fourth beast [means]—there will be a fourth kingdom upon the earth which will be different from all the kingdoms; it will devour the whole earth, tread it down, and crush it.
ומנא לן דמאן דחשיב עייל ברישא כדרב חסדא דאמר רב חסדא מלך וצבור מלך נכנס תחלה לדין שנאמר (מלכים א ח, נט) לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל [וגו'] וטעמא מאי איבעית אימא לאו אורח ארעא למיתב מלכא מאבראי ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף
The Gemara asks: And from where do we derive that whoever is more important enters first? This is in accordance with a statement of Rav Ḥisda, as Rav Ḥisda says: When a king and a community are brought before God for judgment, the king enters for judgment first, as it is stated: “That He make the judgment of His servant and the judgment of His people Israel, as every day shall require” (I Kings 8:59). And what is the reason that it is important for the king to enter first? If you wish, say that it is not proper conduct for the king to stand outside and wait for the trial of his subjects to end. And if you wish, say instead that the king is brought in first so that he may be judged before God’s anger intensifies due to the sins of the community.
(נט) וְיִֽהְי֨וּ דְבָרַ֜י אֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר הִתְחַנַּ֙נְתִּי֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה קְרֹבִ֛ים אֶל־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ יוֹמָ֣ם וָלָ֑יְלָה לַעֲשׂ֣וֹת ׀ מִשְׁפַּ֣ט עַבְדּ֗וֹ וּמִשְׁפַּ֛ט עַמּ֥וֹ יִשְׂרָאֵ֖ל דְּבַר־י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ׃
(59) And may these words of mine, which I have offered in supplication before the LORD, be close to the LORD our God day and night, that He may provide for His servant and for His people Israel, according to each day’s needs—
אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה
The Gemara returns to its narration of the future judgment. First, the members of the Roman Empire enter. The Holy One, Blessed be He, says to them: With what did you occupy yourselves? They say before Him in response: Master of the Universe, we have established many marketplaces, we have built many bathhouses, and we have increased much silver and gold. And we did all of this only for the sake of the Jewish people, so that they would be free to engage in Torah study.
אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם שווקים להושיב בהן זונות מרחצאות לעדן בהן עצמכם כסף וזהב שלי הוא שנאמר (חגי ב, ח) לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות
The Holy One, Blessed be He, says to them: Fools of the world! Are you attempting to deceive Me? Everything that you did, you did for your own needs. You established marketplaces to place prostitutes in them; you built bathhouses for your own enjoyment; and as for the silver and gold that you claim to have increased, it is Mine, as it is stated: “Mine is the silver, and Mine the gold, said the Lord of hosts” (Haggai 2:8).
כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר (דברים ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו בפחי נפש
Is there no one among you who can declare that they have studied this Torah? This is the meaning of the continuation of the verse from Isaiah, as it is stated: “Who among them can declare this?” (Isaiah 43:9). And “this” is referring to nothing other than the Torah, as it is stated: “And this is the Torah that Moses set before the children of Israel” (Deuteronomy 4:44), and whoever did not engage in its study does not receive reward. Immediately, the members of the Roman Empire leave disappointed.
וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״רֹאשׁ הַמְדַבְּרִים בְּכָל מָקוֹם״? דְּיָתְבִי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְיָתֵיב יְהוּדָה בֶּן גֵּרִים גַּבַּיְיהוּ. פָּתַח רַבִּי יְהוּדָה וְאָמַר: כַּמָּה נָאִים מַעֲשֵׂיהֶן שֶׁל אוּמָּה זוֹ: תִּקְּנוּ שְׁוָוקִים, תִּקְּנוּ גְּשָׁרִים, תִּקְנוּ מֶרְחֲצָאוֹת. רַבִּי יוֹסֵי שָׁתַק. נַעֲנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וְאָמַר: כׇּל מַה שֶּׁתִּקְּנוּ, לֹא תִּקְּנוּ אֶלָּא לְצוֹרֶךְ עַצְמָן. תִּקְּנוּ שְׁווֹקִין — לְהוֹשִׁיב בָּהֶן זוֹנוֹת, מֶרְחֲצָאוֹת — לְעַדֵּן בָּהֶן עַצְמָן, גְּשָׁרִים — לִיטּוֹל מֵהֶן מֶכֶס. הָלַךְ יְהוּדָה בֶּן גֵּרִים וְסִיפֵּר דִּבְרֵיהֶם, וְנִשְׁמְעוּ לַמַּלְכוּת. אָמְרוּ: יְהוּדָה שֶׁעִילָּה — יִתְעַלֶּה. יוֹסֵי שֶׁשָּׁתַק — יִגְלֶה לְצִיפּוֹרִי. שִׁמְעוֹן שֶׁגִּינָּה — יֵהָרֵג.
In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts, sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed.
יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה מ"ט דהא חשיבא בתרה ומנלן דכתיב (דניאל ז, ה) וארו חיוא אחרי תנינא דמיא לדוב ותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין [בשר] כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב
The Roman Empire leaves, and the Persian Empire enters after it. What is the reason that the Persian Empire enters second? The reason is that after the Roman Empire it is the next most important. And from where do we derive this? As it is written in Daniel’s vision: “And behold another beast, a second, like a bear” (Daniel 7:5). And Rav Yosef teaches: These are the Persians, who are compared to a bear, as they eat and drink copious amounts as does a bear, and they are fleshy like a bear, and they grow their hair long as does a bear, and they never rest, like a bear, which is constantly on the move from one place to another.
אמר להם הקב"ה במאי עסקתם אומרים לפניו רבש"ע הרבה גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה
The Holy One, Blessed be He, says to them: With what did you occupy yourselves? They say before Him in response: Master of the Universe, we have built many bridges, we have conquered many cities, and we have fought many wars. And we did all of this only for the sake of the Jewish people, so that they would engage in Torah study.
אמר להם הקב"ה כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם גשרים ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני עשיתי שנאמר (שמות טו, ג) ה' איש מלחמה כלום יש בכם מגיד זאת שנאמר (ישעיהו מג, ט) מי בכם יגיד זאת ואין זאת אלא תורה שנאמר וזאת התורה אשר שם משה מיד יצאו מלפניו בפחי נפש
The Holy One, Blessed be He, says to them: Everything that you did, you did for your own needs. You established bridges to collect taxes from all who pass over them. You conquered cities to use their residents for forced labor [angareya]; and with regard to fighting the wars, I wage wars, and your success is from Me, as it is stated: “The Lord is a man of war” (Exodus 15:3). Is there no one among you who can declare that they have studied this Torah? As it is stated: “Who among them can declare this” (Isaiah 43:9), and “this” is referring to nothing other than the Torah, as it is stated: “And this is the Torah that Moses set” (Deuteronomy 4:44). Immediately, the members of the Persian Empire leave from before Him disappointed.
וכי מאחר דחזית מלכות פרס למלכות רומי דלא מהניא ולא מידי מאי טעמא עיילא אמרי אינהו סתרי בית המקדש ואנן בנינן וכן לכל אומה ואומה
The Gemara asks: But once the Persian Empire sees that everything said by the Roman Empire is completely ineffective, what is the reason that they come forward? The Gemara answers: They believe that their claims will be more effective, as they say: The Romans destroyed the Second Temple, and we had built it, as the Second Temple was constructed under the auspices and with the encouragement of Cyrus, the king of Persia. The Gemara adds: And likewise, a similar exchange occurred with each and every nation.
וכי מאחר דחזו לקמאי דלא מהני ולא מידי מ"ט עיילי סברי הנך אישתעבדו בהו בישראל ואנן לא שעבדנו בישראל מאי שנא הני דחשיבי ומאי שנא הני דלא חשיבי להו משום דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא
The Gemara asks: But once the other nations see that every-thing said by the first ones, Rome and Persia, is completely ineffective, what is the reason that they come forward? The Gemara answers that they think: Those Empires subjugated the Jewish people, but we did not subjugate the Jewish people. The Gemara further asks: What is different about these, Rome and Persia, which were singled out explicitly, and what is different about those other empires that come afterward, which were not singled out and mentioned by name? It is because with regard to these, Rome and Persia, their kingship extends until the coming of the Messiah.
אומרים לפניו רבש"ע כלום נתת לנו ולא קיבלנוה ומי מצי למימר הכי והכתי' (דברים לג, ב) ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו וכתיב (חבקוק ג, ג) אלוה מתימן יבוא וגו' מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן
The nations will say before God: Master of the Universe, did You give us the Torah and we did not accept it? Since we never received the Torah, why are we being judged for not fulfilling its mitzvot? The Gemara asks: And can one say that they were never offered the Torah? But isn’t it written in the description of the giving of the Torah: “And he said: The Lord came from Sinai, and rose from Seir unto them” (Deuteronomy 33:2), and it is written: “God comes from Teman, and the Holy One from mount Paran” (Habakkuk 3:3). And the Sages asked: What did God require in Seir and what did He require in Paran? The Torah was not given in those locations.
א"ר יוחנן מלמד שהחזירה הקב"ה על כל אומה ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה
And Rabbi Yoḥanan says: This teaches that the Holy One, Blessed be He, took the Torah around to every nation and those who speak every language, such as the Edomites in Seir and the Ishmaelites in Paran, but they did not accept it, until He came to the Jewish people and they accepted it. If the other nations all rejected the Torah, how can they excuse themselves by claiming that it was never offered to them?
אלא הכי אמרי כלום קיבלנוה ולא קיימנוה ועל דא תברתהון אמאי לא קבלתוה אלא כך אומרים לפניו רבש"ע כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה כמו שעשית לישראל
Rather, this is what they say: Did we accept the Torah and then not fulfill its mitzvot? The Gemara asks: But this itself serves as the refutation of their own claim, as one can respond: Why didn’t you accept it? Rather, this is what the nations of the world say before Him: Master of the Universe, did You overturn the mountain above us like a basin, and we still did not accept the Torah, as You did for the Jewish people?
דכתיב (שמות יט, יז) ויתיצבו בתחתית ההר ואמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה הקב"ה הר כגיגית על ישראל ואמר להם אם אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם
The Gemara provides the background for this claim: As it is written: “And they stood at the nether part of the mount” (Exodus 19:17), and Rav Dimi bar Ḥama says: The verse teaches that the Holy One, Blessed be He, overturned the mountain, i.e., Mount Sinai, above the Jews like a basin, and He said to them: If you accept the Torah, excellent, and if not, there, under the mountain, will be your burial. The nations of the world will claim that they too could have been coerced to accept the Torah.
״וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר״, אָמַר רַב אַבְדִּימִי בַּר חָמָא בַּר חַסָּא: מְלַמֵּד שֶׁכָּפָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲלֵיהֶם אֶת הָהָר כְּגִיגִית, וְאָמַר לָהֶם: אִם אַתֶּם מְקַבְּלִים הַתּוֹרָה מוּטָב, וְאִם לָאו — שָׁם תְּהֵא קְבוּרַתְכֶם. אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: מִכָּאן מוֹדָעָא רַבָּה לְאוֹרָיְיתָא. אָמַר רָבָא: אַף עַל פִּי כֵן הֲדוּר קַבְּלוּהָ בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, דִּכְתִיב: ״קִיְּמוּ וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים״ — קִיְּימוּ מַה שֶּׁקִּיבְּלוּ כְּבָר.
The Gemara cites additional homiletic interpretations on the topic of the revelation at Sinai. The Torah says, “And Moses brought forth the people out of the camp to meet God; and they stood at the lowermost part of the mount” (Exodus 19:17). Rabbi Avdimi bar Ḥama bar Ḥasa said: the Jewish people actually stood beneath the mountain, and the verse teaches that the Holy One, Blessed be He, overturned the mountain above the Jews like a tub, and said to them: If you accept the Torah, excellent, and if not, there will be your burial. Rav Aḥa bar Ya’akov said: From here there is a substantial caveat to the obligation to fulfill the Torah. The Jewish people can claim that they were coerced into accepting the Torah, and it is therefore not binding. Rava said: Even so, they again accepted it willingly in the time of Ahasuerus, as it is written: “The Jews ordained, and took upon them, and upon their seed, and upon all such as joined themselves unto them” (Esther 9:27), and he taught: The Jews ordained what they had already taken upon themselves through coercion at Sinai.

Quran, Surah 2 "The Cow"

92. Moses came to you with clear proofs, yet you adopted the calf in his absence, and you were in the wrong.

93. And We made a covenant with you, and raised the Mount above you: “Take what We have given you firmly, and listen.” They said, “We hear and disobey.” And their hearts became filled with the love of the calf because of their disbelief. Say, “Wretched is what your faith commands you to do, if you are believers.”

מיד אומר להם הקב"ה הראשונות ישמיעונו שנא' (ישעיהו מג, ט) וראשונות ישמיענו שבע מצות שקיבלתם היכן קיימתם
Immediately, the Holy One, Blessed be He, says to them: The first mitzvot will let us hear the truth, as it is stated in the continuation of the same verse under discussion: “And announce to us the first things” (Isaiah 43:9). With regard to the seven Noahide mitzvot that preceded the giving of the Torah that even you accepted, where is the proof that you fulfilled them?
(ד) אַךְ־בָּשָׂ֕ר בְּנַפְשׁ֥וֹ דָמ֖וֹ לֹ֥א תֹאכֵֽלוּ׃ (ה) וְאַ֨ךְ אֶת־דִּמְכֶ֤ם לְנַפְשֹֽׁתֵיכֶם֙ אֶדְרֹ֔שׁ מִיַּ֥ד כׇּל־חַיָּ֖ה אֶדְרְשֶׁ֑נּוּ וּמִיַּ֣ד הָֽאָדָ֗ם מִיַּד֙ אִ֣ישׁ אָחִ֔יו אֶדְרֹ֖שׁ אֶת־נֶ֥פֶשׁ הָֽאָדָֽם׃ (ו) שֹׁפֵךְ֙ דַּ֣ם הָֽאָדָ֔ם בָּֽאָדָ֖ם דָּמ֣וֹ יִשָּׁפֵ֑ךְ כִּ֚י בְּצֶ֣לֶם אֱלֹהִ֔ים עָשָׂ֖ה אֶת־הָאָדָֽם׃
(4) You must not, however, eat flesh with its life-blood in it. (5) But for your own life-blood I will require a reckoning: I will require it of every beast; of humankind, too, will I require a reckoning for human life, of everyone for each other!
(6) Whoever sheds human blood,
By human [hands] shall that one’s blood be shed;
For in the image of God
Was humankind made.
תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי
§ Since the halakhot of the descendants of Noah have been mentioned, a full discussion of the Noahide mitzvot is presented. The Sages taught in a baraita: The descendants of Noah, i.e., all of humanity, were commanded to observe seven mitzvot: The mitzva of establishing courts of judgment; and the prohibition against blessing, i.e., cursing, the name of God; and the prohibition of idol worship; and the prohibition against forbidden sexual relations; and the prohibition of bloodshed; and the prohibition of robbery; and the prohibition against eating a limb from a living animal.
ומנלן דלא קיימום דתני רב יוסף (חבקוק ג, ו) עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים מאי ראה ראה ז' מצות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימום כיון שלא קיימום עמד והתירן להן איתגורי איתגור א"כ מצינו חוטא נשכר
The Gemara asks: And from where do we derive that they did not fulfill them? As Rav Yosef teaches in explanation of the verse: “He stands, and shakes the earth, He sees, and makes the nations tremble [vayater]” (Habakkuk 3:6): What did God see? He saw the seven mitzvot that the descendants of Noah accepted upon themselves, and He saw that they did not fulfill them. Since they did not fulfill them, He arose and nullified for them [vehitiran] the command to heed these mitzvot. The Gemara asks: Do they gain from not obeying, as they are now released from the obligation to fulfill these mitzvot? If so, we find that a sinner profits from his transgression.
אמר מר בריה דרבינא
Mar, son of Ravina, said:
לומר שאף על פי שמקיימין אותן אין מקבלין עליהם שכר
This serves to say that even if they fulfill the seven Noahide mitzvot they do not receive a reward for their fulfilment.
ולא והתניא היה רבי מאיר אומר מנין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול תלמוד לומר (ויקרא יח, ה) אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם הא למדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול
The Gemara asks: And are they not rewarded for fulfilling those mitzvot? But isn’t it taught in a baraita that Rabbi Meir would say: From where is it derived that even a gentile who engages in Torah study is considered like a High Priest? The verse states: “You shall therefore keep My statutes and My ordinances, which if a person do, and shall live by them” (Leviticus 18:5). It is not stated: Priests, Levites, and Israelites, but rather the general term “person.” From here you learn that even a gentile who engages in the study of Torah is like a High Priest. This demonstrates that gentiles are rewarded for fulfilling mitzvot, despite the fact that they are not commanded to do so.
אלא לומר לך שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה דאמר ר' חנינא גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה
Rather, the verse serves to tell you that they do not receive as great a reward for their fulfillment as one who is commanded and performs a mitzva. Rather, they receive a lesser reward, like that of one who is not commanded and still performs a mitzva. As Rabbi Ḥanina says: Greater is one who is commanded to do a mitzva and performs it than one who is not commanded and performs it.
אלא כך אומרים העובדי כוכבים לפני הקב"ה רבש"ע ישראל שקיבלוה היכן קיימוה
The Gemara returns to the discussion between God and the nations of the world, whose claims are rejected with the rebuttal that they did not receive the Torah because they did not fulfill the seven Noahide mitzvot that were incumbent upon them. Rather, this is what the gentiles say before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, as for the Jewish people who accepted the Torah, where is the evidence that they fulfilled its mitzvot?
אמר להם הקב"ה אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה אומרים לפניו רבש"ע כלום יש אב שמעיד על בנו דכתיב (שמות ד, כב) בני בכורי ישראל אמר להם הקב"ה שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה
The Holy One, Blessed be He, says to them in response: I will testify about the Jewish people that they fulfilled the Torah in its entirety. The nations say before Him: Master of the Universe, is there a father who can testify about his son? As it is written: “Israel is My son, My firstborn” (Exodus 4:22). Since God is considered the Father of the Jewish people, He is disqualified from testifying on their behalf. The Holy One, Blessed be He, said to them: Heaven and earth will testify about them that they fulfilled the Torah in its entirety.
אומרים לפניו רבש"ע שמים וארץ נוגעין בעדותן שנאמ' (ירמיהו לג, כה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי (דאר"ש) [ואר"ש] בן לקיש מאי דכתיב (בראשית א, לא) ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב ואם לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו
The nations say before Him: Master of the Universe, in this matter the testimony of heaven and earth is tainted by a conflict of interest, as it is stated: “If My covenant be not with day and night, I would not have appointed the ordinances of heaven and earth” (Jeremiah 33:25). And concerning this verse, Rabbi Shimon ben Lakish says: What is the meaning of that which is written: “And there was evening and there was morning, the sixth day” (Genesis 1:31)? This teaches that the Holy One, Blessed be He, established a condition with the acts of Creation, and said: If the Jewish people accept My Torah at the revelation at Sinai, all is well, but if they do not accept it, I will return you to the primordial state of chaos and disorder.
והיינו דאמר חזקיה מאי דכתיב (תהלים עו, ט) משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטה
And this is similar to that which Ḥizkiyya says with regard to a different matter: What is the meaning of that which is written: “You caused sentence to be heard from heaven; the earth feared, and was silent” (Psalms 76:9)? If the earth feared, why was it silent, and if it was silent, why did it fear? One who is afraid does not stay silent, and one who remains silent thereby demonstrates that he is not afraid. Rather, this is the meaning of the verse: At first, when God came to give the Torah to the Jewish people, the earth feared that they might not accept it, and it would be destroyed. This is alluded to by the phrase “You caused sentence to be heard.” But ultimately, when the Jews accepted the Torah, the earth was silent. Consequently, heaven and earth are interested parties and cannot testify about the Jewish people’s commitment to the Torah.
אמר להם הקב"ה מכם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה יבא נמרוד ויעיד באברהם שלא עבד עבודת כוכבים יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל תבא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף שלא נחשד על העבירה
Instead, the Holy One, Blessed be He, says to the nations: Let the witnesses come from among you and testify that the Jewish people fulfilled the Torah in its entirety. Let Nimrod come and testify about Abraham that he did not engage in idol worship. Let Laban come and testify about Jacob that he is not suspect with regard to robbery (see Genesis 31:36–42). Let the wife of Potiphar come and testify about Joseph that he is not suspect with regard to the sin of adultery (see Genesis 39:7–12).
יבא נבוכד נצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם יבא דריוש ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפלה יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ואליהו בן ברכאל הבוזי ויעידו בהם בישראל שקיימו את כל התורה כולה שנאמר (ישעיהו מג, ט) יתנו עידיהם ויצדקו
Let Nebuchadnezzar come and testify about Hananiah, Mishael, and Azariah that they did not prostrate themselves before a graven image. Let Darius come and testify about Daniel that he did not neglect his prayer (see Daniel 6). Let Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, and Eliphaz the Temanite, and Elihu, son of Barachel, the Buzite, friends of Job (see Job 2:11 and 32:2) come and testify about the Jewish people that they fulfilled the Torah in its entirety. As it is stated: “All the nations are gathered together…let them bring their witnesses, that they may be justified” (Isaiah 43:9), i.e., the gathered gentiles will submit testimony on behalf of the Jewish people and demonstrate the Jews’ righteousness.
אמרו לפניו רבש"ע תנה לנו מראש ונעשנה אמר להן הקב"ה שוטים שבעולם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה
The gentiles say before Him: Master of the Universe, give us the Torah afresh and we will perform its mitzvot. The Holy One, Blessed be He, says to them in response: Fools of the world! Do you think you can request this? One who takes pains on Shabbat eve will eat on Shabbat, but one who did not take pains on Shabbat eve, from where will he eat on Shabbat? The opportunity for performing mitzvot has already passed, and it is now too late to ask to perform them. But even so, I have an easy mitzva to fulfill, and its name is sukka; go and perform it.
ומי מצית אמרת הכי והא אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב (דברים ז, יא) אשר אנכי מצוך היום היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולא היום ליטול שכר
The Gemara asks: And how can you say so, that it is possible to perform a mitzva after the end of this world? But doesn’t Rabbi Yehoshua ben Levi say: What is the meaning of that which is written: “You shall therefore keep the commandment, and the statutes, and the ordinances, which I command you this day, to do them” (Deuteronomy 7:11)? This verse teaches that today, in this world, is the time to do them, but tomorrow, in the World-to-Come, is not the time to do them. Furthermore, today is the time to do them, but today is not the time to receive one’s reward, which is granted in the World-to-Come.
אלא שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואמאי קרי ליה מצוה קלה משום דלית ביה חסרון כיס
The Gemara explains: But even so, God gave the nations an opportunity to perform a mitzva, as The Holy One, Blessed be He, does not deal tyrannically [beteruneya] with His creations, but wants them to feel that they have been judged fairly. The Gemara asks: And why does God call the mitzva of sukka an easy mitzva to fulfill? Because performing the mitzva involves no monetary loss.
מיד כל אחד [ואחד] נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא שנאמר (תהלים ב, ג) ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו מקדיר והא אמרת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו משום דישראל נמי זימני
Immediately, each and every gentile will take materials and go and construct a sukka on top of his roof. And the Holy One, Blessed be He, will set upon them the heat [makdir] of the sun in the season of Tammuz, i.e., the summer, and each and every one who is sitting in his sukka will be unable to stand the heat, and he will kick his sukka and leave, as it is stated: “Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us” (Psalms 2:3). The Gemara asks: Why does God heat the sun over them? But didn’t you say that the Holy One, Blessed be He, does not deal tyrannically with His creations? The Gemara answers: This is not considered dealing tyrannically with the gentiles, because for the Jewish people as well, there are times
דמשכא להו תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא והאמר רבא מצטער פטור מן הסוכה נהי דפטור בעוטי מי מבעטי
when the season of Tammuz extends until the festival of Sukkot, and in such years sitting in the sukka causes them suffering. The Gemara asks: But doesn’t Rava say that one who suffers in the sukka is exempt from performing the mitzva of sukka, and under these circumstances even a Jew is permitted to leave the sukka? If so, why are the gentiles criticized for leaving? The Gemara answers: Granted that one is exempt from performing the mitzva and is permitted to leave his sukka, but should one kick it?
מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן שנאמר (תהלים ב, ד) יושב בשמים ישחק וגו' א"ר יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד
The Gemara resumes its narration: Immediately, the Holy One, Blessed be He, sits and makes sport of those gentiles, i.e., He laughs at them, as it is stated: “He that sits in heaven makes sport, the Lord has them in derision” (Psalms 2:4). With regard to this verse, Rabbi Yitzḥak says: There is no making sport for the Holy One, Blessed be He, but on that day alone.
איכא דמתני להא דרבי יצחק אהא דתניא רבי יוסי אומר לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירין ומי מקבלינן מינייהו והתניא אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה
There are those who teach that which Rabbi Yitzḥak subsequently said with regard to this matter, as it is taught in a baraita that Rabbi Yosei says: In the future, the nations of the world will come and convert. The Gemara asks: And do we accept them as converts at that time? But isn’t it taught in another baraita: The court does not accept converts in the days of the Messiah; similarly, they did not accept converts either in the days of David or in the days of Solomon, due to a concern that these people wanted to convert for ulterior motives, because the Jewish people were mighty and respected?
אלא שנעשו גרים גרורים ומניחין תפילין בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם
Rather, Rabbi Yosei means that they become converts who have attached themselves to the Jewish people, and they don phylacteries on their heads, phylacteries on their arms, place ritual fringes on their garments, and a mezuza in their doorways.
כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג אומר להן על מה באתם אומרים לו על ה' ועל משיחו שנאמר (תהלים ב, א) למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק [וגו']
When these converts see the war of Gog and Magog, every convert of this sort will say to Gog and Magog: For what purpose did you come? They will say to him: We came to fight against the Lord and against His Messiah, as it is stated: “Why are the nations in an uproar? And why do the peoples mutter in vain. The kings of the earth stand up, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against His Messiah” (Psalms 2:1–2).
וכל אחד מנתק מצותו והולך שנאמר (תהלים ב, ג) ננתקה את מוסרותימו [וגו] והקב"ה יושב ומשחק שנאמר יושב בשמים ישחק וגו' א"ר יצחק אין לו להקב"ה שחוק אלא אותו היום בלבד
And then every one of these converts will tear loose his sign of performance of a mitzva and leave, as it is stated: “Let us tear their bands asunder, and cast away their cords from us” (Psalms 2:3). And the Holy One, Blessed be He, sits and makes sport, i.e., laughs or rejoices, as it is stated: “He that sits in heaven makes sport, the Lord has them in derision” (Psalms 2:4). Rabbi Yitzḥak says: There is no making sport for the Holy One, Blessed be He, but on that day alone.
איני והא אמר רב יהודה אמר רב שתים עשרה שעות הוי היום שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן את כל העולם כולו כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים
The Gemara asks: Is that so? Is there is no other making sport for the Holy One, Blessed be He? But doesn’t Rav Yehuda say that Rav says: There are twelve hours in the day. During the first three, the Holy One, Blessed be He, sits and engages in Torah study. During the second three hours, He sits and judges the entire world. Once He sees that the world has rendered itself liable to destruction, He arises from the throne of judgment and sits on the throne of mercy, and the world is not destroyed.
שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים רביעיות יושב ומשחק עם לויתן שנאמר (תהלים קד, כו) לויתן זה יצרת לשחק בו אמר רב נחמן בר יצחק עם בריותיו משחק ועל בריותיו אינו משחק אלא אותו היום בלבד
During the third set of three hours, the Holy One, Blessed be He, sits and sustains the entire world, from the horns of wild oxen to the eggs of lice. During the fourth three hours, He sits and makes sport with the leviathan, as it is stated: “There is leviathan, whom You have formed to sport with” (Psalms 104:26). Evidently, God makes sport every day, not only on that one day. Rav Naḥman bar Yitzḥak says in explanation: He makes sport with His creations, just as He sports with the leviathan; He does not make sport of His creations but on that day alone.
א"ל רב אחא לרב נחמן בר יצחק מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה ומנלן דליכא שחוק אילימא מדכתיב (ישעיהו כב, יב) ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה וגו' דלמא ההוא יומא ותו לא
Rav Aḥa said to Rav Naḥman bar Yitzḥak: From the day the Temple was destroyed, there is no longer any making sport for the Holy One, Blessed be He. And from where do we derive that there is no making sport? If we say that it is from that which is written: “And in that day did the Lord, the God of hosts, call to weeping, and to lamentation, and to baldness and to girding with sackcloth” (Isaiah 22:12), that is inconclusive: Perhaps that day alone was called for weeping and lamentation, and no additional days.
אלא דכתיב (תהלים קלז, ה) אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי דלמא שכחה הוא דליכא אבל שחוק מיהא איכא אלא מהא (ישעיהו מב, יד) החשיתי מעולם אחריש אתאפק וגו'
Rather, you might suggest that the source is that it is written: “If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I do not remember you” (Psalms 137:5–6). This is also inconclusive, as perhaps there is no forgetting of Jerusalem for God, but in any event there is still making sport. Rather, it is derived from this verse: “I have long time held My peace, I have been still, and refrained Myself; now will I cry like a travailing woman, gasping and panting at once” (Isaiah 42:14).
ברביעיות מאי עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה שנאמר (ישעיהו כח, ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים
The Gemara asks: If God no longer makes sport, what does He now do during the fourth three-hour period of the day? The Gemara answers: He sits and teaches Torah to schoolchildren, as it is stated: “Whom shall one teach knowledge? And whom shall one make to understand the message? Them that are weaned from the milk, them that are drawn from the breasts” (Isaiah 28:9). The verse is interpreted in the following manner: To whom does God teach knowledge, and to whom does He make to understand the message? To those who are just weaned from the milk and to those who are drawn from the breasts, i.e., children only recently weaned from nursing.
ומעיקרא מאן הוה מיגמר להו איבעית אימא מיטטרון ואיבעית אימא הא והא עביד
The Gemara asks: And initially, before the destruction of the Temple, who would teach the schoolchildren? The Gemara answers: If you wish, say that the angel Metatron would teach them, and if you wish, say instead that He would do both this, sport with the leviathan, and that, teach the schoolchildren; whereas after the destruction of the Temple in the fourth period of the day He only teaches the schoolchildren.
ובליליא מאי עביד איבעית אימא מעין יממא ואיבעית אימא רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר אלף עולמות שנאמר (תהלים סח, יח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן ואיבעית אימא יושב ושומע שירה מפי חיות שנאמר (תהלים מב, ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי
The Gemara asks: And during the twelve hours of the night, what does God do? The Gemara answers: If you wish, say that the night is similar to the day, i.e., God performs the same activities as in the day. And if you wish, say instead that He rides on his light cherub and flies in eighteen thousand worlds, as it is stated: “The chariots of God are twenty thousand, even [shinan] thousands” (Psalms 68:18). Do not read it as even [shinan], rather read it as: That which are not [she’einan]. Since the minimum of thousands is two thousand, the phrase: That which are not thousands, indicates that two thousand are not present, i.e., the chariots of God are twenty thousand minus two thousand, which means that God rides in eighteen thousand worlds. And if you wish, say instead that God sits and listens to the songs from the mouths of the angelic creatures, as it is stated: “By day the Lord will command His loving-kindness, and in the night His song shall be with me” (Psalms 42:9).
אמר רבי לוי כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין לו גחלי רתמים שנאמר (איוב ל, ד) הקוטפים מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם אמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי מה טעם יומם יצוה ה' חסדו משום דבלילה שירו עמי
§ Rabbi Levi says: Anyone who interrupts his study of words of Torah to occupy himself with mundane matters will be fed with the coals of the broom tree, as it is stated: “They pluck salt-wort from wormwood, and the roots of the broom are their food” (Job 30:4). Reish Lakish says: With regard to any-one who occupies himself with Torah at night, the Holy One, Blessed be He, extends a thread of kindness over him by day, as it is stated: “By day, the Lord will command His kindness, and in the night His song shall be with me” (Psalms 42:9). The verse is understood as follows: What is the reason that by day, the Lord will command His kindness to extend over him? It is due to the fact that in the night His song is with me, i.e., he occupies himself at night with Torah, which is referred to as a song.
איכא דאמרי אמר ר"ל כל העוסק בתורה בעולם הזה הדומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא הדומה ליום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו וגו'
There are those who say that this is what Reish Lakish says: With regard to anyone who occupies himself with Torah in this world, which is comparable to night, the Holy One, Blessed be He, extends a thread of kindness over him in the World-to-Come, which is comparable to day, as it is stated: “By day, the Lord will command His kindness, and in the night His song shall be with me.”
אמר רב יהודה אמר שמואל מאי דכתיב (חבקוק א, יד) ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו למה נמשלו בני אדם כדגי הים לומר לך מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד מתים אף בני אדם כיון שפורשין מדברי תורה ומן המצות מיד מתים דבר אחר מה דגים שבים כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים כך בני אדם כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים
The Gemara continues discussing the importance of Torah study. Rav Yehuda says that Shmuel says: What is the meaning of that which is written: “And makes people as the fish of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them” (Habakkuk 1:14)? Why are people compared to the fish of the sea? This serves to say to you: Just as with regard to the fish of the sea, once they arise onto dry land they die immediately; so too, with regard to people, once they separate themselves from studying words of Torah and performing the mitzvot, they die immediately. Alternatively, just as with regard to the fish of the sea, once the sun is heated over them they die immediately, so too with regard to people, once the sun is heated over them they die immediately.
איבעית אימא בעולם הזה ואיבעית אימא לעולם הבא איבעית אימא בעולם הזה כדר' חנינא דא"ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כב, ה) צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם
The Gemara clarifies: If you wish, say that this applies in this world, and if you wish, say instead that it applies to the World-to-Come. If you wish, say that it applies in this world, in accordance with the opinion of Rabbi Ḥanina. As Rabbi Ḥanina says: All occurrences that befall man are in the hands of Heaven except for colds and obstacles [paḥim], from which one is able to protect himself, as it is stated: “Colds and snares are on the path of the crooked; he who guards his soul shall keep far from them” (Proverbs 22:5). This indicates that cold and, conversely, heat, are forms of harm from which one must protect himself, which teaches that being exposed to excessive heat can cause death.
ואיבעית אימא לעולם הבא כדרשב"ל דאמר רבי שמעון בן לקיש אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר רשעים נידונין בה וצדיקים מתרפאין בה רשעים נידונין
And if you wish, say instead that this is referring to the World-to-Come, in accordance with the statement of Rabbi Shimon ben Lakish. As Rabbi Shimon ben Lakish says: There is no Gehenna in the World-to-Come. Rather, the Holy One, Blessed be He, will remove the sun from its sheath [minnarteikah], where it is situated during these times, and heats [umakdir] that world with it. The wicked will be punished by it and consumed by the heat, but the righteous will be healed by it. The wicked will be punished
בה דכתיב (מלאכי ג, יט) [כי] הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף לא שורש בעולם הזה ולא ענף לעולם הבא
by it, as it is written: “For, behold, the day comes, it burns as a furnace; and all the proud, and all that work wickedness, shall be stubble; and the day that comes shall set them ablaze, said the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch” (Malachi 3:19). This verse is interpreted as follows: Neither a root shall remain for them in this world, nor will a branch grow for them in the World-to-Come. This teaches that the sun itself will burn and consume the wicked in the future.
צדיקים מתרפאין בה דכתיב (מלאכי ג, כ) וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה וגו' ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר (מלאכי ג, כ) ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק
And the righteous will be healed by it, as it is written in the next verse: “But to you that fear My Name shall the sun of righteousness arise with healing in its wings” (Malachi 3:20). And moreover, not only will they be healed by it, but they will even be rejuvenated by it, as it is stated in the continuation of that verse: “And you shall go forth and leap as calves of the stall.”
דבר אחר מה דגים שבים כל הגדול מחבירו בולע את חבירו אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו והיינו דתנן רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו
Alternatively, just as in the case of fish of the sea, any fish that is bigger than another swallows the other, so too in the case of people, were it not for the fear of the ruling government, anyone who is bigger than another would swallow the other. And this is as we learned in a mishna (Avot 3:2) that Rabbi Ḥanina, the deputy High Priest, says: One should pray for the continued welfare of the government, as were it not for the fear of the government, every man would swallow his neighbor alive.
רב חיננא בר פפא רמי כתיב (איוב לז, כג) שדי לא מצאנוהו שגיא כח וכתיב (תהלים קמז, ה) גדול אדונינו ורב כח וכתיב (שמות טו, ו) ימינך ה' נאדרי בכח לא קשיא כאן בשעת הדין כאן בשעת מלחמה
§ Rav Ḥinnana bar Pappa raises a contradiction between the following verses. It is written: “The Almighty, Whom we have not found out His excellent power” (Job 37:23), which indicates that His power has not been seen. And it is written elsewhere: “Great is our Lord, and mighty in power” (Psalms 147:5), and it is also written: “Your right hand, O Lord, glorious in power” (Exodus 15:6), from which it may be inferred that His power is discernable. The Gemara answers: This is not difficult; here, in the first verse, God’s strength is not seen at a time of judgment, where He acts mercifully, whereas there, in the other verses, they are referring to a time of war, when He wages war against His enemies and His power is seen.
רבי חמא בר' חנינא רמי כתיב (ישעיהו כז, ד) חימה אין לי וכתיב (נחום א, ב) נוקם ה' ובעל חימה לא קשיא כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים רב חיננא בר פפא אמר חימה אין לי שכבר נשבעתי מי יתנני שלא נשבעתי אהיה שמיר ושית וגו'
Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, raises a contradiction between the following verses. It is written: “Fury is not in Me” (Isaiah 27:4), and it is written: “The Lord is a jealous and furious God” (Nahum 1:2). The Gemara answers: This is not difficult; here, where it states that God has no fury, it is speaking with regard to the Jewish people, whereas there, where it says that God has fury, it is speaking with regard to the nations of the world. Rav Ḥinnana bar Pappa says in explanation of the verse: “Fury is not in Me; would that I were as the briers and thorns in flame! I would with one step burn it altogether” (Isaiah 27:4). “Fury is not in Me,” as I have already taken an oath that I will not destroy the Jewish people; “would that I” had not taken this oath, since then I would be active “as the briers and thorns in flame! I would with one step burn it altogether.”
והיינו דאמר רבי אלכסנדרי מאי דכתיב (זכריה יב, ט) והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים אבקש ממי אמר הקב"ה אבקש בניגני שלהם אם יש להם זכות אפדם ואם לאו אשמידם
And this is the same as that which Rabbi Alexandri says: What is the meaning of that which is written: “And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations” (Zechariah 12:9)? “I will seek” from whom? Does God need to seek permission? Rather, the Holy One, Blessed be He, says: I will seek and search in their records [benigeni]; if they have merit, I will redeem them, and if not, I will destroy them.
והיינו דאמר רבא מאי דכתיב (איוב ל, כד) אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע אמר להן הקב"ה לישראל כשאני דן את ישראל אין אני דן אותם כעובדי כוכבים דכתיב (יחזקאל כא, לב) עוה עוה עוה אשימנה וגו' אלא אני נפרע מהן כפיד של תרנגולת
And this is the same as that which Rava says: What is the meaning of that which is written: “Surely none shall put forth his hand to a ruinous heap, neither because of these things shall help come in one’s calamity [befido]” (Job 30:24)? The Holy One, Blessed be He, says to the Jewish people: When I judge the Jewish people, I do not judge them as I judge the nations of the world. When judging the nations of the world, I punish them for all of their transgressions together, as it is written: “A ruin, a ruin, a ruin, will I make it, this also shall be no more” (Ezekiel 21:32). Rather, I punish the Jewish people like the pecking [kefid] of a hen, which picks up only a tiny amount each time it pecks.
דבר אחר אפילו אין ישראל עושין מצוה לפני כי אם מעט כפיד של תרנגולין שמנקרין באשפה אני מצרפן לחשבון גדול [שנאמר אם בפידו] להן שוע [דבר אחר] בשכר שמשוועין לפני אני מושיע אותם
Alternatively, even if the Jewish people perform but a few mitzvot before Me, like the pecking of hens that peck in a dunghill, I will combine them to a large reckoning, as it is stated: “Though they peck [befido],” i.e., perform mitzvot a little at a time, “they will be saved [lahen shua]” (Job 30:24). Alternatively, in reward for the manner in which they cry out [shua] and pray before Me, I will save [moshia] them. In other words, God punishes the Jewish people for each individual infraction, but He does not destroy them entirely in a moment of fury.
והיינו דאמר ר' אבא מאי דכתיב (הושע ז, יג) ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים אני אמרתי אפדם בממונם בעוה"ז כדי שיזכו לעולם הבא והמה דברו עלי כזבים
And this is the same as that which Rabbi Abba says: What is the meaning of that which is written: “And though I will redeem them, they have spoken lies against Me” (Hosea 7:13)? I said that I would redeem them through taking away their money in this world so that they should merit the World-to-Come, but they have spoken lies against Me, by saying that I am angry and uninterested in them.
והיינו דאמר רב פפי משמיה דרבא מאי דכתיב (הושע ז, טו) ואני יסרתי חזקתי זרועותם ואלי יחשבו רע אמר הקב"ה אני אמרתי איסרם ביסורין בעולם הזה כדי שיחזקו זרועותם לעוה"ב ואלי יחשבו רע
And this is the same as that which Rav Pappi says in the name of Rava: What is the meaning of that which is written: “Though I have trained [yissarti] and strengthened their arms, yet they consider evil against Me” (Hosea 7:15)? The Holy One, Blessed be He, says: I said that I would visit them [ayasserem] with afflictions in this world for their benefit, so that their arms would be strengthened in the World-to-Come, but they consider that which I have done as evil.
משתבח להו ר' אבהו למיני ברב ספרא דאדם גדול הוא שבקו ליה מיכסא דתליסר שנין יומא חד אשכחוהו אמרו ליה כתיב (עמוס ג, ב) רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם מאן דאית ליה סיסיא ברחמיה מסיק ליה אישתיק ולא אמר להו ולא מידי רמו ליה סודרא בצואריה וקא מצערו ליה
With regard to the afflictions of the Jewish people, the Gemara relates: Rabbi Abbahu would praise Rav Safra to the heretics by saying that he is a great man. Therefore, they remitted Rav Safra’s obligation to pay taxes for thirteen years, as they relied upon Rabbi Abbahu’s word and wanted to reward a great man. One day they found Rav Safra and said to him: It is written: “You only have I known of all the families of the earth; therefore, I will visit upon you all your iniquities” (Amos 3:2). The meaning of this verse is unclear, as why would God punish specifically the Jewish people because He loves them? One who has wrath [siseya], does he raise it against his beloved? Rav Safra was silent and did not say anything in response to them. They threw a scarf around his neck and tormented him, by pulling and denigrating him.
אתא רבי אבהו אשכחינהו אמר להו אמאי מצעריתו ליה אמרו ליה ולאו אמרת לן דאדם גדול הוא [ולא ידע למימר לן פירושא דהאי פסוקא] אמר להו אימר דאמרי לכו בתנאי בקראי מי אמרי לכו
Rabbi Abbahu came and found them doing this to Rav Safra. Rabbi Abbahu said to them: Why are you tormenting him? They said to him: And didn’t you say to us that he is a great man? But he did not even know how to tell us the explanation of this verse. Rabbi Abbahu said to them: You can say that I said this praise of Rav Safra to you only with regard to the Oral Law and the statements of tanna’im, but did I say to you that he is knowledgeable with regard to the Bible?
אמרו ליה מ"ש אתון דידעיתון אמר להו אנן דשכיחינן גביכון רמינן אנפשין ומעיינן אינהו לא מעייני
They said to Rabbi Abbahu: What is different about you Sages of Eretz Yisrael, that you know the Bible as well? Rabbi Abbahu said to them: We, who are situated among you heretics and are forced to debate the meaning of verses, we impose upon ourselves this obligation and analyze verses in depth. By contrast, those Sages of Babylonia, who are not forced to debate you, do not analyze the Bible in such depth.
אמרו ליה לימא לן את אמר להו אמשול לכם משל למה"ד לאדם שנושה משני בנ"א אחד אוהבו ואחד שונאו אוהבו נפרע ממנו מעט מעט שונאו נפרע ממנו בבת אחת
The heretics said to Rabbi Abbahu: In that case, you should tell us the meaning of this verse. Rabbi Abbahu said to them: I will relate a parable to you. To what is this matter comparable? It is comparable to a person who lends money to two people, one of whom is his beloved, and the other one is his enemy. In the case of his beloved, he collects the debt from him little by little, whereas in the case of his enemy he collects the debt from him all at once. So too, with regard to the Jewish people, God punishes them for each transgression as it occurs, so that they should not receive one severe punishment on a single occasion.
א"ר אבא בר כהנא מאי דכתיב (בראשית יח, כה) חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע חולין הוא מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע
§ The Gemara continues discussing the manner in which God metes out punishment. Rabbi Abba Bar Kahana says: What is the meaning of that which is written as part of Abraham’s prayer to God, when God informed him that He was going to destroy Sodom: “That be far [ḥalila] from You to do after this manner, to slay the righteous with the wicked” (Genesis 18:25)? This is what Abraham said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, it is a sacrilege [ḥullin] for You to do after this manner, to slay the righteous with the wicked.
ולא והכתיב (יחזקאל כא, ח) והכרתי ממך צדיק ורשע בצדיק שאינו גמור
The Gemara asks: And does God not act in this manner? But isn’t it written: “And I will cut off from You the righteous and the wicked” (Ezekiel 21:8)? The Gemara answers: There the verse is referring to a righteous person who is not completely righteous, and he will therefore be destroyed along with the wicked.
אבל בצדיק גמור לא והכתיב (יחזקאל ט, ו) וממקדשי תחלו ותני רב יוסף אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה מאל"ף ועד תי"ו התם נמי כיון שהיה בידם למחות ולא מיחו הוו להו כצדיקים שאינן גמורים
The Gemara raises a difficulty: But is it true that one who is completely righteous cannot be destroyed along with the wicked? But isn’t it written in a prophecy about the destruction of the Temple that God says to the destroyers: “And begin at My Sanctuary [mimmikdashi]” (Ezekiel 9:6); and Rav Yosef teaches: Do not read the word as mimmikdashi,” but rather read it as mimmekudashai, those sanctified to Me. He explains: These are people who observed the Torah in its entirety, from the first letter of the Hebrew alphabet alef through its final letter tav. These people observed every mitzva in the Torah, and yet they were destroyed along with the wicked. The Gemara answers the difficulty: There too, since they had the power to protest against the wicked and prevent them from sinning and they did not protest, they are considered as righteous people who are not completely righteous.
רב פפא רמי כתיב (תהלים ז, יב) אל זועם בכל יום וכתיב (נחום א, ו) לפני זעמו מי יעמוד לא קשיא כאן ביחיד כאן בצבור
Rav Pappa raises a contradiction between the following verses. It is written: “A God that has indignation every day” (Psalms 7:12), and yet the world still exists, and it is written: “Who can stand before His indignation?” (Nahum 1:6). The Gemara answers: This is not difficult; here, where the verse states that no one can stand before His indignation, it is referring to an individual, whereas there, when it is written that God is indignant every day, it is referring to the community, which can withstand the indignation of God, due to its cumulative merits.
ת"ר אל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע וכמה רגע אחת מחמש ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמנה בשעה זו היא רגע ואין כל בריה יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה
The Sages taught with regard to the verse: A God that has indignation every day. And how long does His indignation last? It lasts a moment. And how long is a moment? One in 53,848 parts of an hour, a very small amount of time, that is a moment. The Gemara adds: And no entity can precisely determine that moment when God is indignant, except for Balaam the wicked, that it is written concerning him: