[23] זהר חלק ב קצ א

זהר חלק ב קצ א

רבי יוסי ורבי חייא הוו אזלי בארחא[...] ושפיר קאמרת, (ישעיה ב ב) ונהרו אליו כל הגוים, [...] אמר רבי יוסי, זכאה ארחא דא דזכינא להאי מלה, אמר ליה, ממאן שמעת לה? אמר ליה יומא חדא הוינא אזיל בארחא, ושמענא וחמינא ליה לרב המנונא סבא (נ"א לרבי שמעון), דהוה דריש להאי קרא לרבי אחא, וכיון דשמענא, חדינא ביה, ונטירנא ליה צריר בכנפא דלבושאי, דלא יתעדי מנאי לעלמין.

[...]Rabbi Yosi said: Blessed is this path that we merited that interpretation. He said to him: From whom did you hear it? He said to him: One day, I was walking on the road and I heard and saw Rav Hamnuna Saba expounding upon this passage for Rabbi Acha. When I heard it, I rejoiced over it and kept it bound in the corner of my garment so that it should never leave me.

לקוטי לוי יצחק חלק ב

"ר' חייא בתחלה כשאמר לר' יוסי זה הדרוש לא אמרו בשם ר"ה או ר"ש, ולכאורה הרי צריכין לומר דבר בשם אומרו, וכמאמר כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, הנה עפ"י פשוט י"ל שאימתי צריכים לומר דבר בשם אומרו הוא כשהאומר הדבר אמר לו זה האומרו אז הוא צריך לומר בשם אומרו, וכמו במרדכי ואסתר שמשם נל­מד זה שאמר מרדכי לאסתר כמ" ויגד לאסתר המלכה, אז צריך השומע ממנו לאמרו בשם אומרו כמ"ש ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, משא"כ בנדו"ד לא אמר זה ר"ה או ר"ש לר' חייא רק לר' אחא, ור' חייא שאירע התם שמע זה ג"כ אבל לא לו אמר ר"ה או ר"ש, אז אינו מחוייב לומר בשם אומרו, כי ע"ז אין ראי' ממרדכי ואסתר שהתם אמר מרדכי לאסתר, ורק כשר' יוסי שאלו ממאן שמעת לה אז סיפר לו ר"ח ממי שמע.

ועפ"ז א"ש ג"כ הלשון דר"י ממאן שמעת לה ולא אמר מאן אמר לך, הוא כי ר' יוסי הבין שלא אמרו דרוש זה לר' חייא כי א"כ הי' אומר לו בשם אומרו. . לכן שאלו ממי שמעת לה, היינו לא מאן אמר לך אלא ממאן שמעת לה, שלא אמרו זה לר"ח אלא שר"ח שמע זה"

English

מדרש תנחומה

א"ר חזקיה ור' ירמיה בר אבא בשם ר' יוחנן, כל שאינו אומר דבר בשם אומרו, עליו הכתוב אומר אל תגזול דל כי דל הוא, וצריך אדם כשהוא שומע דבר, לומר אותו בשם אומרו,

The Holy One said (ibid.): DO NOT ROB THE IMPOVERISHED BECAUSE HE IS IMPOVERISHED. R. Hezekiah and R. Jeremiah bar Abba said in the name of R. Johanan: It is with reference to everyone who does not say something in the name of the one who said it that the text says (ibid.): DO NOT ROB THE IMPOVERISHED BECAUSE HE IS IMPOVERISHED.138See Avot 6:3. So when a person hears something, it is necessary to cite it in the name of the one who <originally> said it

שמצינו כמה מאמרי רז"ל שלא נאמרו בשם אומרם, כמודגש במיוחד אצל רבי אליעזר ה­גדול, שאף ש"לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם, מ"מ יש ריבוי מא­מרים שלו שלא הזכיר בהם שם רבו, ומדוע לא חש להא דכל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו.