תקופת שאילת גשמים בחוץ לארץ

תוכן עניינים

  • תשובה
  • מקורות

כסלו תשפ"ב

שאלה

מתי מוסיפים 'ותן טל ומטר לברכה' במקומות שעונת הגשמים אינה כשל ארץ ישראל?

תשובה מאת הרבנית שורלה רוזן

הגמרא בתענית (י עמוד א) דנה במועדים השונים לשאילת גשמים בארץ ישראל ומחוצה לה:

מתני׳ בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים. רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה עשר יום אחר החג. כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.

בניגוד לתנא קמא, דעתו של ר”ג (שנפסקה בגמרא) שיש להמתין לחזרתם של עולי הרגלים ולהתחיל לשאול על הגשמים בארץ ישראל רק בז’ בחשון, חמשה עשר יום לאחר חג הסוכות. כלומר, אף על גב שזקוקים לגשם מיד בתום האסיף, יש להמתין.

הגמרא (שם ד עמוד א) מעלה את האפשרות שיש שני מועדים שונים להתחלת שאילת גשמים: בזמן שביהמ”ק קיים, יש להמתין לעולי הרגלים ולהתחיל רק בז’ בחשון כרבן גמליאל אך משנחרב הבית, יש להתחיל במוסף של שמיני עצרת.

הריטב”א (י עמוד א) והר”ן (ב עמוד א) מבארים כי בזמננו, היות ופסקו עולי הרגלים, יש להתחיל לשאול על הגשמים במוסף של שמיני עצרת היות ואין סיבה לדחות ואדרבה, ארץ ישראל זקוקה לגשם. ברי”ף וברמב”ם לעומת זאת מופיע כי יש להתחיל בז’ בחשון.

ומה באשר לחוץ לארץ?

אמר רבי אלעזר: הלכה כרבן גמליאל. תניא, חנניה אומר: ובגולה, עד ששים בתקופה. אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל: הלכה כחנניה” (שם י עמוד א)

דהיינו: היות ותנאי האקלים שונים באזורים הסמוכים לארץ ישראל, ממתינים עם שאילת גשמים עד שישים יום לאחר תקופת תשרי, זמן ההשתות הסתווי. דהיינו, הזמן בשנה בו עולה מרכז השמש בדיוק מעל קו המשווה פלוס 13 יום. התאריך הוא הרביעי בדצמבר, כפי שנקבע ע”י חכמי התלמוד בעקבות הלוח היוליאני שקבע יוליוס קיסר בשנת 46 לפנה”ס.

הריטב”א (על אתר) מבאר כי התאריך מכוון ליושבי בבל היות והמטר מזיק להם לפני תום תקופה זו אך ארצות אחרות הזקוקות לגשם לפני שישים יום לתקופת תשרי, יקדימו את שאילת הגשמים.

הריטב”א ממשיך ומבאר שהסיבה היחידה שממתינים עם שאילת גשמים בישראל, על אף שזקוקים למטר מיד בתום חג הסוכות היא מפני רבן גמליאל שהמתין לחזרתם של עולי הרגלים אך לולא עניין זה, היו מבקשים מיד, בהתאם לצרכי האקלים של הארץ. היות ובחוץ לארץ אין לנו לחשוש לעולי הרגל, יש לכל ארץ לבקש מיד בתחילת התקופה בה מתעורר הצורך לגשם (כפי שהיו עושים בא”י לולא עולי הרגל) עוד לפני שישים יום לתקופת תשרי ואין צורך להמתין לתקופה שמתאימה ליושבי בבל דווקא.

דוגמא לקהילה בעלת תנאי אקלים שונים מובאת בגמרא (שם יד עמוד ב) אודות אנשי נינווה ששלחו לרבי לגבי שאילת גשמים בחודש תמוז: ” שלחו ליה בני נינווה לרבי: (אנחנו) דאפילו בתקופת תמוז בעינן מטרא (צריכים לגשם), היכי נעביד (כיצד ננהג)? כיחידים דמינן (דמינו) או כרבים דמינן? כיחידים דמינן – ובשומע תפילה, או כרבים דמינן ובברכת השנים? שלח להו: כיחידים דמיתו (נדמתם), ובשומע תפילה… והלכתא: בשומע תפילה”

השאלה המובאת בפני רבי: היות והציבור פוסק מלשאול גשמים בפסח, מה יעשו קהילות שתנאי האקלים שלהן שונים מאלו של ארץ ישראל? האם יוסיפו להמשיך ולבקש ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים עד סוף התקופה בה הם זקוקים לגשם או שמא יוסיפו בקשה ייחודית להם ב’שומע תפילה’? תשובתו של רבי – אין לכם דין שונה מהציבור ועליכם להפסיק ולהזכיר ותן טל ומטר בפסח, כמו כולם, אך להתפלל להמשך ירידת גשמים ב’שומע תפילה’ שזהו המקום בתפילת העמידה להוספת בקשות אישיות/קהילתיות שאינן נחלת הציבור כולו.

כיצד יש לפרש את הוראתו של רבי? כהוראה לקהילה ספציפית בארץ מסוימת? או שניתן להבין ממנה כי מדינה שלמה בעלת תנאי אקלים שונים יכולה להוסיף ‘ותן טל ומטר’ שלא בזמנים המופיעים בגמרא?

הרמב”ם בפירושו למשנה תענית פרק א משנה ג מבאר כי דין שאר הארצות אכן שונה מדין ארץ ישראל או בבל ועליהן להוסיף ותן טל ומטר לא רק בסוף שישים לתקופה:

” אבל בשאר הארצות הרי תהיה השאלה בזמן הראוי לגשמים באותו המקום, והרי אותו הזמן כאילו הוא שבעה במרחשוון, ואם נתאחרו הגשמים אחרי אותו הזמן לפי יחס זמנים אלו האמורים כאן, הרי אלו מתענים כמו שנזכר כאן… ויש ארצות שבמרחשוון יהיה בהם קיץ, ואין הגשמים בו לברכה אלא מאבד ומשמיד, ואיך ישאלו אנשי אותו המקום גשמים במרחשוון”

אמנם בהלכות תפילה פוסק הרמב”ם כי במקומות הצריכים לגשם שלא בתקופה המוזכרת בגמרא אין להוסיף ותן טל ומטר בברכת השנים, אלא ב’שומע תפילה’:

“מקומות שהן צריכין לגשמים בימות החמה כגון איי הים הרחוקים שואלין את הגשמים בעת שהן צריכין להן בשומע תפלה” (ב, הלכה יז)

דהיינו: מה שפסק רבי לקהילת אנשי נינווה, נכון הוא אף למדינות שלמות בעלות תנאי אקלים שונים ואין לאנשי המקום להוסיף ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים בשונה למה שנפסק בגמרא אלא להוסיף זאת ב’שומע תפילה’.

כך נפסק גם בשו”ע (או”ח קיז סעיף ב): “יחידים הצריכים למטר בימות החמה אין שואלין אותו בברכת השנים אלא בשומע תפילה ואפילו עיר גדולה כנינווה או ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה, או אשכנז בכללה, כיחידים דמו בשומע תפילה”.

מתשובת הרא”ש (כלל ד סימן י) עולה כי הטעם העיקרי לקביעת התאריך לשאילת גשמים הוא צרכי המקום ולכן הזמנים השונים המופיעים בגמרא לגבי ישראל וחוץ לארץ מתאימים לאקלים של א”י ובבל ואין בכוונתם להורות כי יש להימנע מלשאול על הגשם בזמנים המתאימים למדינות ואזורים בעלי תנאי אקלים שונים. פסיקתו של רבי לאנשי נינווה היא בזמן שהשנים כתקנן ובני ישראל שרויים על אדמתם אך בזמן הזה הכל לפי המקום והצורך ויש להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים לפי תנאי האקלים השונים משום שזהו לכתחילה הטעם לחילוק בין ישראל לבבל. וכשמגיע הרא”ש לפרובינצא ומוצא שהציבור מתחיל להוסיף ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים כבר מז’ במרחשוון, כפי הצורך באזור זה, ולא ממתין עד שישים יום לתקופה כפי שמובא בגמרא בקשר לחוצה לארץ, הוא מחזק את ידיהם ומסכים עימם.

בדומה למקרה של פרובינצא, באשכנז, מקום בו הגשם דווקא נצרך בין פסח לשבועות לגידול התבואה, סובר הרא”ש שצריכים הציבור להמשיך ולהתפלל ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים אף לאחר הפסח. בארץ ישראל, הקמה כבר עומדת ומתייבשת לאיטה עד חג הקציר (שבועות) אך באשכנז אם לא ירד גשם בין פסח לשבועות, יאכלו העכברים את זרעי התבואה והיא גם תתייבש ותתקלקל. הרא”ש מעיד כי הרצה דברים אלו לפני רבותיו באשכנז ולא היה מי שערער על סברתו אך הלכה למעשה נמנע מלהורות שימשיכו בתפילת ותן טל ומטר בברכת השנים אף לאחר הפסח משום שלא רצה במחלוקת שתיווצר עקב הוראתו וייעשו הקהל אגודות אגודות.

הטור (או”ח הלכות תפילה קיז) מביא את דעת אביו הרא”ש ולא מציין שנמנע מלהורות כן הלכה למעשה. במקום שאין חשש שייעשו הציבור אגודות אגודות, היה מורה הרא”ש כן כפי שעולה בבירור מתשובתו ולכן ניתן לשער שזו הסיבה שהביאו הטור ללא הסתייגותו של הרא”ש.

בשאלה המגיעה לרבי חיים שבתי מסלוניקי (תורת חיים חלק ג סימן ג) אודות קהילות יהודיות בברזיל, שם צריכים הם למטר דווקא בין ניסן לתשרי ואדרבה, ייגרם נזק לפירות ולתבואה אם ירדו גשמים בין תשרי לניסן ומבקשים הם לשנות את זמן שאילת גשמים להיפך מה שמופיע בגמרא. דהיינו: החל מפסח להוסיף ותן טל ומטר עד תשרי שמיני עצרת ואז להפסיק ולהגיד ותן טל בלבד.

תשובתו של המהרח”ש היא שהיות והגשמים מזיקים לאותה מדינה בזמן שנקבע לשאילת גשמים, אין להם להזכיר ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים. אין לו לאדם להתפלל למה שהוא רע ומזיק עבורו. והיות ופסיקת הרמב”ם היא שאיי הים הרחוקים יוסיפו שאילת גשמים בשומע תפילה ולא בברכת השנים, כן צריכים לעשות יהודי ברזיל. יוצא אם כן שאין אנשי ברזיל מזכירים שאילת גשמים כלל בברכת השנים לאורך כל השנה אלא מוסיפים ב’שומע תפילה’ את שאילת הגשמים בעונה הראויה לכך.

אף הרב פרנק בשו”ת הר צבי (או”ח א סימן נו) פוסק לשאלה הנשלחת מניו זילנד שהיות ולא פסקו כרא”ש בכל תפוצות ישראל, אין להם לשנות ממנהג ישראל בכל התפוצות ואל להם להוסיף ותן טל ומטר לברכה בין ניסן לתשרי אלא להזכיר שאילת גשמים בשומע תפילה.

לסיכום:

מכל האמור לעיל נראה כי אף אם צרכי הגשמים שונים בתכלית בחלקים אחרים בעולם, אין לשנות מזמני שאילת הגשמים כפי שנפסקו בגמרא לארץ ישראל ולחוצה לה. דהיינו:

  1. בארץ ישראל, אף לאחר החורבן, יתחילו שאילת גשמים בז’ במרחשון כרבן גמליאל
  2. בחוץ לארץ יתחילו בסוף שישים לתקופה, 4 בדצמבר (לפי חישובי לוח השנה היוליאני)
  3. קהילות ואפילו מדינות שלמות שצרכי האקלים שלהם שונים, יוסיפו ותן טל ומטר לברכה ב’שומע תפילה’ בתקופה בה הם זקוקים לגשם.

הרבנית שורלה רוזן בוגרת המכון התלמודי העיוני במתן ירושלים וכיום מנהלת תכנית 'מתיבתא' ללימודי גמרא מתקדמים במתן ולומדת בתכנית 'הלכתא'. משיבה הלכתית במסגרת פרויקט 'משיבת נפש' אונליין. טוענת רבנית מוסמכת, כותבת טור פרשת שבוע לחומש שמות בעיתון 'מקור ראשון'. נשואה ומתגוררת עם משפחתה בירושלים.


יש לך שאלה הלכתית? https://bit.ly/ask-shayla

מקורות

מַתְנִי׳ בִּשְׁלֹשָׁה בִּמְרַחְשְׁוָן שׁוֹאֲלִין אֶת הַגְּשָׁמִים. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בְּשִׁבְעָה בּוֹ, חֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם אַחַר הֶחָג. כְּדֵי שֶׁיַּגִּיעַ אַחֲרוֹן שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לִנְהַר פְּרָת.

MISHNA: On the third of the month of Marḥeshvan one starts to request rain by inserting the phrase: And give dew and rain, in the blessing of the years, the ninth blessing of the Amida. Rabban Gamliel says: One starts to request rain on the seventh of Marḥeshvan, which is fifteen days after the festival of Sukkot. Rabban Gamliel explains that one waits these extra four days so that the last pilgrim of the Jewish people, who traveled to Jerusalem on foot for the Festival, can reach the Euphrates River without being inconvenienced by rain on his journey home.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ: עַד מָתַי שׁוֹאֲלִין אֶת הַגְּשָׁמִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַפֶּסַח, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עַד שֶׁיַּעֲבוֹר נִיסָן. אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן לִשְׁאוֹל, כָּאן לְהַזְכִּיר. מִישְׁאָל — שָׁאֵיל וְאָזֵיל, לְהַזְכִּיר — בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן פָּסֵיק. אָמַר עוּלָּא: הָא דְּרַב חִסְדָּא קַשְׁיָא כַּחֹמֶץ לַשִּׁנַּיִם וְכֶעָשָׁן לָעֵינָיִם. וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאֵינוֹ שׁוֹאֵל — מַזְכִּיר, בִּמְקוֹם שֶׁשּׁוֹאֵל, אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא מַזְכִּיר? אֶלָּא אָמַר עוּלָּא: תְּרֵי תַנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. רַב יוֹסֵף אָמַר: מַאי ״עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַפֶּסַח״ — עַד שֶׁיַּעֲבוֹר שְׁלִיחַ צִבּוּר רִאשׁוֹן הַיּוֹרֵד בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: שְׁאֵלָה בְּיוֹם טוֹב מִי אִיכָּא? אֲמַר לֵיהּ: אִין שׁוֹאֵל מְתוּרְגְּמָן. וְכִי מְתוּרְגְּמָן שׁוֹאֵל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לַצִּבּוּר? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא, כִּדְעוּלָּא. רַבָּה אָמַר: מַאי ״עַד שֶׁיַּעֲבוֹר הַפֶּסַח״ — עַד שֶׁיַּעֲבוֹר זְמַן שְׁחִיטַת הַפֶּסַח. וְכִתְחִילָּתוֹ כֵּן סוֹפוֹ: מָה תְּחִילָּתוֹ — מַזְכִּיר אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹאֵל, אַף סוֹפוֹ — מַזְכִּיר אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹאֵל. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא תְּחִילָּתוֹ מַזְכִּיר — הַזְכָּרָה נָמֵי רִיצּוּי שְׁאֵלָה הִיא, אֶלָּא סוֹפוֹ, מַאי רִיצּוּי שְׁאֵלָה אִיכָּא? אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְעוּלָּא. אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָתְנַן: בִּשְׁלֹשָׁה בְּמַרְחֶשְׁווֹן שׁוֹאֲלִין אֶת הַגְּשָׁמִים, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בְּשִׁבְעָה בּוֹ. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל! אֲמַר: לֵיהּ גַּבְרָא אַגַּבְרָא קָא רָמֵית?! אִיבָּעֵית אֵימָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן לִשְׁאוֹל, כָּאן לְהַזְכִּיר. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּמְקוֹם שֶׁשּׁוֹאֵל מַזְכִּיר! הָהוּא לְהַפְסָקָה אִיתְּמַר. וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִתְחִיל לְהַזְכִּיר — מַתְחִיל לִשְׁאוֹל, פָּסַק מִלִּשְׁאוֹל — פּוֹסֵק מִלְּהַזְכִּיר. אֶלָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא לַן, הָא לְהוּ. מַאי שְׁנָא לְדִידַן — דְּאִית לַן פֵּירֵי בְּדַבְרָא, לְדִידְהוּ נָמֵי אִית לְהוּ עוֹלֵי רְגָלִים! כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי — הָא וְהָא לְדִידְהוּ, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, כָּאן בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים.

The mishna stated that Rabbi Yehuda says: With regard to the one who passes before the ark as prayer leader on the concluding Festival day of Sukkot, the Eighth Day of Assembly, the prayer leader of the additional prayer mentions rain, while the leader of the morning prayer does not. The reverse is the case at the conclusion of the period of mentioning rain, as the leader of the morning prayer mentions rain, while the one who leads the additional prayer does not. And the Gemara raises a contradiction from a baraita (5a): Until when does one request rain? Rabbi Yehuda says: Until Passover has passed. Rabbi Meir says: Until the month of Nisan has passed. According to the baraita, Rabbi Yehuda holds that one prays for rain until the end of Passover, whereas the mishna states that Rabbi Yehuda’s opinion is that one prays for rain only until the beginning of the Festival. Rav Ḥisda said: This is not difficult. The baraita here is referring to the request for rain, which continues until the end of Passover, whereas the mishna there rules that one is to mention rain only until the first Festival day. In other words, Rabbi Yehuda holds that one continues requesting rain until the end of Passover, but with regard to the mention of rain, already on the first day of the Festival one ceases to do so. The Gemara raises a difficulty against this answer. Ulla said: That which Rav Ḥisda said is as difficult to accept “as vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes” (Proverbs 10:26). He elaborates: If when one does not yet request rain, at the beginning of the rainy season, one nevertheless mentions rain; in a case when one requests rain, i.e., during Passover, according to this explanation, is it not right that one should also mention rain? Rather, Ulla said an alternative resolution: In fact, two tanna’im expressed different rulings in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. According to one tanna, Rabbi Yehuda holds that one both mentions and requests rain during Passover, whereas according to the other tanna, Rabbi Yehuda holds that one neither mentions nor requests rain after the morning prayer of the first day of Passover. The Gemara cites an additional resolution of the apparent contradiction. Rav Yosef said: What is the meaning of the phrase: Until Passover has passed [ya’avor]? It means: Until the first prayer leader who descends to pray has passed before the ark for the morning prayers on the first Festival day of Passover. According to this explanation, the mishna and baraita specify the same time period for the end of the mention and request for rain. Abaye said to Rav Yosef: Is there a request for rain on a Festival? The request for rain is included in the ninth blessing of the Amida, the blessing of the years, which is not recited on Shabbat and Festivals. If the term Passover in the baraita is referring to the entire Festival, this includes the intermediate Festival days, during which the ninth blessing of the Amida is recited. However, according to your interpretation, the baraita refers only to the first day of the Festival, and yet the request for rain is not recited on this date. The Gemara cites the response: Rav Yosef said to Abaye: Yes, the baraita is speaking of the first day of Passover. However, it does not refer to the request for rain recited in the Amida. Rather, the disseminator and translator of the Torah portion would recite a request for rain after the Festival prayers. The Gemara asks: But would a disseminator request a matter that the community does not need? As there is no need for rain on Passover, why would the disseminator recite a request for it? Rather, it is clear, as Ulla explained, there are two tannaitic versions of Rabbi Yehuda’s opinion. Rabba said another explanation: What is the meaning of the phrase: Until Passover has passed? It means until after the time for the slaughter of the Paschal lamb has passed, the afternoon of the fourteenth of Nisan, i.e., until the beginning of Passover. And according to this opinion, the practice at the beginning of the time for praying for rain is like that of the end: Just as at the beginning of the rainy season one mentions rain although one does not request it, so too, at the end, on the first day of Passover, one mentions rain although one does not request it. The request for rain ends on the eve of Passover, while the mention of rain continues until the morning service the following day. Abaye said to Rabba: Granted, at the beginning of the rainy season one mentions rain before requesting it, as mentioning rain is also an appeasement to God in advance of the forthcoming request. However, at the end of the season, what appeasement toward a request is there that would necessitate the mention of rain after one has ceased requesting it? The Gemara again concludes: Rather, it is clear as Ulla explained. Rabbi Asi said that Rabbi Yoḥanan said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda. Rabbi Zeira said to Rabbi Asi: And did Rabbi Yoḥanan actually say that? But didn’t we learn in a mishna (6a): On the third of Marḥeshvan one starts to request rain. Rabban Gamliel says: One starts on the seventh of Marḥeshvan. And with regard to this mishna, Rabbi Elazar, Rabbi Yoḥanan’s preeminent student, said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabban Gamliel. Rabbi Asi said to Rabbi Zeira: Are you raising a contradiction from the statement of one man against the statement of another man? Although Rabbi Elazar was Rabbi Yoḥanan’s student, their opinions need not be consistent with one another. If you wish, say instead that this is not difficult, as Rabbi Elazar’s ruling here is referring to the request for rain, which begins on the seventh of Marḥeshvan, whereas Rabbi Yoḥanan’s ruling there is referring to the mention of rain, which begins on the Eighth Day of Assembly. The Gemara asks: But didn’t Rabbi Yoḥanan say: At the same time when one requests rain, one mentions it. The Gemara answers: That ruling was stated only with regard to ceasing the request and mention of rain. Although Rabbi Yoḥanan maintains that one stops requesting and mentioning rain on the same date, he does not hold that one begins to do both at the same time. The Gemara objects: But didn’t Rabbi Yoḥanan explicitly say: When one begins to mention rain, one begins to request it; and when one ceases to request rain, one ceases to mention it. This clearly indicates that, in his opinion, there is no discrepancy between the dates when one begins reciting the two formulations. The Gemara answers: Rather, it is not difficult. This statement, where Rabbi Elazar ruled in accordance with the opinion of Rabban Gamliel, is for us, who live in Babylonia and start to pray for rain later, whereas that statement of the mishna is for them, the residents of Eretz Yisrael. The Gemara asks: What is different with regard to us in Babylonia that we do not request rain immediately after Sukkot? The reason is that we still have fruit in the field. Therefore, we do not want rain to fall. However, they, the inhabitants of Eretz Yisrael, also have pilgrims who need to travel for a significant time to reach their homes after the Festival, and they do not want it to rain on them. The Gemara answers: When Rabbi Yoḥanan said this ruling in the mishna, he was referring to the period when the Temple is not standing; therefore, in Eretz Yisrael, one can immediately request rain. The Gemara comments: Now that you have arrived at this answer, one can say that both this statement and that statement are for them, i.e., those in Eretz Yisrael. And yet, it is not difficult, as this statement here, that one waits before requesting rain, applies at the time when the Temple is standing, while the ruling there, that one requests rain right after the Festival, is referring to the time when the Temple is not standing.

מתני׳‎ בג׳‎ במרחשון שואלין את הגשמים ר״ג אומר בז׳‎ בו שהם ט״ו יום כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. פי׳‎ בין לת״ק בין לר״ג משנתינו בזמן שבית המקדש קיים היא שנויה ולכ״ע זמן גשמי׳‎ הוא לאחר החג אלא דבזמן שבית המקדש קיים חיישי׳‎ לעולי רגלים שלא יעצר׳‎ הגשם בחזרתו ונמצאת מכשילן לעתיד לבא ור״ג חיישי׳‎ לכלהו לעולי רגלים ואפי׳‎ לאחרון שבהם ויהבי להו ט״ו יום אחר החג ואע״ג דאמרי׳‎ התם שא״י היא מהלך מ׳‎ יום לפי שהוא מהלך ת׳‎ פרסה על ת׳‎ פרסה ומהלך אדם בינוני ביום י׳‎ פרסאות וירושלם באמצע ארץ יש׳‎ ויש ממנה לכל צד הגבולי׳‎ מהלך כ׳‎ יום אפי׳‎ הכי כדי שלא תתאחר זמן השאלה מז׳‎ בו שהוא זמן רביעה בינונית לרבי מאיר רמו עלייהו דלזלו האי טפי מאדם בינוני או שילכו בלילה קצת כדי שיגיעו לביתם בט״ו יום ות״ק חיישי׳‎ לעולי רגלים אלא דסבר דמיסתיין דניתן להו להליכה י״ב יום עד ג׳‎ במרחשון שיחזרו רוב ישר׳‎ לבתיהם ואידך מיעוטא ליזלו ביממא ובליליא כי היכי דלא תתמנע שאלת גשמים אמתולטיהו כולי האי ויתחילו לשאול ב״ג במרחשון שהגיע רביעה ראשונה אבל ר״ג סבר דמיסתיין שנקצ׳‎ להם המהלך שהוא כ׳‎ יום לט״ו יום ונמתין לשאול עד רביעה שניה וזהו שהוצרך לפ׳‎ בז׳‎ בו שהם ט״ו יום ולא לאשמועי׳‎ מנינא דהאי ידעי׳‎ דבז׳‎ בו ט״ו יום הם אלא לטעמ׳‎ דאמרן ונקט נהר פרת שאותו הגדול היה מפורס׳‎ יות׳‎ וגם הי׳‎ מיוש׳‎ יות׳‎ משאר הרוחו׳‎ בזמן ההוא מפני נהר פרת שמימיו מתברכי׳‎ ופרין ורבין ודוקא שאל׳‎ הוא דמאחרי הני תנאי כולי האי מהאי טעמא אבל בהזכר׳‎ מקמי הדין היא לדידהו כחד מהני תנאי דלעיל ואפשר דסברי לן כרבי יהודה דקיימא לן כותיה ולדידהו שאלה לחוד והזכרה לחוד ודוקא בזמן שבית המקדש קיים דאיכא עולי רגלים אבל לאחר החורבן דליכא עולי רגלי׳‎ מודו דמשעה שהתחיל להזכיר מתחיל לשאול ומתחיל להזכיר מי״ט האחרון כדברי רבי יהוד׳‎ דקיימ׳‎ לן כותיה ובערב למוצאי י״ט שהוא חול ויש בו שאלה מתחיל לשאול:

ואיכא למידק הכא היכי פסק ר' אלעזר הלכה כר"ג דהא ר"ג לא אמר הכי אלא מפני תקנתן של עולי רגלים והאידנא בתר חורבן ליכא למיחש לתקנתייהו וכי תימא בזמן שבית המקדש הוא דפסק הכי וכי איצטריך למקבע הלכתא למשיחא איכא למימר דבגמ' אמרינן [דף ד:] דהיכא דאית ליה פירות בדברא אין שואלין עד ז' במרחשון ומשום הכי פסקינן הלכה כר"ג לומר שכיון שהוקבע זמן זה לבני ארץ ישראל אף כל מי שיראין מן ירידת הגשמים משום פירי דדברא וכיוצא בו מאחרין השאלה עד שבעה במרחשון וכבר כתבתי בחדושי שנראה מדקדוק סוגיית הגמרא דבאתרא דלית להו פירי בדברא ואינו מקום טובעני אלא צורך גשמים כגון ארץ ישראל שואלין תכף אחר החג ונמצא אומר שכל המקומות שוין להזכרה מיו"ט האחרון של חג אבל בשאלה נחלקו לג' דינין כפי חלוק המקומות שבארץ ישראל ובכל המקומות הצריכין למטר כיוצא בה ואין להן פירי בדברא שואלין ומזכירין ביו"ט האחרון של חג והיכא דאית להו פירי בדברא מאחרין השאלה עד ז' במרחשון ובבל שהיא טובעני הרבה עד ס' בתקופה וזהו הדרך היותר מתחוור בעיני וכבר נהגו ג"כ בקצת מקומות לשאול בז' במרחשון אבל מה אעשה והרב אלפסי ז"ל לא הזכיר בהלכותיו פירי דדברא כלל וכתב הא דאמר ר' אלעזר הלכה כר"ג וכתב ג"כ בגולה עד ס' בתקופה נראין שאין לו אלא שני זמנים הללו ושבארץ ישראל מאחרים לשאול אפי' בזמן הזה עד שבעה במרחשון. ואף הר"ם במז"ל כתב בפ"ב מהלכות תפלה בז' ימים ממרחשון שואלין את הגשמים בברכת השנים כ"ז שמזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בד"א בא"י אבל בשנער וסוריא ומצרים ומקומות הסמוכות לאלו והדומים לאלו שואלין את הגשמים ביום ס' אחר תקופת תשרי וכבר פירשתי סוגיית הגמרא בחדושי ע"פ דרכם ומדבריהם צריך לומר דכי אפסיקא הלכתא כר"ג היינו אפילו לאחר חורבן לפי שהיו מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם היום ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא היתה עיקר התקנה אבל לא סגי כל כך שנאחר את ההזכרה ולפי זה אין לנו דין שלישי של פירי דדברא כלל ועמדנו על שני דינין בלבד דבא"י בזמן הזה נקיטינן בהזכרה כר' יהודה ובשאלה כר"ג ובגולה כר' יהודה בהזכרה ובשאלה עד ששים בתקופה ומה שתלוי מזה בדקדוק סוגיית הגמרא מפורש בחדושי:

גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. תַּנְיָא, חֲנַנְיָה אוֹמֵר: וּבַגּוֹלָה, עַד שִׁשִּׁים בַּתְּקוּפָה. אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כַּחֲנַנְיָה.

GEMARA: Rabbi Elazar said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabban Gamliel, that one does not begin to request rain until the seventh of Marḥeshvan. It is taught in a baraita that Ḥananya says: And in the Diaspora one does not begin to request rain until sixty days into the season, i.e., sixty days after the autumnal equinox. Rav Huna bar Ḥiyya said that Shmuel said: The halakha is in accordance with the opinion of Ḥananya.

תניא חנניא אומר ובגולה עד ס׳‎ יום בתקופה פי׳‎ הא ודאי אין דברי חנניא בכל הגולה אלא בבבל ממש שהיה עיקר הגולה שם ומשום דבבל טיבעני ולא יבשני והגשמים מזיקים להם עד ס׳‎ יום בתקופת תשרי. אבל שאר ארצות שהם צריכין לגשם קודם לכן למה להם לאחר שאלתם עד ס׳‎ יום בתקופה והלא בארץ יש׳‎ שהיא צריכה לגשמים לאחר החג בזמן דליכא עולי רגלי׳‎ שואלין מיד במוצאי החג וכדאיתא לעיל בש״ס על פרכא דפרכינן מדרבי אלעזר אדר׳‎ יוחנן דסבר דמשעה שמזכיר שואל דאמרי׳‎ לא קשיא הא לן והא להו כלומר הא דר׳‎ אלעזר לן והא דר׳‎ יוחנן לדידהו. דרבי יוחנן מערבאה הוא ואיירי בדידהו ואמרי׳‎ מאי שנא לדידהו לדידן דאית לן פירי בדברא אינהו נמי אית להו עולי רגלים ואמר כי קאמר רבי יוחנן בזמן דליכא עולי רגלים פירש ובדרבי אלעזר ורבי יוחנן תרוייהו בזמן דליכא עולי רגלים והא דרבי יוחנן דאמר דמשעה שמתחיל להזכיר מתחיל לשאול לדידהו בני ארץ ישראל דלית להו עולי רגלים השתא ולית להו פירי בדבר׳‎ דבזמן בית המקדש דאיכא עולי רגלים הוו מאחרי עד חמשה עשר כדברי ר״ג כי דברי ר״ג לזמן בית המקדש קיים נאמרו אבל השתא דליכא עולי רגלים שואלין לאלתר שיצא י״ט והא דפסק רבי אלעזר הלכה כר״ג לדידן בני חוצה לארץ דאית לן פירי בדברא שאף בזמן בית המקדש קיים היינו מתאחרין עד זמן זה משום פירי דדברא ואע״ג דזמנין דלא צריכין כולי האי משום פירי כיון דמאחרינן בתר החג משום פירי מאחרינן עד ט״ו כבני ארץ ישראל כדי לעשו׳‎ כלנו שאלה בזמן א׳‎ ואע״פ שחרב בית המקדש דינו במקומו עומד דאכתי אית לן פירי בדבר׳‎ אשתכח דלהני תרי לישנ׳‎ בני ארץ ישראל בזמן דליכא עולי רגלים כיון דצריכי למטרא לא מאחרים לשאלה לאידך לישנא כלל דאמרי׳‎ השתא דאתית להכי הא והא לדידהו ולא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן לאחר שבית המקדש קיים פירש דבזמן שבית המקדש קיים הלכה כר״ג משום עולי רגלים ובזמן שאין בה״מ קיים דליכא עולי רגלים הלכה כרבי יוחנן וכיון שכן בני חוצה לארץ דליכא לא עולי רגלים ולא פירי בדברא אלא עד ז׳‎ במרחשון והם צריכין צורך גדול למה יאמר חנניא שיאחרו שאלתם עד ס׳‎ בתקופה אלא ודאי אין דברי חנניא אלא בבבל כמו שאמרנו וא״כ יש לנו לשאול על מה שנהגו בספר דעל פי׳‎ הגאונים ז״ל שאין שואלין גשמים עד ס׳‎ בתקופה בבבל ומורי נר״ו היה אוסר שדעת הגאוני׳‎ ז״ל לפי סוגיית התלמוד לא קבעו חז״ל לשאל׳‎ אלא שני זמנים א׳‎ לבבל וא׳‎ לארץ ושאר כל הארצות עושין כבבל או כארץ ישראל. ומי שהגשמים טובים לאחר החג לאלתר ולית פירי בדברא עושין כארץ ישראל ושואלין מיד למוצאי י״ט ואותן שיש להן פירי בדברא זמן מועט אחר החג כגון הארצות האלו לשאול למוצאי י״ט א״א להם שאינם להם סימן ברכה כיון שיש להם פירות בשדה הילכך יאחרו שאלתם עד ס׳‎ בתקופה כבבל ואע״פ שצריכין לגשמי׳‎ קודם לכן לאחר אסיפת הפירות הרי יכולי׳‎ לשאול כיחידי׳‎ בשומע תפלה. ואם נפשך לומ׳‎ שנקבע להם זמן שלישי בט״ו במרחשון דתו ליכא פירי בדבר׳‎ כבר אמרנו שאין דעת החכמי׳‎ לקבוע לנו זמן ג׳‎ אלא או כבני בבל או כבני א״י דכיפינן להו לכל עניני התורה והש״ס תדע דכי פרכי׳‎ לעיל מדרבי יוחנן לדר׳‎ אלעזר פרקי׳‎ כחד לישנ׳‎ קמ׳‎ דהא. לן והא להו ואוקי׳‎ תרוייהו בזמן הזה ודרבי יוחנן כבני א״י ששואלי׳‎ מיד בזמן הזה ודרבי אלעזר בט״ו בו לבני בבל דאית להו פירי בדברא ובתר הכי אוקים להו לתרוייהו כבני א״י וכאן בזמן המקדש וכאן לאחר החרבן דכתב לעיל וכד מעיינת בה לא משכחא טעמא להאי פירוקא בתרא אמאי נדיני ליה דהא לא מרוחינן ביה מידי דהא מעיקרא נמי ידעי׳‎ הני דיני דא״י בפירוקא קמ׳‎ דאוקים דרבי יוחנן בא״י בזמן שאין בית המקדש משום דליכא עולי רגלים ור״ג בחוצה לארץ כדינם מתחלה קודם חרבן שהיו נגררים אחר בני א״י ומי שמעי׳‎ להדיא דבני א״י בזמן שבית המקדש קיים היינו עד ט״ו יום כר״ג שעיקר דברי ר״ג על בני א״י נאמרו כדקתני לה בהדיא אלא שבני בבל נגררו אחריה׳‎ משום דאית להו פירי בדברא וא״כ נמצינו גורעי׳‎ את התירוץ האחרון לענין בני בבל שלא קבעו להם זמן ולא הרוחנו כלו׳‎ לעניין בני א״י ואין זו שיטת הש״ס בשו׳‎ מקו׳‎ אלא על כרחי׳‎ יש לנו לומר דלהכי נדינן לאידך פירוקא משום דלא ניחא לן במאי דאוקי׳‎ לדידן בני בבל כר״ג בט״ו יום דסבירא לן דליתא להא בחנניא דאמר בבבל עד ס׳‎ יום בתקופה והשתא דאתית להכי דן מינ׳‎ ומינה דאם איתא דשאר חוצה לארץ חוץ מבבל יש להם זמן ג׳‎ עד ט״ו דמשום פירי בדברא אמאי סתרי׳‎ לגמרי פירוקא נימא דלעול׳‎ תרווייהו לאחר החרבן והא לן והא להו כלומר ההיא דר״ג לדידן בני חוצה לארץ דאית לן פירי בדברא חוץ מבבל שהיה כחנניא ודר׳‎ יוחנן לבני א״י דלי׳‎ להו פירי בדברא (חוץ מבבל שהיה כחנניא) ומדלא אמרי׳‎ הכי שמעי׳‎ שאין לנו זמן ג׳‎ בשום מקום ונמצא זמנו של ר״ג שהוא בט״ו נעקר מכל העול׳‎ לאחר החרבן שבני א״י שואלין לאלתר ובני בבל ממש בס׳‎ בתקופה כחנניא ושאר ארצות או כבני א״י או כבבל ואותן שאין להם פירות בשדה נדינן ודאי עבדי לאלתר כבני א״י אבל אותן שיש להן פירו׳‎ בשדה הם בספק ששני זמני׳‎ אלו אינן דומין להם זמן א״י מפני פירות השדה וזמן בבל מפני איחור השאלה הרבה בררו הגאונים ז״ל זמן דבכל מקום מפני ג׳‎ עניני׳‎ הא׳‎ מפני שאנו נגררים אחריהם בכל ענינו והב׳‎ שתהא דין אחד כל הגולה כפשטה דש״ס דמימרא והג׳‎ שהשאלה לאלתר מחזקת לפירות השדה ואין צבור שואלין דבר שאינו צריך להם ואיחור השאלה עד ס׳‎ בתקופה יש לו תשלומין לשאול גשמים בשומע תפלה מאסיפת הפירות ואילך זו היא שטתן של גאונים וי״ל זה דעת רבינו אלפסי ז״ל שלא הביא מכל הסוגיות כולם אלא שהביא ומשנתי׳‎ כפשטה לדין בני א״י והביא הא דחנניא לכל בני ח״ל ועליה סמכו בכל המקומות הללו אלא שלא נהגו לשאול כלל עד ס׳‎ בתקופ׳‎ ואפי׳‎ בשומע תפלה ויש מקומות שנהגו לשאול בט״ו במרחשון כר״ג כדאמ׳‎ מעיקר׳‎ לעיל הא לן והא להו וזה ודאי אינו מנהג יפה כלל לפי מה שבררנו למעלה שאין לנו זמן ג׳‎ ויש מקומו׳‎ שנהגו לשאול מיד למוצאי י״ט כבני א״י והיינו סברא דש״ס דאוקי תרתי מימרי בא״י משום דלאחר חרבן כל שאר ארצות לבר מבבל. גופא דינם כבני א״י ולפירי דדברא לא חיישינן כדס״ד מעיקרא דמיעוטא הוא ואפשר קודם שיתקלקלו וליכא למיחש אלא לעולי רגלים או לחג שאין הגשמים סימן ברכה בו לעולם לכל ישראל אבל חששא דפירי אינ׳‎ חשש׳‎ כ״כ כדי לאחר השאלה זמן ארוך שצריכין לגשמים להתעכב עד ס׳‎ בתקופה וגם זה בודאי מנהג יפה וששה נכונה אלא שאין לשנות זו מפני המנהג שהוא כדרך הגאונים ז״ל ומסקנא אמר רב פפא הלכתא יום ס׳‎ כלאחר ס':

שְׁלַחוּ לֵיהּ בְּנֵי נִינְוֵה לְרַבִּי: כְּגוֹן אֲנַן, דַּאֲפִילּוּ בִּתְקוּפַת תַּמּוּז בָּעֵינַן מִטְרָא, הֵיכִי נַעֲבֵיד? כִּיחִידִים דָּמֵינַן אוֹ כְּרַבִּים דָּמֵינַן? כִּיחִידִים דָּמֵינַן וּבְ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״, אוֹ כְּרַבִּים דָּמֵינַן וּבְבִרְכַּת הַשָּׁנִים? שְׁלַח לְהוּ: כִּיחִידִים דָּמֵיתוּ וּבְ״שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה״.

The Gemara relates a story on a similar topic: The inhabitants of Nineveh sent a question to Rabbi Yehuda HaNasi: People such as us, who require rain even during the season of Tammuz, and who live in areas where rain falls all year round, what should we do when there is a drought during the summer? Are we likened to individuals or are we likened to a community? The Gemara explains the practical difference between these two options: Are we likened to individuals and therefore we pray for rain in the blessing: Who listens to prayer? Or are we likened to a community and we pray for rain in the ninth blessing, the blessing of the years? He sent his answer to them: You are likened to individuals and therefore you pray for rain in the blessing: Who listens to prayer.

עד אימתי שואלין את הגשמים ר' יהודה אומר עד שיעבור כו':
בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים כו':
התנא ששנה בכאן בשם רבי יהודה עד שיעבור הפסח לא היה אותו ששנה על שמו מה שקדם זכרו. וכבר אמרנו במה שקדם מן המשנה הלכה כרבי יהודה והלכה כרבן גמליאל. וכל זה בארץ ישראל ובארצות הדומות לה. וכמו כן כל מה שיגיע לידך מן הדבר בזמני התעניות הוא בארץ ישראל. ומה שהוא קרוב לאוירה. אבל בשאר ארצות השאלה בזמן שהמטר טוב והגון באותו המקום ונתן אותו הזמן כאילו הוא שבעה במרחשון וכשיתעכבו הגשמים לאחר אותו הזמן על אלו הדרכים הנזכרים יתנהגו בתעניות כמו שזכר. כי יש ארצות לא יתחילו בהם הגשמים אלא מניסן. וארצות שיש בהם במרחשון הקיץ והגשמים אינם להם טובים אלא ממיתין ומאבדין והיאך ישאלו אנשי זה המקום גשם במרחשון הלא זה מן השקר והאולת וכל זה דבר אמיתי וגלוי:

מְקוֹמוֹת שֶׁהֵן צְרִיכִין לִגְשָׁמִים בִּימוֹת הַחַמָּה כְּגוֹן אִיֵּי הַיָּם הָרְחוֹקִים שׁוֹאֲלִין אֶת הַגְּשָׁמִים בְּעֵת שֶׁהֵן צְרִיכִין לָהֶן בְּשׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה. וּמְקוֹמוֹת שֶׁהֵן עוֹשִׂין יוֹם טוֹב שְׁנֵי יָמִים אוֹמֵר מוֹרִיד הַגֶּשֶׁם בִּתְפִלַּת מוּסָף שֶׁל יוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל שְׁמִינִי עֲצֶרֶת וּמִתְפַּלֵּל וְהוֹלֵךְ כָּל יְמוֹת הַגְּשָׁמִים:

In places that require rain in the summer, for instance in the distant sea-girt islands, a petition for rain, is offered up, whenever it is needed, in the prayer ending, "Who hearkenest unto prayer." In places where the second days of the feasts are kept, the formula, "Who causest the rain to descend" is recited, for the first time in the year, in the additional Service, on the first day of the feast of Solemn Assembly (8th day of Tabernacles) and continues to be recited throughout the winter.

יחידים הצריכים למטר בימות החמה אין שואלין אותו בברכת השנים אלא בשומע תפלה ואפי' עיר גדולה כננוה או ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה או אשכנז בכללה כיחידים דמו בשומע תפלה ומיהו אם בארץ אחת כולה הצריכים מטר בימות החמה טעה בה יחיד ושאל מטר בברכת השנים [אם רוצה] חוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים [אבל אינו מחויב לחזור כלל] [ב"י בשם מהרי"א והרמב"ן והר"ן סבירי להו כהרא"ש]:

Individuals who need rain in the summer time should not ask for it in the Blessing of Years, but rather in [the blessing of] "Shomeya Tefilla" ("Who hears prayers"). And even a large city such as Nin'veh or one whole land such as S'pharad (Spain) in its entirety or Ashkenaz (Germany) in its entirety - they are like individuals [and should ask] in "Shomeya Tefilla". However, if an individual in a land which wholly requires rain in the summer time errs and asks in the Blessing of Years, [if he desires] he may go back and pray voluntarily without the asking [for rain] in the Blessing of Years. [But he is not obligated to go back at all.] [Beit Yosef in the name of Mahari"a, and the Ramban and the Ra"n hold like the Ro"sh]

...וא"א ז"ל כתב...תמהני למה אנו נוהגין כבני גולה נהי שהתלמוד שלנו הוא בבלי מ"מ דבר שתלוי בארץ למה ננהוג כמותם אם בבל היתה מצולה ולא היתה צריכה למים כל הארצות הם צריכות למים במרחשון ולמה נאחר אותו עד ס' יום בתקופה ולמה לא נעשה כמשנתינו. ובפרובינציא שמעתי שהיו שואלין הגשמים ז' ימים במרחשון וישר מאוד בעיני ע"כ....

שו"ת תורת חיים (מהרח"ש) חלק ג סימן ג
שאלה, שלחו מתם מארץ רחוקה ממלכות בראזיל שהוא מקום רחוק מהקו השוה לצד דרום, שקוטב דרומי גבוה שם עשרים מעלות ויותר וקוטב צפוני נסתר להם תחת האופק עשרים מעלות ויותר, וימות השנה וכל סדר זמנים משתנה שם מקיץ לחורף שימות החמה להם מתשרי עד ניסן וימות הגשמים מניסן עד תשרי, והגשמים הם צורך להם מניסן עד תשרי ומתשרי עד ניסן אין להם צורך בהם, באופן שלצורך הזרעים ולפירות האילנות צריכים גשמים מניסן עד תשרי ומתשרי עד ניסן אין להם צורך בהם, וגדולה מזאת שאם יהיו להם גשמים מתשרי עד ניסן הוא רע להם הרבה, שבהיות שאין אויר אותו מקום טוב כמו מקומינו אנחנו יושבי צפון, אם יהיו גשמים מתשרי עד ניסן ירטיב האויר ונהפך לחולאים רעים, ומפני אלו הסיבות רוצים לשנות סדר תפלה בענין שאלה והזכרה ולשאול גשמים מניסן עד תשרי ושלא לשאול מתשרי עד ניסן, וכן בהזכרה להזכיר גשמים מניסן עד תשרי ושלא (לשאול) [להזכיר] מתשרי עד ניסן, על כן יורנו מורנו אם הדין עמהם ובאורו נראה אור.
תשובה, הן אמת כי טרדותי רבו מכמה פנים, ומה גם בעירנו זאת מחמת בגדי מלכות שהשתרגו עלי על צוארנו והעיר נבוכה, ואין בידי לחפש בספרי הפוסקים כאשר עם לבבי, אך לדרישת השואל אומר בקיצור מופלג כפי מה שרשום בזכרוני בעיקר הדין לבד.
ותחלת הכל אומר שכבר נודע שכתב הרא"ש ז"ל בתשובה עשירית כלל ד', והוא שדעתו נוטה דאף בימות החמה בזמן שהוא צורך להם לגשמים והם רבים שואלים על הגשמים בברכת השנים, ואף על גב דאמרינן בגמרא בסוף פרק קמא דתעניות [יד ע"ב] דאנשי נינוה שהיה צורך להם מיטרא בתקופת תמוז ושאלו לרבי והשיב להם כיחידים דמיתו ובשומע תפלה, דווקא התם שהוא עיר אחת אבל ארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה או אשכנז בכללה אם צריכים למטר יכולים לשאול בברכת השנים כפי הצורך להם, והביא דבריו בטור או"ח ז"ל בסימן קי"ז.
וגם רצה הרא"ש לפרש דברי הרמב"ם ז"ל באופן מסכים לדבריו, וזה שבפירוש המשנה [תענית שם] כתב עלה דההיא דרבן גמליאל דאמר בשבעה במרחשון שואלים על הגשמים ואמר ר"א הלכה כרבן גמליאל וז"ל, וכל זה אינו אלא בארץ ישראל ובארצות שאוירם כאוירם וכו', אבל בשאר ארצות צריכה להיות השאלה בזמן שהם צריכים לגשמים באותה הארץ ויעשו אותו זמן כאילו הוא ז' במרחשון, ואם ישהו הגשמים מלירד אחר אותו זמן צריך להתנהג בתעניות כפי זה, לפי שיש ארצות אין מתחילים הגשמים אלא מניסן ויש ארצות שיהיו במרחשון הקיץ והגשמים אינם להם טובים אלא ממיתים ומאבדים, והיאך ישאלו אנשי אותו המקום גשם במרחשון והלא זה שקר ואולת ע"כ. ובחבורו [תפילה פ"ב הט"ז] כתב משבעה ימים במרחשון שואלים הגשמים בברכת השנים כל זמן שמזכיר הגשם, במה דברים אמורים בארץ ישראל אבל בשנער וסוריא וכו' שואלים הגשמים ביום ששים אחר תקופת תשרי, מקומות שהם צריכים לגשמים בימות החמה כגון איי הים הרחוקים שואלים הגשמים בעת שצריך להם בשומע תפלה, וכתב הרא"ש על זה [כלל ד סימן י] דלפום ריהטא משמע שפירוש המשנה סותר למה שכתב בחבורו, כי בפירוש המשנה כתב ובשאר הארצות צריכה להיות השאלה בזמן שהם צריכים לגשם באותה הארץ ויעשו אותו זמן כאילו הוא ז' במרחשון אלמא ששואלים בברכת השנים, ובחבורו כתב שבאיי הים שואלים בשומע תפלה. והמדקדק בדבריו ימצאם מכוונים, כי בפירוש המשנה כתב ארצות לפי שיש חלוק בין ארץ ישראל לבבל וכו' שאין נקראים רבים אלא ארץ ואותם אומרים בזמן הצריך להם שאלה בברכת השנים, אבל בחבורו כתב ומקומות שהם צריכים גשמים בימות החמה כגון איי הים שאינם נקראים ארץ בפני עצמם, הילכך כיחידים דמו ואומרים בשומע תפלה ע"כ.
ולי הדיוט ופעוט נראה פירוש זה לדברי הרמב"ם דחוק מאד דבכי הא הוה ליה לפרושי, ובחבורו נראה מדבריו דבין בהזכרה בין בשאלה בברכת השנים מתפלת המוספין של יום טוב ראשון של פסח ואילך אין מזכירין ואין שואלים אלא טל, שהרי כתב וז"ל כל ימות הגשמים אומר בברכה שניה מוריד הגשם ובימות החמה מוריד הטל וכו' ומתפלת המוספין של יום טוב הראשון של פסח אומר מוריד הטל, הרי שכתב בהזכרה שמתפלת המוספין של יום טוב הראשון של פסח ואילך אומר מוריד הטל, וגבי שאלה בברכת השנים כתב מז' ימים במרחשון שואלים את הגשמים בברכת השנים כל זמן שמזכיר הגשם וכו', הא כל זמן שאינו מזכיר גשם דהיינו מתפלת המוספין של יום טוב ראשון של פסח שוב אין שואלין גשם בברכת השנים, ואם איתא לא לישתמיט לומר דגם אחר תפלת המוספין של יום טוב ראשון של פסח מזכירים ושואלים גשמים במקומות הצריכים גשם.
אלא נראה ודאי דלהרמב"ם אחר תפלת המוספין של יום טוב הראשון של פסח אין מזכירים ואין שואלים בברכת השנים בשום מקום גשם, אך אם צריכים מטר שואלים בשומע תפלה וכמו שכתב מקומות הצריכים מטר בימות החמה וכו' שואלים את הגשמים בעת שצריכים להם בשומע תפלה, והרמב"ם מעת תפלת המוספין של יום טוב ראשון של פסח ואילך קרי ליה ימות החמה, וכמו שנראה מתחלת דבריו שכתב ובימות החמה מוריד הטל. וכתב עוד ובתפלת המוספין של יום טוב הראשון של פסח אומר מוריד הטל, וכן נראה מסתמיות דברי שאר הפוסקים. ומה שכתב הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה, לא נחית אלא לומר דאף בימות הגשמים כל זמן שהגשם רע להם אין שואלים שאין לאדם לשאול דבר שהוא רע לו. וכן נראה מתחלת דבריו ומסופם, דעלה דההיא דתנן [תענית י ע"א] בג' במרחשון שואלים את הגשמים רבן גמליאל אומר בז' בו כתב וז"ל, והלכה כרבן גמליאל וכל זה בארץ ישראל ומה שהוא קרוב לאוירם, אבל בשאר ארצות השאלה בזמן שהמטר טוב והגון באותו מקום וניתן אותו זמן כאילו הוא ז' במרחשון, כלומר דוקא בזמן שהמטר טוב והגון לאפוקי אם הוא רע הגשם, ומה שכתב שיש ארצות לא יתחילו הגשמים אלא מניסן וארצות שיש להם במרחשון הקיץ, כלומר שיש ארצות שמתחילים הגשמים מניסן וקודם לכן הוא רע, וגם יש ארצות שיש בהם במרחשון הקיץ והגשמים אינם טובים אלא ממיתים ומאבדים והיאך ישאלו הגשם במרחשון שהוא רע להם. באופן דלא נחית הרמב"ם ז"ל שם רק לומר שאין שואלים גשמים אף בימות הגשמים בזמן שהוא רע להם אלא בזמן שהוא טוב להם ואז שואלים כפי דינם, שאם הוא קודם תפלת המוספין של יום טוב ראשון של פסח אז מזכירין ושואלים גשם בברכת השנים, ואם הוא אחר מוסף של יום טוב ראשון של פסח וצריכים להם הגשם שואלים בשומע תפלה, וזה נראה נכון למודה על האמת. וכן ראיתי אחר העיון להרב כסף משנה שכתב קצת כעין זה.
ואגב עיוני בזה עמדתי על מה שאמרו בגמרא [תענית שם] ובגולה עד ששים בתקופה, אם אירע ששאל גשם בברכת השנים בתוך זמן זה מה דינו אם מחזירין אותו. ויראה לי שאין מחזירין אותו, שהרי באותו זמן הגשם לאו סימן קללה הוא אלא שאין צורך. וראיה לזה שהרי בהזכרה אמרו שמזכירין גשם בתפלת המוספין של יום טוב אחרון של חג אף בגולה, ואם היה סימן קללה לא היו מזכירין, דהא אמרינן בימות החמה אם הזכיר גשם מחזירין אותו מפני שהוא סימן קללה, אלא שנראה שכל אותו זמן אחר חג הסכות אינו סימן קללה אלא שאמרו שאחר שאין צורך אין שואלים עד ס' יום מתקופת תשרי רק בהזכרה שאינו אלא שבח בעלמא מזכירין אותו בתפלת מוספין של חג, וכיון שכן שאינו סימן קללה אף בברכת השנים אם אירע ששאל אין מחזירין אותו שאינו אלא הוספה בעלמא שהוסיף לשאול. ויש לי ראיה מדכתב הר"ן ז"ל [תענית א ע"ב ד"ה תו גרסינן] הביא דבריו הרב בית יוסף בסימן קי"ד וז"ל על ההיא דירושלמי דהתפלל ואינו יודע מה הזכיר וכו', איכא למידק דבימות החמה נמי למה מחזירין אותו כל שלשים יום אם הזכיר גשם, והלא אינו סימן קללה אלא א"כ יצא ניסן, ואעפ"י שהוסיף ואמר מה שלא נתקן הרי מעביר הרוח ומפריח הטל שלא נתקן ואם אמר אין מחזירין אותו. יש לומר כיון שרוב הזמן שפוסק מלהזכיר גשם הוא סימן קללה לא פלוג רבנן ואמרו שמשעה שפוסק מלהזכיר גשם אם הזכיר מחזירין אותו ע"כ, והכא הוא להיפך שמשעה שפסק מלהזכיר טל שהוא ממוספין של חג ואילך אינו סימן קללה, ולהכי אם הזכיר גשם בברכת השנים אין מחזירין אותו.
ועתה אבוא לענין פסקא דדינא בנדון דידן כפי מה שהוגד שלא היו אלא קצת יחידים שנתאספו בעיר אחת, ולא מבעיא למה שנראה מדברי הרמב"ם דכתיבנא אלא אף לדברי הרא"ש שהיה נוטה וכו', הרי כתב דדוקא בארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה או אשכנז בכללה, אבל בעיר אחת לבד אף בעיר גדולה כמו נינוה אסיק בגמרא דלא ישאלו אלא בשומע תפלה, ומה גם דאף הרא"ש כתב בתשובה הנזכרת שלא קבלו דבריו, וגם לא רצה לעשות מעשה לעצמו וכתב וז"ל, ובראותי כי הטו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלקים חיים גם אני חזרתי בי מלשאול ולהזכיר בבית הכנסת שאני מתפלל בו, אעפ"י שהייתי יכול לשאול אעפ"י שאני יחיד, כיון שצורך רבים הוא לא רציתי לעשות אגודות אגודות. וכל זה לענין ימות החמה שהוא מחג הפסח עד חג הסכות שאין להם להזכיר ולשאול גשם בברכת השנים, אך אם צריכים גשמים ישאלו בשומע תפלה, אמנם מזמן חג הסכות עד חג הפסח כפי מה שבא בשאלה שהגשמים רע להם ומביא לידי חולי ודאי אין להזכיר ולא לשאול כלל גשם בשום אופן כל שהוא רע להם כמ"ש הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה, והכי נמי אמרינן בגמרא בפרק קמא דתעניות [ד ע"ב] א"ר אסי א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה וכו', ומי א"ר יוחנן הכי והתנן וכו' ואמר ר"א הלכה כרבן גמליאל וכו', עד אלא לא קשיא הא לן והא להו, מאי שנא לדידן דאית לן פירי בדברא, פירוש דלבני בבל אית להו תבואה ופירות בשדה כל תשרי אין מזכירין, ופריך לדידהו נמי אית להו עולי רגלים, כי קאמר ר' יוחנן בזמן שאין בית המקדש קיים, השתא דאתית להכי הא והא לדידהו ולא קשיא כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. נראה מכל זה כל שיש נזק מצד הגשמים אין שואלים, והכי נמי אמרינן דבחג הסוכות שואלים מטר במוסף יום טוב אחרון ולא בראשון כמו בחג הפסח, משום דבחג הגשמים סימן קללה בימים הראשונים של חג.
כלל הדברים שנראה שבאותו מקום הנזכר בשאלה אין להם להזכיר ולשאול גשם בברכת השנים בכל השנה מטעמא דכתיבנא, אלא אם יצטרכו גשמים בימות החמה מפסח ואילך ישאלו בשומע תפלה.
הנלע"ד הצעיר חיים שבתי