Like this? Login or create an account to build your own source sheet. אוהבים? התחברו או הרשמו כדי ליצור דף מקורות משלכם.
בס"ד

Multiple Narratives of Rabbi Akiva

Source Sheet by Jeremy Borovitz
More info מידע נוסף
Created June 6, 2016 · 1054 Views · נוצר 6 June, 2016 · 1054 צפיות ·

 1. אבות דרבי נתן 6:14

  עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין, שאם אומרים להם מפני מה לא למדתם [תורה] והם אומרים מפני שעניים היינו, אומרים להם והלא רבי עקיבא עני ביותר ומדולדל היה. ואם אמר מפני שטפינו מרובין, אומרי' להם והלא עקיבא בנים ובנות היו לו אלא שפירנסם רחל אשתו.

  Avot D'rebbe Natan

  In the future, Rabbi Akiva will obligate all poor people in judgement. For if you say to them, "Why haven't you studied Torah" and they say "because we were poor," you should say to them, "and was Rabbi Akiva not poor and more destitute than yourself?" And if you say it was because "we had children, did not Akiva have sons and daughters, who were supported by Rachel his wife

 2. כתובות ס״ב ב-ס״ג א

   ר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי אמרה ליה אי מקדשנא לך אזלת לבי רב אמר לה אין איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה שמע אבוה אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי שמעיה לההוא סבא דקאמר לה עד כמה קא מדברת אלמנות חיים אמרה ליה אי לדידי ציית יתיב תרי סרי שני אחריני אמר ברשות קא עבידנא הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב כי אתא אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה אמרו לה שיבבתא שאילי מאני לבוש ואיכסאי אמרה להו (משלי יב, י) יודע צדיק נפש בהמתו כי מטיא לגביה נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מדחפי לה שמעיה אמר להו שבקוה שלי ושלכם שלה הוא שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא אמר איזיל לגביה אפשר דמפר נדראי אתא לגביה א"ל אדעתא דגברא רבה מי נדרת א"ל אפילו פרק אחד ואפי' הלכה אחת אמר ליה אנא הוא נפל על אפיה ונשקיה על כרעיה ויהיב ליה פלגא ממוניה ברתיה דר"ע עבדא ליה לבן עזאי הכי והיינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא

  R. Akiva was a shepherd of Kalba Savua. The latter’s daughter, seeing how modest and noble he was, said to him, “Were I to be betrothed to you, would you go away to [study at] an academy?” “Yes”, he replied. She was then secretly betrothed to him and sent him away. When her father heard, he drove her from his house and forbade her by a vow to have any benefit from his estate.

  [R. Akiva] departed, and spent twelve years at the academy. When he returned home, he brought with him twelve thousand disciples. He heard an old man saying to her, “How long will you lead the life of a living widowhood?” “If he would listen to me”, she replied, “he would spend [in study] another twelve years”. Said [R. Akiva]: “It is then with her consent that I am acting”, and he departed again and spent another twelve years at the academy.

  When he finally returned, he brought with him twenty-four thousand disciples. His wife heard and went out to meet him, when her neighbours said to her, “Borrow some respectable clothes and put them on”, but she replied, “A righteous man knoweth the life of his beast”. On approaching him she fell upon her face and kissed his feet. His attendants were about to thrust her aside, when [R. Akiva] cried to them, “Leave her alone, mine and yours are hers”.

  Her father, on hearing that a great man had come to the town, said, “I shall go to him, perchance he will invalidate my vow”. When he came to him, [R. Akiva asked], “Would you have made your vow if you had known that he was a great man?” “[Had he known]”, the other replied, “even one chapter or even one single halachah [I would not have made the vow]”. He said to him, “I am the man”. The other fell upon his face and kissed his feet and also gave him half of his wealth”.

  The daughter of R. Akiva acted in a similar way towards ben Azzai. This is indeed an illustration of the proverb: “Ewe follows ewe, a daughter’s acts are like those of her mother”

 3. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? אמרו לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו: עקיבא אי אתה קורא "אבנים שחקו מים"? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה.הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות.  אמר לו: רבי למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה. אלף תיו ולמדה, תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני ר' יהושע. אמר להם: רבותי, פתחו לי טעם משנה. כיון שאמר לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו. אמר: אלף זו למה נכתבה? בית זו למה נכתבה? דבר זה למה נאמר? חזר ושאלן והעמידן בדברים.  

  Avot D'Rebbe Natan

  What were Akiva's beginnings? It is said: Up to the age of forty he had not yet studied a thing. One time, while standing by the mouth of a well in Lydda, he inquired, "who hollowed out this of a well in Lydda?" and was told, "Akiva, haven't you read in scriptures 'water wears away stone.' It was from the water from the well falling upon it constantly, day after day." Rabbi Akiva asked himself: Is my mind harder than this stone? I will go and study at least one section of Torah. He went directly to a schoolhouse, and he and his son began reading from a child's tablet. Rabbi Akiva took hold of one end and his son the other end. The teacher wrote down Alef and Beit for him, and he learned them. Alef to Tav, and he learned them. The book of Leviticus, and he learned it. He went on studying until he learned it. 

 4. (יד) הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם....

  (טו) הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון.והכל לפי רב המעשה.

  (14) He (Akiva) would say: Beloved is man, since he is created in the image [of God]...

  (15) Everything is foreseen, and freewill is given, and with goodness the world is judged. And all is in accordance to the majority of the deed.

Made with the Sefaria Source Sheet Builder
www.sefaria.org/sheets
Add Highlight הוספת צבע להדגשה
Create New
Save שמירה