רב משה רמבם העבריין בדת

רב משה רמבם העבריין בדת
ספרי הרמבם נמצאו בעייתיים לאור שיקולי המסורת
לפני שאסביר את ההאשמה על רב משה רמבם נבדוק כי בבדיקה ניכר שאפשרי לחלק את פרטי התוכן של ספר של רב משה רמבם משנה תורה או בשם אחר יד החזקה [הוא הנקרא "משנה תורה" אבל השם יד מרמז שיש ארבעה עשר חלקים בקובץ וגם הספר פירוש המשנה בעייתי כאשר אסביר] של רב משה רמבם לשני סוגים אז נבדוק
יש פרטים שכתב כמו המסורת ועדיין אפילו בהם ביצע רב משה רמבם חטא דתי כי לפי המסורת היהודית חשוב להגיד דברים בשם אומרם אך פעם אחרי פעם מתוך אלפי פרטים לא אמר בשם אומרו לעומת ספר רב יצחק ריף שאמר בשם אומרם כהלכה
לדוגמה אחרי שהאמורא שמואל שנכלל בתלמוד בבלי כדעה טובה היינו בלי גנות, במקביל לדעה הטובה של רב הלל שאין משיח לישראל ושהמאמין ככה כמו איזה מאלה בעצם מאמין כמו אמורא הקדוש ולא כופר בעיקר, אחרי הדעות הכריע רב משה רמבם כדעה של שמואל אך חטא בחטא דתי כי כאשר הביא את הרעיון, למרות שחשוב ביהדות להגיד דבר בשם אומרו הוא לא אמר בשם שמואל את הרעיון שהדברים ימשיכו בימות המשיח כמו קודם. וכאשר רמסם כפל שוב ושוב עברה זו הוא עבריין במידה גדולה מאוד. וגרוע עוד יותתר שהכריע נגד אותו שזכה לתואר רב "רב הלל" במקרה של משיח כאשר "בר פלוגתא" היינו בעל הדעה החולקת הוא אמורא הנקרא שמואל שלא זכה לתואר ובניגוד הזה נכון להכריע כמו רב הלל שזכה לתואר רב שאין משיח לישראל וככה עדיף להכריע ולא כשמואל כאשר טעה רב משה רמבם. ואכן ספר כסף משנה טרח לסדר שרב אברהם ראבד הכריע נגד שמואל וגם בפרט ההוא בגלל שעשו מעשה לבדוק את בר כוכבא שקראו לו בן כוזיבא, במעשה, ויש כלל בהלכה "מעשה רב" היינו גדול יותר מרעיון או דעה ובכך נכון הכריע רב אברהם ראבד נגד שמואל ובפרט במקרה הזה שזכה רב הלל לתואר רב, ולא גינו אותו בגלל דעה שונה עדיף כמו האמורא הקדוש רב הלל שאין משיח לישראל. וכבר הסברתי דעה שלו במאמר אחר.
וזאת דוגמה להרבה פרטים שלא כתב רמבם בשם אומרו כאשר אמר פרט שנמסר במסורת ונחשב יהדות, עדיין מתברר שרב משה רמבם רחוק מקדוש אלא עבריין הרבה פעמים כי חשוב להגיד דבר בשם אומרו.
אך בבדיקה התברר ההפתעה שהרמבם גרוע יותר מעבריין כאשר אסביר
בדור של רב משה רמבם אחד ממנהיגי ההלכה הוא רב אשר ראש הזהיר לא לעסוק בדברי הרמבם בגלל שלא הביא מקור לדבריו וזאת שינה מהרגיל שעשו רב יצחק ריף תמיד לכתוב: אם הרעיון מהירושלמי היינו תלמיד ירושלמי או איזה אמורה באיזו מסכת אך הרמבם שינה לכיוון גרוע והשינוי הזה לא פסול בהיותו שינוי, כי לפעמים צריך שינוי לשרוד, אלא שינה לכיוון גרוע בסיבה לפי מנהיגי הלכה לשמור מרחק מהספר כי יטעו לקבל את דבריו בלי לבדוק אם אמר כמו המקור או לא.
הסיפור ממשיך כי כמה מאות שנים אחרי שפירסם רמבם את ספריו, רב קארו כתב ספר כסף משנה בו הביא ה-ב-י-א את התלונה של רב אשר ראש וקבע לעצמו משימה למצוא את המקור של רב משה רמבם... כשיכול! ולמרות שבהרבה פרטים מצא מקור, עדיין היו פרטים שנאלץ לכתוב זה "שלו" או שפשוט לא מצא מקור כי הפרט לא של מסורת היהודת... אלא דת זרה ואז התברר שלא רק שרב משה רמבם היה עבריין כנזכר שבהרבה פרטים לא אמר בשם אמרם למרות שלפי המורשת חשוב להגיד דבר בשם אומרם, וככה עשה רב יצחק ריף אבל הרמבם ביצע שינוי כנזכר וחזר על חטאו המון פעמים ואפילו בפרטים שמצא רב קארו מקור אך גרוע עוד יותר כאשר עירבב יחד עם פרטי המסורת, גם פרטים כאילו הם הלכה, שהם לא באמת יהדות אלא דת זרה כי לא נמסרו במסורת ולא הסבר למשנה מסויים או לאמורא רק דת זרה כמו של ישו הנוצרי שלימד כיוון אחר

ואגיד ברור אם נניח את העמדה היהודית שהשיוני של ישו חמור מאוד אס מתברר שיחסית למסורת היהודיתת רב משה הרמבם היה יותר טמא מהשינוי של ישו בספרי נצרות, ללמד דת זרה שמעורבב עם פרטי המסורת בנוכלות שלא ישימו לב להבדל ויטעו בנוכלות כאילו הכול "הלכה של מסורת" אך פרטים לא נמסרו כאשר הבדיקה חושפת וכניכר שאפילו ספר כסף משנה לא מצא מקור אפילו בדברי שטעו שחשובים מאוד כאשר הדגמתי במאמר הקודם בשלב הראשון של הבדיקה ואחזור בקצרה כאן כי בכול הסתיר את המקור ומתברר בנוכלות לערבב שיחשבו שהכול "משנה תורה" לסדר לפי נושאים את "התורה שנמסרה" בשם מטעה.
וגם לזה אתן דוגמאת להאשמה שלי כי מתברר בבדיקה שרב משה רמבם לא רק עבריין דתי אלא גרוע עוד יותר שהמצב של ספר רב משה רמבם יותר חמור מהשינויים של ישו בברית חדשה
לדוגמה בדור שלנו לא רק שרים שיר "יגדל" אלא מדגישים בטעות בגלל רב משה רמבם "שבשיר יש עיקרי היהדות" למרות שרב משה רמבם כתבם "כאילו על משנה" כאשר באמת לא מפרש את המשנה ושאין במשנה מקור לאמונות הללו כלל, לא שהדעות נכונות ולא שהדעה נחשבת עיקר.
מאוחר יותר אחרי שכתב ספר פירוש המשנה רב משה רמבם בעצמו "חזר בו" מטעות של העיקרים בעצם טעויות וכאשר כתב והכפיל את הפרט שמשה היה נביא גדול יותר מנביאים אחרים לא הכפיל את הטעות הדעה "היא מהעיקרים" ולא את הטעות שהמדבר נגד פרט זה, הוא "כפר בעיקר" כי אפיילו בעצמו חזר בו מהטעות כי באמת אין הדעה הזאת מעיקרי היהדות. ואפילו אם כתב כן גם בספר משנה תורה שמהעיקרים עדיין אין מקור לדעה כי אפיללו רב קארו לא מצא מקור ומאחר ואינו יהדות כי צריך תורה שבעל פה להסביר את המקרא, ואין בתורה שבעל פה של תלמוד בבלי מקור לדעה ההיא, רחוק מלהיות מהעיקרים כי אף דעה יהודית לא נחשבת, כי מהמקרא לבד אין מקור כי צריך פירוש של תורה שבעל פה מה נחשב כופר בתורה או כופר בעיקר.
במילים אחרות לא רק שאין מקור שנחשב עיקר אלא אילו היה מהעיקרים אז רבני המשנה היו מדגישים שהדעה חשובה כמו הטענה בדור שלנו "אילו היה כדאי לעשות ברית מילה אז רופאים בכול העולם היו ממליצים, אומנם בהרבה מדינות רופאים מזהירים שלא כדאי" ובדומה אילו הדעה מהעיקרים אז רבני המשנה היו מלמדים את החשיבות מעל פרטים אחרים וציטוט מהמקרא לא מקור לפי כללי הרמבם שבעצמו ידע שצריך תורה שבעל פה לפרש, וכידוע שן תחת שן [שעשה מוחמד מילולי לצעירה אחת] לפי תורה שבעל פה לא ממש, ויש הרבה פירושים לכול מילה במקרא, לכן רק אם אמרו בתורה שבעל שכפר בעיקר ראו דוגמה בהמשך.

נחשפת הטעות של רב משה רמבם ללמד כאילו מפרש משנה כאשר באמת לא פירש משנה, באותם הרעיונות שקרא להם עיקרים ושבעצמו חזר בו מהטעות בספרו המאוחר למרות שיש הרבה דעות עדיין רק כלל בין יסודי התורה שנים ואפילו להם לא קרא עיקרים ולא שהכופר בהם נחשב כפר בעיקר ואף אילו כתב כן עדיין אין מקור כנזכר וכאשר כן כתב ש-חמור להכחיש בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ז' שהאומר יש גוף לאלוהים נקרא מין [כוח הרשע גרם לי לכתוב "תזובה שהאומר יש לאלוהים גם נחשב מין" כדי להסתיר את האמת שאני מנסה לחשוף לכן נאלצתי לתקן ולהודיע שכוח השקר נלחם נגדי] גם זה שונה מכפר בעיקר, וגם שם רב אברהם ראבד התנגד כאשר אסביר. רק הכפיל לכלול חלק משלוש עשרה עיקרים נכללו בין יסודי התורה כי בעצמו חזר בו ולא הכפיל את הטעות שלו שהם מהעיקרים ולא הכפיל את הטעות שהמדבר נגד הדעה הוא כפר בעיקר כי באמת לא מהעיקרים ואפילו הכופר ברעיון מאחר ואינו באמת עיקר לא כפר בעיקר של היהדות כי אין הדעה מעיקרי היהדות.
לפי המסורת בגמרא סוטה יש פרט אחד שהוא נחשב עיקר והוא המדבר שאין אלוהים ובדומה לזה מי שמהלל את עצמו הוא "כמו כופר בעיקר" לפי אמורא בתלמוד, שאז כאילו אמר אין אלוהים והמקור בגמרא סוטה בשם אמוראים. כמו שריף נחשב מביא בשם אמרו בשם ירושלמי זה מספיק.
וגם בפרט זה יש ביקורת אילו היה באמת עיקר של היהדות אז במשנה כדי "לא לשכוח" את העיקר היה יותר חשוב משאר אלפי הפרטים שנכתבו כדי לא לשכוח לא רק לשמור את הפרט אלא ללמד שהפרט הוא העיקר או מבין העיקרים ואותה ביקורת על מה שטועים לחשוב בדור שלנו שהם עיקרים, אבל לפחות פרט זה מופיע במסורת ההלכתית לעומת ההוספת של רב משה רמבם לטעון שנחשב "כופר" או כפר בעיקר בלי מקור הם לא באמת יהדות אלא כיוון אחר ודת זרה שחמור יותר מהשינויים של ישו בנצרות
ולאור הבדיקה מתברר שהשינויים של רב משה רמבם לא רק עבריין ביחס לדת כנזככר אלא שהשינויים של רב משה רמבם חמורים יותר מהשיניים של ישו מייסד הנצרות
ובסיכום בספרי הרמבם הרבה פרטים למשל ספר דעות ויסודי התורה ושם אפילו רב קארו שקבע בגלוי משימה להראות מקור של הרמבם בתגובה לתלונת רב אשר ועידיין נכשל במשימת כיי לא היה יכול לצמוא מקור לדת זרה של מעשים וטקסים ולדעות של רב משה רמבם כי לא של מסורת היהודית אלא דת זרה שינוי באופן כללי בכיוון כשינוי של ישו בנצרות אך מרובים ובנוכלות כנזכר באופן חמור יותר אפילו חמור יותר משל ישו בנצרות
אלא אפילו בפרטים שמצא רב קארו מקור במסורת עדיין בניגוד למסורת שחשוב להגיד דבר בשם אומרו כמו הדוגמה שהבאתי בשם שמואל הרמבם עבריין ולא אמר בשם אומרו ובפרטים אחרים שוב ושוב על חטאו הרבה פעמים כמו עבריין ובשני הסוגים עקב ההכפלה של העבריינות בהרבה פרטים ובהוספת פרטים כאילו הם הלכה כאשר באמת הם לא עיקרים, בהלכות מלכים ובהלכות תשובה כנזכר ובהלכות יסודי התורה והכופר בהם לא כפר בעיקר ושבעצמו חזר בו מדברים בפירוש המשנה ולא כתב על האמונה "שאין לאל גוף" שהפרט מהעיקרים כי בעצמו חזר בו מטעותו לא מהעיקרים של היהדות וכן הפרט של משיח בספר מלכים כאשר רמבם כתב חשוב לחכות למשיח חזר בו מטעותו שנחשב כפר בעיקר ורק כתב כפר בתורה כי חזר בו מטעותו כי לא נחשב כפר בעיקר וכנזכר גם בפרט זה לא מצא רב קארו מקור שנחשב "כופר בתורה או כופר" בשם גנאי במשנה או כופר בעיקר אפילו אם היה כותב כך זאת לא מסורת היהודית אלא שינוי שאפילו לדעה עצמה אין מקור במסורת ההלכתית שיש דעה כזאת ביהדות, שחמור מהשינוי של ישו בנצרות כי אפילו רב קארו לא מצא מקור ונכשל במשימתו כי לא היה יכול למצוא מקור במסורת לשינויים של רב משה רמבם בפרט של משיח שהכפיל ובפרט שאין לאלוהים גוף שהכפיל ולפרט של משה נביא גדול יותר שהכפיל ובשלשתם רב משה רמבם בעצמו חזר בו מטעותו ולא כתב שהם מהעיקרים ואפילו אילו היה כותב כך עדיין אין מקור שהם מהעיקרים כנזכר אפילו רב קארו לא מצא לשלוש אלו מקור שהם מהעיקרים, ושהמדבר נגד נחשב כופר בעיקר, ואפילו לא מצא מקור שאחת מדעות אלו היא דעה של ההלכה.
ואפילו בהלכות תשובה כאשר כתב האומר שיש לאלוהים גוף נחשב מין השיב רב אברהם ראבד
לתקן טעותו "שגדולים" מהרמבם אמרו שיש גוף ובסיבה זו עדיף לכם קוראים יקרים עדיף ל-כ-ם להיות כמו הגדולים מהרבמם בהיותם גדולים ממנו ובמיוחד אחרי בדיקה שהתברר כנזכר שרב משה רמבם היה עבריין ביחס למסורת כי לא אמר בשם אומרו בשינוי מרב יצחק ריף וגם הבדיקה חשפה שביצע רב משה רמבם הרבה שינויים מהמסורת בכמות גדולה יותר ושינוי כיוון שגרוע יותר מהשינויים של ישו מייסד הנצרות ולכן חשוב להכיר בטומאה הדתית של רב משה רמבם ולא לקבל את שיר ששמו יגדל

*****

ולשמור מרחק מהמקומות ששם שרים את שיר יגדל או יש בבית כנסת ספר שכולל בו שיר יגדל כי הם לא פרטים שנמסרו במסורת אלא דת זרה שכנזכר חמור יותר משל ישו בספר ברית חדשה, כי עירבב כנזכר להטעות, וכיוון אחר שבשינוי שחמור וגרוע יותר משל ישו מייסד נצרות ושאפילו רב משה רמבם בעצמו חזר בו בשלוש מהם אולי מכולם כי ידע לא להכפיל אותם בספרו המאוחר הלכות יסודי התורה, לא כללם כי בעצמו חזר בו מהטעות כי הם לא באמת יסודי הורה ולא עיקרים ואפילו לא ראוי לכלול בתוך הדעות של הלכות דעות של יהדות, אפילו אותם שהם לא עיקרים ואף השלוש אמונות שהכפיל בעצמו חזר בו מטעות ולא כתב בשלשתם שהם עיקר ולא שהם מהעיקרים ולא שהכופר בהם כפר בעיקר ואפיל בפרט של משיח רק כתב כפר במשה ולא שכפר בעיקר כי לא מהעיקרים ואף אילו היה כותב כפר בעיקר כנזכר אין מקר בתורה שבעל פה שנחשב כופר בתורה ולא שכפר בעיקר ואפילו אין מקור שהדעה נמסרה במסורת בכלל כי רב קארו לא מצא מקור לדעות אלה שטען במשנה שבם עיקרים ולא לרוב הפרטים שהוסף הרמבם מעבר למסורת בערבוב המטעה בזדוניות ובשם משנה תורה להטעות שהעירבוב הוא התורה שמנסרה. זה חמור מאוד. ואין להלל אותו רק כי אתה ממצרים !! אלא לבדוק לפי ספר כסף משנה שאין מקור כנזכר.

אומנם להגיד ולכתוב אין משיח לישראל הוא כמו האמורא הקדוש שבתלמוד וככה עדיף כנזכר כי לא גינו אלא אפילו כיבדו וקראו תואר רב
!!
כאשר הגישש ספר העיקרים, שנחשב טוב בעיני רבני היהדות למרות שהתנגד לפרט של משיח ולשאר עיקרים ל הרמבם עדין בגלל שהתבסס על ההלכה הוא ספר טוב ולאחר בדיקה מתברר שעדיף להיות כמו הגדוליים מהרמבם כי הם גדולים מהרבם שאמרו שיש לאלוהים גוף וזרוע נטויה ושתי עיניים במסכת חגיגה וצורת אדם הוא "אותי" לא רק גוף של אלוהים אלא "עצמות" אלוהים כאשר כתב אפילו רב דוד רדק בשורש את כי המילה את מתייחסת לעצמותו ורבני הגמרא שהם מנהיגי ההלכה מסרו במסורת במילה אותי לא תעשון אתי היינו לא תעשון אותי וזה באמת מחשבת ישראל שכן נמסרה אך רבני היהדות לא מיצגים בנאמנות את המורשת היהודית אלא מלמדים דת זרה של רב משה רמבם בהתעלמות מהשינויים ושהשינויים של הרמבם הם גרועים יותר חמוריים יותר ומרובים יותר משל הכיוון החדש של ישו של נצרות
ולכן חשוב באופן מעשי להכיר בטומאה הדתית של רב משה רמבם ולמור מרחק מבתי הכנסת ששם קוראים החלק המתחיל יגדל או ששרים אותו בליל שבת או בכלל קוראים אותו או ששם הספר שבו ספר יגדל כי אפילו רב משה רמבם עצמו חזר בו מטעותו אך לא מלמדים שהפרים הם לא עיקרים ושאין להם מקור ושאפילו רב קארו שכנזכר קבע משימה לגלותת את המקור לא מצא מקור כי הפרטים לא של מסורת היהודית אלא דת זרה והוספתם כאילו הם הלכה בנוכלות בין פרטי המסורת להטעות בנוכלות ונגרם הטעות שמתעקשים שהפרטים הלאה הם אל רק נכונים אלא עיקרים מתברר בבדיקה שהשיוני יותר חמור מהשינויים של ישו בדת נצרות כי עירבב יחד להטעות והצלוי להטעות וכבוד המורשת גורם לחזוף את הההבדל בין הפרטים שרב קארו מצא להם מקור שאפילו בהם רב משה רמבם הוא עבריין כי באמ חשוב להגיד דברים בשם אומרים ולהגי מה המקור כדבר רב אשר בביקורת שהביא כסף משנה אך רמבם טמא כנזכר וגרוע עוד יותר כאשר עיבב בין פרטי המסורת פרטים שהם לא המסורת אלא כיוון אחר ודת אחרת לא רק שינוי כיוון כמו דת הנצרות אלא בעירבוב וכבך חמור יותר וטמא יותר מישו מייסד הנצרות שבעיני מנהיגי היהודים מאוד חמור אך רב משה רמבם באמת הרבה יותר טמא כי עירבב וגרם טעות גדולה יותר בפרטים מרובים וכנזכר בבדיקה
וכבוד הההמורשת גורם לפרסם את ההבדלים האלה כי ברור שלא הסכימו רב יצחק ריף ורב אשר ראש לשינויים שלו אלא המצב הרבה יותר טמא כנזכר שאם ישו נחשב טמא ודת זרה של השינויים של רב משה רמבם יותר חמור בחומרה גדולה יותר משל ישו בנצרות וכנזכר.