זֶ֣ה סֵ֔פֶר תּוֹלְדֹ֖ת אָדָ֑ם בְּי֗וֹם בְּרֹ֤א אֱלֹהִים֙ אָדָ֔ם בִּדְמ֥וּת אֱלֹהִ֖ים עָשָׂ֥ה אֹתֽוֹ׃

This is the record of Adam’s line.—When God created man, He made him in the likeness of God.

בֶּן עֲזַאי אוֹמֵר זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם, זֶה כְּלַל גָּדוֹל בַּתּוֹרָה.

Ben Azzai said: “These are the generations of Adam" is a great principle in the Torah.

והיינו דאמר ריש לקיש מאי דכתיב (בראשית ה, א) זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו אמר ולי מה יקרו רעיך אל

And this is what Reish Lakish says: What is the meaning of that which is written: “This is the book of the generations of Adam” (Genesis 5:1)? This verse teaches that the Holy One, Blessed be He, showed Adam every generation and its Torah interpreters, every generation and its wise ones. When he arrived at the generation of Rabbi Akiva, Adam was gladdened by his Torah, and saddened by his manner of death. He said: “How weighty also are Your thoughts to me, O God,” i.e., how it weighs upon me that a man as great as Rabbi Akiva should suffer.

רבי נחמיה אומר מנין שאדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית שנא׳ (שם ה) זה ספר תולדות אדם ולהלן הוא אומר (שם ב) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם מה להלן בריאה ועשיה אף כאן בריאה ועשיה

ר״א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקב״ה ואומרת שירה עם מלאכי השרת שנא׳ (משלי ח׳:ל׳) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת בתבל ארצו.

משלו משל למה הדבר דומה לאחד שנטל את העץ ומבקש לצור צורות הרבה ואין לו מקום לצור ויש לו צער אבל מצייר בארץ והולך ומבדיל הרבה הרבה. אף כך הקב״ה יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים בחכמתו ובתבונתו ברא את כל העולם כולו וברא את השמים ואת הארץ עליונים ותחתונים. ויצר באדם כל מה שברא בעולמו. ברא חורשים בעולם וברא חורשים באדם זה שערות של אדם. ברא חיה רעה בעולם ברא חיה רעה באדם זה (בני מעיו) של אדם. (ברא קורצין בעולם וברא קורצין באדם זה אזניו של אדם). ברא ריח בעולם ברא ריח באדם זה חוטמו של אדם. חמה בעולם חמה באדם זה אורו של אדם. מים סרוחים בעולם מים סרוחים באדם זהו מימי חוטמו של אדם. מים מלוחים בעולם מים מלוחים באדם זהו דמעות של עינים. נחלים בעולם נחלים באדם אלו דמעות חומות בעולם חומות באדם אלו שפתותיו של אדם. דלתות בעולם דלתות באדם זה שיניו של אדם. (רקיעים בעולם רקיעים באדם זה לשונו של אדם). מים מתוקים בעולם מים מתוקים באדם זהו רוקו של אדם. לסתות בעולם לסתות באדם זה לחייו של אדם. מגדלים בעולם מגדלים באדם זה צוארו של אדם. סתידראות בעולם סתידראות באדם זה זרועותיו של אדם.יתידות בעולם יתידות באדם זה אצבעותיו של אדם. מלך בעולם מלך באדם ראשו. (אשכולות בעולם אשכולות באדם דמו). יועצים בעולם יועצים באדם כליותיו. ריחים בעולם ריחים באדם זה קרקבנו של אדם. נימסים בעולם נימסים באדם זה טחולו של אדם. אשפתות בעולם אשפתות באדם זה כריסו של אדם. בורות בעולם בורות באדם זה טיבורו של אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם זה (מי רגליו של אדם חיים בעולם חיים באדם זה) דמו של אדם. עצים בעולם עצים באדם זה עצמותיו של אדם גבעות בעולם גבעות באדם זה עגבותיו של אדם. עלי ומכתשת בעולם עלי ומכתשת באדם זה ארכבותיו של אדם. סוסים בעולם סוסים באדם זה שוקיו של אדם. (מלאך המות בעולם מלאך המות באדם זה עקיביו של אדם). הרים ובקעות בעולם הרים ובקעות באדם עומד דומה להר נופל דומה לבקעה. הא למדת שכל מה שברא הקב״ה בעולמו ברא באדם:

Rabbi Nehemiah would say: Where do we learn that one person is considered as important as the entire work of Creation? Because it says (Genesis 5:1), “This is the book of the generations of humanity,” and prior to that it said (Genesis 2:4), “These are the generations of the heavens and the earth when they were created.” Just as previously there was creating and making, so too here there is creating and making.


Rabbi Eliezer the son of Rabbi Yosei HaGalili would say: Nine hundred and seventy-four generations before the world was created, the Torah was written and placed on the bosom of the Holy Blessed One, and it sang a song with the angels who serve God, as it says (Proverbs 8:30), “I was raised with Him, a source of delight to Him every day…rejoicing before Him on the face of His earth.”

They gave a parable: To what can this be compared? [It can be compared] to someone who took a piece of wood and wanted to carve lots of figures into it. But there was not enough room on the wood, and so he was sad. But then he began drawing pictures on the ground, and kept walking and drew many, many pictures. So, too, the Holy Blessed One – may His great name be blessed forever and ever – in His wisdom and insight, created the whole world, with the heavens and the earth, above and below. And He fashioned within the human being everything that He created in His world. He created forests in the world, and He created forests on human beings – that is, their hair. He created evil beasts in the world, and He created evil beasts in human beings – that is, (the intestines) of a person. (He created thorns in the world, and He created thorns on human beings – that is, their ears.) He created scent in the world, and He created scent in human beings – that is, in their noses. He created a sun in the world, and He created a sun in human beings – that is, a person’s light. Putrid waters in the world and putrid waters in human beings – that is the water that drips from their noses. Salty waters in the world and salty waters in human beings – that is, the tears in their eyes. Rivers in the world and rivers in human beings – that is, their tears. Walls in the world, and walls in human beings – that is, a person’s lips. Doors in the world, and doors in human beings – that is, a person’s teeth. (Skies in the world, and skies in human beings – that is, a person’s tongue.) Sweet waters in the world, and sweet waters in human beings – that is, a person’s spit. Chiseled stones in the world and chiseled stones in human beings – that is, a person’s jaws. Towers in the world, and towers in human beings – that is, a person’s neck. Sail-yards in the world, and sail-yards on human beings – that is, a person’s arms. Spikes in the world, and spikes on human beings – that is, a person’s fingers. A king in the world, and a king in the human being – that is, his head. (Clusters in the world, and clusters in human beings – that is, in their blood.) Advisers in the world, and advisers in human beings – that is, their kidneys. Millstones in the world, and millstones in human beings – that is, their stomachs. Grinding mills in the world, and grinding mills in human beings – that is, their spleens. Garbage heaps in the world, and garbage heaps in human beings – that is, a person’s bowels. Pits in the world, and pits in human beings – that is, a person’s navel. Running waters in the world, and running waters in human beings – that is, a person’s (urine. Life in the world, and life in human beings – that is, a person’s) blood. Trees in the world, and trees in human beings – that is, a person’s bones. Hills in the world, and hills on human beings – that is, a person’s buttocks. Mortars and pestles in the world, and mortars and pestles in human beings – that is, their knees and knee-sockets. Horses in the world, and horses in human beings – that is, a person’s thighs. (An angel of death in the world, and an angel of death in human beings – that is, a person’s heels.) Mountains and valleys in the world, and mountains and valleys in human beings – when they stand, they are like a mountain, and when they fall, they are like a valley. Now you have seen that everything the Holy Blessed One created in His world, He created also in human beings.