Must One Wear a Kippah at All Times? - Episode 20
Texts Referenced

כי מתער...כי שמע קול תרנגולא...כי פתח עיניה...כי תריץ ויתיב...כי לביש...כי זקיף...כי נחית לארעא...כי מסגי...כי סיים מסאניה...כי אסר המייניה...כי פריס סודרא על רישיה, לימא: ברוך עוטר ישראל בתפארה.

When one awakens...Upon hearing the sound of the rooster...Upon opening his eyes...Upon sitting up straight...Upon dressing...Upon standing up straight...Upon descending from one’s bed to the ground...Upon walking...
Upon putting on his shoes...Upon putting on his belt...Upon spreading a shawl upon his head, one should recite: Blessed…Who crowns Israel with glory.

אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנא' (ישעיהו ו, ג) מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי
With regard to the same issue, Rabbi Yehoshua ben Levi says: It is prohibited for a person to walk even four cubits with an upright posture, which is considered an arrogant manner, as it is stated: “The entire world is full of His glory” (Isaiah 6:3). One who walks in an arrogant manner indicates a lack of regard for the glory and honor of God that is surrounding him, and thereby chases God from that place, as it were. The Gemara relates: Rav Huna, son of Rav Yehoshua, would not walk four cubits with an uncovered head. He said: The Divine Presence is above my head, and I must act respectfully.
אָמַר רַב נַחְמָן: תֵּיתֵי לִי, דְּקַיֵּימִית שָׁלֹשׁ סְעוּדוֹת בְּשַׁבָּת. אָמַר רַב יְהוּדָה: תֵּיתֵי לִי, דְּקַיֵּימִית עִיּוּן תְּפִלָּה. אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: תֵּיתֵי לִי, דְּלָא סָגֵינָא אַרְבַּע אַמּוֹת בְּגִילּוּי הָרֹאשׁ. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: תֵּיתֵי לִי, דְּקַיֵּימִית מִצְוַת תְּפִילִּין. וְאָמַר רַב נַחְמָן: תֵּיתֵי לִי, דְּקַיֵּימִית מִצְוַת צִיצִית.
Rav Naḥman said: May I receive my reward because I fulfilled the obligation to eat three meals on Shabbat magnificently. Rav Yehuda said: May I receive my reward because I fulfilled the obligation of consideration during prayer. Rav Huna, son of Rav Yehoshua, said: May I receive my reward because I never walked four cubits with my head uncovered. Rav Sheshet said: May I receive my reward because I fulfilled the mitzva of phylacteries magnificently. And Rav Naḥman said: May I receive my reward because I fulfilled the mitzva of ritual fringes magnificently.
וּמִדְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק נָמֵי אֵין מַזָּל לְיִשְׂרָאֵל. דְּאִימֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמְרִי לַהּ כַּלְדָּאֵי: בְּרִיךְ גַּנָּבָא הָוֵה. לָא שְׁבַקְתֵּיהּ גַּלּוֹיֵי רֵישֵׁיהּ. אֲמַרָה לֵיהּ: כַּסִּי רֵישָׁיךָ, כִּי הֵיכִי דְּתִיהְוֵי עֲלָךְ אֵימְתָא דִשְׁמַיָּא, וּבְעִי רַחֲמֵי. לָא הֲוָה יָדַע אַמַּאי קָאָמְרָה לֵיהּ. יוֹמָא חַד יָתֵיב קָא גָרֵיס תּוּתֵי דִיקְלָא, נְפַל גְּלִימָא מֵעִילָּוֵי רֵישֵׁיהּ, דְּלִי עֵינֵיהּ חֲזָא לְדִיקְלָא, אַלְּמֵיהּ יִצְרֵיהּ, סְלֵיק, פַּסְקֵיהּ לְקִיבּוּרָא בְּשִׁינֵּיהּ.
And from that which transpired to Rav Naḥman bar Yitzḥak as well it can be derived that there is no constellation for the Jewish people, As Chaldean astrologers told Rav Naḥman bar Yitzḥak’s mother: Your son will be a thief. She did not allow him to uncover his head. She said to her son: Cover your head so that the fear of Heaven will be upon you, and pray for Divine mercy. He did not know why she said this to him. One day he was sitting and studying beneath a palm tree that did not belong to him, and the cloak fell off of his head. He lifted his eyes and saw the palm tree. He was overcome by impulse and he climbed up and detached a bunch of dates with his teeth. Apparently, he had an inborn inclination to steal, but was able to overcome that inclination with proper education and prayer.
רבינא הוה יתיב קמיה דר' ירמיה מדיפתי חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא אמר כמה חציף הא גברא א"ל דלמא ממתא מחסיא ניהו דגיסי בה רבנן
The Gemara cites another incident involving honor one demonstrates for his teacher. Once, when Ravina was sitting before Rabbi Yirmeya of Difti, a certain man passed before him and did not cover his head. Ravina said: How rude is this man, who does not show respect by covering his head in honor of a rabbi. Rabbi Yirmeya of Difti said to him: Perhaps he is from the city of Mata Meḥasya, where rabbis are common and the people living there are consequently not as careful to display honor as those in other places.

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יד

פוחח, הנראין כרעיו, או בגדיו פרומים, או מי שראשו מגולה, פורס על שמע, ויש אומרים בכרעיו נראין, או בגדיו פרומים, פורס על שמע, אבל בראשו מגולה אינו רשאי להוציא הזכרה מפיו; ובין כך ובין כך מתרגם, אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו...

קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס את שמע לומר יוצר אור ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו: פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומין או מי שראשו מגולה פורס את שמע ויש אומרים בכרעיו ובגדיו פרומים פורם אבל לא בראשו מגולה אינו רשאי להוציא אזכרה מפיו בין כך ובין כך מתרגם אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו:
A minor52The age is defined in Rule 17. may read in the Torah and translate it, but he may not read the parts of the Shema‘53Cf. X, 7, p. 258 nn. 24ff. by reciting ‘Who formest light’;54The first of the benedictions before the Shema‘ (cf. P.B., pp. 37f). nor may he stand before the reading-desk,55lit. ‘pass before’, etc., to act as reader of the prayers for the congregation. nor lift up his hands.56To pronounce the priestly benediction if he is a Kohen (cf. P.B., p. 238a). A poḥeaḥ, that is one whose knees are exposed or whose clothes are torn, or one whose head is uncovered, may read the parts of the Shema‘. Others say that if a person’s knees [are exposed] or his clothes torn he may read the parts of the Shema‘, but one may not do so when his head is uncovered, since it is not permitted to utter the divine names [with uncovered head]. In either case he may translate, but not read in the Torah, nor stand before the reading-desk, nor lift up his hands.

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מב

א"מ אוסרין שיברכו הכהנים לישראל וראשם פרוע, ובני א"י (אין) מברכין <כהנים לישראל וראשם> פרוע.

שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן ו

וכתב הבית יוסף /או"ח/ (בסימן צא), שנראה שמחלוקתם היא אם מותר לברך בגילוי הראש או אסור. ופסק רבינו ירוחם (סוף נתיב טז) שאסור לברך בגילוי הראש. והכי נקטינן. ע"כ.

וזו לשון מרן בשלחן ערוך /או"ח/ (סימן צא סעיף ה'): יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה, ויש אומרים שיש למחות שלא להיכנס לבית הכנסת בגילוי הראש. והדבר ברור שדעת מרן לפסוק כדעת היש אומרים (שהביא מתחלה) שאסור לברך בראש מגולה, וכדבריו בבית יוסף, והיש אומרים בתראי, באו להוסיף שגם להיכנס בלבד בבית הכנסת אסור, ויש למחות על כך. (וזוהי סברת רבינו פרץ שהובאה בבית יוסף בשם הכל בו, וכן הוא בארחות חיים דיני בית הכנסת אות ז', דף ח' ע"ב).

וכן דעת הגאון רבי ישראל איסרלן בשו"ת תרומת הדשן (סימן י'). ע"ש. (וראה בפסקים וכתבים למהרא"י הנ"ל בסימן רג, ודו"ק).

אולם הרמב"ם (בפרק ה' מהלכות תפלה הלכה ה') פסק, שצריך לתקן מלבושיו ולציין ולהדר עצמו ואחר כך יתפלל, שנאמר השתחוו לה' בהדרת קודש. לפיכך לא יעמוד להתפלל בראש מגולה. ע"כ. ומוכח ששאר ברכות מותר לברך בגילוי הראש, וזהו כדעת תנא קמא שבמסכת סופרים הנ"ל.

והאור זרוע חלק ב' (סימן מג) כתב, הכל עולים למנין שבעה ואפילו קטן, נראה בעיני שצריך ליזהר שקטן לא יקרא בתורה בראש מגולה, כי שמא הלכה כיש אומרים שבמסכת סופרים פרק יד, שמי שראשו מגולה לא יפרוס על שמע, ולא יקרא בתורה וכו'. ואפשר שבקריאת התורה גם תנא קמא מודה. ואין נראה בעיני מנהג רבותינו שבצרפת שמתירים לברך בראש מגולה, ואיני יודע לקיים מנהגם אם לא כדעת תנא קמא שבמסכת סופרים. ע"כ.

לכן נערות רווקות שיכבד עליהן לכסות ראשן בכל עת שיזכירו שם ה' בפסוקים ובברכות, הניחו אותן על עיקר הדין. ואמנם טעם זה יכון כדי שלא למחות בתוקף בידי המקילות בזה, שיש להן על מה שיסמוכו, מכל מקום נראה יותר שלכתחלה ראוי להורות גם לנערות פנויות לכסות ראשן בעת שמברכות, וכל שכן בעת שמתפללות תפלת שמונה עשרה (שאף לדעת הרמב"ם צריך להחמיר בזה).

...כללא דמילתא אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים וכן בעת התפלה אז נכון הדבר מצד המוסר ושאר היום לקדושים שעומדים לפני ה' תמיד:

...ונראה לי שיש איסור גמור מטעם אחר דהיינו כיון שחוק הוא עכשיו בין העכו"ם שעושין כן תמיד תיכף שיושבין פורקין מעליהם הכובע ואם כן זה נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו כ"ש בחוק זה שיש טעם דכיסוי הראש מורה על יראת שמים...