Af Hen: Inclusion in the Miracle אף הן היו באותו הנס

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

שאף הן היו באותו הנס - כדאמרינן (סוטה דף יא:) בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו וכן גבי מקרא מגילה נמי אמרינן הכי דמשום דע"י אסתר נגאלו וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת (ד' כג.):

Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in these four cups since they, indeed/too, were part of that miracle.

וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּאַרְבָּעָה כּוֹסוֹת הַלָּלוּ

And Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in these four cups of wine at the Passover seder.

ואריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס ואמר רבי יהושע בן לוי פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בענינו של יום
§ And Rabbi Yehoshua ben Levi also said: Women are obligated in the reading of the Megilla, as they too were significant partners in that miracle. And Rabbi Yehoshua ben Levi also said: When Purim occurs on Shabbat, one asks questions and expounds upon the subject of the day.

דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּנֵר חֲנוּכָּה שֶׁאַף הֵן הָיוּ בְּאוֹתוֹ הַנֵּס.

As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in lighting the Hanukkah light, as they too were included in that miracle of being saved from the decree of persecution.

היו באותו הנס - שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ועל יד אשה נעשה הנס:

Were part of that miracle – the Greeks decreed that all virgin brides be bedded first by the commander, and the miracle was performed through a woman.

וקשה דלשון שאף הן משמע שהן טפלות ולפירושו היה לו לומר שהן לכך נראה לי שאף הן היו בספק דלהשמיד ולהרוג וכן בפסח שהיו משועבדות לפרעה במצרים וכן בחנוכה הגזירה היתה מאד עליהן...

And this [interpretation] is difficult, for the language "since they were also" implies that they were secondary, and according to his [Rashbam's] interpretation, it should have said "since they were". Therefore, it seems to me, that they were also potentially going to be wiped out and killed, and so too on Pesach, when they were enslaved to Pharaoh in Egypt, and in Chanukah, the decrees applied to them too....

בר קפרא אמר צריך לקרותה לפני נשים...שאף אותם הוו בספק

Bar Kappara said…”they, too, were in the uncertainty.”

והא דאמרינן דפטורות מסוכה אע"ג דאף הן היו באותו הנס כי בסוכות הושבתי התם בעשה דאורייתא אבל בארבעה כוסות דרבנן תיקנו גם לנשים כיון שהיו באותו הנס:

...And this that we say that they [women] are exempt from [the commandment of] sukka, even though that even they were in that same miracle, is [based on] "that I made the children of Israel to dwell in booths" (Leviticus 23:43), there, is regarding a positive Torah commandment. However, regarding the four cups, which is rabbinic, they established it also for women, since they were in that same miracle.

שאף הן היו באותו הנס. גבי מצה יש מקשה למה לי היקשא דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס וי"ל דמשום האי טעמא לא מחייבא אלא מדרבנן אי לאו מהיקשא

Since they were also part of the same miracle. In the matter of Matzah, there is one who asks why do we need this comparison, that everyone who is included in the prohibition of eating leavened bread is included in the positive commandment of eating Matzah. [Why not] learn it from them having been part of the same miracle? And it should be said, that this reason [part of the same miracle] does not obligate one but Rabbinically, so we need the comparison.

גליוני הש”ס, מגילה ד.

דמשום האי טעמא לא מיחייבא אלא במצוה דרבנן אבל במצוה דאוריתא אפי[לו] מדרבנן אין מתחייבת…והטעם דבדאורייתא לא אזלי[נן] כלל בתר טעמא ולא דרשי[נן] טעמא דקרא ואין להם לחכמים לחייב נשים אפי[לו] מדבריהם מפאת שאף הן…

Gilyonei Ha-Sha's, Megilla 4a

This rationale [inclusion in the miracle] can obligate a woman only in a rabbinic-level mitzva, but in a Torah-level mitzva, it cannot obligate her even rabbinically. The reason for this is that in Torah-level mitzvot we don’t legislate based on rationales [behind the mitzvot] and we don’t [even] legally expound rationales for verses. So the sages cannot obligate a woman, even rabbinically, [in a Torah-level mitzva] from the vantage of inclusion in the miracle.

מי שהיה עבד ואשה. משמע כאן דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא משום דמצוה שהזמן גרמא היא אע"ג דבהלל דלילי פסחים משמע בפרק ערבי פסחים (פסחים דף קח.) דמחייבי בד' כוסות ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל ואגדה שאני הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס אבל כאן לא על הנס אמור:

It seems from here that a woman is exempt from hallel on Sukkot and Shavuot, and the reason is that it is a positive time bound mitzva…. Hallel on Pesach is different because it is on a miracle, and they too were part of that miracle, but here [on other festivals] it is not recited because of a miracle.

ספר הישר (התשובות) סימן ע:ד

(בענין שלש סעודות). …ונשים אם חייבות, נראה דאף הם היו באותו הנס דמן לחם משנה היה לכלם. וכן חייבות לבצוע על שתי ככרות…

Responsa Sefer Ha-yashar 70:4

(In the matter of three meals [on Shabbat])…Whether women are obligated—it seems that they, too, were part of that miracle, because the double portion of manna was for everyone. So, too, they are obligated to break bread [on Shabbat] over two loaves…

... לא שייך טעמא שאף הן היו אלא היכא דהמצוה באה על הנס שאירע לישראל שהיו בסכנה ונמלטו דומי' דמגילה ובד' כוסות ובנר חנוכה.

The reasoning of “inclusion in the miracle” is only applicable to miracles that happened to Israel when they were in danger and escaped it, like megilla, the four cups, and Chanuka lights.

אגרות גרי”ד הלוי סולובייצ’יק, הלכות חנוכה ד:ט-יא

נראה פשוט דכל הך טעמא של אף הן היו באותו הנס שייך רק לאותן המצוות דהנס הוא דין וחלות בפני עצמו בעצם קיום המצוה, דאיכא בה קיום של נס ופרסומי ניסא. … ועוד יותר הרי בנר חנוכה ומקרא מגילה נתקנה ברכה בפני עצמה שעשה נסים, הרי דהך דינא של נס הוא קיום בעצם החפצא של המצוה ונתקנה ברכה עליה. והרי הך שאף הן היו באותו הנס מצינו רק גבי נר חנוכה ומקרא מגילה וארבע כוסות, והוא משום דבכל הני מצות דין נס אינו רק טעם המצוה אלא דנאמר בעצם קיום ומעשה המצוה, וכדחזינן דאיכא ברכה מיוחדת עליה, אבל קידוש ומצה, נהי דאיכא בהם זכרון הנס, אבל דין קיום וחלות בפני עצמם בעצם מעשה המצוה הרי ליכא, ואם כן לכאורה כל הך טעמא של אף הן היו באותו הנס לא שייך

'Iggerot Ha-Grid Ha-Levi' (in Hilkhot Chanuka 4:9-11) trans., David Silverberg

It seems clear that this entire reason of ‘af hen hayu be-oto ha-nes‘ applies only to those mitzvot where the miracle constitutes an independent halakhic entity within the actual fulfillment of the mitzva, that it [the mitzva] entails a fulfillment regarding the miracle and publicizing the miracle… Moreover, regarding Chanuka candles and Megilla reading, a separate berakha was instituted – ‘she-asa nisim,’ for this halakha concerning the miracle constitutes a fulfillment within the actual mitzva itself, and so a berakha is established over it. Indeed, we find‘af hen hayu be-oto ha-nes‘ only regarding Chanuka candles, Megilla reading, and the four cups. This is due to the fact that in all these mitzvot, the halakha concerning the miracle is not merely the reason behind the mitzva, but is rather established as part of the actual fulfillment and act of the mitzva, as evidenced by the special berakha instituted over it. Regarding kiddush and matza, by contrast, although they involve a commemoration of the miracle, there is no independent halakha, requirement or entity within the actual mitzva act. It would therefore seem that the entire factor of ‘af hen hayu be-oto ha-nes‘ does not apply.

דכיון דהם חייבי' מטעם בעלמא שאף הן היו באותו נס ואנשים מחוייבים מל"ת כעין דאורייתא א"כ להכי אין מוציאי' האנשים

Since they [women] are obligated [in megilla] based on the general rationale that they, too, were part of that miracle, and men are obligated based on the prohibition of straying from the sages’ directives, it [the obligation in megilla] is for them [men] akin to a Torah law. If so, for this reason women do not discharge men’s obligation.

ונראין דברים שכיון שחייבות במ"מ ה"ה שמוציאות לאחרים וכדתנן הכל כשרים לקרות את המגלה ולישנ' דכשרי' משמע לקרא לאחרים ואמרינן בערכין הכל לאתויי מאי נשים ודומיא דמתני' מרבי להו וגבי חנוכה אמרו דמדלק' לאחרי' כיון דמחייבא

… And it seems that, since they are obligated in megilla reading, they may fulfill the obligation on others’ behalf, as it says (19b) “All are fitting to read the megilla,” and the term “fitting” indicates reading for others. And we say in Erchin (3a) “’All’ – to include women,” and it seems that the Mishna includes them. And also regarding Chanuka they said (Shabbat 23a) she lights on behalf of others since she is obligated.

בתפים ובמחלת. מֻבְטָחוֹת הָיוּ צַדְקָנִיּוֹת שֶׁבַּדּוֹר שֶׁהַקָּבָּ"ה עוֹשֶׂה לָהֶם נִסִּים וְהוֹצִיאוּ תֻפִּים מִמִּצְרַיִם (מכילתא):

בתפים ובמחלת WITH TIMBRELS AND WITH DANCES — The righteous women in that generation were confident that God would perform miracles for them and they accordingly had brought timbrels with them from Egypt (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 15:20:2).

הרבנית רבקה אורה וינגורט, תדליקי רגע את האור

נשים חייבות בנר חנוכה אף שזו מצוות עשה שהזמן גרמהּ, מפני ש”אף הן היו באותו הנס”, וכן מפני שהנס נגרם על ידי אישה…הנס האלוקי מתלבש על מסירות נפש אנושית, ובכוחנו להביא את התגלותו. אז לא צריך לחכות לנס של הפוגה שיגיע, אפשר ליצור בעצמנו את המרחב המואר הזה, מתי שרק נרצה.

Rabbanit Ora Rivka Weingort, “Kindle the Light for a Moment”

Women are obligated in the Chanuka lights even though it is a positive time-bound commandment, because ‘they, too, were part of that miracle,’ and because the miracle came about through a woman.…The Divine miracle cloaks human dedication, and it is in our power to bring about its revelation. Thus one need not wait for the miracle of a respite [from challenges] to arrive. It is possible to create this illuminated space on our own, whenever we so desire.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020