1. What Chanukkah stories (if any) do you think influence your celebration of the holiday?
  2. What Chanukkah story is being told by each of these texts? Is it one with which you are familiar?
  3. Is there anything from any of these stories that you would want to incorporate into your celebration of Chanukkah?
מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
What is Hanukkah? For our Rabbis taught: On the twenty-fifth of Kislev [commence] the days of Hanukkah, which are eight on which a lamentation for the dead and fasting are forbidden. For when the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils therein, and when the Hasmonean dynasty prevailed against and defeated them, they made search and found only one cruse of oil which lay with the seal of the High Priest, but which contained sufficient for one day's lighting only; yet a miracle was wrought therein and they lit [the lamp] therewith for eight days. The following year these [days] were appointed a Festival with [the recital of] Hallel and thanksgiving.
מי ימלל (מילים: מנשה רבינא, לחן: עממי)
מי ימלל גבורות ישראל
אותן מי ימנה
הן בכל דור יקום הגיבור
גואל העם.
שמע
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
יתאחד, יקום ויגאל
Who Can Retell (folk song)
Who can retell the things that befell us,
Who can count them?
In every age, a hero or sage
Came to our aid.
Hark!
In days of yore in Israel's ancient land
Brave Maccabeus led the faithful band
But now all Israel must as one arise
Redeem itself through deed and sacrifice.
על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה עליהם מלכות יוון הרשעה על עמך ישר' להשכיחם מתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם רבת את ריבם דנת את דינם נקמת את נקמתם מסרת גיבורים ביד חלשים רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזידים ביד עוסקי תורתך. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישר' עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך וקבעו שמונת ימי חנוכה אילו להודות ולהלל לשמך הגדול.
“For the Miracles” – from the traditional Hannukah liturgy
We thank You also for the miraculous deeds and for the redemption and for the mighty deeds and the saving acts wrought by You, as well as for the wars which You waged for our ancestors in ancient days at this season. In the days of the Hasmonean Mattathias, son of Johanan the high priest, and his sons, when the iniquitous Greco-Syrian kingdom rose up against Your people Israel, to make them forget Your Torah and to turn them away from the ordinances of Your will, then You in your abundant mercy rose up for them in the time of their trouble, pled their cause, executed judgment, avenged their wrong, and delivered the strong into the hands of the weak, the many into the hands of few, the impure into the hands of the pure, the wicked into the hands of the righteous, and insolent ones into the hands of those occupied with Your Torah. Both unto Yourself did you make a great and holy name in Thy world, and unto Your people did You achieve a great deliverance and redemption. Whereupon your children entered the sanctuary of Your house, cleansed Your temple, purified Your sanctuary, kindled lights in Your holy courts, and appointed these eight days of Hanukkah in order to give thanks and praises unto Your holy name."
ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. פי׳ שהאויבים באו לאבד הכל אנשים ונשים וטף. ויש מפרשים שעל ידי אשה אירע להם הנס הגדול ההוא ושמה יהודית כמו שמפורש בהגדה בת היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד ואמר המלך יון שתשכב עמו והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וישתה לרוב וישתכר וישכב וירדם ויהי לה בן וישכב וירדם ותקח חרבו וחתכה ראשו ותביאהו לירושלם וכראות החיל כי מת גבורם וינוסו. ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבנה בחנוכה.
by Rabbi Aharon ben Jacob of Narbonne
Women are obligated to light Hanukkah candles, for they too were included in the miracle. This means that the enemies came to destroy everyone, men, women, and children, and there are those who say that the great miracle occurred through a woman. Her name was Judith, as the story goes, and she was the daughter of Yochanan, the high priest. She was extremely beautiful, and the Greek king wanted her to lay with him. She fed him a dish of cheese to make him thirsty, so that he would drink a great deal and became drunk, and recline and fall asleep. And it happened just that way, and once he was asleep, she took his sword and cut off his head. She brought his head to Jerusalem, and when the armies saw that their leader had been killed, they fled. For this reason, we have the custom of eating a cheese dish on Hanukkah.
Pictured: Judith with the Head of Holophernes, by Cristofano Allori, 1613 (Royal Collection, London)
באנו חושך לגרש (מילים: שרה לוי תנאי, לחן: עמנואל עמירן)באנו חושך לגרשבידינו אור ואשכל אחד הוא אור קטןוכולנו אור איתןסורה חושך, הלאה שחורסורה מפני האורציל-ציל-ציל בפעמוניםמי אנחנו? - סביבוניםלנו רגל אחתאם ניפול - גם לא נפחדסורה חושך, הלאה שחורסורה מפני האוראנו שובבים גדוליםעליזים והוללים -אך נדע יפה מאודלספר, לשיר, לרקודסורה חושך, הלאה שחורסורה מפני האור
We Came to Drive Away Darkness
We came to drive away the darknessin our hands is light and fire.Each one of us a small light,and all together we are a strong light.Flee darkness, away blackness!Flee before the light!Tzil-tzil-tzil in the bells,who are we? - spinning tops.We have one leg,if we fall - we still won't fear.Flee darkness, away blackness!Flee before the light!We're big mischievous kids,merry and praise-giving -but we'll know very nicelyto retell, to sing, to dance.Flee darkness, away blackness!Flee before the light!