שלש אמות אמ"ש בעולם אויר מים אש שמים נבראו תחלה מאש וארץ נבראת ממים והאויר מכריע בין האש ובין המים:
The three mother letters - Aleph, Mem, and Shin - are air, water, and fire in the world. Heaven is created from Fire [the shin in shamayim]; the Earth from Water [the mem in mayim]; and the Air [the aleph in ’avir] which decides between the fire and the water.
המליך אות אל"ף ברוח וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהן אויר בעולם ורויה בשנה וגויה בנפש זכר באמ"ש ונקבה באש"ם:
He caused Aleph to reign in the air, and crowned it, and combined one with the other, and with these He sealed the Air in the world, the warmth of the year, and the chest (the lungs) in man; the male with Aleph-Mem-Shin, the female with Aleph-Shin-Mem.
המליך אות מ"ם במים וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהן ארץ בעולם וקור בשנה ובטן בנפש זכר ונקבה זכר במא"ש ונקבה במש"א:
He caused Mem to predominate in Water, and crowned it, and combined it with others, and formed Earth in the world, cold in the year, and the belly in the soul, male and female, male with Mem-Aleph-Shin and female with Mem-Shin-Aleph.
המליך אות שי"ן באש וקשר לו כתר וצרפן זה עם זה וחתם בהן שמים בעולם וחום בשנה וראש בנפש זכר ונקבה [זכר בשא"מ ונקבה בשמ"א, (כ"ה בנ"י)]:
He caused Shin to reign in Fire and crowned it, and He combined one with the other, and sealed them, as heaven in the universe, as heat in the year, and as the head of Man and Woman. [Male with Shin-Aleph-Mem and female with Shin-Mem-Aleph.]
וכל אשר ירבו השלש יסודות אמ"ש להתקשר בשרשין דלהון כנ"ל. יתרבה אורן בפנימיותן ובהקיפן ויזדככו כל הגוף שמעפר שלא יהא שום עצלות וכבדות באברי הגוף. ויהיה רץ כצבי וקל כנשר לעשות רצון הקדוש ב"ה. כענין שכתוב בזוהר פנחס רכ"ה א'. לב איהו זכיך מכלא. מינה כל טב וכל בריאותה דשייפין כלהו. וכל תוקפא וכל חדוה וכל שלימו דאיצטריך לכל שייפין. ובזוהר ויקהל קנ"ח ב'. ת"ח בשעתא דבר נש שוי רעותיה לגבי פולחנא דמאריה ההוא רעותא סליק בקמייתא על לבא דאיהו קיומא ויסודא דכל גופא. ולבתר סליק ההוא רעותא על כל שייפי גופא ורעותא דכל שייפי גופא ורעותא דלבא מתחבראן כחדא. ואינון משכין עלייהו זיהרא דשכינתא לדיירא עמהון. וההוא ב"נ איהו חולקא דקב"ה:
And to the increasing extent that the three elemental letters alef, mem and shin connect to their roots (as previously mentioned), their light will increase, within them and surrounding them, and the entire body that comes from dust will be purified so that there won’t be any laziness nor heaviness in the limbs/organs of the body. And it will be able to run like the gazelle and be as light as the large bird of prey476Heb.: v’y’hee-yeh rahtz ka-tzvee v’kal ka-nehsher to do the will of the Holy One (blessed be He), as it’s written in Zohar (Pinkhas 225a): “The heart is more pure than all the others; from it comes all the good and the healthiness for all the limbs/organs, and all the strength, all the delight and the wholeness needed for all the limbs/organs”. And in Zohar (Va-yahk-heil 198b): “Come and observe: When a person sets his will in accord with the Master’s service, that will ascends first to the heart, which is the maintainer and the foundation of the entire body. And later that will ascends to all the limbs/organs of the body. The will of the heart and the will of all the limbs/ organs of the body join together as one, and they draw upon themselves the splendor of the Sh’kheena to dwell among them. And that person becomes a part of the Holy One (blessed be He).”