וַיִּפְקַ֤ח אֱלֹהִים֙ אֶת־עֵינֶ֔יהָ וַתֵּ֖רֶא בְּאֵ֣ר מָ֑יִם וַתֵּ֜לֶךְ וַתְּמַלֵּ֤א אֶת־הַחֵ֙מֶת֙ מַ֔יִם וַתַּ֖שְׁקְ אֶת־הַנָּֽעַר׃
Then God opened her eyes and she saw a well of water. She went and filled the skin with water, and let the boy drink.

ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים. פירוש כנזכר למעלה שהבאר היה לעיניה רק שלא ראתה אותו וכשפקח אלהים עיניה ראתה, וזה פירוש הכתוב (במדבר כ', ח') ודברתם אל הסלע לעיניהם כי הן המים לעיניהם הוא ואך שאין רואין אותו כי המים רוחנית הוא, מתת אלהים הוא, פעם נראה ופעם אינו נראה, והבן.

"And God opened her eyes and she saw a well of water." The explanation above was that the well was in her eyes only when she saw it, and when God opened her eyes she saw it, and this is consistent with the meaning of another verse (Numbers 20:8)
"and you shall speak to the rock before their eyes" - they didn't see it for the water was spiritual, from the source of God, so sometimes you see it and sometimes you don't, so understand this!

וְרַבּוֹתֵינוּ אוֹמְרִים: אִשָּׁה אַחֶרֶת לָקָח. וּמַה טַּעַם שֶׁל רַבִּי שֶׁאוֹמֵר, הָגָר הִיא קְטוּרָה. שֶׁכָּתוּב בְּיִצְחָק, וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא בְּאֵר לַחַי רֹאִי. אוֹתָהּ שֶׁכָּתוּב בָּהּ, וַתִּקְרָא שֵׁם ה' הַדֹּבֵר אֵלֶיהָ אַתָּה אֵל רֳאִי (בראשית טז, יג). מִכָּאן אַתָּה לָמֵד, שֶׁהִיא הָגָר,

Our sages, however, maintained that she was actually a different wife [to Abraham]. Rabbi Yehudah haNasi reasoned: Hagar and Keturah were one and the same person, since it is written about Isaac: And Isaac came from the way of Beer-lahai-roi (Gen. 24:62); that is, from the well of which it is written: And she called the name of the Lord that spoke to her, You are a God of seeing (ibid. 16:13). From this you learn that she must have been Hagar.9A well opened for Hagar after she and Ishmael were sent away (Gen. 21:19). God saw her plight.

וירא והנה באר בשדה. בכל אחד מן האבות מצינו בארות ובכל אחד מהם נרמז העתיד, ובענין יצחק קראו הכתוב (בראשית כ״ו:י״ט) באר מים חיים, והענין בכלן כי הבאר רמז לבהמ"ק שהוא עתיד להעשות בזרעם, והמשיל בהמ"ק לבאר לפי שמשם תצא תורה שנמשלה למים.

. וירא והנה באר בשדה, “he looked, and behold here there was a well on a field.” Every single one of our patriarchs had an encounter with a well and in each case the well was an allusion to future happenings. In Yitzchak’s case the well he encountered was called באר מים חיים. (26,19) Bereshit Rabbah 70,8 explains that to the Jewish people Torah is equivalent to spring water.

עולא רמי כתיב (משלי ה, טו) שתה מים מבורך וכתיב ונוזלים מתוך בארך בתחלה שתה מבורך ולבסוף ונוזלים מתוך בארך
Ulla raises a contradiction with regard to the following verse. It is written: “Drink waters out of your own cistern” (Proverbs 5:15), and it is written in the continuation of the verse: “And running waters out of your own well.” He explains: Initially one should “drink waters out of your own cistern,” i.e., like the cistern that draws water into one location, learning all existing knowledge; and ultimately one can produce “running waters out of your own well,” i.e., original thought and innovative insights in Torah.

בזוה"ק פי' חקת התורה ולפעמים כתיב וזאת התורה. ופי' שחקת היא תורה שבע"פ שגוף התורה למעלה מהשגת אדם. וכתיב אשר שם לפני בני ישראל. וחקת החקיקה בלב האדם ובמעשיו. וכן שמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל פי' במחוקק כו' שדברי תורה נחקקים בגוף האדם. וזה ענין תורה שבע"פ להמשיך הארת התורה לכל מעשה בפרטות. כי בודאי בכל דבר יש הארה מהתורה שהרי באורייתא ברא קוב"ה עלמא. רק שנגנז ואינו ניכר וצריכין למצוא הארת התורה הגנוזה במ"ב. ופי' חקת כמ"ש עשה תורתך קבע. הפי' להיות נקבע בגוף האדם ידיעת התורה כיתד שלא תמוט. ואיתא בגמ' חסידים ראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זה וזה נתקיימו בידן. נראה הפי' שגם בכל מלאכה שעשו הי' העיקר הלימוד שמכל דבר יש לאדם ללמוד רצון השי"ת ומי שעושה הכל לשם שמים בדביקות יוכל למצוא הארת התורה כנ"ל. וז"ש תורתן כי היגיעה במעשה גשמיי להיות עפ"י התורה נק' תורת האדם כמ"ש רש"י תהלים א' משעמל בה נקראת תורתו כו'. וז"ש שהי' הקביעות ועיקר מעשיהן בחי' תורתן וגוף המלאכה הי' עראי וטפל כנ"ל. וממילא נמשך גם הגשמיות אחר השורש וכמ"ש ז"ל שהצדיקים מקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות שמביאין כח השורש לתוך ההעלם כמ"ש במ"א. וכתיב החכם עיניו בראשו ג"כ הפי' כנ"ל שמתדבק תמיד בשורש וכח הראשית וההתחלה של כל דבר והוא כח חיות השי"ת כנ"ל. וכ"כ שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שבכל דבר אף שנראה מרוחק ומתנגד להקדושה אעפ"כ באמת כח והחיות רק מהשי"ת וז"ש במד' מי יתן טהור מטמא כו' יחידו של עולם כי ע"י הביטול להשורש יוכל לטהר עצמו אף שנטמא. וזה ע"י תשובה שרוצה לחזור לשורשו ומתיישב מאין באתי ומברר אצלו שכל החיות מהשי"ת ומבטל עצמו להשורש עי"ז נדחה כל הטומאה כנ"ל. וז"ש מי ברא אלה אף שנראה נפרד ומתפשט לעניני עוה"ז וגשמיות. עכ"ז באמת מי ברא אלה. ג"כ רק מהשי"ת ויחידתו רק שכן רצונו שיהי' נסתר כנ"ל:

On the matter of “the song of the well, rise up well and answer her.” Because the opening of the well is dependent on the awakening of

בור the Children of Israel, as it is written: “Drink water from your cistern, and flowing waters from within your באר well.” (Proverbs 5, 15) We have taught that cistern is gathered waters, and the hint is to the ways of nature. Because it is established from creation that everything will act according to nature. But “the flowing waters from within your well” is the opening of the source and the root, the aspect of the wellspring. And this is the aspect of Shabbat. And this is the root of all the blessings, as it is brought in the holy Zohar that manna is not found on Shabbat but all blessings are dependent on it.

The mouth of the well was created on Shabbat evening at twilight as it is written: “Drink water from your cistern, and flowing waters from within your well.” Cistern is gathered waters and well is the flowing fountain. And in every person of Israel there is a point of life, as it is written: “And He blew into his nostrils the breath of life,” (Genesis 2, 7) It is just that a person has to find this point. And this is the work of a person, to draw all of his actions to this point. And this is “drink water from your cistern.” And this is the work of the days of the week. And on the holy Shabbat, 'flowing water from within your well,” because the fountain is opened and new light comes and this is the extra soul.

(translation via Diane Bloomfield)

Wellsprings and Visions - Rabbi Julie Hilton Danan, wellspringsofwisdom.com

The Hebrew word for “well,” Be’er, באר can be read, “to elucidate, make clear.”

The Hebrew word for “spring,” Ma’ayan, is related to the words for “eye” and “looking” (ayin, ayen, עין).

Hagar, the mother of Ishmael, speaks to an angel at Ein Hamayim (spring or “eye” of water) at Be’er Le-Chai Ro’i באר לחי רואי (which could mean, poetically, “Well of the Life-Source, the One who sees me”), Genesis 16:7-15), and is later saved in the desert when God “opens her eyes” shows her a well of water (Genesis 21:19).

Wellsprings, water underground, suggests the messages that appear to us through dreams, meditations, creative explorations, and synchronicity (meaningful coincidences). These are experience that can open our eyes and help us find the depths within our souls.

Consider and Comment: Do you have time and space in your life to dream, meditate, and engage in creative pursuits? What are the wellsprings of your inspiration?

אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הָרוֹאֶה בְּאֵר בַּחֲלוֹם — רוֹאֶה שָׁלוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיַּחְפְּרוּ עַבְדֵי יִצְחָק בַּנָּחַל וַיִּמְצְאוּ שָׁם בְּאֵר מַיִם חַיִּים״. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מָצָא תּוֹרָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי מֹצְאִי מָצָא חַיִּים״, וּכְתִיב הָכָא: ״בְּאֵר מַיִם חַיִּים״. רָבָא אָמַר: חַיִּים מַמָּשׁ.
The Gemara continues dealing with interpretations of the details of dreams: Rabbi Ḥanina said: One who sees a well in a dream sees peace, as it is said: “And Isaac’s servants dug in the valley and found there a well of living water” (Genesis 26:19), and ultimately there was peace. Rabbi Natan says: One who sees a well in his dream it is a symbol that he has found Torah, as the well symbolizes Torah. As it is stated with regard to the Torah: “For whoever finds me finds life” (Proverbs 8:35), and it is written here: “A well of living water,” and we see that a well is linked to Torah as both are associated with life. Rava said: The well in the dream symbolizes actual life.
יִשְׂרָאֵל כַּד תָּבוּ בִּתְיוּבְתָּא, כְּדֵין אָמְרֵי שִׁירָתָא. וְאִינוּן שֶׁבַע דַּרְגִּין דְּתָבוּ מִבַּתְרֵיהוֹן, אַהֲדָרוּ לוֹן בְּשִׁירָתָא דִילְּהוֹן, וּסְלִיקוּ בֵּירָא עִילָאָה לְעֵילָא, דְּאִתְפְּרַשׁ חִוְּיָא מֵעָלְמָא. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (במדבר כ״א:י״ז) אָז יָשִׁיר יִשְׂרָאֵל וְגו', עֲלִי בְּאֵר עֱנוּ לָהּ, דְּסָלְקָא לְעֵילָא לְעֵילָא, וְאִתְחַבְּרָא אִימָא תַּתָּאָה בְּעִילָאָה.
When Israel returned in teshuvah then they sang a song. And those are the seven levels that they returned with their song, and the higher well was raised high, and the snake disappeared from the world. This is what is written "Then Israel sang" (Numbers 21:17) "raise well, answer to it", and the lower mother [malchut, our reality] is infused with the higher mother [binah, understanding]
ר' יהודה אומר: תלמיד שכחו יפה דומה לספוג, שהוא סופג את הכל. שני לו דומה למוך, שאינו סופג אלא צרכו - זה שהוא אומר דין ששנה לו רבו. ר' שמעון בן יוחאי אומר: הרי הוא אומר (משלי ה) שתה מים מבורך - שתה ממים שבבורך, ואל תשתה עכורים ותמשך עם דברי מינים. ר' עקיבא אומר: הרי הוא אומר שתה מים מבורך - בור, תחילתו אין יכול להוציא טפת מים מאליו. לא היה אלא מה שבתוכו! כך תלמיד חכם לא למד מתחילתו כל דבר, לא שנה אלא מה שלמד. ונוזלים מתוך בארך. מה באר מתמלאת מים חיים מכל צדדיה - כך באים תלמידים ולומדים הימנו. וכן הוא אומר (משלי ה) יפוצו מעיינותיך חוצה. נמשלו דברי תורה למים: מה מים חיים לעולם - אף דברי תורה חיים לעולם, שנא' (משלי ד׳:כ״ב) כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. ומה מעלים את הטמא מטומאתו - כך דברי תורה מעלים את האדם מדרך רעה לדרך טובה, שנא' תורת ה' תמימה משיבת נפש. ומה מים חנם לעולם - אף דברי תורה חנם לעולם, שנאמ' (ישעיה נה) הוי כל צמא לכו למים. ומה מים שאין להם דמים - אף דברי תורה אין להם דמים, שנאמר (משלי ג) יקרה היא מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה.
R. Yehudah says: An exemplary Torah scholar is like a sponge, which soaks up everything. One second to him is like a cotton wad which soaks up only what he needs — one who says "What my teacher taught me is enough for me." R. Shimon b. Yochai says: It is written (Proverbs 5:15) "Drink water (i.e., Torah) from borecha": from him (a Torah sage [though not necessarily a great one]) who is with you in your city ("be'ircha," like "borecha"), and afterwards from afar. And thus is it written (Ibid. 31:14) "She ('the woman of valor') was like the merchant's ships, bringing her bread (Torah) from afar." R. Shimon b. Menassia says: Drink water from borecha," from the waters (i.e., Torah) of borecha ("your Creator"); and do not drink "sullied" waters, lest you be drawn after the words of the heretics. R. Akiva says: It is written: "Drink waters from your pit." A pit, in the beginning, is unable to supply a drop of water of its own, containing, as it does, only what is put into it. So, a Torah scholar, in the beginning, has learned and reviewed only what his teacher has taught him. (Ibid.) "and flowing waters from your well": Just as a well flows living waters from all of its sides, so, disciples come and learn from him (the "flowing" Torah scholar). And thus is it written (Ibid. 16) "Your fountains will spread abroad." Words of Torah are compared to water. Just as water is life for the world, so, words of Torah, as it is written (Ibid. 4:22) "For they are life to those who find them, and healing to all of his flesh." And just as water raises a man from his uncleanliness, so, words of Torah raise a man from uncleanliness to cleanliness, as it is written (Psalms 19:10) "The fear of the L-rd is pure." And just as water restores a man's soul, so, words of Torah restore a man's soul from the path of evil to that of good, viz. (Ibid. 8) "The Torah of the L-rd is whole, restoring the soul." And just as water is free for the world, so words of Torah are free for the world, viz. (Isaiah 55:1) "Ho! all who thirst, go to the waters!" — But perhaps, just as water has no value, so Torah has no value; it is, therefore, written (Proverbs 3:15) "It is more precious than pearls, and all of your desires cannot be compared to it."