How to Build Your Own Sukkah
ממה צריך להיות הסכך. ובו יט סעיפים
דבר שמסככין בו צריך שיהיה צומח מן הארץ ותלוש ואינו מקבל טומאה אבל דבר שאינו צומח מן הארץ אע"פ שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה כגון עורות של בהמה שלא נעבדו שאינם מקבלי' טומאה או מיני מתכת אין מסככין בהם (וכן אין מסככין בעפר) (ר"ן):

1. From what is needed to be schach (sukkah covering). An item that is used for a sukkah covering needs to be grown from the ground, detached (from the ground), and not able to be susceptible to ritual impurity. But an item that does not grow from the ground even though it increases from the ground (i.e. is sustained by the earth and/or it's byproducts) like the skin of an animal that has not been processed thus not susceptible to ritual impurity or types of metals, we do not use them as a sukkah cover. Rema (Parentheses): And similarly we do not cover the sukkah with dirt [Ran].

התנאי השלישי, שהסכך לא יהיה מדבר המקבל טומאה. ככלל, כל דבר בצורתו הגולמית בטבע אינו יכול

לקבל טומאה, ולאחר שעבר עיבוד

כדי להיות ראוי לשימוש האדם, הוא יכול לקבל טומאה. למשל, גזעים,

ענפים ואף קרשי בניין פשוטים, אינם ראויים לקבל טומאה. אבל אם עשו מהם כלים, כסאות ומיטות –הרי הם מקבלים טומאה ופסולים לסכך.

Peninei Halakhah

The third condition is that the skhakh not be susceptible to impurity. As a rule, anything in its raw natural form is not susceptible to impurity, but once it has been processed such that it can be used by people, it is susceptible to impurity. For instance, trunks, leaves and even simple planks are not susceptible to impurity. But if one makes from them vessels, chairs or beds, they are susceptible to impurity and cannot be used for skhakh.

וכן דבר שמקבל טומאה כגון שפודין וארוכות המטה וכל הכלים אין מסככין בהם ואפי' אם נשברו שלא נשאר בהם שיעור קבלת טומאה:

2. And so an item that is susceptible to ritual impurity like a spit, a board of a bedframe, and all types of vessels, we do not cover the sukkah from them. And (this disqualification applies) even if they are broken in a manner that it does not remain the required size to be susceptible to ritual impurity.

יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו: הגה ולכן אין לסכך עליו ואפי' להניחו על הסכך להחזיקו אסור וה"ה בכל כלי המקבל טומאה כגון ספסל וכסא שמקבלין טומאת מדרס (מהרי"ל):

It is questionable whether one can put a ladder on top of a roof in order to put skhakh on it.

Rema: Therefore, one should not put skhakh on it. And even to put it on top of the skhakh to hold it down is prohibited. And the same is true with regard to any vessel susceptible to impurity, such as a bench or a seat which are susceptible to midras impurity.

(ב) הַסּוֹמֵךְ סֻכָּתוֹ בְּכַרְעֵי הַמִּטָּה, כְּשֵׁרָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם אֵינָהּ יְכוֹלָה לַעֲמֹד בִּפְנֵי עַצְמָהּ, פְּסוּלָה.

(2) One who supports his sukkah with the posts of a bed, it is valid. Rabbi Judah says: if it cannot stand on its own, it is invalid.

גמ׳ מ"ט דר' יהודה פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל חד אמר מפני שאין לה קבע וחד אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה מאי בינייהו כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך עליהם למאן דאמר לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע ומאן דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה הרי מעמידה בדבר המקבל טומאה

GEMARA: The Gemara asks: What is the rationale for the statement of Rabbi Yehuda deeming this sukka unfit? Rabbi Zeira and Rabbi Abba bar Memel disagree with regard to the rationale. One said: It is unfit because it lacks permanence. The sukka is not stable enough, as if the bed is moved the sukka will collapse. And one said: It is unfit because he is supporting the roofing with an object that is susceptible to ritual impurity, as the bedframe is a vessel. Not only the roofing, but that which supports the roofing as well may not be susceptible to ritual impurity. The Gemara asks: What is the practical difference between them? The Gemara explains: The difference is in a case where one wedged iron skewers into the ground and roofed the sukka upon them. According to the one who said that the reason the sukka is unfit is because it lacks permanence, this sukka has permanence, and it is fit. However, the one who said the reason the sukka is unfit is because he is supporting the roofing with an object that is susceptible to ritual impurity, he is supporting it with an object that is susceptible to ritual impurity, so it is unfit.

(ט) על גביו. דאין מעמידין הסכך בדבר המקבל טומאה שמא יבא לסכך בו אף על גב שמעמידין על כותל אבנים משום דלא שכיח שיסכך בהם.

ויש נוהגים להעמיד קנים תחת הסכך ומדת חסידות הוא

For one cannot support the skhkakh with something that is susceptible to impurity, lest he come to use it for skhakh. And this is true even though they put the skhakh on a wall of stones, for it is not common to make skhakh out of stones.

There is a custom to put reeds under the skhakh, and this is the measure of hasidut.

ואף שלדעת רובם המכריע של הפוסקים

מותר להניח את הסכך על דברים

שמקבלים טומאה, כי רק הסכך צריך

להיות כשר ולא המעמיד שלו. מכל מקום לכתחילה טוב לחשוש

לדעה המחמירה,ולא להעמיד את הסכך

על דבר שמקבל טומאה. לפיכך, מי שבנה את המחיצות על מסגרת

של ברזל,לכתחילה לא יניח את

הסכך על הברזל אלא יניח

לרוחב הברזל קורות עץ, ועליהם ישעין את הסכך. אבל הרוצה להקל רשאי להניח את

הסכך על הברזל, וסוכתו כשרה לברכה.

הרוצה להחמיר שלא להעמיד את

הסכך על דבר שמקבל טומאה, ועם זאת חושש שרוח

מצויה תעיף את הסכך שלו, יניח על

הסכך קרשים כבדים, שהם כשרים לסכך.

ואם יהיה צורך יוכל לחבר את הקרשים

הכבדים לסוכה בדברים שפסולים לסכך,

כחבלים, מסמרים ואזיקוני פלסטיק,

שבאופן זה רק ‘המעמיד של המעמיד’

אינו כשר לסכך, אבל המעמיד של הסכך,

היינו הקרשים הגדולים, כשרים לסכך.

ואם החשש הוא רק מפני רוח שאינה

מצויה שתעיף את הסכך, מותר גם לשיטת המחמירים לקשור את

הסכך עצמו בחבל או אזיקוני פלסטיק.

Peninei Halakhah

And even though most poskim hold that one can rest the skhakh on things that receive impurity, and that only the skhakh itself needs to be kosher, and not that which is holding it up, in any case, it is best to take into account the more stringent position and not to rest the skhakh on something that is susceptible to impurity.

Therefore, one who builds the wall on a metal frame, should not rest the skhakh on the metal frame, rather he should put on the metal frame wood beams, and on top of this he should put the skhakh.

But one who wants to be lenient and put the skhakh directly on the metal frame his sukkah is valid.

One who wishes to be stringent but is concerned that a normal wind might blow away his skhakh, may put heavy beams on the skhakh. And if necessary he may tie the beams down with things that are not usable as skhakh such as rope, nails, and plastic ties for in such a case, only the thing supporting the supports is not valid for skhakh, but that which is holding down the skhakh, the large beams, are valid for skhakh.

And if there is a concern that the skhakh will blow away in an uncommon wind, even those who rule more stringently allow one to tie the skhakh down with ropes or plastic.

וכן אסרו לסכך בנסרים שרחבן ארבעה אפי' הפכן על צדן שאין בהם ארבעה ואם אין ברחבן ד' כשרים אפילו הם משופין שדומים לכלים ונהגו שלא לסכך בהם כלל:

One may also not use planks of lumbar that are wider than four handbreadths. Even if one placed planks wider than 4 handbreadths on their side so they no longer wider than four looking up it is invalid. However, if they are less than four handbreadths wide it is valid. Even if one planed them so they are similar to vessels they are valid, but our custom is to not use them for סכך

(מט) (מט) ונהגו שלא וכו' - דילמא אתי לסכך בענין שלא יהא מטר יכול לירד שם ויש מהראשונים שכתבו דכהיום מדינא אסור הואיל דבזמן הזה מסככין בתיהם בנסרים שאין בהן ד' טפחים איכא גזירת תקרה ומ"מ יש לחוש גם לטעם הראשון וע"כ הלטי"ש אע"פ שאין בהם גזירת תקרה שאין מסככין בהם בתיהם מ"מ יש לחוש שיסכך כ"כ שלא יהיו הגשמים יורדים בתוכה וכ"ש בשינדלין:

And the custom is not to...

Lest one come to make skhakh such that rain could not fall there. And there are some rishonim who say that in our time it is forbidden from law (not just custom) for nowadays people roof their houses with planks that are not four handbreadths wide and there is a decree lest this look like the ceiling of a house. And in any case, we should also be concerned about the first reason. Therefore, one should not use lattice, even though this is not like a ceiling for people do not roof their houses with them, in any case, we should be concerned that rain might not fall through. The same is true with shingles.

דיני דפנות הסוכה ובו יג סעיפים
כל הדברים כשרים לדפנות ... ואפילו חמתה מרובה מצלתה מחמת הדפנות כשרה:

1. Every material is valid to use for the walls... Even if the walls have enough space that they let in more sun then shade, they are valid.

דפנות הסוכה אם היו שתים זו אצל זו כמין ג"ם עושה דופן שיש ברחבו יותר על טפח ומעמידו בפחות משלשה לאחד מהדפנות ויעמוד קנה (כנגד הכותל) (טור) כנגד אותו טפח ויעשה לה צורת הפתח שיעמיד קנה עליו ועל הטפח וכשרה אע"פ שהקנה שעל גביהן אינו נוגע בהן: הגה ואם הטפח והדופן מגיע לסכך א"צ קנה על גביהן (מרדכי והגהות מיימוני פ"ד)

Regarding the walls of the sukkah, if there are two walls adjacent to each other like a gamma, one makes a wall that has its width greater than a tefach and puts it within three [tefachim] from one wall. One then places a rod (parallel to the wall) (Tur) over this tefach[-wide pseudo-wall] to make the form of a doorway, placing a rod on top of [the real wall] and on top of the tefach[-wide pseudo-wall], and it is kosher, even if the rod does not touch them. Rem"a: And if the tefach [pseudo-wall] and the wall reach schach, no rod is needed above them (Mordechai, Hagahot Maimoni ch. 4).

היו לה שני דפנות זו כנגד זו וביניהם מפולש עושה דופן שיש ברחבו ארבעה טפחי' ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לא' משתי הדפנות וכשרה וגם בזה צריך לעשות צורת פתח שיתן קנה מהפס על הדופן האחר וי"א שאין זה צריך צורת פתח: הגה אבל אם איכא דופן ז' בלא לבוד א"צ כאן צורת הפתח עד סוף הכותל הואיל ואיכא דופן ז' שהוא שיעור הכשר סוכה וכ"ש שאין צריכים צורת הפתח כשהדופן שלימה ומה שנהגו בצורת הפתח כשיש לה דפנות שלימות אינו אלא לנוי בעלמא: (ר"ן והמגיד פ"ד וכל בו וב"י בשם מרדכי):

Suppose one had two walls, one opposite the other and there was a breach in one of the walls. If one takes a wall which is 4 full handbreaths or more in size and puts it within 3 handbreaths of one of the walls, it is valid. However, one has to build a type of entry way like hanging a branch on the broken wall. Others say that an entryway is not needed. [But if the wall was 7 handbreaths long without such a defect one does not need to build an entryway since there exists 7 handbreaths which is the minimum amount needed for the Succah to be Kosher. Certainly one does not need an entry way when one has good complete walls. Our custom to build an entry way when we have good complete walls is only for beauty.]

לכתחילה טוב לבנות סוכה מהודרת בעלת

ארבע דפנות שלימות, ולעשות לה פתח

שאפשר לסוגרו, כדי שהסוכה תהיה נוחה

ומוגנת משמש ורוחות.

אולם מעיקר הדין, כיוון שהסוכה היא

דירת ארעי, אין חובה שיהיו לה ארבע

דפנות, אלא מספיק שיהיו לה שלוש

דפנות. ואין צורך שהדופן השלישית

תהיה שלימה,אלא מעיקר הדין די

שרוחבה יהיה טפח, ואמרו חכמים שצריך להניח טפח

זה במרחק של פחות משלושה טפחים

מהדופן השנייה,וכהמשך לטפח זה צריך

לעשות ‘צורת פתח’וכיוון שדין זה מורכב

נכון להדריך את מי שרוצה לחסוך

בדפנות הסוכה, שיקים שתי דפנות שלימות, ובשלישית יעשה דופן שרוחבה

שבעה טפחים (כ-56 ס”מ). ואז בכל

אופן, גם אם סוכתו תהיה גדולה, וגם אם שתי הדפנות לא יהיו מחוברות

זו לזו, אלא יעמדו זו כנגד זו, כיוון שבדופן השלישית יש מחיצה

שרוחבה שבעה טפחים, הסוכה כשרה

Peninei Halakhah

Ab initio it is good to build a beautiful sukkah with four whole walls, and make an opening for it which can be closed, so that the sukkah is comfortable

and protected from the sun and winds.

But in principle, since the sukkah is

temporary dwelling place, it does not have to have four walls, but it is enough to have three walls. And there is no need for the third wall to be complete, but in principle it is enough for it to be a handbreadth in width.

And the sages said to place this handbreadth less than three handbreadths away from the second wall, and as a further continuation one should make the shape of an opening. And since this law is complex, those who want to save on the walls of the sukkah, should set up two full walls, and for the third he should make a wall that is seven handbreadths wide (about 56 cm). Then in any case case even the sukkah is large, and even if the two sides are not connected to each other, but oppose each other, since in the third wall there is a partition

seven handbreadths wide, the sukkah is kosher

היו דפנותיה גבוהים שבעה ומשהו והעמידם בפחות משלשה סמוך לארץ כשרה אפי' הגג גבוה הרבה ובלבד שיהא מכוון כנגדן ואפי' אינן מכוון ממש רק שהוא בתוך שלשה כנגדו כשרה ואם אינה גבוה אלא י' טפחים אפילו אין בדופן אלא ארבע ושני משהויין כשרה שמעמידה באמצע ואמרינן לבוד למעלה ולמטה וחשוב כסתום היו הדפנות גבוהות מן הארץ יגשלשה טפחים פסולה:

If the walls were more than seven handbreadths high, and he set them up less than three handbreadths from the ground, it is valid, even if the roof is very high, as long as it is directly above them. And even if it is not directly above them, as long as it is within three handbreadths, it is valid.

And if it (the roof) is no more than ten handbreadths high, rather it is only four and two minimal amounts high, it is valid, when it is placed in the middle. For we say "levud" both above and below, and the wall is considered as if it is fully closed up.

If the walls are more than three handbreadths above the ground, it is invalid.

כפי שלמדנו (בהלכה א), גובה הדפנות צריך

להיות לכל הפחות עשרה טפחים (כ-80 ס”מ).וצריך להקימן סמוך לקרקע, ואם נוצר רווח של שלושה טפחים (כ-22 ס”מ) בין הקרקע לדפנות, הדופן פסולה. אבל אין שום הגבלה לרווח שבין הדופן

לסכך, מפני שרואים את הדופן כאילו היא ממשיכה

לעלות עד לסכך

Peninei Halakhah

As we learned the height of the walls needs to be at least ten handbreadths (about 80 cm).

And he must set them up next to the ground, and if there is a gap of more than three handbreadths (22 cm) between the ground and the walls, the walls are not valid.

But there is no limit to the gap between the wall and the skhakh, for we see the walls as if they extend all the way up to the skhakh.

העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה אם היו חזקים או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מנידה אותם תמיד ומילא בין האמירים (פירוש הענפים) בתבן וקש כדי שלא תניד אותם הרוח וקשר אותם הרי זו כשרה על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים אע"פ שקשרן בטוב זמנין דמינתקי ולאו אדעתי' והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה והרוצה לעשות בסדינים טוב שיארוג במחיצות קנים בפחות משלשה:

One who makes his sukkah in between the trees, and the trees serve as walls--if the trees are strong, or he ties them up and strengthens them enough that a normal wind would not move them all the time, and he fills in between the leaves with straw or stubble so that the wind would not move them, and he ties them up, it is valid.

For this reason one should not make all the walls out of linen curtains without rods, even though he ties them well, for at times they will become detached, and this would be a wall that cannot stand up in a common wind.

And one who wants to use sheets, it is best to weave into them reeds, every three handbreadths.

אמנם להלכה, סוכות אלה כשרות, מפני שכל מה שהזהירו הראשונים הוא, שלא לעשות דפנות מיריעות שאינן

מחוברות למטה, וכשהרוח נושבת בהן, הן עולות מעל שלושה טפחים מהקרקע

ונפסלות בכך מלשמש דופן. ואף יש חשש שמא הרוח תנתק אותם

לגמרי ממקום חיבורן. אבל ב’סוכות לנצח’ אין חשש כזה, שכן היריעות מחוברות היטב מכל צדדיהן. ולכן סוכות אלו כשרות ואפשר לברך על

הישיבה בהן. והרוצים להדר, מוסיפים בהן מוטות כדי ליצור דופן

על ידי ‘לבוד’

Peninei Halakhah

When it comes to the halakhah, these sukkot (whose walls are made from linen) are valid, for when the rishonim said not to make walls from curtain that are not tied down below when the wind blows them they go three handbreadths higher than the ground and the wall is thus disqualified. And there is also a concern lest the wind detach them completely. However, in these types of sukkot there is no such concern for the walls are attached well on all four sides. Thus these sukkot, one may bless over them. Those who want to make their sukkah even better add poles to make a wall out of "levud."

סוכה שחמתה וצלתה שוים מלמעלה פסולה לפי שהחמה מתפשטת בריחוקה ויהיה למטה חמתה מרובה מצלתה אבל אם חמתה וצלתה שוים מלמטה כשרה:

A Succah who's sun and shade are equal above is invalid since the sun spreads out with distance and below the sun will be greater than the shade. However, if the sun and the shade are equal below then it is valid.

(ב) אם ברוב ממנה צלתה מרובה שני משהויין ובמיעוט ממנה חמתה מרובה משהו בענין כשנצרף יחד החמה והצל של כל הסוכה יהיה צלתה מרובה מחמתה משהו כשרה: הגה ויש מחמירין אם הסוכה גדולה ויש מקום ז' על ז' שחמתו מרובה אע"פ שבצירוף כל הסוכה הוי הצל מרובה (ר"ן ספ"ק דסוכה):

If in most of the sukkah the shade is two small parts greater than the sun, and in a small part of the sukkah the sun is greater than the shade, such that if we combined all of the sunny parts and the shady parts, the shade would be greater than the sun, the sukkah is kosher.

Rema: And there are those who are strict if this is a large sukkah and there is a space 7 by 7 handbreadths wide there the sun is greater than the shade, even if taken altogether there is more shade than sun.

דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים היתה מעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה:

It is normal to build the skhakh thin in order to see the large stars through it. If one made it thick like a house roof, even though one can not see the stars it is valid.

וכתבו האחרונים דמ"מ אם היא מעובה כ"כ עד שאין הגשמים יכולים לירד בתוכה אפילו כשיורדין גשמים מרובים וא"כ הוי כעין בית יש להחמיר ולפסול משום גזירת בית. ומ"מ בדיעבד כאשר א"א ליטול קצת מהסכך מפני איזה סיבה יש לסמוך על המכשירין:

And the aharonim wrote that in any case, if is so thick that rain cannot seep through, even when strong rains fall, then it is like a house, and we should be stringent and disqualify it lest one come to use a house. But in any case, when it is impossible to remove some of the skhakh for some reason, we can rely on those who validate such a sukkah.

היה כיסוי דק מאוד שיש בה אויר הרבה אלא שאין בה שלשה טפחים במקום א' ובין הכל צלתה מרובה מחמתה כשרה:

If the skhakh is very thin such that there are empty patches but none of them are 3 handbreaths in one spot and as long as when combined the shade is greater than the sun it is valid.

בית המקור' בנסרי' שאין עליה' מעזיבה (פי' טיט וצרורות שמשימין עליהם) ובא להכשירו לשם סוכה די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה או שיטול מבין שני נסרים אחד ויתן סכך כשר במקומה וכולה כשר' אפי' הנסרים רחבי' ארבע' ויש מי שאומר שצריך שלא יהיו הנסרי' רחבי' ארבעה:

A house with a roof made out of planks of wood that are not covered with plaster roofing materials and one wishes to make this roof valid for a Succah. It is sufficient if one simply removes all the nails with the intention of making a Succah. Or he can remove one out of every two planks of wood and put in their place valid skhakh, then it is all Kosher even if there are planks remaining that are wider than four handbreaths. Others say that it is invalid if the planks are 4 handbreaths in size or wider.

http://www.eretzhemdah.org/Data/UploadedFiles/Mails_Files/1272-sFile.pdf

A. A pergola made from loose beams: If most of the pergola’s beams; are not secured with nails or screws, provide shade to the majority of the area of the pergola (i.e. they fulfill the halachic requirement of tzeilta meruba meichamta), and are not so close to each other that rain could not fall between them – then the pergola is a perfectly kosher sukkah (provided there are kosher walls as well). In such a case, it is proper to "renew" the sukkah by adding something new to the . The new s'chach would need to measure at least a tefach by tefach, or, if it is less than a tefach wide, it would need to extend across the whole length or width of the sukkah.

B. A pergola whose beams are attached: If most of the pergola’s beams are attached with nails or screws: 1) If the beams do not provide shade to the majority of the area of the pergola, meaning, the space between each beam is wider than the width of a beam, so that there is more sun coming into the pergola than shade, then: a. If one puts kosher s'chach in the spaces between the beams, so that the new s'chach, without help from the beams, will provide shade to most of the space of the pergola, then the sukkah is completely kosher. b. Even if there is not enough kosher s'chach to provide shade to the majority of the pergola, without counting the shade provided by the beams, if one places kosher s'chach on top of the beams, then the beams become inconsequential, and the sukkah is perfectly kosher.

2) If the beams of the pergola provide shade to a majority of the pergola, by themselves, and one would like to use such a pergola for a sukka: one may rely on the opinion of many authorities who permit such a sukkah, as long as one puts on a small amount of new s'chach, as mentioned above. Under all circumstances, one must ensure that the walls are built before the s'chach is put up. One does not need complete walls before putting up the s'chach, but even walls that are a tefach tall, close to the s'chach, and follow along the perimeter of the sukkah, would be sufficient. For example, if the frame of the top of the pergola is made from wooden beams, which are more than a tefach wide, then those beams would be sufficient to be considered as walls, and, since they were present before the beams that are to be used as s'chach were put down, one fulfills the requirement of having walls before the s'chach through the frame of the pergola. However, if this condition was not fulfilled, and the s'chach was up before the walls were built, one needs to move the s'chach after the walls are built-meaning, to lift the beams up and place them back down. If one did not do this, there are those who invalidate the sukkah, even after the fact (b’dieved), and there are those who permit it.

דברי' הפוסלי' בסכך. ובו ד' סעיפי':
סכך פסול פוסל באמצע בד' טפחי' אבל פחות מד' כשר ומותר לישן תחתיו

מן הצד אינו פוסל אלא בד' אמות אכל פחות מד' אמות כשרה דאמרינן דופן עקומ' דהיינו לומר שאנו רואים כאלו הכותל נעקם ויחשוב זה הסכך הפסול מגוף הכותל ודבר זה הלכה למשה מסיני הלכך בית שנפחת באמצע וסיכך במקום הפחת ונשאר מן התקר' סביב בין סכך כשר לכותלים פחות מד' אמות כשר' ומיהו אין ישנים תחתיו כל זמן שיש בו ד"ט

בד"א בסוכה גדולה שיש בה יותר על הסכך פסול ז' טפחים על ז' טפחים אבל בסוכה קטנה שאין בה אלא ז' על ז' בין באמצע בין מן הצד בשלשה טפחים פסולה בפחות משלשה כשרה וישנים תחתיו ומצטרף להשלים הסוכה לכשיעור:

Invalid s'chach, makes a sukkah invalid in the middle if it is four handbreadths. However, less than 4 is valid and one is permitted to sleep under it.

From the side, it does not invalidate except if the invalid s'chach measures 4 cubits, but less than 4 it is valid, for we say it is a curved wall; for we could say that we see it as if the wall is bent, and we consider this invalid skhakh to be from the body of the wall. This is a law given to Moshe at Sinai. Therefore, for this reason, a house which is reduced in the middle and one covers the middle area with skhakh, and there remains from the ceiling around the valid s'chach less than 4 amot between it and the walls, it is valid. However, we do not sleep underneath it whenever it measures 4 tefachim.

With regard to what have these things been said? With regard to a large sukkah that has, in addition to the invalid s'chach, more than 7 x 7 handbreadths (of kosher skhakh). However, in a small sukkah which only has 7 x 7, whether in the middle or on the side, when there are three handbreadths [of invalid skhakh], it is invalid. When there are less than three handbreadths, it is a valid sukkah and we may sleep underneath it and it joins together to complete the measure of the sukkah.

אויר בין בגדולה בין בקטנה שוים דבין באמצע בין מן הצד בג' טפחים פסולה בפחות משלשה כשרה ומצטרף להשלים הסוכה ואין ישנים תחתיו: הגה ודוקא שהולך על פני כל הסוכה (ר' ירוחם נ"ח ח"א) או שיש בו כדי לעמוד ראשו ורובו אבל בלא"ה מותר דהא אין סוכה שאין בה נקבים נקבים (ר"ן סוף פרק קמא) והא דסכך פסול פוסל בד' ואויר בג' היינו דוק' שהפסיק הסוכה לשתים ולא נשאר שיעור הכשר סוכה עם דפנות במקום א' אבל אם נשאר שיעור סוכה במקום א' המקום ההוא כשר

Open space, whether large or small, is the same. Whether in the middle or on the side if there are three handbreadths it is invalid. If there are less than three handbreadths it is valid, and it joins together to complete the sukkah and we do not sleep underneath it. Rema: And this is specifically when it goes along the entire face of the sukkah (Rabbeinu Yerucham), or it has enough space for one to fit their head and most of their body, but without this it is permitted, because there is no sukkah that doesn't have holes (R"an, end of first perek).

This, that invalid s'chach invalidates a sukkah with four handbreadths, and open space with three handbreadths, is specifically when the sukkah is split in two, and there does not remain a valid measure for a kosher sukkah with walls in any one place. But if there does remain a valid measure for a kosher sukkah in one place - this place is kosher.

סוכה אע"פ שלא נעשית לשם מצוה כשרה והוא שתהיה עשויה לצל כגון סוכת עכו"ם נשים בהמה כותיים רועים קייצים בורגנין שומרי שדות

A sukkah is valid even if it was not constructed specifically for the mitzvah. For example, the sukkah was built for shade, like those of the non-Jews, women, animals, Samaritans, shepherds, etc.

מצווה לעסוק בהכנת הסוכה, ולדעת חכמי התלמוד הירושלמי, אף מברכים על הקמתה: “אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לעשות סוכה” (ברכות פ”ט ה”ג; סוכה פ”א ה”ב). אולם למעשה נפסק בתלמוד הבבלי, שמברכים על המצווה בעת קיומה, היינו בעת הישיבה בסוכה (מנחות מב, א; שו”ע תרמא, א).

ומכל מקום ברור שגם בהקמת הסוכה

יש צד של מצווה. וחסידים ואנשי מעשה מזדרזים להתחיל

במלאכת הקמת הסוכה בצאת יום הכיפורים, כדי לצאת ממצווה למצווה. ומשתדלים לסיים את הקמתה עד היום

שלמחרת, שמצווה הבאה לידו של אדם יזהר שלא

יחמיצנה (מהרי”ל, רמ”א תרכד, ה; תרכה, א).

Peninei Halakhah

It is a mitzvah to prepare a sukkah, and according to the Yerushalmi, one even blesses on making a sukkah, "Who has sanctified us and commanded us to make a sukkah."

However, in practice we rule like the Bavli that one blesses only when one fulfills the mitzvah of sitting in the sukkah.

In any case, it is clear that building a sukkah is also an aspect of the mitzvah. And pious people and those of action would begin building their sukkah as soon as Yom Kippur is over, in order to go from one mitzvah to another. And they would try to complete it by the next day, for a mitzvah that comes to one's hands, one should not miss the opportunity.

סוכה ישנה דהיינו שעשאה קודם שיכנסו ל' יום שלפני החג כשרה ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה לשם החג ואפילו בטפח על טפח סגי אם הוא במקום אחד ואם החידוש על פני כולה סגי אפי' כל דהו ואם עשאה לשם החג אפי' מתחלת השנה כשרה בלא חדוש:

An old sukkah — i.e., one that was made more than 30 days before Sukkos — is valid provided something new was done to it for the sake of the festival. And even a handbreadth by a handbreadth is sufficient if it is in one place and if the new thing was done for all the Sukkah. And if it was done for the sake of the festival, even if it was done at the beginning of the year, it is valid without anything new.

כיצד מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה [וישן ומטייל] [טור] ודר בסוכה כל שבעת הימי' בין ביום ובין בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנ' וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע כיצד כלים הנאים ומצעות הנאות בסוכה וכלי שתייה כגון אשישות וכוסות בסוכה אבל כלי אכילה [לאחר האכילה] [טור] כגון קדירות וקערות חוץ לסוכה המנורה בסוכה ואם היתה סוכה קטנה מניחה חוץ לסוכה: הגה ואל יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו. [ב"י בשם א"ח]:

(1) What is the Mitzvah of sitting in the Sukkah? That he should eat, drink, sleep, lounge, (Tur) and reside in the Sukkah all seven days, both in the day and in the night, in the same manner in which he resides in his house the rest of year. And all seven days a person makes his house temporary and his Sukkah permanent. How so? The fine dishes and linens, should be in the Sukkah; and drinking vessels, such as glass cups and mugs, in the Sukkah; but eating vessels after eating (Tur), such as pots and plates, outside of the Sukkah. The lantern should be in the Sukkah. And if it was a small Sukkah, he puts the lantern outside the Sukkah. Rem"a: And he must not use the Sukkah for disrespectful things, so that the Mitzvot not be contemptible in his eyes. (Bet Yosef in the name of the Orchot Chayyim)

(ב) אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה בין ביום בין בלילה ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שינת עראי אבל מותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה אכילת עראי כביצה מפת ומותר לשתות מים ויין ולאכול פירות [ואפי קבע עלייהו] [ד"ע] חוץלסוכה ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכ' אפי' מים הרי זה משובח ותבשיל העשוי מחמשת מינים אם קובע עליו חשוב קבע וצריך סוכה: הגה ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות יש אומרים משום צינה דיש צער לישן במקומות הקרים [מרדכי פ' הישן] ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה ובמקום שלא יכול לישן עם אשתו שאין לו סוכה מיוחדת פטור וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת:

(2) We eat and drink and sleep in the Sukkah all seven days, both day and night, and we do not sleep outside of the Sukkah, even a very short sleep. But one may eat an insubstantial meal outside of the Sukkah. And how much is an insubstantial meal? Approximately an egg's worth of a loaf of bread. And it is permitted to drink water and wine and eat fruit even if he made it his meal (own opinion) outside of the Sukkah. And he who is stringent upon himself, and will not drink even water outside of the Sukkah, he is praised. And a dish made of the five species [of grain], if he makes it his meal, it considered a proper meal and requires a Sukkah. Rem"a: And nowadays what is practiced to be lenient in the Sukkah, such that only the scrupulously observant sleep in the Sukkah; there are those who say that it is because of the cold, for it is uncomfortable to sleep in the cold places, and it seems to me that this is because the Mitzvah of Sukkah is a man and his household, a man and his wife, and in a place where he cannot sleep with his wife, that he does not have a suitable Sukkah, he is exempt; and it is good to be stringent, and to be there with his wife, just as he resides all year, if he can have a suitable Sukkah.

(ג) אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון חובה אפי' אכל כזית פת יצא י"ח מכאן ואילך רשות רצה לאכול סעודה סועד בסוכה רצה אינו אוכל כל ז' אלא פירות וקליות חוץ לסוכה אוכל כדין אכילת מצה בפסח: הגה ולא יאכל בלילה הראשונה עד שיהא ודאי לילה [ב"י בשם א"ח] ויאכל קודם חצות לילה [מהרי"ו ומהרי"ל] ולא יאכל ביום מחצות ואילך כדי שיאכל בסוכה לתיאבון [מהרי"ל] דומיא דאכילת מצה:

(3) Eating in the Sukkah on the first night, is obligatory. If he ate an olive sized amount of bread, he has fulfilled his obligation. Henceforth it is optional; if he wished to eat a meal, he eats in the Sukkah; if he wishes, he can eat only fruits and nuts outside of the Sukkah all seven days, like the rules of eating Matzah on Pesach. Rem"a: And he should not eat on the first night until it is certainly night (Bet Yosef in the name of the Orchot Chayyim), and he should eat before midnight (Mahar"i Weill and Mahari"l); and he should not eat during the day from noon and onwards, so that he will eat in the Sukkah hungrily (Mahari"l), similar to eating Matzah.

(ה) ירדו גשמים הרי זה נכנס לתוך הבית מאימתי מותר לפנות משירדו לתוך הסוכה טפות שאם יפלו לתוך התבשיל יפסל אפילו תבשיל של פול: הגה ואפי' אין תבשיל לפניו [סמ"ג והגהות אשירי] ומי שאינו בקי בזה השיעור ישער אם ירדו כל כך גשמים לבית אם היה יוצא יצא מסוכתו ג"כ [א"ז והגהת אשירי פרק הישן ומרדכי פ"ב מיימוני פ"ו ומהרי"ל] וכל זה דוקא בשאר ימים או לילות של סוכות אבל לילה הראשונה צריך לאכול כזית בסוכה אף אם גשמים יורדין [טור ור"ן והרא"ש] ויקדש בסוכה [כדי] שיאמר זמן על הסוכה [ת"ה סימן צ"ה]:

If it rains, one may go inside his house. From when is it permitted to go inside? From when so many drops of rain descend into the sukkah that, were they to fall into a cooked dish of beans which spoils quickly if only a small amount of water is added to it, that dish would spoil. RAMA: Even if he does not have a dish in front of him [Sma"g and Hagahos Ashiri]. A person who does not know how to calculate such a measure should reckon: If this same quantity of rain would come down into his house, he would leave his house, he may leave the sukkah. [Hagahos Ashiri; Mordechai; Mahari"l]. All of this applies specifically to the remaining days of the festival of Sukkot. But on the first night, one must eat an olive's worth in the sukkah even if it is raining [Tur; R"an; Rosh] and one must say Kiddush in the sukkah so he can pronounce the Zman regarding the sukkah

(ו) היה אוכל בסוכה וירדו גשמים והלך לביתו ופסקו הגשמים אין מחייבין אותו לחזור לסוכה עד שיגמור סעודתו:

(6) 6. If one is eating in the Sukkah and it starts raining and he goes into his house and then the rain stops, he is not obligated to return to the sukkah until he finishes his meal.

(ח) נהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה (והכי נהוג):

(8) 8. We are accustomed to only bless on the sukkah at the time of eating. (And this is how we [Ashkenazim] are accustomed.)

(ג) חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה ולא חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חש בראשו [או] חש בעיניו ויש מי שאומר שאין המשמשים פטורים אלא בשעה שהחולה צריך להם (ומי שמקיז דם חייב בסוכה) (א"ז והגהות אשירי פרק הישן):

(3) 3. Sick people and those attending to them are exempt from the (Mitzvah of) Sukkah. And not just a sick person who is endangered; rather, even if he has head pain or eye pain. There is one who says that the attendants are exempt only at the time the sick person needs them. Parentheses (Rema): And one who is bloodletting is obligated in the (Mitzvah of) Sukkah

(ד) מצטער פטור מן הסוכה הוא ולא משמשיו [אבל בלילה ראשונה אפי' מצטער חייב לאכול שם כזית] [כל בו] איזהו מצטער זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח או מפני הזבובים והפרעושים וכיוצא בהם או מפני הריח ודוקא שבא לו הצער במקרה אחר שעש' שם הסוכה אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר מצטער אני: הגה ואם עשאה מתחלה במקום שמצטער באכילה או בשתיה או בשינה או שא"א לו לעשות אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה אינו יוצא באותה סוכה כלל אפי' בדברים שלא מצטער בהם דלא הויא כעין דירה שיכול לעשות שם כל צרכיו [מרדכי פ' הישן]

(4) 4. One who is discomforted is exempt from the Sukkah, he, and not his attendants. But on the first night even the discomforted one must eat an olive-portion there (Kol Bo). Who is discomforted? He who cannot sleep in the Sukkah because of the wind; or because of the flies, fleas, and their ilk; or because of the smell. But this is only when the discomfort occurred by chance, after he built the Sukkah there, but he shouldn't build his Sukkah a priori in a smelly or windy place, and say, "I am discomforted ". Rem"a: And if he built it, at the beginning, in a place where he is discomforted while eating, or drinking, or sleeping, or he cannot do one of them in the Sukkah since he fears bandits or thieves while he is in the Sukkah, he does not fulfill his obligation in the Sukkah at all, even in the activities in which he is not discomforted , for it is not like a dwelling which one can do all his functions within (Mordekhai, chapter 'HaYashen').

(ח) הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה הולכי דרכים בלילה פטורים בלילה וחייבים ביום: הגה ודוקא כשיוכלו למצוא סוכה אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו לילך לדרכם אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו [ר"ן פרק הישן] ואע"פ שאינו הולך רק ביום פטור אף בלילה דאין לעשות לו שם דירה וההולכים לכפרים לתבוע חובותיהם ואין להם סוכה באותן הכפרים יחמירו על עצמן לשוב לבתיהם בכל לילה לאכול בסוכה ואע"ג דיש להקל מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה [ב"י בשם א"ח]:

Those who are travelling by day, are exempt from the sukkah during the day but obligated at night. Those traveling by night are exempt at night and obligated by day.

Rema: And this is specifically when they can find a sukkah. But if they cannot find a sukkah, they can travel even though they will not sit in a sukkah, neither during the day nor at night, just like the rest of the year, when a person does not stop traveling just so he can be at him.

And even if he is traveling only during the day, he is exempt even at night, for he need not make a residence there.

Those who go to the towns to collect debts and they will not have a sukkah in those towns, they should be stringent to go home every night to eat in the sukkah. And even though there is some room to be lenient, one who is stringent will see a blessing on this.

תקנו חכמים לברך לפני קיום מצוות הישיבה

בסוכה: “ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו

במצוותיו וצוונו לישב בסוכה”.נחלקו

המנהגים בשאלה,אימתי מברכים ברכה

זו: לדעת הרבה ראשונים, וכך דעת רי”ף ורמב”ם, בכל עת שאדם נכנס לסוכה כדי

לשהות בה, גם אם כוונתו לשבת בה בלא

לעשות דבר,כיוון שהוא מקיים בזה מצווה

לפני שישב יברך.וכך נוהגים למעשה עולי תימן,שתיכף לאחר כניסתם לסוכה

מברכים בעמידה ומתיישבים.ומנהג שאר

עדות ישראל כדעת רבנו תם,שמברכים

על האכילה, כי היא יותר עיקרית, ובברכה שעל האכילה פוטרים את כל

שאר הדברים שעושים במסגרת מצוות

הישיבה בסוכה. ואף שגם השינה חשובה, מכל מקום יש חשש שיברך לפני השינה

ובסוף לא יירדם,אבל האכילה תלויה

בהחלטתו של האדם,ולכן עליה ראוי לברך. השאלה על איזו אכילה מברכים?למנהג אשכנז,העומד לאכול שיעור שחייבים

לאוכלו בסוכה,מברך על אכילתו ‘לישב

בסוכה’.לפיכך,המתכוון לאכול פת או מזונות

כשיעור יותר מנפח ‘ביצה’,יחד עם

הברכה על האוכל מברך ‘לישב בסוכה’. ומי שאינו מתכוון לאכול כשיעור זה

במשך כל שהייתו הנוכחית בסוכה, יברך ‘לישב בסוכה’גם על טעימה

כל שהיא של מזונות או יין או מאכל

חשוב אחר. ואף שיש בזה עוד מנהגים, כך ראוי לנהוג...

ונראה שכיום, גם למנהג ספרד, האוכל סעודה בלא לחם ומזונות, כגון שאוכל מרק, בשר, אורז ותפוחי אדמה, צריך לברך. ואף שבעבר ההוראה היתה שלא לברך

על סעודה שאין בה לחם, כיום שרבים רגילים לקבוע סעודה

מלאה וחשובה בלא מיני דגן, הרי שזו נחשבת סעודת קבע, וצריך לברך עליה.

Peninei Halakhah

The rabbis established that one should recite the following blessing before sitting in the Sukkah: Barukh...leshev basukkah.

There are different customs as to when to recite this berakhah: According to many rishonim whenever one enters the Sukkah in order to be there for a while, even if he intends to sit there without doing anything, since he is fulfilling a mitzvah, he should say a berakhah before he sit. And this is how Yemenites behave, that immediately after they enter the sukkah, the recite a blessing while standing and then sit down.

But the custom of all other groups is like Rabbenu Tam, that they bless only when they eat, for this is the main activity, and the blessing recited when eating exempt all other things that one does in the framework of dwelling in the sukkah. And even though sleeping is also important, there is the concern that if one blesses before he sleeps in the end he won't fall asleep. But eating is subject to a person's decision, and therefore it is worthy to bless over this activity.

The question is what type of eating requires blessing? According to Ashkenazi custom, one who is going to eat the amount that requires one to be in the Sukkah, blesses over eating "leshev basukkah." Therefore, one who is going to eat bread or mezonot greater than the quantity of an egg, says the blessing "leshev basukkah." But one who does not intend to eat this amount of food while in the sukkah should say "leshev basukkah" even over the smallest amount of wine or mezonot or other important food.

And even though there are many customs with regard to this, this is how it is worthy to act....

And it seems that today, even for Sephardim, one who eats a meal without bread or mezonot such as soup or meat, rice or potatoes, should recite a blessing. And even though in earlier times the custom was not to bless over a meal in which there was no bread, today when many people eat meals without any grain products, this is considered a set meal and he should bless over it.