תְּנַאי בְּנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן | צפנת פענח הפטרת דברים
(כח) וַיְצַ֤ו לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔ה אֵ֚ת אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְאֵ֖ת יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־נ֑וּן וְאֶת־רָאשֵׁ֛י אֲב֥וֹת הַמַּטּ֖וֹת לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ (כט) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֲלֵהֶ֗ם אִם־יַעַבְר֣וּ בְנֵי־גָ֣ד וּבְנֵי־רְאוּבֵ֣ן ׀ אִ֠תְּכֶם אֶֽת־הַיַּרְדֵּ֞ן כָּל־חָל֤וּץ לַמִּלְחָמָה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה וְנִכְבְּשָׁ֥ה הָאָ֖רֶץ לִפְנֵיכֶ֑ם וּנְתַתֶּ֥ם לָהֶ֛ם אֶת־אֶ֥רֶץ הַגִּלְעָ֖ד לַאֲחֻזָּֽה׃ (ל) וְאִם־לֹ֧א יַֽעַבְר֛וּ חֲלוּצִ֖ים אִתְּכֶ֑ם וְנֹֽאחֲז֥וּ בְתֹכְכֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃
(28) Then Moses gave instructions concerning them to Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the family heads of the Israelite tribes. (29) Moses said to them, “If every shock-fighter among the Gadites and the Reubenites crosses the Jordan with you to do battle, at the instance of the LORD, and the land is subdued before you, you shall give them the land of Gilead as a holding. (30) But if they do not cross over with you as shock-troops, they shall receive holdings among you in the land of Canaan.”

מתני׳ ר' מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר (במדבר לב, כ) ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאפי' בארץ כנען לא ינחלו

MISHNA: Rabbi Meir says: Any condition that is not doubled, i.e., which does not specify both the result of fulfilling the condition and the result of the condition remaining unfulfilled, like the condition Moses stipulated with the children of Gad and the children of Reuben who sought to settle on the eastern side of the Jordan, is not a valid condition and is not taken into account at all. As it is stated: “And Moses said to them, if the children of Gad and the children of Reuben pass over the Jordan with you, every man armed for battle before the Lord, and the land shall be subdued before you, then you shall give them the land of Gilead for a possession” (Numbers 32:29). And it is written afterward: “But if they will not pass over armed with you, they shall receive a possession among you in the land of Canaan” (Numbers 32:30). Rabbi Ḥanina ben Gamliel says: One cannot derive the requirements of conditions in general from that particular case, as with regard to the nullification of the condition of the children of Gad and Reuben it was necessary to state the matter, as otherwise, if the verse had not specified both sides of the condition, it might have been thought it meant that they will not inherit even in the land of Canaan. One might have thought that if the tribes of Gad and Reuben would not fulfill the condition, they would forfeit their right to inherit anywhere. It was therefore necessary to specify that they would not lose their portion in Eretz Yisrael. Consequently, it is possible that with regard to a standard condition, where no such misunderstanding is likely to take place, it is not necessary to mention both sides.
וְאֵלּוּ הֵן הַד' דְּבָרִים שֶׁל כָּל תְּנַאי. שֶׁיִּהְיֶה כָּפוּל. וְשֶׁיִּהְיֶה הֵן שֶׁלּוֹ קוֹדֵם לַלָּאו. וְשֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי קוֹדֵם לַמַּעֲשֶׂה. וְשֶׁיִּהְיֶה הַתְּנַאי דָּבָר שֶׁאֶפְשָׁר לְקַיְּמוֹ. וְאִם חָסֵר הַתְּנַאי אֶחָד מֵהֶן הֲרֵי הַתְּנַאי בָּטֵל וּכְאִלּוּ אֵין שָׁם תְּנַאי כְּלָל אֶלָּא תִּהְיֶה זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת אוֹ מְגֹרֶשֶׁת מִיָּד וְיִתְקַיֵּם הַמִּקָּח אוֹ הַמַּתָּנָה מִיָּד וּכְאִלּוּ לֹא הִתְנָה כְּלָל הוֹאִיל וְחָסֵר הַתְּנַאי אֶחָד מִן הָאַרְבָּעָה:
The four things constituting any stipulation are as follows: 1) the stipulation must be double [stating both alternatives and their eventual consequences]; 2) the positive must be expressed before the negative; 3) the condition in the agreement must precede the act; 4) the condition must be possible of performance. If the condition lacks one of them, it is void as if there has been no condition attached. Then the betrothal or divorce of the woman takes effect immediately, the purchase or the gift is fulfilled forthright, as if there has been no condition expressed, just because the condition has lacked one of the four [components].
כל תנאי צריך להיות בו ד' דברים ואלו הן שיהיה כפול ושיהיה הן שלו קודם ללאו ושיהיה התנאי קודם למעשה ושיהי' התנאי דבר שאפשר לקיימו ואם חסר התנאי אחד מהם הרי התנאי בטל כאילו אין שם תנאי כלל אלא תהיה מקודשת מיד כאילו לא התנה כלל הזכיר לאו קודם להן וחזר והזכיר הלאו אחר הן הוי תנאי כאלו הזכיר הן קודם ללאו (הר"ן פרק מי שאחזו):
Any condition needs to include four components, as follows: It must be two-sided, its "yes" has to precede its "no," the condition must precede the action, and the condition has to be something that is possible to fulfill. And if the condition is missing any of them, the condition is thereby nullified, as if there was no condition there at all; instead, she becomes betrothed immediately, as if he had not specified a condition at all. If he mentioned the "no" before the "yes" and went back and mentioned the "no" after the "yes," it is a [valid] condition, as if he had mentioned the "yes" before the "no" (the Ra"n on Chapter "One who Grabbed").
א"ל בר בי רב שפיר קא אמרת מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן תנאה דאפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם הוי תנאיה תנאה דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם לא הוי תנאה
He said to him: Student of the academy, have you spoken well? The reason why the ḥalitza is valid is not because he waived his condition, but rather because the condition was invalid to begin with. After all, from where do we learn through tradition all the laws of conditions? From the conditions made with the descendants of Gad and the descendants of Reuben. Moses made a condition with the tribes of Gad and Reuben: If they would go with the rest of the nation to fight in the battles for the land of Canaan on the western side of the Jordan, they would receive their inheritance on the eastern side, as they requested (see Numbers, chapter 32). The Gemara derives the halakhot of contractual conditions from that incident, and these include the rule that a condition that can be fulfilled by means of an agent, as was done there, when Moses transferred responsibility for implementing the condition to Joshua and the Elders, and such a condition is a valid condition. Whereas a condition that cannot be fulfilled by means of an agent as was done there is not a valid condition. Accordingly, since ḥalitza cannot be performed by means of an agent, the condition is of no effect and the ḥalitza is valid. There is therefore no proof from here that a husband who performs an action waives his condition.

השיב משה, יורה דעה מח

אמר לה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה בפני שנים על מנת שתשמשי את אבא אלמא מצי הדר ביה כל כמה דלא מטא גיטא לידה דמצי למהדר ביה מן תנאי קמא דהיכא דהוה אמר רבא וכי בעינן תנאי כפול דקא יהיב לה גט לאשתו וקא מתני בהדה אבל קא מתני שליח לא בעינן תנאי כפול אדעתא דמאי דקאמר ליה הוא דמשוי שליח ואע"ג דתנאה דבני גד ובני ראובן בהדי אלעזר הכהן ובהדי יהושע בן נון קא מתני ומשה הוא דהוה להון שליח כיון דהוקשו ראשין לאבות כמאן דמתני בהדי דידהו דמי: אי נמי היכא דאמר לה על מנת שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו אע"ג דיהבא ליה דמי איצטליתו לא הוי גט דלא קא מקיים תנאה אי לאו דשקיל ליה והדר יהיב ליה ניהלה דתנן אמר רשב"ג מעשה בציידן באחד שנתן גט לאשתו ואמר לה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה: ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל מקום ששנה ר"ש ב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה:

(א) אמר מר רבה כי בעינן תנאי כפול כו'. כ"ה בכת"י והוא גאון קדמון לרבינו ורבינו הביא בשמו והכי הביא בשמושא רבא כמה מימרא בשמו. וכיב"ז כתבתי בסי' א'. וסברא זו הובא בר"ן קידושין פ' האומר מד"ע וב"ש סי' ל"ח סק"ב. והרמב"ן במלחמת ה' שם כתבו בשמו של רבינו ז"ל. והנראה שהדין עם הר"ן ז"ל מה שכתב סברא זו בדרך אפשר ומד"ע משום שרצו עפ"י סברא זו ליישב הא דתנן כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש כו' והרי המעשה קודם לתנאי לפי דעתם ז"ל דבדיבור בעינן ג"כ שיהא התנאי קודם ויישבו דשליח שאני והרי מיירי התם בתנאי שהבעל עושה עם השליח והוא לא עשה התנאי קודם למעשה. ובדברי רבינו ליתא אלא בתנאי שהשליח מתנה עם האשה דאפי' לא התנה עמה כדבעי התנאי קיים דאדעתא דמאי דקאמר לי' הוא דמשוי שליח. ואי לא כפל ולא התנה כדבעי שלוחא הוא דעוית. וזה הדין ברור וע' ס' ג"פ סי' ק"כ שהביא תש' הרא"ם שכ' דאם שינה השליח התנאי ככל משפטיו התנאי בטל והמעשה קיים והביא עוד שכבר תמה ע"ז מהרח"ש ופי' דה"ק שכפי דברי השליח שלא כפל התנאי ה"ז תנאי בטל ומעשה קיים. א"כ שינה מדעת בעלים שאינו רוצה לגרש אלא בתנאי וא"כ הגט בטל לגמרי עכ"ל. ובזה מיירי רבינו שהשליח לא פי' התנאי כדין וכן קושית רבינו בסמוך מתנאי ב"ג וב"ר בהדי משה רבינו שלוחן של יהושע ב"ן בנתינת הארץ מבואר כמש"כ דמיירי בתנאי השליח עם האשה. אבל אם המשלח לא התנה עם השליח בת"כ זה לא שמענו מדברי רבינו. ואפשר שבאופן כזה שהבעל לא פי' כדין תנאי שהשליח רשאי ליתן גט בלא תנאי כלל. מיהו הא פשיטא באומר להשליח תן גט זה לאשתי אם תתן לי ר' זוז. שאין אנו צריכים לכל דיני תנאי. שכבר כ' הראב"ד שכל דיני תנאים אינן אלא כשכבר עשה מעשה הנתינה כמש"כ באות א'. והכי מבואר בירושלמי דאפי' בנותן גט לאשתו ואומר לאחר שתתן כו' מודה ר"מ דלא בעינן דיני תנאי. וכש"כ עד שלא נתן כלל. וכאן שהבעל צוה שלא ליתן הגט עד שתתן. והוא שינה מדיבורו פשיטא שאינו גט. וכי הוצרכנו אלא באומר לשלוחו תן גט זה לאשתי והתנה עמה ה"ז גיטך ע"מ שתתני ר' זוז. והשליח נתן לה בלא תנאי מי אמרינן שאחר שצוה ליתן ואח"כ להתנות כ"ז שלא פירש הבעל לשליח התנאי בפרטי חקי התנאי לא אמר כלום. ומכ"מ נראה מלשון הר"ן והב"ש דמכ"מ התנאי קיים. והרי זה בכלל מה שאמר בכתובות דפ"ה א' בין א"ל שקול שטרא והב זוזי בין א"ל הב זוזי ושקיל שטרא משלם. דא"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. וה"נ כוונת הבעל שיתנה כפי הדין. אבל מפרש"י לא נראה הכי כמבואר באות הסמוך:

(א) ואע"ג דתנאה דב"ג כו' כוון דהוקשו כו' פי' דיהושע ואלעזר נצטוו להנחיל לישראל את הארץ. והרי הן אביהן של ישראל. ומשה שהתנה עם ב"ג וב"ר. הרי הוא כשלוחן של יהושע ואלעזר. ומכ"מ הוצרך לכפילת התנאי. ומשני דמשה אע"ג דלא היה כדין אב המנחיל. מכ"מ בדין ב"ד היה ואי' בגיטין דל"ו הוקשו ראשין לאבות. דכח ב"ד יפה. וא"כ נתינת משה עה"י לב"ג וב"ר לא בתורת שליחות לחוד היה אלא בתורת ב"ד. אי נתן להם בלא תנאי מה שעשה עשה אע"ג שהיה דעת יהושע ואלעזר להתנות מכ"מ לא היו יכולין למחות על מעשה ב"ד של משה. מש"ה הוצרך להתנות עמם בת"כ. והא תלמוד מדברי רבינו שנא כפרש"י כתובות ד' ע"ד ד"ה ע"י שליח. דיהושע היה שלוחו של משה ונתינת הארץ ע"י יהושע היה בשליחותו של משה. והכי משמע פשטיה דקרא. וא"כ היה נסתר ג"כ כלל הר"ן הנזכר באות הקדום. שהרי נצרך המשלח להתנות עם השליח בדיני תנאי. אבל רבינו כ' שמשה בשליחות יהושע נתן לב"ג וב"ר בתנאי. והכי מבואר בירושלמי שהביאו הראשונים ז"ל דמקשי על הא שאמרו מודה ר"מ בלאחר והא אם של ב"ג וב"ר לא כלאחר הוא. ומשני שאני התם שהיתה הארץ לפניהם והם מחזיקין מעכשיו. לפיכך כפל משה התנאים שאם לא יקיימו יטלו אותם מידם. הרי דכבר נתן משה עצמו את הארץ. ומה שצוה את יהושע ואלעזר היינו שעשה עם ב"ג וב"ר את התנאי לפניהם שאם לא יקיימו יטלו מידם:

והתניא אמר לה הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה בפני שנים ע"מ שתשמשי את אבא אלמא מצי הדר ביה [כוונת גאון בזה להקשות אהא דמסיק דהלכתא כר"ה דאמר והוא יתן משום דקי"ל כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי. וא"כ למה תניא בחזר ואמר לה ע"מ שתשמשי את אבא דמהני. ואמאי הרי בתחילה אמר ע"מ שתתני לי מאתים והוי כאומר מעכשיו. וא"כ איך מצי לחזור. ועל זה מתרץ גאון] כל כמה דלא מטי גיטא לידה מצי למיהדר ביה מן תנאי קמא היכא דהוה. [כלומר דברייתא אתי שפיר משום דעדיין לא קבלה הגט לידה הלכך מצי לבטל כל תנאי שהתנה יהיה התנאי ובאיזה אופן שיהיה] אמר רבא [צריך תיקון מובן. ולפי שעה לא ידעתי לפותרו נהי דמלת אמר יש קצת לומר דשייך למה דסיים היכא דהוי אמר. אכן מלת רבא לא ידעתי לכוונו] וכי בעינן תנאי כפול דקא יהיב לה גט וקא מתני בהדה וכו': חידוש דין הורה לן גאון דדוקא הבעל בעצמו בעי תנאי כפול אבל דבר הנעשה ע"י שליח לא בעי השליח כשקיים שליחתו להתנות בתנאי כפול. משום שהשליח אדעתא דבעלים הוא שעושה והילכך סגי בתנאי כפול שאמרו הבעלים לשליח. וקורא המשכיל יבין לאשורו הדבר שחידש גאון ופלפולו בחכמה בענין משה דהוי כשליח של אלעזר הכהן ויהושע בן נון שחלקו נחלת ארץ ישראל:

מלחמת ה' מסכת ביצה דף י עמוד א
אמר הכותב א"כ מה בא רב פפא ללמדנו אם תאמר הלכה כסתם אותה משנה קמשמע לן לימא דתנן כל תנאי שמעשה בתחלתו אין תנאי ודקאמרינן בגמרא אבל אמר לינסוב והבו ליה אי נסיב שקיל אי אמר הכי וכפל תנאו פשיטא צריכא למימר ועוד מה ענין המעשה הזה בשמועה זו ובמסקנא זו אלא ודאי כדברי רבינו הגדול ז"ל ודומה הוא לזו שאמר רבי יוחנן נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח דהתם נמי טעמא דמילתא משום דכיון דלא אמר על מנת שאצא בה ושאגלח לא הוי תנאה ולא תלה נדרו בכך שאלו אמר על מנת ודאי יוצא ומגלח כאותה ששנינו שאגלח בבית חוניו יצא והכי מוכח בהדיא בגמרא התם בפרק בתרא דמנחות וכאן נמי לא תלה מתנתו בנשואי בתו שאלו תלה אותם בהם תנאו קיים לפי שמעולם לא אמרו תנאי כפול בשכיב מרע שכל דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו בין במעשה בין בתנאי שלא יהא צריך לדקדוקי התנאין ותטרף דעתו עליו כנ"ל וזה הטעם נכון וברור ודבר פשוט הוא אלא שאין אנחנו צריכין לו כאן ברם נראין דברי רבינו רבי אברהם ברבי דוד ז"ל שהשיב כך אמר אברהם מי שאמר זה לא שקל במאזני משפט והנה רצה לומר שאם אמר זה האיש תנו לפלוני מאתים זוז אם ישא את בתי כיון שהמעשה קודם לתנאי יטול המאתים ולא ישא את הבת על כן יצא משפט מעוקל חס ושלום לא תהא כזאת בישראל עתה אגלה את הסוד הנעלם מבני אדם שהראשונים לא פירשוהו כי כל מה שאמרו חכמים בתנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ותנאי ומעשה בדבר אחד כדאיתא במי שאחזו ומעשה דאפשר לקיומיה על ידי שליח כדאיתא בכתובות בענין חליצה מוטעת כל אלו לא נאמרו אלא כשהמעשה נעשה מיד כעין נתינת גט וחליצת יבם שאין התנאי מבטל המעשה למפרע אא"כ נעשה כראוי ובחוזק כעין תנאי בני גד שהיו מבקשים ממשה שיתן להם נחלתם מיד וע"כ הוצרך משה לכפול התנאים שאם לא יקיימו אותם יטלו אותה הנחלה מידם וכן דקדק בתנאי קודם למעשה שהוא חוזק התנאי ובהן קודם ללאו דהואיל והמעשה נעשה מיד אם קדם ללאו אין בו כח לעקור המעשה וכן בתנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר שכיון שהמעשה נעשה איך יתנה עליו מגופו לסותרו כגון על מנת שתחזירי לי את הנייר אע"ג דבמסקנא מההיא מטעמא אחרינא אסיקנא לה מכל מקום ילפינן מינה למילי אחריני היכא דליכא על מנת אלא אם מעתה כל התנאים שבעולם שהם באים לעקור המעשה כגון נתינת גט לידה או קדושין וחליצת היבם שנעשה מיד וכן בנתינת ממון שנתן מיד אם אמר אדם לחבירו הילך מנה זה ויהיה לך אם לא באתי מכאן ועד יום פלוני אם לא כפל תנאו או לא דקדק בעניני התנאים אינו תנאי מכל מקום אין ספק בדבר שלא נעשה בו שום מעשה כגון זה שאמר תנו לפלוני מאתים זוז אם יקח בתי לית דין ולית דיין שאם לא יקח לא יטול והוא האמת ומעשה דההוא גברא דבמסכת יום טוב אם אמר באם אין בו ספק שלא יטול אם לא יקח הבת אבל הטעם כמו שאמר הרב ז"ל ואין לזוז ממנו עד כאן דברי הרב ז"ל ויש לי תחלה לשאול דהא גבי נדרים בחולין ולא אוכל לך לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן וכן בשבועות העדות ואע"ג דליכא מעשה ויש לומר דהתם נמי לא אלים ליה לרבי מאיר מכלל לאו להיות נודר בו דמעשה מכללא לית ליה הא לעשותו בתנאי לבטל דבר שלא נגמר בו מעשה לכולי עלמא הוי תנאי וסומכין היינו דבריו ממה ששנינו כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש כתבו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש אינו גט אלמא תנאו קיים אע"פ שיש בו מעשה בתחלתו אלא שמצינו לרב אחא משבחא דבהדי שליח לא בעי' תנאי כפול וה"ה לכל הני דיני דתנאין דאדעתא דמאי דקאמר ליה משוי ליה שליח דוקא אבל מצאתי עוד בירושלמי ראיה לדבריו בפרק האומר בקדושין דתני האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירדו גשמים וירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת רבי מאיר אומר בין ירדו בין לא ירדו מקודשת עד שיכפול תנאו הכל מודים שאם אמר לאחר שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכו' רבי חגי בעא קומי רבי יוסי והן אם לא כלאחר הוא אמר ליה שניא היא שהיתה הארץ לפניהם והוא מבקש להוציאה מידם ופירושו ברור שבני ארץ ישראל סבורין באומר לאשה הרי את מקודשת לאחר שירדו גשמים שאינו צריך לכפול תנאו לפי שלא חלו הקדושין עכשיו וכאלו לא נעשו בו שום מעשה והקשו וזה האם של תנאי בני גד ובני ראובן דכתיב אם יעברו לאו כלאחר הוא ואע"פ כן הוצרך הכתוב לכפול תנאו ותירץ שאני התם שהיתה הארץ לפניהם והם מחזיקין בה מעכשיו לפיכך כפל משה רבינו התנאים שאם לא יקיימו אותן יטלו אותה הנחלה מידם וכן בקדושין כיון שהגיע קדושין לידה אין במשמע האם לבטל הקדושין עד שיכפול אלא התנאי בטל והקדושין חלין מעכשיו אבל במפרש לאחר אינו צריך כפל מעתה נסמכו דברי הרב ז"ל שכל שלא הוחזקה מתנה בידו הרי האם שלו כלאחר ואינו צריך לתנאי כפול אפילו לרבי מאיר והוא הדין לשאר חומרי תנאי בני גד ובני ראובן והנה אמת הנה נכון:

אֵ֣לֶּה הַנְּחָלֹ֡ת אֲשֶׁ֣ר נִחֲל֣וּ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֣ן ׀ וִיהוֹשֻׁ֪עַ בִּן־נ֟וּן וְרָאשֵׁ֣י הָֽאָב֣וֹת לְמַטּוֹת֩ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֨ל ׀ בְּגוֹרָ֤ל ׀ בְּשִׁלֹה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וַיְכַלּ֕וּ מֵֽחַלֵּ֖ק אֶת־הָאָֽרֶץ׃ (פ)
These are the portions assigned by lot to the tribes of Israel by the priest Eleazar, Joshua son of Nun, and the heads of the ancestral houses, before the LORD at Shiloh, at the entrance of the Tent of Meeting.
רבי אליעזר אמר מהכא (יהושע יט, נא) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו
Rabbi Eliezer said: The halakha that property declared ownerless by the court is ownerless is derived from here: The verse states: “These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers’ houses of the tribes of the children of Israel distributed for inheritance” (Joshua 19:51). The Gemara asks: What do the heads have to do with the fathers? It comes to tell you: Just as fathers transmit anything that they wish to their children, so too, heads of the nation transmit to the people anything that they wish. This demonstrates that the court has the authority to take property from one person and to give it to another; therefore, the Sages have the authority to decide that all debts are canceled.
ר' אלעזר אמר מהכא (יהושע יט, נא) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו
Rabbi Elazar says that the proof that the court can declare property ownerless is from here: “These are the inheritances that Elazar the priest, and Joshua, son of Nun, and the heads of the fathers’ houses of the tribes of the children of Israel distributed for inheritance” (Joshua 19:51). What do heads have to do with fathers? The expression “the heads of the fathers’ houses of the tribes” is unusual and vague. Rather, this comes to tell you: Just as fathers bequeath to their sons anything they want to, so too, the heads, i.e., the leaders and judges of the people, bequeath to the people anything they want to. This shows that the leaders can take property from one individual and give it to another.

חתם סופר, גיטין עה.

... וז"ל שאלתות דר"א גאון פ' מטות כי מתני בהדי שליח לא בעי תנאי כפול דאדעתא אמאי דקאמר לי' משוי שליח ואע"ג דתנאי בגוב"ר בהדי דאלעזר הכהן ויב"נ קא מתני ומשה הוא דהוי משוי להון שליח כיון דהוקשו ראשים לאבות (גיטין ל"ו ע"ב) כמאן דמתני בהדיהו דמי עכ"ל והגהתי קצת והגאון בעל שאילת שלום אות קל"ה במחילת כבודו כי רב הפעם לא עמד על כוונת השאלתות ע"ש:

וַיֹּ֤אמֶר בְּנֵי־גָד֙ וּבְנֵ֣י רְאוּבֵ֔ן אֶל־מֹשֶׁ֖ה לֵאמֹ֑ר עֲבָדֶ֣יךָ יַעֲשׂ֔וּ כַּאֲשֶׁ֥ר אֲדֹנִ֖י מְצַוֶּֽה׃
The Gadites and the Reubenites answered Moses, “Your servants will do as my lord commands.
וַיַּֽעֲנ֧וּ בְנֵי־גָ֛ד וּבְנֵ֥י רְאוּבֵ֖ן לֵאמֹ֑ר אֵת֩ אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֶל־עֲבָדֶ֖יךָ כֵּ֥ן נַעֲשֶֽׂה׃
The Gadites and the Reubenites said in reply, “Whatever the LORD has spoken concerning your servants, that we will do.
ויענו בני גד ובני ראובן לאמר וגו' נחנו נעבר אמרו לו אין אדוננו צריך לצוות עלינו בתנאי כפול חלילה לעבדיך מעבור על מה שאדוני מצוה כי הם דברי ה' ולא נעבור על מצותו וזה טעם את אשר דבר ה' כי מתחלה אמרו (פסוק כה) כאשר אדוני מצוה:
The tribes of Gad and Reuvein answered. They were saying as follows: You, our master, do not need to command us with a double-sided condition, because we would never, God forbid, transgress what you, our master, has commanded. Your command is the word of Hashem and we would never transgress it. This is the meaning of: As Adonoy has spoken to your servants, as opposed to the previous promise they made (v. 25): “Your servants will do as my master instructs”.
כאשר אדוני דובר. וכתיב את אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה, כלומר כי דברי משה הם דברי ה', כי הוא כלי לרוח הקדש מוכן לנבואה בכל עת ובכל שעה, ודבריו דברי השם הם. או אולי שקראו את משה בשמו של מלך, כי כן נקרא במקום אחר בשמו, והוא שדרשו רז"ל (שמות לג) והיה כל מבקש ה', מבקש משה אין כתיב כאן אלא מבקש ה', כי הדבק נקרא על שם מי שהוא דבק בו, ומטעם זה נקראו הנביאים והמלאכים בשם המיוחד בכמה פסוקים מן התורה, וכבר הזכרתי זה פעמים.
כאשר אדוני דובר , “as my lord speaks.” In verse 31 the formulation is “as the Lord (Hashem) has spoken to your servants so we shall do.” It is clear from these two verses that the Torah wants to equate the authority of Moses with the authority of the Lord. Moses was the kind of instrument for Holy Spirit which functioned around the clock; one was not to think that during certain hours of the day Moses was not on G’d’s “wavelength,’ and that his pronouncements during such times did not have the same validity as when he was inspired. He was always inspired. This is also what our sages (Tanchuma Ki Tissa 27) pointed out in connection with Exodus 33,7: “so it was whenever someone sought Hashem he would go out (outside the camp where Moses had pitched his personal tent) etc.” The Torah does not write that the individual in question went out to seek out Moses but that he went out to seek Hashem. This proves that the people equated what Moses would tell them with what they expected to be told by G’d. The “glue” is called by the substance it is glued to. In other words, seeing that Moses was as if “glued” to Hashem, he himself is sometimes described as if he were Hashem. Our author quotes a number of verses illustrating this in his commentary on Exodus 33,7.
בתחלה אמרו בני גד וראובן עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה ואח"כ אמרו כאשר דבר ה' ועיין ברמב"ן ויש ליישב דהרי באיסור קיי"ל דלא בעי תנאי כפול ומכלל הן אתה שומע לאו ותוס' בה' שבועת העדות כתבו דוקא באיסור חמור בעון מיתה וכיוצא וכאן הי' ג"כ איסור דכתיב ודעו חטאתכם אלא דאפשר דזה מקרי איסור קל מיהו כיון דמשה צוה כן והעובר על ציווי המלך חייב מיתה והוי איסור חמור ולכך אמר עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה כמלך והוי איסור חמור ולא בעינן תנאי כפול וכאשר ראו שלא פעלו בזה דאפ"ה הכפיל התנאי אמרו כאשר צוה ה':
ויענו בנ"ג וב"ר לאמר כאשר דבר ד' אל עבדיך כן נעשה. ולמעלה אמרו רק כאשר אדני דבר, כאשר אדני מצוה, וכאן אמרו דבר ד'. יבואר עפ"י מה שהביאו הפוסקים דעת השאילתות, דבשליח לא בעי משפטי התנאים, לא כפילות התנאי, ולא הן קודם ללאו וכיו"ב, וא"כ הכא ששמעו שהתנה כל משפטי התנאים (אשר מזה ילפינין כל משפטי התנאים) ע"כ שכינה מדברת מתוך גרונו של משה, וא"כ אינו ע"י שליח, לכן אמרו כאשר דבר ד' אל עבדיך. ודו"ק.

תכלת מרדכי, מטות

ויאמרו בני גד וגו׳ עבדיך יעשו כאשר אדוני מצוה וגו׳ ויאמר משה וגו׳ את אשר דבר ד׳ אל עבדיך כן נעשה ויש להבין שינוי הלשון ונראה עפמ״ש המלחמות פ״ב דביצה ובב״ש א״ע סי׳ ל״ח דע״י שליח א״צ למשפטי התנאים ובתחלה אמר משה רק אם תעשון את הדבר וגו׳ והיתה הארץ הזאת לכם וגו׳ ולא התנה בתנאי כפול ודימו הם כי משה אומר כן בשליחותו ית״ש בנבואת כה אמר ד׳ לז״א כאשר אדוני מצוה ואחרי שחזר מרע״ה והתנה במשפטי התנאים ידעו כי הוא בנבואת זה הדבר כאלו השי״ת בעצמו דיבר אליהם לז״א את אשר דבר ד׳ אל עבדיך כן נעשה:

צפנת פענח, פרשת מטות

ויאמר בני גד וגו׳ עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה. ויענו בני גד וגו׳ את אשר דבר ה׳ אל עבדיך כן נעשה. הנה כאן אמרו רק אדני, ואח״כ אמרו דבר ה׳ ית׳. וצ״ל כך דכבר מבואר בשאלתות דרב אחא גאון, הובא ברמב״ן במלחמות ה׳ פ״ב דביצה דע״י שליח לא שייך כלל תנאי כפול, דע״ז עשאו [שליח ולא] יותר, ע״ש מכאן, ולכן מתחילה [סברו] כי אמר משה רבנו מעצמו, אך כיון שאמר להם תנאי כפול חזינן דזה אמר להם נבואה הבעה״ב בעצמו [דבר] ולכך אמרו זה הלשון וא״ש.

צפנת פענח, הפטרת דברים

בהפטרה: כי פי ד׳ דבר. ר״ל כך: דהנה בקדושין דף סב ע״ב יליף מכאן תנאי כפול, ע״ש בזה. והנה קשה לפמ״ש בשאלתות דרב אחאי גאון פ׳ מטות דע״י שליח אין צריך תנאי כפול, ע״ש בזה ובראב״ד בהשגות על בעל המאור ומלחמות ד׳ ע״ש בפ״ב דביצה, אם כן למה הוצרך זה ישעיה תנאי כפול. ואמר הנביא דהוא לא מספר מה שנאמר לו. רק עכשיו הוא מנבא. וגדר שכינה מדברת, [ואמר ״כי פי ד׳ דבר״, ור״ל דזה מאמר ד׳ ית׳, ושוב בעי תנאי כפול] רק לא באספקלריא מאירה. עמ״ש ביבמות דף מט ע״ב ובפה״מ סוף מס׳ כלים. ועי׳ במה דפליגי בספרי סוף פיסקא מ ופיסקא נ, נב ונד, ומ״ש בפה״מ להרמב״ם ז״ל בסוף מס׳ ברכות ע״ש בזה.

שכינה מדברת מתוך גרונו
מִיַּד דְּשָׁמְעוּ מִלִּין רַבִּי שִׁמְעוֹן וְכָל חַבְרַיָּיא, אָמְרוּ, בְּרִיךְ אֱלָהָא דְּזָכֵינָא לְמִשְׁמַע מִלִּין, מֵהַהוּא דְּאִתְקְרֵי רַבָּן שֶׁל נְבִיאִים, רַבָּן דַּחֲכָמִים, רַבָּן דְּמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת, דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ מְדַבֵּר עַל פּוּמוֹי, וְכָתַב עַל יְדוֹי רָזִין אִלֵּין, דְּלָא אִשְׁתְּמָעוּ כְּוָותַיְיהוּ מִמַּתָּן תּוֹרָה, וְעַד כְּעַן.
וְאִם־תְּמָאֲנ֖וּ וּמְרִיתֶ֑ם חֶ֣רֶב תְּאֻכְּל֔וּ כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ (ס)
But if you refuse and disobey, You will be devoured [by] the sword.— For it was the LORD who spoke.
וְנִגְלָ֖ה כְּב֣וֹד יְהוָ֑ה וְרָא֤וּ כָל־בָּשָׂר֙ יַחְדָּ֔ו כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ (ס)
The Presence of the LORD shall appear, And all flesh, as one, shall behold— For the LORD Himself has spoken.”
אָ֗ז תִּתְעַנַּג֙ עַל־יְהוָ֔ה וְהִרְכַּבְתִּ֖יךָ עַל־בָּ֣מֳותֵי אָ֑רֶץ וְהַאֲכַלְתִּ֗יךָ נַחֲלַת֙ יַעֲקֹ֣ב אָבִ֔יךָ כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ (ס)
Then you can seek the favor of the LORD. I will set you astride the heights of the earth, And let you enjoy the heritage of your father Jacob— For the mouth of the LORD has spoken.