Tzitzit II: Yuhara ציצית (ב): יוהרא

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

שכל דבר שאין האדם מחוייב בו ועושה אותו ברבים במדת חסידות וכל העם אינם עושים אותו הוא מתחזי כיוהרא.

Any matter in which a person is not obligated and he does it in public [as though] out of piety, and the entire people do not do it, is someone who appears spiritually haughty.

ראבי”ה חלק ב – מסכת מגילה סימן תקצז

וגבי נשים כי מקיימו מצות עשה ליכא יוהרא לכולי עלמא כיון דכולי עלמא יתבי בסוכה ותקעי שופר ונטלי לולב….ולא שייך יוהרא אלא היכא דמשנה משאר בני אדם. ואף על פי שהכל הנשים פטורין…

Ra'avya Section 2, Megilla 597

Regarding women, when they fulfill positive mitzvot, there is no yuhara according to all opinions, since everyone sits in the sukka and blows shofar and takes lulav… Yuhara is only applicable where one does something different from the rest of people. [This is so] even though women are exempt…

ספר מהרי”ל (מנהגים) הלכות ציצית ותפילין ד

ואמר דלא נהירא בעיניו מה שיש נשים מכניסות עצמן לחיוב ציצית. ושאלו לו מפני מה אינו מוחה ביד הרבנית (מ’ ברונ”א) בעירו שהניחה בכל עת טלית קטן. והשיב שמא אינה מקשבת לי, ועל כה”ג אמר “מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין” [שבת קמח:].

Sefer Maharil Laws of Tzitzit and Tefillin 4

…He [Maharil] said that it is not clear to him that there are women who accept upon themselves the obligation of tzitzit. They asked him why he does not protest Rabbanit M[arat] Bruna in his city, who wore a tallit katan at all times. He responded that perhaps she will not heed him, and regarding this type of situation he said, “Better that they should stray unwittingly than that they should do so intentionally” (Shabbat 148b).

תשב”ץ [תלמיד מהר”ם בשם רבו], ער

ומכל מקום אין למחות בידם מלהתעטף בציצית ולברך עליו דיכולות לחייב עצמן כדמוכח בקדושין לא

Tashbetz (Student of Maharam, in Maharam's name), 270

In any case, one should not protest their [women] wrapping themselves in tzitzit and reciting a beracha over it, for they can obligate themselves…

שו”ת מהרי”ל החדשות סימן ז

עוד נ”ל דאין מצות ציצית כשאר מצות דהוו חובת הגוף, אבל ציצית אע”ג דקיימא לן חובת גברא הוא ה”מ למי שיש לו בגד בת ארבע כנפות אבל אין מחוייב לקנות בת ד’ אלא דמצוה להכניס עצמו לכלל חיוב כדילפינן ממשה רבינו ע”ה וכי לאכול מפ(י)ריה כו’, וה”מ גברי אבל נשי מה להם לכך כיון דסוף סוף לאו בני חיוב נינהו…. אף כי ראיתי נשים שלובשות ד’ כנפות מצויצת ועוד היום אחת בשכונתינו, נראה דאינו אלא המתמיהין [ר’ מנחות מ] ויוהרא חשיבנא להו ומקרו הדיוטות [ר’ ירושלמי ברכות ב:ט].

New Responsa Maharil 7

It further seems to me that the mitzva of tzitzit is not like other mitzvot that are obligations incumbent on the individual. Rather, tzitzit, even though we consider it an obligation incumbent on the individual, applies specifically to one who has a four-cornered garment. But one is not obligated to purchase a four-cornered garment. Rather it is a mitzva to enter a situation in which one is obligated, as we learn with Moshe Rabbeinu: “Did he need to eat from its fruit?” [Moshe was praiseworthy in wishing to enter Israel – not because he wanted to enjoy its fruit, but in order to fulfill mitzvot that apply specifically there]. This applies to men. But women, why should they do this, since in the end they are not obligated…Even though I have seen women with four-cornered garments with tzitzit, and even today there is one in our neighborhood, it appears that they cause astonishment [at their behavior, viz. Menachot 40a] and it is considered spiritual conceit (yuhara) and they are called ignoramuses [hedyotot,viz. Yerushalmi Berachot 2:9 – “Whoever is exempt from something and nevertheless performs it is called a hedyot”].

הגה ומ"מ אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידם כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא [תוס' והרא"ש והר"ן פ"ב דר"ה ופ"ק דקידושין] אך מחזי כיוהרא לכן אין להן ללבוש ציצית הואיל ואינו חובת גברא [אגור סי' כ"ז] פי' אינו חייב לקנות לו טלית כדי שיתחייב בציצית...

Gloss: And still, if they want to wrap [tzitzit] and recite a beracha on it, they may do so, as with other positive time-bound commandments. But it looks like spiritual conceit (yuhara) and therefore they should not wear tzitzit, since it is not an obligation incumbent on the individual (meaning, the individual is not obligated to procure a shawl for himself in order to be obligated in tzitzit).

(ג) אבל באמת לא שמענו זה. ואין מניחין אותן ללבוש טלית, וכל שכן לברך. ואינו דומה לשופר וסוכה ולולב דהוי פעם אחת בשנה והמצוה כרגע, אבל ציצית מצוותה כל השנה ולא נאה לנשים.

But really we never heard of this [of women wearing tzitzit] and we don’t allow them to wear a tallit, and all the more so, to recite a beracha. It is not like shofar and sukka and lulav, which are once a year and the mitzva is done in an instant. Rather the mitzva of tzitzit is all year and it is not fitting for women.

שו”ת מהרי”ל סימן קלז

ושני זוגי תפילין לא חזינן רבנן קשישי רבותינו ז”ל דעבדי הכי… וכמדומה הואיל ולא נהוג מחזי כיוהרא ואין ליטול את השם אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות.

Responsa Maharil 137

Two pairs of tefillin—we have not seen the elders of our rabbis who acted thus…It seems that since it is not practiced it appears like yuhara. Only one whose piety is established and well-known should ‘take on God’s name.’

רב אביגדור צרפתי, ספר פירושים ופסקים על התורה

: נהגו מקצת נשים צדקניות…להתעטף בציצית

Rav Avigdor Tzarfati, Sefer Peirushim Upsakim al Ha-Torah

Some righteous women were accustomed…to wrap themselves with tzitzit.

Rav Aharon Lichtenstein, 'The Human and Social Factor in Halakha'

It is not inconceivable that, at some point, fully responsible and fully committed gedolim will reexamine the Mahari Mullen’s [Maharil’s] position regarding women’s wearing tzitzit.

ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ז

משום יוהרא, כלומר שמראה עצמו ירא שמים, והוא גאוה יתירתא …שראוי לנדות בר בי רב שהוא מתיהר בדין. ומחמיר בדינא שפשט היתר בכל ישראל, אפילו לא עשה בפני רבו, אם לא שידוע אל החכם שבודאי לש”ש עושה התלמיד. ואפי’ בפני הרבים, לית כאן בית מיחוש.

Yam Shel Shelomo, Bava Kama 7

Out of yuhara, which is to say that he shows himself as one who fears Heaven, but it is excessive pride…It is fitting to excommunicate a student who is haughty with Halacha—one who is stringent with a law when a permissive ruling has spread throughout all of Israel (even if he does not do it before his Rav)—if it is not known to the sage that the student certainly acted for the sake of Heaven. [In which case] even in public there would be no concern.

שו”ת שבות יעקב חלק ב סימן מד

דדוקא יחיד ירא שמים שרוצה להחמיר על עצמו והצנע לכת ודאי זכור לטוב ואין בו משום יוהרא … דודאי בהצנע אדם רשאי להחמיר על עצמו משא”כ בפרהסיא דמחזי כיוהרא … וכל שעשה כן בצנעה ניכר מחשבתו מתוך מעשיו שאינה עושה כן משום יוהרא.

Responsa Shevut Ya'akov II:44

For specifically an individual who fears Heaven who wishes to be stringent with himself and act modestly is certainly remembered for good and has no yuhara…For certainly in private a person is permitted to be stringent with himself, which is not the case in public, for it appears like yuhara…Whoever does thus in private, his acts clearly show his intentions, that he does not do this out of yuhara.

לפי דמיחזי כיוהרא ומן המתמיהין וכמו שכתב בית יוסף לכך לא ישנה הציצית בגלוי בטלית שעליו ממנהג העולם אבל מתחת למדיו שהוא מכוסה יתקן לו הציצית במלבוש הקטן….

Because it appears to be yuhara and the practice of ‘those who cause astonishment’ as Beit Yosef wrote, therefore he should not alter the tzitzit publicly on the tallit upon him to be different from common custom. But under his clothing that covers him, he can affix the tzitzit on the tallit katan in accordance with that view.

לפיכך נראה שאשה הרוצה להתעטף בציצית לשם שמיים תתעטף בצינעה, ובזה אין חשש יוהרה, ואין בזה ביטוי של התמרמרות על ההלכה והמסורת. ואם נשים רבות ינהגו כך בצינעה לשם שמיים, הרי שבמשך הזמן גם אם ילבשו שלא בצינעה כבר לא ייחשב הדבר כיוהרה והטחת דברים כנגד מסורת התורה. ומ”מ נלענ”ד שגם כיום אין למחות באשה שמכוונת לשם שמיים ומתעטפת בטלית בציבור, שיש לה על מי לסמוך. אולם יש למחות כנגד נשים שאינן מהדרות במצוות רבות ודווקא בטלית מתעטפות בפרהסיא.

Therefore, in my opinion, a woman who wants to wrap herself in tzitzit for God’s sake may do so in private. There is no concern for arrogance, and it is not an expression of resentment against halakha and the tradition. If many women do so for God’s sake and in private, then over time even if they wear tzitzit in a non-private setting it will not be considered arrogance or an offense against the traditions of the Torah. Nevertheless, in my opinion, even today one should not object to a woman whose intentions are for God’s sake and who wraps herself publicly in tzitzit, for she has authorities upon whom to rely. However, one should object to women who are not meticulous about many mitzvot but who specifically wear a talit publicly in order to express their opposition to halakhic tradition.

אגרות משה או”ח ד:מט

איברא דאיכא רשות לכל אשה לקיים אף המצות שלא חייבתן תורה ויש להם מצוה ושכר על קיום מצות אלו וגם לשיטת התוס’ רשאות גם לברך על המצות וכמנהגנו שמקיימות מצות שופר ולולב וגם מברכות שא”כ גם על ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד’ כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו… אבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצות אף כשלא נצטוותה.

Iggerot Moshe O.C. IV:49

…Indeed every woman is permitted to fulfill even mitzvot that the Torah did not obligate them [women] in, and it is considered a mitzva and [they receive] reward on fulfilling these mitzvot. Also, according to the position of the Tosafot, they are permitted to recite a beracha over the mitzvot like our custom that they fulfill the mitzva of shofar and lulav and also recite berachot. If this is so, even concerning tzitzit it applies to a woman who is willing to wear a garment that will be different from men’s clothing but will have four corners, and to put tzitzit on it and fulfill this mitzva.…but it is obvious that that is only if her soul desires to fulfill mitzvot even when she is not commanded…

מלכה פיטרקובסקי, מהלכת בדרכה, עמ’ 152

שבנות ונשים…תרגשנה ותדענה שמעצבי ההלכה בדורנו רואים אותן ואת צורכיהן הרוחניים כפי שהן, ללא דעות קודמות או ייחוס כוונות שאינן לשם שמים.

Malka Puterkovsky, Mehalechet Be-darkah, p. 152

That girls and women…should feel and know that the shapers of Halacha in our generation see them and their spiritual needs as they are, without prejudice or imputing to them intentions not for the sake of Heaven…

רב זלמן נחמיה גולדברג, “תפילת נשים בפרהסיה (תגובה)”

יש בידינו די מצוות ומעשים טובים שניתן לכוון נשים לקיימם…. ואם אחר כל זה חשקה נפשן דווקא במצוות ציצית, אולי יש מקום שתלכנה בטלית קטן תחת בגדיהן. אבל יש לזה מקום, רק אחר שתהדרנה בכל מה שנתחייבו. גם לכשתעשינה כן, יש לעשות זאת בצנעה.

Rav Zalman Nechemya Goldberg, 'Women's Prayer in Public (Response)'

We have in hand enough mitzvot and good deeds that one can direct women to fulfill…If after all this their souls yearn specifically for the mitzva of tzitzit, perhaps there is room for them to go about with a tallit katan under their clothing. But there is room for this, only after they excel in all that in which they are obligated. Even if they do this, it should be done in private.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020