Tzitzit I: Keli Gever ציצית (א): כלי גבר

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

(לז) וַיֹּ֥אמֶר ה' אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (לח) דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם וְעָשׂ֨וּ לָהֶ֥ם צִיצִ֛ת עַל־כַּנְפֵ֥י בִגְדֵיהֶ֖ם לְדֹרֹתָ֑ם וְנָֽתְנ֛וּ עַל־צִיצִ֥ת הַכָּנָ֖ף פְּתִ֥יל תְּכֵֽלֶת׃ (לט) וְהָיָ֣ה לָכֶם֮ לְצִיצִת֒ וּרְאִיתֶ֣ם אֹת֗וֹ וּזְכַרְתֶּם֙ אֶת־כָּל־מִצְוֺ֣ת ה' וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָתֻ֜רוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם׃ (מ) לְמַ֣עַן תִּזְכְּר֔וּ וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֶת־כָּל־מִצְוֺתָ֑י וִהְיִיתֶ֥ם קְדֹשִׁ֖ים לֵֽאלֹקֵיכֶֽם׃

(37) And God spoke to Moshe, saying: (38) Speak to the children of Israel (benei Yisrael), and say to them to make themselves fringes on the corners of their garments throughout their generations, and to put on the fringe of each corner a thread of blue (techelet). (39) And it will be for you for a fringe, that you will see it and remember all God’s commandments, and do them; and not go about after your heart and your eyes, after which you go astray; (40) So that you will remember and do all My commandments, and be holy to your God.

(יב) גְּדִלִ֖ים תַּעֲשֶׂה־לָּ֑ךְ עַל־אַרְבַּ֛ע כַּנְפ֥וֹת כְּסוּתְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר תְּכַסֶּה־בָּֽהּ׃ (ס)

Twisted cords you shall make on the four corners of your covering, with which you cover yourself (asher techaseh bah).

"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'" שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן.

“And you will see them and you will remember all of God’s commandments” – This mitzva is considered as weighty as all of the mitzvot together.

(א) אם אין אדם לובש טלית בת ארבע כנפות, אינו חייב בציצית. וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל היום, כדי שיזכיר המצות בכל רגע.

If a man does not wear a tallit [a garment] with four corners, he is not obligated in tzitzit. It is good and correct for every person to be careful to wear a tallit katan every day, in order that he remember the mitzva at every moment.

ויאמר ה’ אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפי שמצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות שזה הכלל אמר ר’ שמעון כל מצות עשה שהזמן גרמה נוהגת באנשים ואינה נוהגת בנשים בכשרים ולא בפסולים. ר’ יהודה בן בבא אומר בייחוד בטלו חכמים את הרדיד של אשה מן הציצית ולא חייבו בטלית אלא מפני שפעמים שבעלה מתכסה בה.

“God spoke to Moshe, saying speak to the children of Israel (benei Yisrael), and say to them to make themselves tzitzit.” Even women are included in the meaning [of the verse]. Rabbi Shimon exempts women from tzitzit because women are exempt from positive time-bound commandments. For this is the rule: Rabbi Shimon said, every positive time-bound commandment applies to men and not to women, to the fit and not to the unfit. Rabbi Yehuda ben Bava says the sages specifically exempted a woman’s veil from tzitzit and they only obligated the shawl, because sometimes her husband covers himself with it.

ת”ר [תנו רבנן]: הכל חייבין בציצית, כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים. ר”ש [רבי שמעון] פוטר בנשים, מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות…. בנשים מאי טעמא דר”ש [דרבי שמעון]? דתניא: וראיתם אותו, פרט לכסות לילה.

Our rabbis taught: everyone is obligated in tzitzit, priests, Levites, and Israelites, converts, women, and bondsmen. Rabbi Shimon exempts women, because it is a positive time-bound commandment, and women are exempt from all positive time-bound commandments…

Regarding women, what is Rabbi Shimon’s rationale? As it is taught: “And you shall see it,” that excludes night clothing.

שֶׁחוֹבַת הַצִּיצִית בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טו לט) ״וּרְאִיתֶם אֹתוֹ״, בִּשְׁעַת רְאִיָּה.

For the obligation of tzitzit is in the day and not at night, as it is said, “And you shall see it”—at a time of seeing.

רב יהודה רמי תכילתא לפרזומא דאינשי ביתיה... מדרמי קסבר מצות עשה שלא הזמן גרמא הוא אמאי מברך כל צפרא וצפרא

Rav Yehuda attached techelet to his wife’s apron… [We derive] from his attaching them that he considers tzitzit a positive commandment that is not time-bound.

דרב עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה

Rav Amram Chasida attached techelet to his wife’s apron.

ר”ן על הרי”ף קידושין יד:

ודאמרינן התם ובפ”ק [ובפרק קמא] דסוכה (דף יא.) דמר עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה משום מדת חסידות בעלמא הוא דעבד הכי והיינו דאיהו בלחוד רמא ורבנן אחריני לא.

Ran on the Rif, Kiddushin 14b

That which we say there and in the first chapter of Sukka, that Master Amram Chasida attached techelet to his wife’s apron, it is only out of piety that he acted thus. Only he [Rav Amram] attached them, and others of our sages did not.

(ב) נשים ועבדים פטורים מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא:

Women and bondsmen are exempt because it is a positive time-bound commandment.

וְנָשִׁים וַעֲבָדִים שֶׁרָצוּ לְהִתְעַטֵּף בְּצִיצִית מִתְעַטְּפִים בְּלֹא בְּרָכָה. וְכֵן שְׁאָר מִצְוֹת עֲשֵׂה שֶׁהַנָּשִׁים פְּטוּרוֹת מֵהֶן אִם רָצוּ לַעֲשׂוֹת אוֹתָן בְּלֹא בְּרָכָה אֵין מְמַחִין בְּיָדָן.

And women and bondsmen who want to wrap themselves in tzitzit may wrap themselves without a blessing. And so too all other positive time-bound commandments from which women are exempt. If they want to perform it without a blessing, we do not protest [that act].

הגה ומ"מ אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידם כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא...

Gloss: And in any case, if they want to wrap it and recite a beracha on it, they may do so, as with other positive time-bound commandments…

(ה) לֹא־יִהְיֶ֤ה כְלִי־גֶ֙בֶר֙ עַל־אִשָּׁ֔ה וְלֹא־יִלְבַּ֥שׁ גֶּ֖בֶר שִׂמְלַ֣ת אִשָּׁ֑ה כִּ֧י תוֹעֲבַ֛ת ה' אֱלֹקֶ֖יךָ כָּל־עֹ֥שֵׂה אֵֽלֶּה׃ (פ)

A man’s article shall not be on a woman, neither shall a man wear a woman’s garment; for whoever does these things is an abomination to the Lord your God.

לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דהינון תקוני גבר על איתא:

There shall not be a cloak of tzitzit and tefillin, which are men’s articles, on a woman.

לבוש יז:ב

כיון דלא חייבה התורה אלא שמלת איש, האיך תתחייב האשה עצמה בדבר שיש בו נדנוד עבירה דהיינו שמלת גבר.

Levush 17:2

Since the Torah only obligated [tzitzit] for male attire, how can a woman obligate herself in a matter that contains a bit of transgression, namely, male attire?

עוד יש חשש נמי משום לא תלבש אשה כלי גבר…. ובספר הכונות מפורש טעם פרטי במצוה זו ע”פ [על פי] הסוד דלא שייכה מצוה זו בנשים:

Further there is also a concern because a woman should not wear a man’s article…In [Arizal’s] Sefer Ha-kavanot the rationale of the details of this mitzva is explained according to sod [kabbala], that this mitzva does not apply to women.

רב זלמן נחמיה גולדברג, “תפילת נשים בפרהסיה (תגובה),” תחומין 18, 120-121

פתילי הציצית עצמם יש מקום לאסרם לאשה משום לא יהיה כלי גבר. אמנם אין זה איסור ברור, אבל טלית- פשוט שאסור.

Rav Zalman Nechemya Goldberg, 'Women's Prayer in Public'

There is room to prohibit tzitzit strings themselves to a woman on account of “a man’s article shall not be [on a woman]”… Albeit this is not a clear-cut prohibition, but a tallit is clearly prohibited.

אגרות משה או”ח ד:מט

גם על ציצית שייך לאשה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה אחרת מבגדי אנשים אבל יהיה בד’ כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו….

Iggerot Moshe OC 4:49

Even concerning tzitzit, [voluntary mitzva fulfillment] applies to a woman who is willing to wear a garment that is different in form from men’s clothing but has four corners, and to put tzitzit on it and fulfill this mitzva…

…יש היתר בשני דברים. האחד שאין איסור אפילו בדבר שהוא נוי וקישוט אלא אם כן באשה הלובשת בגדי איש להתדמות לאיש… אבל אם לובשים כדי להגן מפני החמה בימות החמה ובימות הגשמים מפני הגשמים, אין שם איסור….והשני, דאף להתדמות אין איסור אלא בדברים שהם עשויין לנוי ולקישוט…

…It may be permitted in two ways. One is that there is no prohibition even in an item that is for beautification and decoration unless the woman wears men’s clothing to resemble a man…but if they wear [it] in order to protect against the sun in the sunny season and rain in the rainy season, there is no prohibition at all…The second, that even to resemble [men] is prohibited only for items that are made for beautification and decoration.

שו”ת שרידי אש חלק ב סימן מא

שמכיון שמתכוונת לשם מצוה, אין כאן איסור לא ילבש.

Rav Yechi'el Ya'akov Weinberg, Responsa Seridei Eish II:41

Since her intention is for the sake of the mitzva, there is no prohibition here of not wearing [a man’s garb].

הרב זלמן נחמיה גולדברג, “תפילת נשים בפרהסיה (תגובה)”

לענ”ד [לפי עניות דעתי] פשוט הדבר לאיסור משום “לא יהיה כלי גבר על אשה.” אין לך כלי גבר יותר מטלית שמיוחד לגברים להתפלל…נראה שבנידון דידן אין ספק שנשים הללו מטרתן להתדמות לאיש…

Rav Zalman Nechemya Goldberg, 'Women's Prayer in Public (Response)'

In my humble opinion it is clearly prohibited because of “a man’s article shall not be on a woman.” There is no article more male than a tallit designated for men’s prayer… it seems that in the matter under discussion there is no doubt that these women seek to resemble men.

לדעתי יכולה ללבוש ציצית בצנעא או מתחת לבגדיך כדי שלא יחשדו בך בכוונה להידמות לאנשים.

In my opinion, you may wear tzitzit in private or under your clothing in order that others not suspect you of intent to resemble men.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020